Η μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) με θέμα «Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης», θα παρουσιαστεί στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 στις 17:00, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε από το ΚΕΠΕ τον Ιούνιο του 2014 και στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συνεκτικού σχεδίου ανάπτυξης, που θα θέσει το πλαίσιο και θα αποτελέσει τον οδηγό εφαρμογής ενός νέου οικονομικού προτύπου για τη χώρα. Το πρότυπο αυτό θα εξασφαλίζει μακροχρόνια βιώσιμη, αειφόρο, έξυπνη και εξωστρεφή ανάπτυξη που θα δημιουργεί απασχόληση και θα εγγυάται κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προτύπου δεν μπορεί να στηριχθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό μέτρων, αλλά απαιτεί μια δέσμη αλληλένδετων πολιτικών και δράσεων με στρατηγικούς και επιμέρους στόχους και προτεραιότητες εφαρμογής σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω μελέτη προτείνει μια σειρά κρατικών ενεργειών στα πεδία των θεσμών, των υποδομών και της χρηματοδότησης, τόσο για το σύνολο της οικονομίας, όσο και σε επίπεδο οικονομικών δραστηριοτήτων.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης και ο Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθηγητής Χρήστος Νεγκάκης, ενώ την παρουσίαση θα κάνουν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΠΕ, κ. Νικόλαος Φίλιππας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής, και οι ερευνητές κ. Αικατερίνη Τσούμα και κ. Θεόδωρος Τσέκερης.

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Διεξάγει εφαρμοσμένες αναλύσεις σε θέματα της ελληνικής οικονομίας και παρέχει στην κυβέρνηση μελετητικές υπηρεσίες σε  θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στους εξής τομείς: (α) Μακροοικονομική Ανάλυση και Προβλέψεις, (β) Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική, (γ) Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνικές Πολιτικές και (δ) Κλαδικές Αναλύσεις και Αναπτυξιακές Πολιτικές.