Υποτροφία ύψους 146,74€ το μήνα για φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από τα έσοδα του Βιμπλείου Ιδρύματος, 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιμπλείου Ιδρύματος στη συνεδρία του αριθμ. 40/02-11-2016 αποφάσισε τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για το παν. έτος 2017-2018, από τα έσοδα του ΒΙΜΠΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο ή από την Ήπειρο γενικά, εφόσον δεν θα υπάρχουν φοιτητές καταγόμενοι από τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου, για συνέχιση των σπουδών τους.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Στους υποψηφίους υποτρόφους θα συνυπολογιστεί ως κριτήριο η οικονομική τους αδυναμία και η επίδοσή τους στις σπουδές. Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του παν. έτους 2017-2018 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των κανονικών τους σπουδών.

Το ποσό της υποτροφίας είναι 146,74 € το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο τύπο, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτούν, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

- Για τους Α/ετείς φοιτητές ατομικό δελτίο επιτυχίας, απολυτήριο λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά.

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, περί της οικονομικής των αδυναμίας.

- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικία Οικονομική Εφορία και του εντύπου Ε-9.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεά.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος των ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη ποινική πράξη.

- Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ή άλλη βεβαίωση Δημόσιας Αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, εφόσον το επιθυμούν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων της πράξης ανακήρυξης υποτρόφων.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 26510-07233, 26510-07292, Fax: 26510-07002.

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 14 Μαΐου 2018.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr