δωρεάν σίτιση, πανεπιστήμιο πατρών, δωρεάν φαγητό Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την δωρεάν σίτιση φοιτητών για το 2015 - 2016

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την δωρεάν σίτιση φοιτητών για το 2015 - 2016 για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών που ενδιαφέρονται για την δωρεάν σίτιση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως 16-10-2015.

Αρχικά οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη διεύθυνση www.ddm.upatras.gr/sitisi (link is external) που έχει ήδη ενεργοποιηθεί δίνοντας username/password που διαθέτουν και στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την καταθέσουν μαζί με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά πλήρως ενημερωμένα:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


A.      Οι  φοιτητές των τμημάτων της Πάτρας στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Θυρίδα-Ισόγειο Πρυτανείας) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Πατρών-Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας-Τμήμα Σίτισης-26500 Τηλ. 2610997968,969,976

B.      Οι φοιτητές των τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β’ κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ. 2641074169) Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά.

1.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

2.  ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)

5.  YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH TOY N.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται από τον ίδιο τον φοιτητή τα ακόλουθα:

    Δεν υποβάλλω ατομική φορολογική δήλωση.

    Το εκκαθαριστικό σημείωμα, που υποβάλλω, είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου.     Σε περίπτωση διαγραφής μου, περάτωσης των σπουδών μου, διακοπής της φοίτησής μου, ή συμμετοχής μου σε προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κλπ) θα υποβάλω αίτηση διακοπής της σίτισης στη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας.

    Δεν είμαι στρατευμένος (μόνο για τους άρρενες).

    Όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στην Αίτηση-Δήλωση και στην Υπεύθυνη Δήλωση, είναι αληθή.

    Δεν κατέχω άλλο πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.

    Τα ανήλικα τέκνα της οικογένειάς μου δεν έχουν ατομικό εισόδημα και δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης.

6. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ.

7.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ EKKAΘAPIΣTIKOΥ ΣHΜEIΩMAΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (εισοδήματα 2014) των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του.

• Σε περίπτωση που ο φοιτητής υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του, θα υποβάλλει και το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα και τυχόν εισοδήματα των ανήλικων ΑΔΕΛΦΩΝ από κάθε πηγή.

• Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα προσκομίζουν μόνο το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα έτους 2014) και φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

• Οι έγγαμοι φοιτητές θα προσκομίζουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό και συζύγου), φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα έτους 2014).

• Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2014, θα προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) φορολογικού έτους 2014.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν: α) Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2014. β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ TEKNA ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θα υποβάλλουν: α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2014. β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, ακαδ. έτους 2015-2016, από το Υπουργείο Παιδείας.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS θα υποβάλλουν Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο.

8.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, όταν ο ίδιος ο φοιτητής, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας από τους γονείς του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.

9.  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ     ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες)

•    Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής, για το ακαδ. έτος 2015-2016 (αδελφός φοιτητής ).

•    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τέκνα άγαμης μητέρας, ορφανοί).

•    Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (βλέπε αρθρ.5 παρ.κ)(λόγοι υγείας).

•    Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (τέκνα θύματος τρομοκρατίας)

•    Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους

•    Οι φοιτητές /τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν: Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο  γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παραμένει άγαμος, θα προσκομίζεται δικαστική απόφαση διαζυγίου. Η επιμέλεια των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση (δεν γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό που δεν έχει επικυρωθεί  με δικαστική απόφαση), το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διαστάσεως των γονέων. Από αυτά σαφώς πρέπει να προκύπτει ο γονέας που έχει την επιμέλεια. Επίσης θα προσκομίζεται πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του γονέα ότι, παραμένει άγαμος και συνεχίζει να διαμένει μαζί του/της ο φοιτητής/τρια και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, θα υποβάλλονται υποχρεωτικώς εκκαθαριστικά σημειώματα εισοδήματος και των δύο γονέων.

Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής. Οι Αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 07 Ιουλίου 2015 έως και την 16η Οκτωβρίου 2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10πμ – 1μμ, ως εξής:

    Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Πάτρας  στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας (κτίριο Πρυτανείας, ισόγειο), καθώς & ταχυδρομικά (Παν/μιο Πατρών – Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας Τ.Κ 26500 ΠΑΤΡΑ) τηλ. 2610 997-976, 997-969, 997-968.

    Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη, Β’ κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ. 2641074169).

    Οι πρωτοετείς φοιτητές Ειδικών Κατηγοριών (Αθλητές, Αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.), οι φοιτητές από μεταφορά θέσης, οι φοιτητές με προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κ.λπ.) καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Π.Μ.Σ., υποψήφιοι διδάκτορες), θα υποβάλλουν την αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα.  

► Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση αιτήσεων.

Τα εισοδηματικά όρια

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr