Πανεπιστήμιο Πατρών: Τα άτομα που αναλαμβάνουν 79 διοικητικές θέσεις ευθύνης ανά Τμήμα-Σχολή / ΟΝΟΜΑΤΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Τα άτομα που αναλαμβάνουν 79 διοικητικές θέσεις ευθύνης ανά Τμήμα-Σχολή / ΟΝΟΜΑΤΑ

«Κατάρτιση οριστικών πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν».

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Υ.Σ.Δ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών που συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 48392/29-06-2023 Πρυτανικής Πράξης περί «Ορισμού, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04-09-2009), των αιρετών μελών του Υ.Σ.Δ.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, με αποκλειστική αρμοδιότητα την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17114/08-03-2023 -Ορθή Επανάληψη- (ΑΔΑ: Ω8Ψ9469Β7Θ-ΟΕ0) Προκήρυξης πλήρωσης εβδομήντα εννέα (79) θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν», στην συνεδρίαση της 25ης-10-2023, αφού έλαβε υπόψιν τα ως άνω σχετικά αποφάσισε την κατάρτιση οριστικών πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την πλήρωση ανά θέση ευθύνης, ως ακολούθως:

Οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι στη φθίνουσα σειρά κατάταξης του εκάστοτε οικείου πίνακα κατάταξης θα κληθούν για τη διενέργεια δομημένης συνέντευξης κατά αλφαβητική σειρά. Η πρόσκληση θα εκδοθεί από τον Πρόεδρο του οικείου συλλογικού οργάνου, και θα αποσταλεί στους υποψηφίους τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 85 παρ. 3 περ. δ και 86 παρ. 8 περ. στ΄ του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν, του άρθρου 4 του ν. 4915/2022, τη ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16- 12-2016 (ΦΕΚ 4123/τ. Β΄/21-12-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721/09-03-2018 (ΦΕΚ 936/τ. Β΄/16-03-2018) καθώς και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14-03-2019 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/07-02-2019).


Κατάρτιση οριστικού πίνακα αποκλειόμενων υποψηφίων για την πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύουν

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.