Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει (υπό την αίρεση της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης) για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 την έναρξη λειτουργίας του 12ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω Κατευθύνσεις:

    Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer Systems and Network Technologies)
    Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Computational Methods and Applications)
    Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
    Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E-Business and Innovation Technology)

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών σχολών, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα):

    Έντυπη αίτηση,
    Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα,
    Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, με απόφαση αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής,
    Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο),
    Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ),
    Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν),
    Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Επισημαίνεται ότι όσο διαρκεί η πρόσκληση θα αξιολογούνται αιτήσεις υποψηφίων με αυξημένα προσόντα και οι θέσεις θα τους προσφέρονται το συντομότερο και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων θα γίνεται κανονικά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τις εναπομένουσες θέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mai.uom.gr/frontend/index.php.