Μεταπτυχιακό «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα»

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στo πλαίσιo λειτουργίας του Π.Μ.Σ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσουμε για τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016 την εισαγωγή έως σαράντα πέντε ( 45) μεταπτυχιακών φοιτητών, αποφοίτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και ΤΕΙ για απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ειδικεύσεις Κλασσικών Σπουδών, Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας με την εξής κατανομή:

· έως δέκα πέντε (15) στις Κλασικές Σπουδές,

· έως δέκα πέντε ( 15) στη Νεοελληνική Φιλολογία και

· έως δέκα πέντε (15) στη Γλωσσολογία

Διάρκεια

Το πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας. Κάθε ειδίκευση περιλαµβάνει µια σειρά µαθηµάτων (συνολικά 6 µαθήµατα), που διδάσκονται από µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πατρών ή άλλων Πανεπιστηµίων. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και γίνεται στα τρία πρώτα εξάµηνα σπουδών, ενώ το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωµένο στη διπλωµατική εργασία. Το Π.Μ.Σ αντιπροσωπεύει συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Α) Απαραίτητοι όροι –τυπικά προσόντα ανά ειδίκευση, για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι για το Μ.Δ.Ε. είναι οι εξής:

Κλασικές Σπουδές

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».

β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα: Αγγλικά (επίπεδο Lower ή TOEFL [500+]), Γαλλικά (επίπεδο Delf 2), Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe), Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana).

Νεοελληνική Φιλολογία

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .

β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα: Αγγλικά (επίπεδο Lower ή TOEFL [500+], Γαλλικά (επίπεδο Delf 2), Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe), Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana).

Γλωσσολογία

α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).

β) Να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδίκευσης τουλάχιστον 7,5

· ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

γ) Να γνωρίζουν άριστα Αγγλικά (κατά προτίμηση επιπέδου Proficiency)

Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει το απαιτούμενο δίπλωμα γλωσσομάθειας, υποβάλλεται σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία της Ειδίκευσης.

Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται µε τους εξής συντελεστές:

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 25%

· ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία, Ιστορία και Πολιτισμό

Προφορική συνέντευξη: 40% (στη συνέντευξη εξετάζεται μεταξύ άλλων και η γνώση της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματείας –βλ. ύλη εξετάσεων)

Ξένες γλώσσες: 15% [πρώτη γλώσσα 10%, δεύτερη γλώσσα 5%]

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 10%

(Επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες εργασίες, ερευνητική δραστηριότητα, άλλα ειδικά προσόντα όπως συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Summer Schools, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.)

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις: 30%

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 20%

· ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν στη Βυζαντινή, Νεοελληνική, Ευρωπαϊκή Φιλολογία και Πολιτισμό και Συγκριτική Γραμματολογία

Προφορική συνέντευξη: 15%

Ξένες γλώσσες: 15% [πρώτη γλώσσα 10%, δεύτερη γλώσσα 5%]

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 10%

(Επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες εργασίες, ερευνητική δραστηριότητα , άλλα ειδικά προσόντα όπως συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Summer Schools, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.)

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Συνέντευξη: 30%

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 30%

· ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Γνώση Ξένων Γλωσσών: 15%

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%

Επίδοση σε διπλωματική εργασία – άλλες εργασίες: 10%

Ερευνητική δραστηριότητα –άλλα ειδικά προσόντα : 5%

( Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Summer Schools, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.)

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%

Tα παραπάνω κριτήρια επιλογής δεν ισχύουν για τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., που κρίνονται κατά περίπτωση, βάσει κυρίως των όρων της υποτροφίας τους. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν περιστασιακά ως υπεράριθμοι και φοιτητές του εξωτερικού μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (SOCRΑTES/ERASMUS).

Αν η ειδίκευση κρίνει ότι κάποιος επιτυχών χρειάζεται ενίσχυση των γνώσεων υποδομής, μπορεί να ζητήσει την υποχρεωτική παρακολούθηση των απαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση ( αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο: www.philology-upatras.gr ) στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την ειδίκευση που τους ενδιαφέρει (μόνο μια από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις του ΠΜΣ).

2) Υπόµνηµα µιας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκµηριώνεται η πρόθεση για εγγραφή στη συγκεκριμένη ειδίκευση του Π.Μ.Σ

3) Βιογραφικό σηµείωµα.

4) Δύο Συστατικές Επιστολές, εάν ο υποψήφιος δεν προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

5) Αντίγραφο Πτυχίου (µε αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).

6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.

7) Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δηµοσιευµάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

8) Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσοµάθειάς τους με γραπτή εξέταση).

9) Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έως 30 Σεπτεμβρίου 2014. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, οι οποίοι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου. Οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν εμπροθέσμως μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου και δεσμεύονται δηλώνοντας ρητώς στην αίτησή τους ότι εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν.

Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-969312, 2610-969324 fax: 2610-996197, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.