ΑΙΤΗΣΕΙΣ για 20 θέσεις Διδακτορικών Σπουδών (2023-2024) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ για 20 θέσεις Διδακτορικές Σπουδές (2023-2024) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εισαγωγής είκοσι (20) υποψηφίων διδακτόρων

(Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων)

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (εαρινό εξάμηνο) την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημική Μηχανική, είκοσι (20) Υποψηφίων Διδακτόρων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), εφόσον υφίσταται σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων και να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος δύναται να υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 (νέα προθεσμία) μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm τα εξής:

 1. Σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος) στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή με: i) τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, ii) τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και iii) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα, ii) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, iii) περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).
 6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος) (οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου).
 8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο.
 10. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας εάν υπάρχουν.
 11. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την πρόσκληση και την κείμενη νομοθεσία. Επιπροσθέτως ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του.
 12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις υποβληθείσες αιτήσεις με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων (Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων). Η ανωτέρω επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.

Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και την αξιολόγηση των υποψηφίων που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος.

Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Πληροφορίες: www.chemeng.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, GR 265 04 Πατρα
Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή, τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3
Fax: +30 2610 969532, E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.