Διδακτορικά 2016, εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ΠΑΜΑΚ, ΠΑΜΑΚ Διδακτορικά, Pamak, didaktorika

Διδακτορικά 2016 | 19 θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΠΑΜΑΚ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω θεματικά πεδία έρευνας καθώς και τον αριθμό των υποψηφίων:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του τμήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής της σχολής επιστημών διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Πεδία Έρευνας

Αριθμός υποψηφίων

Χρηματοοικονομική – Τραπεζική

· COST PRODUCTIVITY, COST AND SCALE EFFICIENCY, COMPETITION.

· DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY

· FINANCIAL STABILITY AND THE ROLE OF REGULATORY AUTHORITIES

· RISK MANAGEMENT IN THE FINANCIAL SECTOR

· PORTFOLIO CONSTRUCTION

· INVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT

3

· Τραπεζική (Κίνδυνος και απόδοση τραπεζών, νέα τραπεζικά προϊόντα, τραπεζικός ανταγωνισμός και σταθερότητα, κόστος, κερδοφορία και αποτελεσματικότητα τραπεζών, τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις)

· Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Κεφαλαιακή διάρθρωση, Μερισματική πολιτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός, Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης, Πολιτική Μόχλευσης-Χρέους)

· Χρηματιστηριακές Αγορές και Λειτουργία τους (Επίδραση μερισματικής πολιτικής στις τιμές των μετοχών, Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και επίδραση στις τιμές των μετοχών, εταιρικές ανακοινώσεις και επίδραση στις τιμές των μετοχών, Αποτίμηση μετοχών-μεταβλητότητα, Αγορές παραγώγων-μεταβλητότητα, ETF’s)

3

· Λογιστική

· Χρηματοοικονομική Λογιστική

· Ελεγκτική

· Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

· Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

· Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων

· Φορολογία Εισοδήματος

· Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

· Κοστολόγηση

· Διοικητική Λογιστική

· Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

7

· e-Strategic Management

· Strategic Management in Education

· Strategic Management in Welfare and Happiness

· Strategic Management in Aesthetic

· Strategic Management in Chaos

3

· Διεθνή και Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική

· Νομισματική και Τραπεζική

3

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικάστη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Επίσημα αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Επίσημα αποτελέσματα του GMAT με γενικό βαθμό όχι μικρότερο από 600.

6. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας όπως περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).

8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (έντυπα συστατικών επιστολών).

9. Ένα κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης.

10. Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακούς τίτλους του διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ και επιπλέον είναι κάτοχοι της Ελληνικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

11. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κτίριο Η, ημιώροφος, γραφείο 1) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891607-441 ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr