Πανεπιστήμιο Πατρών: Τα 4 εγκεκριμένα σενάρια εξετάσεων για την επαναληπτική εξεταστική

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Τα 4 εγκεκριμένα σενάρια εξετάσεων για την επαναληπτική εξεταστική

Υλοποιώντας την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 172/29.7.2020) για διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων με την εξ αποστάσεως μέθοδο, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, υπενθυμίζεται στην Πανεπιστημιακή κοινότητα πως τα εγκεκριμένα σενάρια εξετάσεων παρουσιάζονται παρακάτω.

Τονίζεται πως για την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία σε συνθήκες κρίσης, θα λειτουργεί καθόλη την διάρκεια των εξετάσεων helpdesk μεταξύ 08.00 και 18.00 στο τηλέφωνο 2610 99 7777 (εσωτερικό 7777).

Η επιτροπή εύχεται καλή επιτυχία τόσο στους φοιτητές όσο και τους διδάσκοντες, στην ειλικρινή συνεργασία των οποίων βασίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

A. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης

Το σενάριο αυτό προκρίνεται για μαθήματα επιλογής με σχετικά μικρά ακροατήρια (>40 άτομα). Η προφορική εξέταση γίνεται μέσω SfB ή MS Teams ή άλλου εργαλείου τηλεδιάσκεψης (με επίδειξη ταυτότητας και διαρκώς ανοικτή κάμερα του εξεταζόμενου). Για καλύτερο έλεγχο ταυτοπροσωπίας, ο εξεταζόμενος συνδέεται στο σύστημα τηλεδιάσκεψης με τον ιδρυματικό του λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα τηλεδιάσκεψης που παρέχει τη δυνατότητα αυτή (SfB ή Microsoft Teams).

Κατά την ατομική προφορική εξ αποστάσεως εξέταση είναι απαραίτητο στην εξέταση να συμμετέχει στην εικονική αίθουσα τουλάχιστον ένας ακόμα φοιτητής ή επιτηρητής, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της αξιολόγησης.


A+B. Συνδυασμός αξιολόγηση με γραπτές εργασίες με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση

Το σενάριο αυτό συνδυάζει την αξιολόγηση με κατάθεση γραπτής εργασίας με παράλληλη προφορική παρουσίαση της και εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

Οι εργασίες μπορούν να έχουν δοθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου ή να οριστεί θέμα εργασίας που ανακοινώνεται συγκεκριμένη μέρα και δίνεται περιορισμένο αλλά εύλογο χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη και την αποστολή με ανάρτηση στο eclass. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σε πρώτο στάδιο και έλεγχος λογοκλοπής μέσω της υπηρεσίας Turnitin.

Στη συνέχεια ορίζεται τηλεδιάσκεψη με το SFB ή το MS Teams (την ίδια ή άλλη μέρα) και γίνεται προφορική παρουσίαση και εξέταση πάνω στην ανατεθειμένη εργασία. Έτσι μειώνεται περεταίρω η πιθανότητα αντιγραφής  ή ανάθεσης της εργασίας από το φοιτητή σε τρίτους.


Β. Αξιολόγηση με γραπτές εργασίες

Το σενάριο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω εργασιών που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (και περιλαμβάνουν ασκήσεις, παραδοτέα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.λπ.) ή με θέμα εργασίας που ανακοινώνεται την ημέρα της εξέτασης (take home assignment) και δίνεται περιορισμένο αλλά εύλογο χρονικό διάστημα (όχι περισσότερο από κάποιες ώρες) για την ανάπτυξη και την αποστολή του με ανάρτησή του στο eclass (εργαλείο «εργασίες»).

Προτείνεται η κατάθεση της εργασίας να γίνεται στο eclass στο οποίο ορίζεται σαφώς η καταληκτική ημερομηνία/ώρα παράδοσης της εργασίας και να ελέγχεται για λογοκλοπή μέσω του Turnitin (σύστημα ελέγχου λογοκλοπής συνδεδεμένο με την υπηρεσία e-class).


Γ. Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και εποπτεία της διαδικασίας μέσω κάμερας

Το σενάριο αυτό προτείνεται για μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια. Συνίσταται η γραπτή online εξέταση να γίνει μέσω eclass ώστε να υπάρχει πιστοποίηση εισόδου στο σύστημα με τον μοναδικό κωδικό του φοιτητή. Προϋπόθεση είναι να διαθέτουν κάμερα οι φοιτητές (σε κινητό ή υπολογιστή). Συνεπώς πρέπει οι φοιτητές να είναι ενήμεροι ότι οφείλουν να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (σύνδεση στο δίκτυο και υπολογιστή ή κινητό με κάμερα). Η εξέταση που γίνεται μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» του e-class, μπορεί να περιλαμβάνει ποικιλία ερωτήσεων κλειστού τύπου (σωστού – λάθους, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις συμπλήρωσης, κ.λπ.) καθώς και θέματα (ερωτήσεις) ανάπτυξης. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης πρέπει να ελεγχθούν από το σύστημα Turnitin για λογοκλοπή, για το σκοπό αυτό, οι ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι προτιμότερο να κατατεθούν μέσω του εργαλείου «Εργασίες» του e-class. Πρέπει να σημειωθεί ότι ερωτήσεις κλειστού τύπου διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Για την καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, προτείνεται οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 30-40 ατόμων (σε επιμέρους εικονικές τάξεις μέσω το SfB ή του Microsoft Teams) και έναν τουλάχιστον «επιτηρητή». Η εποπτεία της διαδικασίας (περιορισμένου τύπου «επιτήρηση», δεδομένου ότι τα συστήματα που διαθέτουμε δεν επιτρέπουν ταυτόχρονη εποπτεία του συνόλου των καμερών αλλά και ούτε συνολική εποπτεία του χώρου) και η ταυτοποίηση γίνονται με κάμερα και επίδειξη της ταυτότητας του φοιτητήΟ επιτηρητής μπορεί να ζητήσει σε κάθε στιγμή της διαδικασίας να ανοίξει η κάμερα του φοιτητή (εάν δεν είναι ήδη ανοικτή) και να επιδειχθεί η φοιτητική του ταυτότητα.

Για την αποφυγή της αντιγραφής προτείνεται η ανάπτυξη μεγάλης βάσης ερωτήσεων από τις οποίες αντλούνται τυχαία τα προς εξέταση θέματα και η παραμετροποίηση του συστήματος (είναι μια απλή επιλογή στο e-class) ώστε οι ερωτήσεις και οι προτεινόμενες απαντήσεις να αναδιατάσσονται αυτόματα. Με τις λειτουργίες αυτές καθίσταται πιο δυσχερής η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στους εξεταζόμενους.

Επίσης, για τον περιορισμό της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ φοιτητών προτείνεται περιορισμός του χρόνου της εξέτασης με αυτοματοποιημένο τρόπο: η διάθεση των ερωτημάτων γίνεται αυτόματα με την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης ενώ στο σύστημα κλείνει αυτόματα με την χρονική περάτωση της διαδικασίας.

Είναι σκόπιμο τα ερωτήματα να καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σύνθετες και ο χρόνος εξέτασης πιο σύντομος από το συνήθη χρόνο δια ζώσης εξέτασης. Εάν είναι εφικτό, η εξέταση να γίνει με ανοικτά βιβλία (και προφανώς συνθετότερα θέματα) ώστε η προσφυγή σε «φροντιστήρια» και η επιτήρηση μέσω κάμερας να μην παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Τέλος, σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος (π.χ. γενικευμένο πρόβλημα με το σύστημα τηλεδιάσκεψης από την πλευρά του Εξεταστή ή με το e-class) πρέπει να προβλεφθεί επανάληψη της εξέτασης.


Περισσότερα αναλυτικά στο https://sfb.sites.upnet.gr/exams/