Απευθείας Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας των κατόχων πτυχίου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή τη Διά Βίου Μάθηση

Πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος 4386/2016  για την έρευνα, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄. Ιδιαίτερης σημασίας και αξίας αποτελεί για το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) του Πανεπιστημίου μας το Άρθρο 67, το οποίο ρυθμίζει την απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των κατόχων πτυχίου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή τη Διά Βίου Μάθηση. Το μέτρο αυτό αποτελεί καθαυτό ένα σημαντικό βήμα στην πορεία δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και αφορά κατεξοχήν το Τμήμα ΕΚΠ.

Το Τμήμα ΕΚΠ ιδρύθηκε με το Π.Δ. 267/93 και με τις δύο Κατευθύνσεις του (που θεσμοθετήθηκαν με το Π.Δ. 391/95) σκοπός του είναι να υπηρετήσει τα επιστημονικά πεδία (α) της Διά βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και (β) της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες με τη δέουσα επιστημονική, ερευνητική, διδακτική και ηθική δεοντολογία. Εδώ και σχεδόν μια εικοσαετία, από το 1997 που δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του, το Τμήμα ΕΚΠ μεριμνά με ζήλο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό για τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών του και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για κοινωνική πρόοδο και δικαιοσύνη μέσα από τις δραστηριότητές του και τις συνεργασίες του με επιστημονικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς / εργασιακούς φορείς της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής.

Εδώ και είκοσι περίπου χρόνια το Τμήμα ΕΚΠ προσφέρει τις υπηρεσίες του με συστηματικότητα, επιτυχία και διακρίσεις, σε όλα τα επίπεδα της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο αυτής μέσα από: το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (που συμπεριλαμβάνει δυναμικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στις Κατευθύνσεις του), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, τη Μεταδιδακτορική Έρευνα, τα Εργαστήριά του, τα Προγράμματα Εξειδίκευσης, τα ερευνητικά προγράμματα, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, τις συνεργασίες με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς, ιδρύματα και ινστιτούτα, το δραστήριο Σύλλογο Αποφοίτων του,  και τέλος, τη συνεχή και ποικιλότροπη προσφορά του σε ένα μεγάλο αριθμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οξυμένες δυσκολίες και ανισότητες στην περίοδο της υφεσιακής κρίσης που διάγουμε τα τελευταία χρόνια.

Η ψήφιση του άρθρου 67 στον πρόσφατο νόμο αποτελεί δικαίωση της προσφοράς και των υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα ΕΚΠ μέσα από το διδακτικό έργο που διενεργείται, ειδικότερα, στην Κατεύθυνση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και της έμφασης που αυτή προσδίδει σε δύο σύγχρονα, νευραλγικά αλλά και εξαιρετικά αναγκαία πεδία, όπως αυτά της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης. Για όλα αυτά τα χρόνια, το Τμήμα ΕΚΠ είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Τμήμα που χορηγεί πτυχίο στην Ελλάδα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, (όπως πολλά άλλα Τμήματα πανεπιστημίων της αλλοδαπής σε ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη και Αυστραλία), προσφέροντας στην κοινωνία άξιους επιστήμονες και άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Πέρα από κάθε αμφιβολία, η πρόσφατη αυτή εξέλιξη αποτελεί επιβράβευση και επισφράγιση τόσο της ταυτότητας και της αποστολής της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης του Τμήματος ΕΚΠ όσο και του επιστημονικού υπόβαθρου και των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων της.

Η ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου δικαιώνει το αυτονόητο, και εξ αυτού, εύλογο, δίκαιο και αναντίρρητο δικαίωμα των αποφοίτων της Κατεύθυνσης της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Τμήματος ΕΚΠ να αναγνωρίζονται οι απόφοιτοί της ως εκπαιδευτικά επαρκείς από τους θεσμούς και τις δομές του συστήματος στο αντικείμενο, το οποίο έχουν επί τέσσερα συναπτά έτη σπουδάσει. Το διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό δυναμικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, οι φοιτητές του και οι απόφοιτοι, χαιρετίζουν όλοι με την ίδια θέρμη και ικανοποίηση την ψήφιση του άρθρου 67 και συνεχίζουν με αμείωτο ενδιαφέρον να υπηρετούν τα παραδοσιακά και σύγχρονα προτάγματα της εκπαίδευσης και της παιδείας και να αγωνίζονται για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των φοιτητών και των δύο Κατευθύνσεών του.