Τα αποτελέσματα της Εξωτερικής αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Με την σύνταξη της τελικής έκθεσης, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η Ιδρυματική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Κρήτης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Στην ανακοίνωση της Πρυτανείας του Ιδρύματος αναφέρεται:

" Η Επιτροπή, απαρτιζόταν από 5 καθηγητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (3 από ΗΠΑ, 1 από τον Καναδά και 1 από την Βρετανία) με διεθνή διοικητική εμπειρία και γνώση των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας.

Συναντήσεις: Τα μέλη της Επιτροπής ήλθαν στην Κρήτη τον Μάιο και παρέμειναν επί μία εβδομάδα πραγματοποιώντας συναντήσεις στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο: με τις πρυτανικές αρχές, το Συμβούλιο του Ιδρύματος, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους προέδρους των Τμημάτων, με καθηγητές, τους προϊσταμένους των διοικητικών υπηρεσιών, με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές με τους συλλόγους των αποφοίτων καθώς και με εκπροσώπους των στρατηγικών εταίρων του ΠΚ δηλαδή την Περιφέρεια τους δήμους, τα ερευνητικά κέντρα, τα επιμελητήρια και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το ΠΚ σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

Υλικά: Η επιτροπή είχε στην διάθεσή της τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, δεδομένα και κείμενα που τεκμηρίωναν για όλες τις επί μέρους πτυχές της λειτουργίας του ΠΚ, τις υπάρχουσες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στην έρευνα, την εκπαίδευση και την διοίκηση. Ακόμη τα σχέδια ανάπτυξης, τις υπό διαμόρφωση πολιτικές, και τους θεσμοθετημένους κανονισμούς καλής πρακτικής σε υποσύνολα του ΠΚ.

Περιεχόμενο: Συνολικά η Επιτροπή αξιολόγησε 26 επιμέρους στοιχεία στρατηγικής και πρακτικής που κάλυπταν όλο το φάσμα λειτουργίας του ΠΚ από την έρευνα και την διδασκαλία μέχρι τις κτηριακές υποδομές, την φοιτητική μέριμνα, την περιβαλλοντική στρατηγική και τις σχέσεις με την κοινωνία.

Παρατηρήσεις: Στις συνολικές της παρατηρήσεις η Επιτροπή διέκρινε ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης στην αριστεία, μια ισχυρή ερευνητική κουλτούρα, προσωπικό αφοσιωμένο στην διδασκαλία, προσβάσιμη και ευχάριστη διοίκηση πρόθυμη να βοηθήσει καθηγητές και φοιτητές να επιτύχουν. Ακόμη διέκρινε ισχυρές προσπάθειες διεθνοποίησης, γενική αποδοχή της έννοιας της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 

Το Ίδρυμα φαίνεται πρόθυμο και ικανό να αλλάξει και να βελτιωθεί. Οι εγκαταστάσεις και υποδομές είναι καλά διατηρημένες και μέχρι σήμερα, το ίδρυμα έχει επιτύχει αξιοσημείωτη πρόοδο στις διεθνείς κατατάξεις. Εκτός των θετικών εντοπίστηκαν επίσης τα αδύνατα σημεία, δηλαδή: Το εξωτερικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που εμποδίζει την ικανότητα του Ιδρύματος να είναι ευέλικτο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Ακόμη την έλλειψη ελέγχου του Πανεπιστημίου στον αριθμό και την ποιότητα των εισερχομένων φοιτητών. Τέλος την απουσία χρονοδιαγραμμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις δεικτών επίτευξης των στρατηγικών στόχων συνολικά και στο επίπεδο των τμημάτων.

Βαθμολογία: Η συνολική βαθμολογία ήταν Άριστα (Worthy of merit). Με τον ίδιο βαθμό αξιολογήθηκαν 16 από τις 26 ενότητες αξιολόγησης, ενώ 10 αξιολογήθηκαν ως «Θετικές» (positive). Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν χαμηλότεροι βαθμοί της κλίμακας (Εν μέρει θετική ή Αρνητική).

Η συνέχεια: Η Σύγκλητος του ΠΚ έχει ήδη προγραμματίσει την συγκρότηση μέχρι το τέλος του έτους ενός συστήματος «Στόχων-δεικτών-μέτρων» για την αναβάθμιση των λειτουργιών του Ιδρύματος σε όλους τους τομείς. Η συνολική στρατηγική που συνοψίζεται στο σύνθημα «ΠΚ-200-2025» έχει ως στόχο να περιληφθεί το ΠΚ στον κατάλογο με τα 200 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου μέχρι το 2025. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική δήλωση οράματος που θα πρέπει να επιδιωχθεί ενεργά και να εξειδικευτεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό συνδεόμενη με μηχανισμούς ανάδρασης και ελέγχου μετρήσιμων αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου. Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν ένα σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια αυτή.

Περισσότερα νέα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr