Σας παρουσιάζουμε μέσα από τα Foititikanea.gr, τις οδηγίες και υποχρεώσεις φοιτητών του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την Πρακτική τους Άσκηση.

Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ

Ο Α.Μ.Α. εκδίδεται στο ΙΚΑ  για μια φορά, με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του/ης φοιτητή/ριας στον 1ο φορέα.

Ο φορέας είναι ενήμερος για την ημερομηνία άφιξης του φοιτητή/ριας. Επίσης, γνωρίζει ότι την πρώτη ημέρα της Πρακτικής ο φοιτητής/ρια θα πρέπει να επισκεφθεί το ΙΚΑ για να αποκτήσει τον Α.Μ.Α.

Για την έκδοση Α.Μ.Α. θα πρέπει ο/η φοιτητής/ρια να έχει μαζί του/ης:

  • ένα (1) αντίγραφο ταυτότητας,
  • ένα (1) αντίγραφο του παραστατικού της εφορείας όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του/ης φοιτητή/ριας,
  • ένα (1) αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. το οποίο έχει εκδοθεί στο όνομά του/ης (αν δεν έχει λογαριασμό στο όνομά του/ης μπορεί να έχει λογαριασμό στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας του/ης) ή μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει με ευθύνη του/ης ότι είναι κάτοικος Βόλου ή άλλης πόλης.
  • βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Μητρώου του Εργοδότη (ΑΜΕ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του Εργοδότη (ΑΦΜ), την οποία θα λάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορεί ο/η φοιτητής/ρια να καταθέσει αίτηση για απόκτηση Α.Μ.Α. πριν την ημερομηνία που αναγράφεται δίπλα από το όνομα του/ης στη λίστα της βεβαίωσης εργοδότη.

Στο Ι.Κ.Α. θα δοθεί στον/ην φοιτητή/ρια να συμπληρώσει μια «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου». Στα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διεύθυνση: Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά,

Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ: 38 334, Βόλος

Τηλέφωνο: 24210 74000 εσωτ. 3675

Α.Μ.Ε. 9202074106

ΑΦΜ 090071277

ΔΟΥ Α΄ ΒΟΛΟΥ

Το ΙΚΑ στο οποίο θα απευθυνθεί ο/η φοιτητής/ρια για την έκδοση του Α.Μ.Α. είναι αυτό στον τόπο μόνιμης κατοικίας του/ης ή αυτό στον Βόλο. Εάν πρόκειται η Πρακτική Άσκηση να πραγματοποιηθεί σε άλλη πόλη, πέραν του Βόλου ή του τόπου μόνιμης κατοικίας του/ης,  o φοιτητής/τρια πρέπει να φροντίσει για την έκδοσή του Α.Μ.Α. στο πλησιέστερο υποκατάστημα  ΙΚΑ την 1η ημέρα της Πρακτικής Άσκησής του/ης.

Αφού εκδοθεί ο Α.Μ.Α., θα πρέπει ο/η φοιτητής/ρια να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/ης.

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού

Για την πληρωμή του, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/ρια πρέπει να έχει τραπεζικό λογαριασμό στην ALPHA BANK, τον οποίο θα πρέπει να αναγράφει στην αίτησή του. Αν δεν διαθέτει, τότε σπεύδει στο υποκατάστημα της περιοχής του και ζητεί να ανοιχθεί λογαριασμός στο όνομά του/ης, αναφέροντας ότι είναι φοιτητής/ρια σε Πρακτική Άσκηση, ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά για το άνοιγμα του λογαριασμού.

Σύμβαση του/ης φοιτητή/ριας με το φορέα απασχόλησης

Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, ή το αργότερο μέσα στην 1η εβδομάδα της πραγματοποίησής της,  ο/η φοιτητής/ρια υποχρεούται να υπογράψει με τον φορέα απασχόλησης τη σύμβασή του/ης σε τέσσερα (4) αντίγραφα και να την προσκομίσει ή να τη στείλει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του. Η σύμβαση πρέπει να έχει την σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Έντυπα της Πρακτικής Άσκησης

Ο/Η φοιτητής/ρια είναι υποχρεωμένος/η να φροντίσει για την ορθή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των Εντύπων.

Τα Έντυπα αυτά είναι:

1. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης και

2. Έκθεση Αποτίμησης, τα οποία κάνοντας «είσοδο» στην ιστοσελίδα www.pa.uth.gr τα συμπληρώνετε.  

Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Όταν ολοκληρώσετε την Πρακτική Άσκηση στο Φορέα φροντίστε να πάρετε υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Φορέα αλλά και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ του Τμήματός σας, το Έντυπο Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. 

Υποχρεώσεις

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ριών σε φορείς απασχόλησης πρέπει να έχει εκπαιδευτικό αλλά και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο/Η φοιτητής/ρια που ασκείται σε έναν φορέα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους του φορέα ώστε να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση και να μη δημιουργήσει προβλήματα στο φορέα. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της άσκησής τους που καλύπτεται είτε από το φορέα είτε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται:

  • να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση, η αμοιβή και η κατοχύρωση των ημερών που ασκήθηκαν,
  • να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την περαιτέρω συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τις φορείς απασχόλησης,
  • να συμμετέχουν στις συναντήσεις με τον επόπτη Καθηγητή/ριά τους και τον επόπτη από το φορέα απασχόλησής τους και να απευθύνονται σε αυτούς για οποιοδήποτε θέμα προκύψει,
  • να φροντίζουν για την τακτική προσέλευσή τους στο φορέα απασχόλησης, την πιστή τήρηση των ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται, συμβουλευόμενοι τον επόπτη τους από το φορέα,
  • να είναι εχέμυθοι στη συνεργασία τους με το φορέα και να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο. 

Διαβάστε Επίσης:

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr