Πανεπιστήμιο Πατρών: Καταργούνται Τομείς σε Τμήμα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Καταργούνται Τομείς σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών: Με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρ. Μπούρα, καταργούνται οι Τομείς:

α) Θεωρητικών Μαθηματικών,

β) Στατιστικής-Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας

γ) Εφαρμοσμένης Ανάλυσης και

δ) Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,

καθότι δεν πληρούνται οι κατ’ ελάχιστον προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4957/2022 για τη συνέχιση λειτουργίας Τομέων στο Τμήμα.

Τα Εργαστήρια, Κλινικές και Μουσεία που τυχόν λειτουργούν στο πλαίσιο των υπό κατάργηση Τομέων εντάσσονται στο Τμήμα, προκειμένου να συνεχστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Τι καθορίζει ο νόμος 4957/202

Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 4957/2022, ορίζει τα εξής:

«Τα Τμήματα δύνανται να διαρθρώνονται σε επιμέρους μονάδες, τους Τομείς, οι οποίοι καλύπτουν ένα μέρος του επιστημονικού πεδίου του Τμήματος, που αποτελείται από συγγενή γνωστικά αντικείμενα και έχουν ως σκοπό τον συντονισμό του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα αντικείμενά τους. Το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Για τη διάρθρωση ενός Τμήματος σε Τομείς απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να υπηρετούν κατ’ ελάχιστον είκοσι ένα (21) μέλη Δ.Ε.Π. στο Τμήμα και

β) να ιδρύονται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) Τομείς».

Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών που πήρε πτυχίο με 9.93 - Τι σπούδασε

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.