Επεκτείνεται το σύστημα επιτήρησης-προστασίας των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Επεκτείνεται το σύστημα επιτήρησης-προστασίας των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Επέκταση και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-152/2023)

Αντικείμενο της εν θέματι μελέτης είναι η επέκταση και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των υποδομών της Παν/λης Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς κ.λπ.

Σήμερα στον ευρύτερο χώρο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί σύστημα προστασίας των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών από κλοπές και λοιπούς βανδαλισμούς, αποτελούμενο από εκατό (100) αισθητήρες κάλυψης φρεατίων (manhole sensors-ACS-Switch), τριάντα (30) αισθητήρες παραβίασης θυρών (-MTC-MH01 και επτά (7) LoRaWAN gateway (MikroTik RBLtAP-2HnD&R11e-LTE, LtAP LTE – MikroTik TOF-0809- 7V-S1, LoRa Antenna) που λαμβάνει τα εκπεμπόμενα σήματα συναγερμών των αισθητήρων και προωθεί τα δεδομένα στο δίκτυο για περαιτέρω επεξεργασία.

Ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού, αποστέλλεται αφενός μεν σήμα σε συσκευή Android (κινητό τηλέφωνο ή tablet) της υπηρεσίας φύλαξης, μαζί με τη θέση του συμβάντος σε χάρτη, ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα και αφετέρου δε συναγερμός στο Κέντρο Λήψης Σημάτων ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Στο πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία σαράντα (40) επιπλέον ασύρματων αισθητηρίων (όπως αυτοί προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή), που απαιτούνται για την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος, ώστε να αυξηθούν τα σημεία προστασίας των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών από κλοπές και λοιπούς βανδαλισμούς. Η επέκταση της υποδομής θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή και να διαλειτουργεί με την υπάρχουσα εγκατάσταση (Μέρος Α). Επιπλέον, περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του όλου συστήματος για 24 μήνες (Μέρος Β).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για: «Επέκταση και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-152/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Επέκταση και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-152/2023), σύμφωνα με τo συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 05-12-2023 και ώρα 15:00.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο

Προϋπολογισμός: 20.088,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.,

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός ΚΑΕ: 1439Α ποσό 8.928,00 € και ΚΑΕ: 0863A ποσό 11.160,00€

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους στο e-mail της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού - Προϋπολογισμού (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορά η προσφορά του.

Οι προσφορές θα ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει πρακτικό με την εισήγησή της επί των προσφορών. Το εν λόγω πρακτικό θα επικυρωθεί με έγκριση ανάθεσης του Αντιπρύτανη, η οποία και θα κοινοποιηθεί αρμοδίως σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο ανάδοχος με την κατακύρωση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του.
 • Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
 • Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει/ουν ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 93 του ν. 4412/16).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη προσφέρων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης της προμήθειας και της υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2 ) χρόνια από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο της εν θέματι μελέτης είναι η επέκταση και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των υποδομών της Παν/λης Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς κ.λπ.

Σήμερα στον ευρύτερο χώρο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί σύστημα προστασίας των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών από κλοπές και λοιπούς βανδαλισμούς, αποτελούμενο από εκατό (100) αισθητήρες κάλυψης φρεατίων (manhole sensors-ACS-Switch), τριάντα (30) αισθητήρες παραβίασης θυρών (-MTC-MH01 και επτά (7) LoRaWAN gateway (MikroTik RBLtAP-2HnD&R11e-LTE, LtAP LTE – MikroTik TOF-0809- 7V-S1, LoRa Antenna) που λαμβάνει τα εκπεμπόμενα σήματα συναγερμών των αισθητήρων και προωθεί τα δεδομένα στο δίκτυο για περαιτέρω επεξεργασία.

Ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού, αποστέλλεται αφενός μεν σήμα σε συσκευή Android (κινητό τηλέφωνο ή tablet) της υπηρεσίας φύλαξης, μαζί με τη θέση του συμβάντος σε χάρτη, ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα και αφετέρου δε συναγερμός στο Κέντρο Λήψης Σημάτων ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Στο πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία σαράντα (40) επιπλέον ασύρματων αισθητηρίων (όπως αυτοί προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή), που απαιτούνται για την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος, ώστε να αυξηθούν τα σημεία προστασίας των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών από κλοπές και λοιπούς βανδαλισμούς. Η επέκταση της υποδομής θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή και να διαλειτουργεί με την υπάρχουσα εγκατάσταση (Μέρος Α). Επιπλέον, περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του όλου συστήματος για 24 μήνες (Μέρος Β).

Ομάδα Α. Προμήθεια και εγκατάσταση σαράντα (40) αισθητήρων φρεατίων

Οι αισθητήρες φρεατίων θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να παρέχουν παρακολούθηση μετατόπισης των καλυμμάτων φρεατίων. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο (2) τύποι αισθητήρων:

 • Αισθητήρας φρεατίου «Τύπου Ι» με στήριξη στα εσωτερικά τοιχώματα του φρεατίου
 • Αισθητήρας φρεατίου «Τύπου ΙΙ» με στήριξη στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος του φρεατίου, όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Τύπος Ι.

Η επιλογή του τύπου του αισθητήρα θα γίνει από την επίβλεψη μετά από σχετική πρόταση του αναδόχου της προμήθειας.

Η ενεργοποίηση του αισθητήρα φρεατίου θα επιτυγχάνεται μέσω μαγνήτη ώστε να μην εκφορτίζεται η μπαταρία αυτού κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση του. Η μπαταρία θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί για τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις ονομαστικές χρήσεις και οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι αισθητήρες θα πρέπει να είναι ειδικοί για χρήση σε φρεάτια και να μεταδίδουν δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλο δίκτυο LoRaWAN σε ακτίνα τουλάχιστον 3km από τον σταθμό βάσης, όπου στην συνέχεια και διαμέσου ειδικού server τα δεδομένα θα προωθούνται για οπτική ειδοποίηση και επεξεργασία σε κατάλληλο υπολογιστή του τελικού χρήστη ή σε κινητή συσκευή αυτού.

Επιπλέον, ο αισθητήρας θα παρέχει συναγερμό σε περίπτωση οποιασδήποτε μετατόπισης (άνοιγμα, αλλαγή κλίσης, ανύψωση κ.λπ.) του καλύμματος του φρεατίου. Θα ενσωματώνει έναν αισθητήρα επιτάχυνσης (G) 3 αξόνων, ο οποίος μαζί με τα άλλα δεδομένα θα αναφέρει και το επίπεδο της μπαταρίας αισθητήρων. Τέλος θα πρέπει να μπορεί να στέλνει ένα περιοδικό keep- alive μήνυμα ενημέρωσης.

Οι αισθητήρες των καλυμμάτων των φρεατίων θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον:

 • Να έχουν πλήρη συμβατότητα με το υφιστάμενο σύστημα
 • Nα είναι ειδικοί και κατάλληλοι για χρήση σε φρεάτια
 • Να ανιχνεύουν κίνηση μέσω του αισθητήρα επιτάχυνσης (G) 3 αξόνων
 • Να έχουν υψηλή ευαισθησία κάτω σε -140 dBm
 • Να υποστηρίζουν, προαιρετικά, ευρύ φάσμα συχνοτήτων από 862MHz έως 928MHz
 • Να έχουν θερμοκρασία λειτουργίας από -40 έως + 70 βαθμοί κελσίου.
 • Να διαθέτουν διακόπτες ενεργοποίησης μέσω μαγνήτη
 • Να φέρουν βαθμό πιστοποίησης IP67
 • Να διαθέτουν μπαταρία με δυνατότητα λειτουργίας 3 ετών (κανονική χρήση).
 • Να δύναται να ανιχνεύει οποιαδήποτε αφαίρεση, μετακίνηση, μετατόπιση, αλλαγή κλίσης κ.λπ. του καλύμματος του φρεατίου (ανίχνευση κίνησης κατακόρυφα ή υπό κλίση)
 • Να επικοινωνούν μέσω κατάλληλου δικτύου LoRaWAN

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τους 40 νέους αισθητήρες, να προγραμματίσει και να παραμετροποιήσει κατάλληλα αυτούς ώστε να ενταχθούν στο υφιστάμενο λειτουργικό δίκτυο επιτήρησης καθώς και να πραγματοποιήσει εργασίες παραμετροποίησης του Λογισμικού που ελέγχει όλους τους αισθητήρες σήμερα στην Πανεπιστημιούπολη.

Ομάδα Β. Εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας συστήματος επιτήρησης υποδομών

Αναφορικά με τις εργασίες εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος, ο ανάδοχος καλείται τα προβαίνει στον περιοδικό έλεγχο τόσο των αισθητηρίων που λειτουργούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο, όσο και σε εξειδικευμένες εργασίες ελέγχου και εκσφαλμάτωσης του Λογισμικού ώστε να επιτηρείται και να εξασφαλίζεται συνεχώς η καλή του λειτουργία του συστήματος και της συνολικής εγκατάστασης του συστήματος επιτήρησης υποδομών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια του συμφωνητικού να μεταβαίνει εντός 4 ωρών για τις εργάσιμες ημέρες και 8 ωρών για τις αργίες κατόπιν ενημέρωσής του από την υπηρεσία (τηλεφωνικά ή με email) για έλεγχο και προσωρινή αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης παρουσιαστεί στο σύστημα επιτήρησης υποδομών με αισθητήρια LORA.

Η βλάβη/αστοχία μπορεί να ανιχνεύεται είτε από τον ίδιο είτε να ενημερωθεί από την Υπηρεσία. Σε κάθεπερίπτωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να την αποκαταστήσει εντός 24 ωρών εφόσον δεν απαιτούνται νέα υλικά ( Ηardware ή Software ).

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τα απαραίτητα υποστηρικτικά «εργαλεία» (Λογισμικά, φορητός εξοπλισμός, κλπ), χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.

Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία λεπτομερή αναφορά για τις αιτίες που οδήγησαν στην βλάβη και στην περίπτωση που δεν φέρει ευθύνη για την πρόκλησή της, θα λάβει σχετική έγκριση για την εκτέλεση της εργασίας. Εφόσον η παραγγελία των υλικών αποφασιστεί να γίνει από τον ανάδοχο, η αξία των υλικών αυτών θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς. Τα έξοδα των υλικών αυτών θα βαρύνουν το Πανεπιστήμιο.

Περισσότερα για τον διαγωνισμό μπορείτε να δείτε στο ΕΓΓΡΑΦΟ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.