Βιομηχανικά Διδακτορικά (Upatras IQ): Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Βιομηχανικά Διδακτορικά Upatras IQ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, εμβαθύνει στη μελέτη προβλημάτων και παράγει νέα γνώση. Από την άλλη, η τεχνολογία είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης με στόχο τη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με πρακτικό όφελος. Είναι κοινά παραδεκτό ότι οι κόσμοι της έρευνας και της τεχνολογίας συνδέονται με τη δύναμη της καινοτομίας και την τόλμη της επιχειρηματικότητας. Η αξιοποίηση ερευνητικού αποτελέσματος για την παραγωγή ενός καινοτόμου προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας του ερευνητή, είτε μέσω της συνεργασίας του με την κατάλληλη επιχείρηση/βιομηχανία. Ο πρώτος δρόμος απαιτεί επιχειρηματικές δεξιότητες και προσήλωση στην εμπορική αξιοποίηση της ιδέας του ερευνητή σε βάρος της έρευνας που ο ίδιος διεξάγει. Αντίθετα, ο δεύτερος βασίζεται στην αρμονική συνεργασία του ερευνητή και της επιχείρησης/βιομηχανίας, όπου ο καθένας προσφέρει περισσότερο στον τομέα που γνωρίζει καλύτερα με αμοιβαίο όφελος.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.


Το Πανεπιστήμιο Πατρών, υποστηρίζοντας ισχυρά την ανάγκη μετασχηματισμού των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προχώρησε μαζί με το Επιμελητήριο Αχαΐας στην πρωτοβουλία της Patras Innovation Quest (Patras IQ). Η Patras IQ είναι μια πλατφόρμα διασύνδεσης της έρευνας που διεξάγεται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με παραγωγικούς φορείς, στην οποία συμμετέχουν μέσω προγραμματικής σύμβασης το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Στο πλαίσιο της Patras IQ, το Πανεπιστήμιο Πατρών αποφάσισε να θεσπίσει το «Πρόγραμμα Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ». Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος UPatras IQ είναι τα εξής:

 • Η ετήσια αποζημίωση (υποτροφία) του κάθε διδακτορικού προγράμματος ορίζεται σε 10.000,00 Ευρώ (συνολικά, για τα τέσσερα έτη του προγράμματος, ορίζεται σε 40.000,00 Ευρώ ανά υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα). Οι πόροι αυτοί θα προέρχονται την 1η χρονιά κατά 100% από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την 2η και 3η χρονιά κατά 50% από το Πανεπιστήμιο Πατρών και 50% από τη συμβαλλόμενη επιχείρηση/βιομηχανία, και την 4η χρονιά κατά 100% από την επιχείρηση/βιομηχανία, στη βάση ειδικού συμφωνητικού που συνάπτει το Πανεπιστήμιο Πατρών με τη συμβαλλόμενη επιχείρηση/βιομηχανία.
 • Η κάλυψη του κόστους, καθώς και το ύψος της δαπάνης, των αναγκαίων αναλωσίμων ή/και μικροεξοπλισμού (από την επιχείρηση/βιομηχανία) καθώς και της διάχυσης των αποτελεσμάτων με συμμετοχή/παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο ή έκθεση (Πανεπιστήμιο Πατρών) θα καθορίζεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα συναφθεί μετά την έγκριση του έργου και την επιλογή του υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα, αναλόγως του ερευνητικού αντικειμένου του έργου.
 • Ο διδακτορικός τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.    
 • Το ερευνητικό αντικείμενο της διατριβής καθορίζεται από τον υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα, σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία.
 • Ο υπότροφος υποψήφιος διδάκτορας δεν μπορεί να είναι εργαζόμενος της επιχείρησης/βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πατρών ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.
 • Η επιχείρηση/βιομηχανία ορίζει κάποιο στέλεχός της ως Επιστημονικό Εκπρόσωπό της, αρμόδιο για την επικουρική καθοδήγηση και υποστήριξη του ερευνητικού έργου του υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα που μπορεί να είναι:

α. στέλεχος της επιχείρησης/βιομηχανίας κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

β. συνεργαζόμενος με την επιχείρηση/βιομηχανία κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

γ. στέλεχος της επιχείρησης/βιομηχανίας, επιστήμονας με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

 • Η επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα ακολουθεί τις τυπικές ακαδημαϊκές διαδικασίες και τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Τμήματος, ενώ στην επιλογή του υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα θα συμμετάσχει και ο Επιστημονικός Εκπρόσωπος της επιχείρησης/βιομηχανίας.
 • Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπευθύνου και της συνεργαζόμενης επιχείρησης/βιομηχανίας σε χρονικό εύρος (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής του. Για τις διδακτορικές διατριβές του Προγράμματος UPatras IQ ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις απονομής διδακτορικού τίτλου που διέπουν και τα «παραδοσιακού» τύπου διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Η επιχείρηση/βιομηχανία, τελικός αποδέκτης της τεχνικής/επιστημονικής λύσης που διερευνά ο υπότροφος υποψήφιος διδάκτορας, καθορίζει το πλαίσιο θέματος/προβλήματος, βασιζόμενη σε πραγματικά δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητές της. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του κάθε προγράμματος (μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών) καθορίζει την ευρύτερη επιστημονική περιοχή στην οποία εμπίπτει το ενδιαφέρον της συνεργαζόμενης επιχείρησης/βιομηχανίας.   
 • Η σύζευξη υπότροφου υποψήφιου Διδάκτορα και επιχείρησης/βιομηχανίας πραγματοποιείται με βασικό κριτήριο τη σύγκλιση μεταξύ του ερευνητικού ενδιαφέροντος του υπότροφου και των αναγκών της επιχείρησης/βιομηχανίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα μελλοντικής ένταξής του στο τακτικό δυναμικό της επιχείρησης/βιομηχανίας.
 • Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος λειτουργώντας ως Επισπεύδων Φορέας.
 • Ο υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας διεξάγει την έρευνά του αξιοποιώντας τις υποδομές τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών, όσο και της επιχείρησης/βιομηχανίας, διαμορφώνοντας το πρόγραμμά του σε συμφωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη.
 • Η απασχόληση του υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα αφορά αποκλειστικά τους σκοπούς εκπόνησης της διατριβής και απαγορεύεται ρητά η ανάθεση άλλων καθηκόντων από την επιχείρηση/βιομηχανία ή τον επιβλέποντα Καθηγητή, πλην των προβλεπόμενων στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών
 • Στην διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας δύναται να συμμετέχει, ύστερα από υπόδειξη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Εκπρόσωπο της επιχείρησης/βιομηχανίας, σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (επιλογή μαθημάτων για παρακολούθηση στο Πανεπιστήμιο που άπτονται του αντικειμένου της διατριβής και/ή αντίστοιχη εκπαίδευση στην επιχείρηση/βιομηχανία), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των απαιτούμενων ερευνητικών δεξιοτήτων και την εξοικείωσή του με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική/βιομηχανική δραστηριότητα.
 • Στην διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας δύναται να διεξάγει μέρος της ερευνητικής του εργασίας στην επιχείρηση/βιομηχανία κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Εκπροσώπου της επιχείρησης/βιομηχανίας για την ανάπτυξη των απαιτούμενων ερευνητικών δεξιοτήτων και την εξοικείωσή του με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική/βιομηχανική δραστηριότητα.
 • Στο τέλος κάθε έτους του προγράμματος απαιτείται η σύνταξη τυποποιημένου εντύπου Έκθεσης Προόδου που θα συνυπογράφει η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή και θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης όπου θα συμμετέχει και ο Επιστημονικός Εκπρόσωπος της επιχείρησης/βιομηχανίας.
 • Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών δεσμεύει τον υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα στην τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της διατριβής. Σε περιπτώσεις σημαντικής απόκλισης από το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συμφωνία με την επιχείρηση/βιομηχανία, μπορεί να διακόψει την υποτροφία.
 • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής στο διάστημα των τεσσάρων ετών, μπορεί να δοθεί χρονική παράταση μέγιστης διάρκειας ενός έτους, χωρίς όμως την καταβολή πρόσθετης υποτροφίας στον υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα της διατριβής ανήκουν στην Ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Πατρών που εκπονείται η διδακτορική διατριβή, στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, στον διδάκτορα και στην επιχείρηση/βιομηχανία. Αυτά δύνανται να ρυθμιστούν περαιτέρω σε ξεχωριστό συμφωνητικό μεταξύ των παραπάνω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση σε συνεργασία με μια επιχείρηση/βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Οι προτάσεις υποβάλλονται στη σχετική πλατφόρμα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (uphd.upatras.gr). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι (α) αναλαμβάνει την επίβλεψη, και (β) μαζί με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου, πέραν των καλύψεων που προσφέρει η παρούσα πρόσκληση.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 15η Οκτωβρίου 2020 έως την 20η Δεκέμβριου  2020 (ώρα 23:59). Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα προωθούνται προς αξιολόγηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλες οι εμπρόθεσμες αιτήσεις υποβάλλονται σε πρώτη φάση σε έλεγχο πληρότητας στοιχείων. Από τη φάση αυτή προκύπτει και ο τελικός κατάλογος των προτάσεων προς αξιολόγηση.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από 5μελή επιτροπή που θα ορισθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχουν 3 μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών και 2 διδάκτορες από τον ιδιωτικό τομέα και θα επιλεγούν βάσει συνάφειας με το αντικείμενο της πρότασης.

Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 0-5 μονάδων.

1. Επιστημονική αρτιότητα και ερευνητική καινοτομία της πρότασης (50% βαρύτητα) με βαθμολογία από 0-5.

Α. Στόχοι, πρωτοτυπία και δυνητική απήχηση του έργου

 • Σαφήνεια και συνάφεια των στόχων του προτεινόμενου ερευνητικού έργου
 • Σε ποιο βαθμό οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και πέραν από την παρούσα επιστημονική/τεχνολογική στάθμη (π.χ. ανάπτυξη νέων τεχνικών, εργαλείων, εννοιών, θεωριών ή/και προσεγγίσεων)
 • Σε ποιο βαθμό το προτεινόμενο ερευνητικό έργο αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις
 • Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη έρευνα είναι «high risk/high gain» («υψηλού κινδύνου/σημαντικού οφέλους» (αν υφίσταται)
 • Πρωτοποριακή φύση και δυνητικός επιστημονικός και επιχειρηματικός αντίκτυπος του προτεινόμενου ερευνητικού έργου

Β. Μεθοδολογία και Υλοποίηση

 • Σε ποιο βαθμό είναι εφικτή η προτεινόμενη επιστημονική προσέγγιση
 • Σε ποιο βαθμό η πρόταση συνεπάγεται την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας ή την εφαρμογή μεθοδολογίας που θα οδηγήσει στην πρόοδο πέραν της παρούσας επιστημονικής/τεχνολογικής/επιχειρηματικής στάθμης
 • Σε ποιο βαθμό είναι κατάλληλη η προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας για την επίτευξη των στόχων του έργου.

2. Προφίλ και χαρακτηριστικά της επιχείρησης/βιομηχανίας (30% βαρύτητα) με βαθμολογία από 0-5.

Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΧΙ (0.8 βαθμοί)  αν η εταιρεία είναι Νεοφυής/Ένταση γνώσης.

Θα αξιολογηθεί η συνάφεια του αντικειμένου και οι αναμενόμενες βιομηχανικές επιπτώσεις της πρότασης, καθώς και η συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου της πρότασης σε σχέση με το προφίλ της επιχείρησης/βιομηχανίας. Επίσης, θα αξιολογηθεί η αξιοπιστία και η δυναμική της επιχείρησης/βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα τα σημεία αξιολόγησης του εν λόγω κριτηρίου είναι:

 • Θέση της επιχείρησης/βιομηχανίας στην αγορά εργασίας  (0-0.8),
 • Social & Economy Impact της επιχείρησης/βιομηχανίας (0-1.7)
 • Αναπτυξιακό μοντέλο επιχείρησης/βιομηχανίας - Στρατηγικός Σχεδιασμός της επιχείρησης/βιομηχανίας και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. (0-1.7).

3. Αξιολόγηση Επιστημονικού Υπευθύνου (20% βαρύτητα) με βαθμολογία από 0-5. Θα αξιολογηθεί το βιογραφικό του Επιστημονικού Υπευθύνου και οι δυνατότητες συνεργασίας του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα πεδία που αξιολογούνται σε αυτό το κριτήριο είναι:

Α. Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικό έργο (επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, διακρίσεις, βραβεύσεις, συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα κτλ.)
 • Βαθμός επιστημονικής εμβέλειας και απήχησης στο εξωτερικό

Β. Ωριμότητα για Καθοδήγηση

 • Βαθμός επιστημονικής αυτονομίας
 • Εμπειρία στην επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών
 • Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα ως συντονιστής/στρια ή/και ως μέλος

Γ. Ικανότητα και ρόλος του/της ΕΥ για την υλοποίηση του έργου

 • Σε ποιο βαθμό ο/η ΕΥ διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση/εμπειρία και ικανότητα για την επιτυχή υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου
 • Ρόλος του/ της ΕΥ στην υλοποίηση του έργου

Η βαθμολογία των κριτηρίων συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή Κριτήριου

Βαθμολογία

Βαρύτητα (%)

Ελάχιστη βαθμολογία

Επιστημονική αρτιότητα και ερευνητική καινοτομία της πρότασης

0-5

50

1,5

Προφίλ και χαρακτηριστικά Επιχείρησης/βιομηχανίας

0-5

30

1

Αξιολόγηση του Ε.Υ.

0-5

20

0,5

ΣΥΝΟΛΟ

100

3,0


Οι 6 προτάσεις που θα λάβουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία με κατώφλι το 3,00 θα προκριθούν προς χρηματοδότηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.researchsupport.upatras.gr).

Ενστάσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης (με τους αριθμούς υποβολής) των προς χρηματοδότηση αιτήσεων αναρτώνται επίσης στον παραπάνω ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, για το πρόγραμμα και τους όρους της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις κ. Σταύρια Μαθιού  τηλ. 2610-99 7890, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.; και κ. Φρόσω Πολυζωγοπούλου τηλ. 261099 7893 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.; καθώς και στο email του Τμήματος Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.; Ενώ για θέματα τεχνικής υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προτάσεων υπεύθυνο είναι το Γραφείο Μηχανοργάνωσης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr