Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Χρηματοδότηση Έρευνας μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΙNTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Το Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη συμμετοχή του ως εταίρος / δικαιούχος στο έργο «Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems – WATER RESCUE» (Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”, 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων). Συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος της πρότασης ήταν ο Αν. Καθηγητής Β. Κανακούδης.

Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν 210 προτάσεις από τις 2 χώρες (Ελλάδα και Βουλγαρία) που μετέχουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Συνεργασίας, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 49 (ποσοστό επιτυχίας 23%) και η πρόταση WATER RESCUE έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία.

Σκοπός του ερευνητικού έργου αποτελεί η βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδατικών πόρων και η επίτευξη συντηρητικής χρήσης νερού, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής νερού, την αύξηση της αποδοτικής χρήσης νερού και τη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων στην κλιματική αλλαγή. Για την υλοποίηση του έργου το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς από τις δύο εμπλεκόμενες χώρες: 1) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής, Ελλάδα (Επικεφαλής εταίρος), 2) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης, Ελλάδα, 3) Δήμος Κάρτζαλι, Βουλγαρία, 4) Δήμος Γκότσε Ντέλτσεβ, Βουλγαρία, 5) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού, Ελλάδα.

Ο συντονισμός του ερευνητικού έργου από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συντελέσει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς, με σκοπό τη δημιουργία μηχανισμών ανίχνευσης δυναμικού επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης του πόσιμου νερού.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr