Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Σύνοψη Μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19

Η απόφαση της Συγκλήτου συνεδρία αρ. 1092/25-8-2020 είναι σε ισχύ και σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Απόφαση αρ. 115744/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 3707/4-9-2020, τ. Β΄) προκύπτουν τα παρακάτω σημαντικά μέτρα:

1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες, κοινόχρηστους χώρους  εστιών, φοιτητικών εστιατορίων, κυλικείων, χώρους διοικητικών υπηρεσιών και εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία πολλών ατόμων).

2. Διδασκαλία με φυσική παρουσία με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως τον αριθμό των πενήντα (50) ανά τμήμα και τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων.

3. Εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική παρουσία με μέγιστο αριθμό τους τριάντα (30) εγγεγραμμένους φοιτητές ανά Τμήμα και τήρηση αποστάσεως μεταξύ των συμμετεχόντων δύο (2) μέτρων.

4. Οι φοιτητές της Ιατρικής και Νοσηλευτικής, που συμμετέχουν σε κλινική άσκηση στους χώρους του Νοσοκομείου, ενημερώνονται πλήρως από τους υπευθύνους για τους κανόνες λειτουργίας των κλινικών και υποβάλλονται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.

5. Τα φοιτητικά εστιατόρια σιτίζουν κανονικά τους φοιτητές και παραδίδουν το φαγητό σε πακέτα από αριθμό σημείων διανομής, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η δημιουργία σειρών αναμονής. Κατά τη διανομή των πακέτων, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου.

6. Τα κυλικεία λειτουργούν κανονικά και εξυπηρετούν αποκλειστικά, χωρίς τραπεζοκαθίσματα ή stands, με διανομή ή σε πακέτο. Κατά τη διανομή των πακέτων τηρείται ελάχιστη απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου.

7. Στους χώρους αναγνωστηρίων και βιβλιοθηκών τηρείται ελάχιστη απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των φοιτητών και γίνονται συχνές απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης αραιωμένο δέκα φορές με νερό (1/10, v/v).

8. Οι αποφοιτήσεις, τα συνέδρια και οι ημερίδες γίνονται εξ αποστάσεως για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη για τον περιορισμό συνάθροισης φυσικών προσώπων.

9. Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης και λοιπών συλλογικών οργάνων διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.

10. Οι διδάσκοντες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες διδάσκουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως και όσον αφορά τη διεξαγωγή εργαστηρίων ή κλινικών με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, ανατίθεται το διδακτικό έργο σε άλλον διδάσκοντα.

11. Σε κάθε Τμήμα και στη Διοίκηση ορίζεται χώρος απομόνωσης ύποπτων κρουσμάτων και ορίζεται τριμελής επιτροπή για κάθε Τμήμα και για το κτίριο της Διοίκησης για τη διαχείριση και τις ενέργειες μεταφοράς τους στο Νοσοκομείο.

12. Αν εμφανισθεί πιθανό κρούσμα στις φοιτητικές κατοικίες, ενημερώνεται η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας και η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Πανεπιστημίου, οι οποίοι φροντίζουν για τις διαδικασίες μεταφοράς στο Νοσοκομείο.

13. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος, ενημερώνεται η Πρυτανεία και η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Πανεπιστημίου, οι οποίοι φροντίζουν για τη διευκόλυνση του έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ.

14. Οι ξένοι φοιτητές, που φιλοξενούνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσω του προγράμματος Erasmus, προσκομίζουν αρνητικό τεστ από τη χώρα προέλευσης, άλλως παραμένουν σε τετραήμερη καραντίνα και μετά ελέγχονται για  τον κορωνοϊό COVID-19.

15. Φοιτητές που υλοποιούν πρακτική άσκηση σε εξωτερικές δομές ελέγχονται για COVID-19 πριν την έναρξη της εργασίας τους.

16. Συντάσσεται πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανών ή επιβεβαιωμένων περιστατικών κορωνοϊού COVID-19 από την Επιτροπή Θεμάτων Υγείας για όλες τις υπηρεσίες.

Επιπλέον θέματα

  • Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποβάλλει αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε το προσωπικό και οι διαμένοντες φοιτητές στις φοιτητικές εστίες να ελεγχθούν για τον κορωνοϊό COVID-19.
  • Όλοι οι φοιτητές οι διαμένοντες στις εστίες θα ενημερωθούν διαδικτυακά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία για τους ασφαλείς κανόνες λειτουργίας των εστιών και τήρησης της ΚΥΑ με εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Θεμάτων Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  • Σε όλους τους  χώρους, όπως αίθουσες, εργαστήρια, διοικητικές υπηρεσίες, εστίες, σημαίνονται οι αποστάσεις από την Τεχνική Υπηρεσία που θα πρέπει να τηρούνται.
  • Όλοι οι χώροι όπου λειτουργούν Τμήματα, υπηρεσίες και εστίες απολυμαίνονται και καθαρίζονται με αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 1/10.
  • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων και η μεγαλύτερη συχνότητα ελέγχου του προσωπικού του Πανεπιστημίου και των φοιτητών αποτελούν σήμερα σημαντικά μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19.
  • Ειδικά συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση των ανελκυστήρων, εφόσον δεν υφίσταται σοβαρός λόγος χρήσης τους.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr