Πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θητεία τεσσάρων (4) ετών, με ημερομηνία έναρξης των θητειών την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2022.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με φυσική κάλπη, την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, με ώρα έναρξης ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 19:00, στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος, έναντι Κέντρο Η/Υ). 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με φυσική κάλπη την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 13η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη, τις ίδιες ώρες, στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, αυτή θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

Α. Υποψηφιότητες 

 • Υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη μπορούν να θέσουν μέλη .Ε.Π. πρώτης βαθμίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 • Υποψηφιότητα για τις τρεις (3) θέσεις των Αντιπρυτάνεων μπορούν να θέσουν μέλη .Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή.
 • Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι και όσες τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. 
 • Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και υποψήφιες μέλη .Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 
 • Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δυο αξιώματα.
 • Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη.
 • Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά.
 • Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις: Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
 • Η ιδιότητα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Πρύτανη του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υπογεγραμμένη αίτησή τους, μέχρι την 25/5/2018 και ώρα 15:00, με έναν από τους κάτωθι τρόπους: 

 • Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στον Πρύτανη του Ιδρύματος (Γραφείο Πρυτανείας, 3ος όροφος, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη).
 • Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας.

Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν λάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνήσει, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στα τηλέφωνα του Γραφείου Πρύτανη:

2310 891298 και 2310 891244.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας
 3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Β. Ευθύνη διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν.4485/2017 σε συνδυασμό με την αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15.09.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι μέλη .Ε.Π. του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Γ. Εκλεκτορικό σώμα 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών .Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη .Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος, ήτοι τη Διεύθυνση Διοικητικού και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr