Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή του αριθμ. 70/4-5-2018 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της 'Ερευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Σύσταση και Σκοπός

1. Σύσταση και Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της 'Ερευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η σύσταση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της 'Ερευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 4521/2018, όπως ισχύει. Ο σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής. 

Σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε

2. Σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε Η σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του Ν. 4521/2018. Συγκεκριμένα, η Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θα αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. Θα πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε Θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 'Ενα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα προσόντα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. πρέπει να είναι ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 105 (ΦΕΚ Α' 137/2013) και είναι τα ακόλουθα:

 • Φιλοσοφική Σχολή 

- Τμήμα Φιλολογίας

- Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

- Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

 • Σχολή Θετικών Επιστημών

- Τμήμα Μαθηματικών

- Τμήμα Φυσικής

- Τμήμα Χημείας

 • Σχολή Επιστημών Υγείας

- Τμήμα Ιατρικής

- Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

 • Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό

- Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό

- Τμήμα Νηπιαγωγών

 • Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

 • Πολυτεχνική Σχολή

- Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

- Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

3. Θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018, είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά. Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη Θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της Θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018. 

4. Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε. Οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε., όπως προσδιορίζονται στο αρθ. 23 του Ν. 4521/2018, είναι οι ακόλουθες:

 • Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν τα ερευνητικά έργα που πρόκειται να εκπονηθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία και ότι συνάδουν με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί κάθε ερευνητική πρόταση και είτε την εγκρίνει, είτε προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου, καθώς επίσης και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.
 • Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αν προηγουμένως δεν έχει αποφασίσει η Ε.Η.Δ.Ε., η οποία Θα πρέπει να παρέχει σχετική εγκριτική απόφαση. Εκτός από τα ερευνητικά έργα της παραπάνω αναφερόμενης περίπτωσης, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει, ύστερα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου ή σχετική ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει για Θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ. Ε. είναι δεσμευτικές για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω απαιτούμενη έγκριση ή αδειοδότηση.
 • Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.
 • Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία Θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Ε.Η.Δ.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. 

5. 'Εγκριση Ερευνητικών 'Εργων από την Ε.Η.Δ.Ε. Η έγκριση των ερευνητικών έργων από την Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.
 • Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου είτε εντύπως στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε., είτε ηλεκτρονικά μέσω του διδικτυακού τόπου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.υoi.gr), είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (rescomm(aluoi.gr), προκειμένου να πρωτοκολλούνται και να διαβιβάζονται στην Ε.Η.Δ.Ε...
 • Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. 

6. Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. Η λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 του Ν.4521/2018, ως ακολούθως: 

 • Η Ε.Η.Δ.Ε, συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.
 • Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα μέλη της που δεν ανήκουν στο ΑΕΙ, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.
 • Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.
 • Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής τους από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και άλλης αρμόδιας αρχής, καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε.. 

7. Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων. Τα Ασυμβίβαστα και Σύγκρουση Συμφερόντων ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθ. 26 του Ν. 4521/2018, ως ακολούθως:

 • Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος καθώς και του μέλους της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς α' βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. 

8. Υποχρέωση Εχεμύθειας. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 26 του Ν. 4521/2018, τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr