Πρυτανικές Εκλογές στις 20 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρυτανικές Εκλογές: Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών.

Πιο αναλυτικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποφάσισε: 

1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέων Πρυτανικών Αρχών (Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2. Ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 20ή του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα, για το χρονικό διάστημα από τις 08:00 πμ. έως τις 18:00 μμ. .

3. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανένας από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.

4. Υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον της Συγκλήτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα από την 25η Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη, έως την 1η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. .

Καθορίζουμε την εκλογική διαδικασία, ως εξής:

Υποψηφιότητες - Ασυμβίβαστο - Θητεία

α) Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

β) Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Αντιπρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

γ) Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

δ) Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στο αξίωμα του Πρύτανη για δεύτερη θητεία στο ίδιο Ίδρυμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο αξιώματα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες στο ίδιο Ίδρυμα.

ε) Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν υπολογίζονται θητείες στα αξιώματα του/της Πρύτανη και του/της Αντιπρύτανη, όσων εξελέγησαν ή διετέλεσαν σε αυτά πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των θητειών δεν υπερβαίνει τις δύο (2) στο αξίωμα του/της Πρύτανη ή τις τρεις (3) αθροιστικά στα αξιώματα του/της Πρύτανη και του/της Αντιπρύτανη.

στ) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου και η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε

επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. Η ιδιότητα του/της Πρύτανη και του/της Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. Η τυχόν ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του/της Πρύτανη και του/της Αντιπρύτανη και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή που τελούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.

θ) Η θητεία των Πρυτανικών Αρχών ορίζεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη και αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. ν. 4692/2020  (Α΄ 111).

Υποβολή υποψηφιοτήτων

α) Η υποψηφιότητα του συνδυασμού  υποβάλλεται  στη  Σύγκλητο  του  Ιδρύματος  από  την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 μέχρι και την 1η του  μηνός  Ιουλίου  2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ., αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος - email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κοινοποιείται στη Γραμματεία της Συγκλήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η δήλωση υποψηφιότητας φέρει τα στοιχεία των αιτούντων μελών του υποψηφίου συνδυασμού και την υπογραφή τους, αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα ανά μέλος του συνδυασμού για το οποίο υποβάλλεται υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη και συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στοιχεία στα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται.

β) Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας πραγματοποιείται από την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επικεφαλής του υποψηφίου συνδυασμού (υποψηφίου Πρύτανη). Η δήλωση υποψηφιότητας με τα συνημμένα  σε  αυτήν έγγραφα, πρωτοκολλείται και η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας, πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα της δήλωσης.

γ) Με τη δήλωση υποψηφιότητας συνυποβάλλεται από, τους συμμετέχοντες στο συνδυασμό, υποψηφίους : i) υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας ii) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου iii) βιογραφικό σημείωμα και iv) δήλωση συναίνεσης για την ανάρτηση του βιογραφικού σημειώματος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

δ) Οι υποψήφιοι συνδυασμοί μπορούν να υποβάλλουν παραίτηση από την υποψηφιότητα τους έως την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα από την ορισθείσα ημερομηνία για την εκλογή, δηλαδή έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μμ. .Η παραίτηση γίνεται με δήλωση του υποψηφίου συνδυασμού στη Σύγκλητο. Οι δηλώσεις παραίτησης παραδίδονται αυθημερόν με φροντίδα της Γραμματείας Συγκλήτου, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναρτά άμεσα σχετική ανακοίνωση στο ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κυβέρνησης και στο δίκτυο News University of Crete.

Εκλογική διαδικασία:

α. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, ήτοι με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://zeus.grnet.gr και υποστηρίζεται τεχνολογικά από το ως άνω Δίκτυο.

β. Η ψηφοφορία είναι άμεση  και  θα  διεξαχθεί  αποκλειστικά  με  ηλεκτρονική ψηφοφορία, την καθορισμένη  κατά  τα  ανωτέρω ημερομηνία  και ώρα  και σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 77561/Ζ1/19.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2481).  γ. Κάθε υποψήφιος συνδυασμός, μπορεί να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και με τον αναπλήρωτή του, με έγγραφη δήλωσή του προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εκλογής.

Εκλεκτορικό σώμα

Ο Πρύτανης και οι τέσσερεις (4) Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από σώμα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή - Ανακήρυξη υποψηφίων συνδυασμών - ανακήρυξη επιτυχόντων.

α) Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π., καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, και ειδικότερα την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθμίδας. Με την απόφαση ορισμού της, ορίζεται από το προσωπικό του Ιδρύματος γραμματέας της Επιτροπής και αναπληρωτής του, για την υποστήριξη του έργου της.

β) Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για τον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν όσα μέλη της Συγκλήτου είναι υποψήφια με κάποιον συνδυασμό. Σε περίπτωση που ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4692/2020 (Α΄111), κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Σύγκλητο το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας της Συγκλήτου.

γ) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή:

i) Αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες κάθε συνδυασμού για τα αξιώματα του/της Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, εξετάζει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας κατά το άρθρο 66 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε έναν συνδυασμό, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτάνεις, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό της, δηλαδή έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020. Με επιμέλεια της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων συνδυασμών για τα αξιώματα του/της Πρύτανη, Αντιπρύτανη. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

ii) Οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορεί, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, να εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Αρμόδια υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος.

iii) Είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύπτει κατά την εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οριζόμενα στην ως άνω 7 (του προοιμίου της παρούσης) σχετική κοινή υπουργική απόφαση και στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

iv) Έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων.

v) Μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στη Σύγκλητο και τη γνωστοποίησή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στο ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο δίκτυο News University of Crete. Τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής), σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω 7 (του προοιμίου της παρούσης) σχετικής Κ.Υ.Α. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί σφραγίδα, η οποία της παραδίδεται από τoν Πρύτανη του Ιδρύματος.

Εκλογή υποψηφίου συνδυασμού.

α) Υποψήφιος Συνδυασμός εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

β) Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, με την ίδια διαδικασία (ηλεκτρονική ψηφοφορία), την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος συνδυασμός που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος συνδυασμός, εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Προσωπικά δεδομένα

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄134).

Σύνταξη εκλογικών καταλόγων

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, με βάση τον οποίο διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται δέκα (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020. Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων οι οποίοι καταρτίζονται με τη φροντίδα της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και εγκρίνονται από την Πρύτανη, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά και την ηλεκτρονική διεύθυνση των μελών Δ.Ε.Π. κατά βαθμίδα, Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Οι ανωτέρω κατάλογοι αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις ενέργειες καταχώρισης των στοιχείων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων ταυτοποίησης των εκλεκτόρων στο πληροφοριακό σύστημα (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε).

Υποβολή ενστάσεων

α) Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει:

i) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και ii) ο υποψήφιος συνδυασμός ή ο αντιπρόσωπος.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η K.E.E. , στην οποία απευθύνονται.

β) Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:

i) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών.

ii) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη του εκλεγέντος συνδυασμού.

iii) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.

γ) Ειδικώς οι ενστάσεις που αφορούν στην περίπτωση έλλειψης νόμιμων προσόντων και συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων συνδυασμών και την απόφασή του αναρτά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Λήξη εκλογικής διαδικασίας - αποτέλεσμα εκλογών

Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας και το πέρας της καταμέτρησης και διαλογής των ψήφων μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υπογράφει τα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο αρμόδιο όργανο (Σύγκλητος), στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην ισχύουσα νομοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης (Πρύτανης) και τη γνωστοποίηση τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του/της Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr