Απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για ανώτατο όριο φοίτησης, ορισμό εισακτέων και βάσεις εισαγωγής

Απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για ανώτατο όριο φοίτησης, ορισμό εισακτέων και βάσεις εισαγωγής

Πανεπιστήμιο Πατρών: Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να διατυπώσει τις παρακάτω απόψεις-προτάσεις της:

I. Η Σύγκλητος εμμένει στην άποψη που έχει εκφράσει και στο παρελθόν ότι η συζήτηση και ο σχεδιασμός της Παιδείας γενικά, και ιδιαίτερα της Τριτοβάθμιας, χρήζει αφενός όσο το δυνατόν μεγαλύτερων συναινέσεων και αφετέρου σχεδιασμό μακρόχρονο, προκειμένου να εμπεδωθεί και να εκτιμηθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα. Επισημαίνεται εκ νέου η τήρηση του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου, ώστε οι αποφάσεις του να το χαρακτηρίζουν και να το εκπροσωπούν.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


II. Η επαγγελματική ισοδυναμία αποδίδεται μόνον σε αποφοίτους ΑΕΙ της αλλοδαπής τα οποία έχουν κριθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγή των ΑΕΙ της χώρας μας. Η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν συνεπάγεται, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, ακαδημαϊκή αναγνώριση, η οποία διασφαλίζεται μόνον μέσω πιστοποιημένων σπουδών με τη διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας (Ομόφωνη απόφαση).

III. Ζητήματα όπως το ανώτατο όριο φοίτησης, οι βάσεις εισαγωγής και ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα, συνιστούν ουσιαστική αρμοδιότητα των οικείων Πανεπιστημίων. Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω θέματα θα πρέπει να ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από προτάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο επιπλέον χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του χρόνου ελάχιστης διάρκειας σπουδών του κάθε Τμήματος. Κάθε φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις φοίτησής του εξ’ αρχής από την εισαγωγή του στο Τμήμα. Η Πολιτεία οφείλει να σεβαστεί το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων δια των αρμοδίων οργάνων του. (Ομόφωνη απόφαση).

IV. Η Σύγκλητος προτείνει τη θεσμοθέτηση των διαδικασιών εφαρμογής της νομοθετημένης μερικής φοίτησης (Ομόφωνη απόφαση).

V. Το Υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει τρόπους που θα διευκολύνουν την οριζόντια μετακίνηση φοιτητών μεταξύ διαφορετικών πεδίων εντός και εκτός του Πανεπιστημίου εισαγωγής τους (π.χ. μετά το πέρας του 1ου ή 2ου έτους σπουδών), καθώς ωριμάζουν και ανακαλύπτουν τις κλίσεις τους και επανακαθορίζουν τα ενδιαφέροντά τους σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα. Εννοείται ότι όπως και με τους υπόλοιπους εισακτέους, οι αποφάσεις για την αποδοχή φοιτητών είναι θέμα του Τμήματος υποδοχής. Επιπλέον, θα πρέπει να επεκταθούν και να αναβαθμιστούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη γνωριμία των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα πριν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. Επίσης, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη διεπιστημονικότητα μεταξύ των πεδίων, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για συνδυασμούς τύπου major/minor στα προγράμματα σπουδών (Απόφαση κατά πλειοψηφία).

VI. Η Σύγκλητος συμφωνεί με την ανάπτυξη ξενόγλωσσων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών (Ομόφωνη απόφαση).

VII. Η αναγκαιότητα ύπαρξης Συμβουλίων Ιδρύματος προβληματίζει το Σώμα. Χρειάζεται καθορισμός αρμοδιοτήτων προκειμένου η Σύγκλητος να διατυπώσει εμπεριστατωμένη άποψη (Απόφαση κατά πλειοψηφία).

VIII. Ομοίως, η Σύγκλητος επιφυλάσσεται να διατυπώσει την άποψή της για την ύπαρξη Γενικών Γραμματέων στα Α.Ε.Ι, όταν λάβει γνώση για τις ακριβείς αρμοδιότητες και ευθύνες που συνοδεύουν
την εν λόγω θέση. Σε κάθε περίπτωση η εκλογή του αποτελεί
αρμοδιότητα της Συγκλήτου του Ιδρύματος. (Απόφαση κατά πλειοψηφία).

IX. Η Σύγκλητος επαναλαμβάνει:

Το αίτημά της για την αύξηση της χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών και προσαρμογή του προϋπολογισμού του στα νέα δεδομένα του Πανεπιστημίου. Θα πρέπει δε να ληφθούν υπόψη και οι απώλειες από τους πόρους ΤΣΜΕΔΕ για τις Πολυτεχνικές Σχολές.

Το αίτημά της στην Πολιτεία να αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις της για τη φοιτητική μέριμνα( σίτιση-στέγαση)

Το αίτημά της για νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού προσωπικού.

Το αίτημά της να δεσμευτεί η Πολιτεία ότι, θα τηρηθεί η προκήρυξη όλων των θέσεων των μελών Δ.Ε.Π. που κενώνονται για οποιονδήποτε λόγο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα που τείνει να γίνει οξύ, αν άμεσα δεν χορηγηθούν νέες θέσεις. (Ομόφωνη απόφαση)

X. Η Σύγκλητος προτείνει την ενίσχυση και επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στα Πανεπιστήμια και αύξηση της χρηματοδότησης (Ομόφωνη απόφαση).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών