Το Συμβούλιο του Ιδρύματος στη 13η Τακτική Συνεδρίαση του της 23ης Ιουλίου 2014 αποφάσισε ομόφωνα το συνολικό ποσό των 8.000,00 Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί, με βάση το ΦΕΚ 636/τ. ΥΟΔΔ/19-12-2013, στην κατ’ αποκοπή αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως του Συμβουλίου, και έχει δεσμευθεί για το οικονομικό έτος 2014, να διατεθεί για την ενίσχυση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με τον Διευθυντή κ. Εμμ. Κουκουράκη, θα αποφασίσει για την διάθεση αυτών των χρημάτων προκειμένου να ικανοποιηθούν επιτακτικές ανάγκες.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, δια της Προϊσταμένης κας Α. Μπαραδάκη, να προβεί στην μεταφορά του ποσού, μ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr