Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύουν "Κοινή Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας"

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύουν "Κοινή Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας"

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Πάτρας, το οποίο γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, με αρκετές πρωτοβουλίες να εξελίσσονται από τα πρώτα στάδια επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε ώριμα σχήματα.

Ειδικότερα, η συνύπαρξη στην περιοχή ερευνητών, νεοφυών επιχειρήσεων, προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων και επιταχυντών έχει συντελέσει στο να εξελιχθεί η περιοχή σε πόλο έλξης για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η σύνδεση των Πανεπιστημίων και της έρευνας που διενεργείται σε αυτά με τον παραγωγικό ιστό της χώρας έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας της εγχώριας παραγωγής. Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη δράσεων που σκοπό έχουν την ενδυνάμωση των ροών γνώσης από τα Πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς, προς την αγορά.

Η ύπαρξη, συνεπώς, ενός οργανωμένου και ισχυρού μηχανισμού διασύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με την παραγωγή, θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή και να αναδείξει τον ρόλο των Πανεπιστημίων στην ωρίμανση του οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Υπό το πλαίσιο αυτό, μετά από την αρχική συμφωνία των δύο πρυτάνεων, κ. Χρήστου Μπούρα (Πανεπιστήμιο Πατρών) και κ Αθανασίου Κατσή (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) έχει ήδη ξεκινήσει η διαμόρφωση μιας Κοινής Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας, με κύριο αρωγό το Πανεπιστήμιο Πατρών και συνεργαζόμενο φορέα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για την υποστήριξη και αξιοποίηση της έρευνας που αναδύεται από τα πανεπιστήμια.

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στις ενέργειες για την ενίσχυση των πολιτικών και δράσεων των δύο Ιδρυμάτων σχετικά με τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τους τρόπους Εμπορικής Αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ίδρυση Τεχνοβλαστών (spin-offs) και την υποστήριξη της καινοτομίας που γεννάται στα εργαστήρια. Προς επίτευξη των παραπάνω, η Κοινή Δομή θα υλοποιήσει δράσεις οι οποίες αφορούν σε τρεις άξονες:

1. Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας, οι οποίες επικεντρώνονται στην παροχή υποστήριξης στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, στη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και στην εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών, επενδυτών και χρηματοδότησης.

2. Δράσεις για την οργάνωση των επιμέρους Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, οι οποίες αφορούν στην υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες και τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις μεταφοράς τεχνολογίας.

3. Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, οι οποίες αφορούν στην εκπαίδευση των εξειδικευμένων στελεχών, την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών και Πανεπιστημίων, καθώς και τη δικτύωση/προβολή των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ενώ στόχο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη τουλάχιστον επτά (7) Τεχνοβλαστών και την υποβολή τουλάχιστον δώδεκα (12) αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.