Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών "UPatras IQ"

Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών "UPatras IQ"

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, εμβαθύνει στη μελέτη προβλημάτων και παράγει νέα γνώση. Από την άλλη, τεχνολογία είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης με στόχο τη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με πρακτικό όφελος. Είναι κοινά παραδεκτό ότι οι κόσμοι της έρευνας και της τεχνολογίας συνδέονται με τη δύναμη της καινοτομίας και την τόλμη της επιχειρηματικότητας. Η αξιοποίηση ερευνητικού αποτελέσματος για την παραγωγή ενός καινοτόμου προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας του ερευνητή, είτε μέσω της συνεργασίας του με την κατάλληλη επιχείρηση. Ο πρώτος δρόμος απαιτεί επιχειρηματικές δεξιότητες και προσήλωση στην εμπορική αξιοποίηση της ιδέας του ερευνητή σε βάρος της έρευνας που ο ίδιος διεξάγει. Αντίθετα, ο δεύτερος βασίζεται στην αρμονική συνεργασία του ερευνητή και της επιχείρησης, όπου ο καθένας προσφέρει περισσότερο στον τομέα που γνωρίζει καλύτερα με αμοιβαίο όφελος.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, πιστεύοντας σθεναρά στην ανάγκη μετασχηματισμού των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προχώρησε μαζί με το Επιμελητήριο Αχαΐας στην πρωτοβουλία της Patras Innovation Quest (Patras IQ). Η Patras IQ είναι μια πλατφόρμα διασύνδεσης της έρευνας που διεξάγεται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με παραγωγικούς φορείς, στην οποία συμμετέχουν μέσω προγραμματικής σύμβασης το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Στο πλαίσιο της Patras IQ, το Πανεπιστήμιο Πατρών αποφάσισε να θεσπίσει το «Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών UPatras IQ». Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος UPatras IQ είναι τα εξής:

 • Η ετήσια αποζημίωση (υποτροφία) του κάθε διδακτορικού προγράμματος ορίζεται σε 10.000,00 Ευρώ (συνολικά, για τα τέσσερα έτη του προγράμματος, ορίζεται σε 40.000,00 Ευρώ ανά υποψήφιο διδάκτορα). Οι πόροι αυτοί θα προέρχονται την 1η χρονιά κατά 100% από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την 2η και 3η χρονιά κατά 50% από το Πανεπιστήμιο Πατρών και 50% από τη συμβαλλόμενη επιχείρηση/βιομηχανία, και την 4η χρονιά κατά 100% από την επιχείρηση/βιομηχανία, στη βάση ειδικού συμφωνητικού που συνάπτει το Πανεπιστήμιο Πατρών με τη συμβαλλόμενη επιχείρηση/βιομηχανία.
 • Ο διδακτορικός τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.    
 • Η επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα γίνεται από κοινού από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία. Το ερευνητικό αντικείμενο της διατριβής καθορίζεται από τον υποψήφιο διδάκτορα, σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία. Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν μπορεί να είναι εργαζόμενος της επιχείρησης, του Πανεπιστημίου Πατρών ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.  Η επιχείρηση ορίζει κάποιο στέλεχός της ως αρμόδιο για την επικουρική καθοδήγηση και υποστήριξη του ερευνητικού έργου του υποψήφιου διδάκτορα (θα αναφέρεται ως Επιστημονικός Εκπρόσωπος της επιχείρησης).
 • Η ημέρα έναρξης του προγράμματος ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπευθύνου και της συνεργαζόμενης επιχείρησης/βιομηχανίας και όχι αργότερα από έξι μήνες από την ημερομηνία έγκρισής του.
 • Για τις διδακτορικές διατριβές του Προγράμματος UPatras IQ ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις απονομής διδακτορικού τίτλου που διέπουν και τα «παραδοσιακού» τύπου διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Η επιχείρηση/βιομηχανία, τελικός αποδέκτης της τεχνικής/επιστημονικής λύσης που διερευνά ο υποψήφιος διδάκτορας, καθορίζει το πλαίσιο θέματος/ προβλήματος, βασιζόμενη σε πραγματικά δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητές της. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του κάθε προγράμματος (μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών) καθορίζει την ευρύτερη επιστημονική περιοχή στην οποία εμπίπτει το ενδιαφέρον της συνεργαζόμενης επιχείρησης/βιομηχανίας.   
 • Η σύζευξη Υποψήφιου Διδάκτορα και επιχείρησης υποδοχής πραγματοποιείται με βασικό κριτήριο τη σύγκλιση μεταξύ του ερευνητικού ενδιαφέροντος του υποτρόφου και των αναγκών της επιχείρησης, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα μελλοντικής ένταξής του στο τακτικό δυναμικό της επιχείρησης.
 • Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος λειτουργώντας ως Επισπεύδων Φορέας.
 • Ο υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας διεξάγει την έρευνά του αξιοποιώντας τις υποδομές τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και της επιχείρησης, διαμορφώνοντας το πρόγραμμά του σε συμφωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη.
 • Η απασχόληση του διδακτορικού φοιτητή αφορά αποκλειστικά τους σκοπούς εκπόνησης της διατριβής και απαγορεύεται ρητά η ανάθεση άλλων καθηκόντων από την επιχείρηση υποδοχής ή τον επιβλέποντα Καθηγητή.
 • Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους, ο υπότροφος συμμετέχει σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (επιλογή μαθημάτων για παρακολούθηση στο Πανεπιστήμιο που άπτονται του αντικειμένου της διατριβής και αντίστοιχη εκπαίδευση στην επιχείρηση/βιομηχανία), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των απαιτούμενων ερευνητικών δεξιοτήτων και την εξοικείωσή του με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική/βιομηχανική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα αυτό αναλύεται στην πρόταση UPatras IQ και αξιολογείται κατά την κρίση του έργου.
 • Στο τέλος του 2ου έτους του προγράμματος απαιτείται η σύνταξη Έκθεσης Προόδου που θα συνυπογράφει ο επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής και ο Επιστημονικός Εκπρόσωπος της επιχείρησης.
 • Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών δεσμεύει τον υπότροφο στην τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της διατριβής. Σε περιπτώσεις σημαντικής απόκλισης από το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συμφωνία με την επιχείρηση υποδοχής, μπορεί να διακόψει την υποτροφία.
 • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής στο διάστημα των τεσσάρων ετών, μπορεί να δοθεί χρονική παράταση μέγιστης διάρκειας ενός έτους, χωρίς όμως την καταβολή πρόσθετης υποτροφίας στον υποψήφιο διδάκτορα.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα της διατριβής ανήκουν στον διδάκτορα που την εκπόνησε. Η επιχείρηση υποδοχής έχει το δικαίωμα εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, με την προϋπόθεση της έγγραφης συγκατάθεσης του υποτρόφου.
 • Κάθε δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσίαση σε επιστημονικά συνέδρια γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπευθύνου, του Υποψήφιου Διδάκτορα και της επιχείρησης/βιομηχανίας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει δικαίωμα να αξιοποιήσει το περιεχόμενο της διατριβής για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε συμφωνία με τον υπότροφο και την επιχείρηση/βιομηχανία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση σε συνεργασία με μια επιχείρηση/βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Οι προτάσεις υποβάλλονται στη σχετική πλατφόρμα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (uphd.upatras.gr). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι (α) αναλαμβάνει την επίβλεψη, και (β) μαζί με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου, πέραν των καλύψεων που προσφέρει η παρούσα πρόσκληση.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 15η Οκτωβρίου ως την 30η Νοεμβρίου  2020, ώρα 23:59. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα προωθούνται προς αξιολόγηση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλες οι εμπρόθεσμες αιτήσεις υποβάλλονται σε πρώτη φάση σε έλεγχο πληρότητας στοιχείων. Από τη φάση αυτή προκύπτει και ο τελικός κατάλογος των προτάσεων προς αξιολόγηση.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από 5μελή επιτροπή που θα ορισθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχουν 3 μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών και 2 διδάκτορες από τον ιδιωτικό τομέα.

Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 0-5 μονάδων.

Αρχικά εξετάζεται η ικανότητα της επιχείρησης/βιομηχανίας να συμμετάσχει στην πρόταση. Στην περίπτωση που ικανοποιείται αυτό το κριτήριο (ΝΑΙ/ΟΧΙ), ακολουθεί η αξιολόγηση της πρότασης με βάση τα τέσσερα (4) παρακάτω κριτήρια:

1. Επιστημονική αρτιότητα και ερευνητική καινοτομία της πρότασης (45% βαρύτητα). Βαθμολογείται βάση της πρότασης που θα υποβληθεί.

2. Ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1ου έτους για τον υποψήφιο διδάκτορα (10% βαρύτητα). Θα αξιολογηθεί το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του υποψήφιου διδάκτορα κατά το πρώτο έτος της διατριβής του.

3. Προφίλ και χαρακτηριστικά της επιχείρησης (25% βαρύτητα). Θα αξιολογηθεί η συνάφεια του αντικειμένου και οι αναμενόμενες βιομηχανικές επιπτώσεις της πρότασης, καθώς και η συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου της πρότασης σε σχέση με το προφίλ της επιχείρησης/βιομηχανίας. Επίσης, θα αξιολογηθεί η αξιοπιστία και η δυναμική της επιχείρησης.

4. Βιογραφικό Επιστημονικού Υπευθύνου (20% βαρύτητα). Θα αξιολογηθεί το βιογραφικό του Επιστημονικού Υπευθύνου και οι δυνατότητες συνεργασίας του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η βαθμολογία των κριτηρίων συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή Κριτήριου

Βαθμολογία

Βαρύτητα (%)

Μέγιστη βαθμολογία

Επιστημονική αρτιότητα και ερευνητική καινοτομία της πρότασης

0-5

45

2,25

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1ου έτους

0-5

10

0,5

Προφίλ και χαρακτηριστικά Επιχείρησης

0-5

25

1,25

Βιογραφικό ΕΥ

0-5

20

1

ΣΥΝΟΛΟ

100

5


Οι 6 πρώτες προτάσεις που θα λάβουν συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 3,0 θα προκριθούν προς χρηματοδότηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.researchsupport.upatras.gr). Ενστάσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης (με τους αριθμούς υποβολής) των προς χρηματοδότηση αιτήσεων αναρτώνται επίσης στον παραπάνω ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Σταύρια Μαθιού (2610-997890, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Περισσότερες θέσεις διδακτόρων ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr