Το Σχέδιο Νόμου για το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΚΠΑ και Γεωπονικό όπως κατατέθηκε στη Ν.Ε. της Βουλής 

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Κατατέθηκε στην ΚΕΝΕ το σχέδιο νόμου για τις συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Π. Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας.

Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» όπως κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το Σχέδιο Νόμου

Μέρος Α΄

Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και

Στερεάς Ελλάδας

Κεφάλαιο Α΄

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Άρθρο 1

Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας), με έδρα τη Λάρισα, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισμός κάθε έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστημονικός υπεύθυνος. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος, προκειμένου να προστεθούν ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετέχουν έως την 31η-5-2019, ως επιπλέον μέλη, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 2

Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα

ορίζονται στα άρθρα 3 έως 5. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, οι οποίες εκδίδονται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 3

Ένταξη μελών Δ.Ε.Π. 

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στο Γενικό Τμήμα με έδρα τη Λάρισα της περίπτ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων, δηλαδή α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές, Επίκουροι, υπηρετούντες Λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 2.
 2. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.

β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ζητούν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, ως εξής: αα) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές μετατρέπουν τη θέση τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, άλλως από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13, και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.

ββ) Οι Καθηγητές α΄ βαθμίδας καταθέτουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε κάθε Τμήμα μία επιτροπή κρίσης από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο του Τμήματος, ενώ στα Γενικά Τμήματα συγκροτούνται επιτροπές ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες, ομοίως από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας. Η Σύγκλητος συντάσσει κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο

έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως την 31-8-2019. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.

γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1η- 1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

δ) Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς Καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:

αα) στις κείμενες διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 για τους Καθηγητές Εφαρμογών,

ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες Λέκτορες για το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες Λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31η- 12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία έναρξης ισχύος του

παρόντος, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς Λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

ε) Η αίτηση για μετατροπή θέσης σε οργανική κατατίθεται είτε σε Γενικό Τμήμα είτε σε άλλο, νέο ή υφιστάμενο, Τμήμα του Πανεπιστημίου, στο οποίο το μέλος Δ.Ε.Π. έχει μετακινηθεί σε προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση.

στ) Για τη μετακίνηση από Γενικό Τμήμα στα υπόλοιπα Τμήματα του πανεπιστημίου, είτε σε προσωποπαγή θέση είτε σε οργανική αν έχει ήδη γίνει τροπή της θέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω εντός του Γενικού Τμήματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο θέλει να μετακινηθεί. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με αυτή του αιτούντος, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Η επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια του επιστημονικού έργου του υποψηφίου με το γνωστικό πεδίο του Τμήματος υποδοχής και υποβάλει εγγράφως την εισήγησή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το μέλος Δ.Ε.Π., του οποίου η αίτηση για μετακίνηση εξετάζεται, δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης. Η αίτηση για τη μετακίνηση υποβάλλεται μετά την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, η οποία συντελείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, το μέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου, χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώ στο ίδιο Τμήμα, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους. Για την μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα και στη βαθμίδα, ούτε απαιτείται γνώμη της Συνέλευσης του Γενικού Τμήματος.

ζ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

Άρθρο 4

Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, εντάσσονται στο Γενικό Τμήμα με έδρα τη Λάρισα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν, οργανική θέση ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Με απόφαση της Συγκλήτου μετακινούνται σε άλλα Τμήματα του οικείου πανεπιστημίου ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για την πρώτη μετακίνηση από το Γενικό Τμήμα σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5

Ένταξη λοιπού προσωπικού 

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει, οργανική θέση ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει, παραμένοντας στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη εργασίας, μετά από αίτησή τους. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν

τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.

Άρθρο 6

Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών εντάσσονται στο Γενικό Τμήμα στο οποίο εντάσσεται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και λαμβάνουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης πανεπιστημίου.

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης του της παρ. 1 του άρθρου 13. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Ένταξης και η Γραμματεία του.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τα Τρίκαλα και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ή στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας ή στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη

γραμματεία του οικείου Τμήματος έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 31η Ιουνίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

6. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια

των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 2.

7. Εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5.

Κεφάλαιο Β΄

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Άρθρο 7

Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται από το Ε.Κ.Π.Α. χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ισχύουν έναντι του Ε.Κ.Π.Α..

3. Κατ’ εξαίρεση: α) εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα , β) εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας, και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα.

4. Το ταμειακό υπόλοιπο του τρέχοντος έτους 2018 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας περιέρχεται στο Ε.Κ.Π.Α.. Για τις συμβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρεσία παρέχεται σε Τμήματα ή υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που έχουν ενταχθεί σε άλλο πανεπιστήμιο, ο οικονομικός έλεγχος, η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή γίνονται από το Ε.Κ.Π.Α., αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από επιτροπή που ορίζει το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν τα οικεία Τμήματα. Το ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένων ετών (αποθεματικό) περιέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο Ε.Κ.Π.Α., τριάντα τοις εκατό (30%) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είκοσι τοις εκατό (20%) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως αποθεματικό. Το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυμα διαπιστώνεται και μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση με συνημμένη σχετική οικονομική έκθεση πενταμελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία μετέχουν ως πρόεδρος ένας υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ως μέλη ένας εκπρόσωπος από κάθε ίδρυμα που υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλητο και ο υπηρετών κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Η εισήγηση υποβάλλεται σε προθεσμία που θέτει ο Υπουργός στην απόφαση συγκρότησης.

5. α) Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 9. Κατ’ εξαίρεση: αα) τα έργα της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ συνεχίζουν να υλοποιούνται και μεταφέρονται τα σχετικά κονδύλια σε ποσοστό πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) στον ΕΛΚΕ του Ε.Κ.Π.Α., τριάντα τρία τοις εκατό (33%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δεκατρία τοις εκατό (13%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο της απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δέκα τοις εκατό (10%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Το έργο ΚΑ103 Κλασσική Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., εξήντα τοις εκατό (60%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είκοσι τοις εκατό (20%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Το έργο ΚΑ107 Διεθνής Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.. Το έργο KA2 CBHE Electricity markets and Engineering Education (ELEMEND) που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την EACEA συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.. Το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυμα διαπιστώνεται και μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση με συνημμένη σχετική οικονομική έκθεση της πενταμελούς επιτροπής του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά της παρούσας, ύστερα από αίτημα Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ενός εκ των τριών ιδρυμάτων. Οι οικείες διαχειριστικές Αρχές τροποποιούν αναλόγως τις οικείες αποφάσεις ένταξης.

β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περιπτ. α΄, και συνεχίζουν και υλοποιούν όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., αντίστοιχα, και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισμός κάθε έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστημονικός υπεύθυνος. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των τριών πανεπιστημίων ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος, προκειμένου να προστεθούν ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ε.Κ.Π.Α. μετέχουν έως την 31η-5-2019, ως επιπλέον μέλη, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αντίστοιχα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας τους για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθούν ή εκλείψουν, τους αναπληρώνει ένα εκ των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ε.Κ.Π.Α., αντίστοιχα.

6.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέματα ως προς τον επιμερισμό των ταμειακών διαθεσίμων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, την ένταξη των έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. στο οικείο Πανεπιστήμιο και την μεταφορά των κονδυλίων.

7. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την Χαλκίδα, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ε.Κ.Π.Α.. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, με έδρα την Άμφισσα μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα τη Λαμία, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Άρθρο 8

Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. στα Ψαχνά Ευβοίας και στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 9 έως 11. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. στη Θήβα, το Καρπενήσι και την Άμφισσα και στα Τμήματα της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 9 έως 11. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. στη Λαμία και στα Τμήματα της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του

παρόντος, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 9 έως 11. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου, οι οποίες εκδίδονται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Στις αποφάσεις του Πρύτανη του προηγούμενου εδαφίου ασκείται έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είτε αυτεπαγγέλτως, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της πράξης, είτε κατόπιν προσφυγής που ασκείται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της πράξης. Σε περίπτωση αποφατικής σύγκρουσης αρμοδιότητας των Πρυτάνεων, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 9

Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

1. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στο Γενικό Τμήμα της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, του Ε.Κ.Π.Α.,

β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στο Γενικό Τμήμα της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στο Γενικό Τμήμα με έδρα τη Λαμία της περίπτ. ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων, δηλαδή α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές, Επίκουροι, υπηρετούντες Λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 3.

3.α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την παρ. 1, και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.

β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου και ζητούν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, ως εξής: αα) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές μετατρέπουν τη θέση τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, άλλως από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13, και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.

ββ) Οι Καθηγητές α΄ βαθμίδας καταθέτουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε κάθε Τμήμα μία επιτροπή κρίσης από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο του Τμήματος, ενώ στα Γενικά Τμήματα συγκροτούνται επιτροπές ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες, ομοίως από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας. Η Σύγκλητος συντάσσει κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε

περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως την 31-8-2019. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.

γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1η- 1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

δ) Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς Καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:

αα) στις κείμενες διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 για τους Καθηγητές Εφαρμογών,

ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες Λέκτορες για το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες Λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31η- 12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς Λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

ε) Η αίτηση για μετατροπή θέσης σε οργανική κατατίθεται είτε σε Γενικό Τμήμα είτε σε άλλο, νέο ή υφιστάμενο, Τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου, στο οποίο το μέλος Δ.Ε.Π. έχει μετακινηθεί σε προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση.

στ) Για τη μετακίνηση από Γενικό Τμήμα στα υπόλοιπα Τμήματα του οικείου πανεπιστημίου, είτε σε προσωποπαγή θέση είτε σε οργανική αν έχει ήδη γίνει τροπή της θέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω εντός του Γενικού Τμήματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο θέλει να μετακινηθεί. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με αυτή του αιτούντος, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Η επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια του επιστημονικού έργου του υποψηφίου με το γνωστικό πεδίο του Τμήματος υποδοχής και υποβάλει εγγράφως την εισήγησή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία

αποφασίζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το μέλος Δ.Ε.Π., του οποίου η αίτηση για μετακίνηση εξετάζεται, δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης. Η αίτηση για τη μετακίνηση υποβάλλεται μετά την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, η οποία συντελείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, το μέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου, χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώ στο ίδιο Τμήμα, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους. Για την μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα και στη βαθμίδα, ούτε απαιτείται γνώμη της Συνέλευσης του Γενικού Τμήματος.

ζ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

Άρθρο 10

Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται στα Γενικά Τμήματα του οικείου πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 8, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν, οργανική θέση ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Με απόφαση της Συγκλήτου μετακινούνται σε άλλα Τμήματα του οικείου πανεπιστημίου ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για την πρώτη μετακίνηση από το Γενικό Τμήμα σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 11

Ένταξη λοιπού προσωπικού 

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μεταφέρεται αυτοδικαίως στο οικείο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το άρθρο 8, σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει, οργανική θέση ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία- εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει, παραμένοντας στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη εργασίας, μετά από αίτησή τους. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο οικείο Πανεπιστήμιο με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου. 

Άρθρο 12

Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο οικείο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών εντάσσονται στο Γενικό Τμήμα στο οποίο εντάσσεται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και λαμβάνουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης πανεπιστημίου.

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης της παρ. 1 του άρθρου 13. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Ένταξης και η Γραμματεία του.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α.. Οι φοιτητές του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 31η Ιουνίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, μπορούν και οι φοιτητές των λοιπών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να ενταχθούν σε Τμήματα του οικείου Πανεπιστημίου με τους όρους και τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

7. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 2.

8. Εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5.

Κεφάλαιο Γ΄

Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις μέρους Α΄ Άρθρο 13

1. α) Με απόφαση του οικείου Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται και λειτουργεί σε κάθε Πανεπιστήμιο, Θεσσαλίας, Ε.Κ.Π.Α. και Γεωπονικό, έως την 31η-8-2024, Συμβούλιο Ένταξης, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του κάθε Πανεπιστημίου, ως πρόεδρος, και τρείς (3) εκπρόσωποι από κάθε Γενικό Τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου, ως μέλη. Οι εκπρόσωποι των Γενικών Τμημάτων εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. των εν λόγω Τμημάτων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση το Συμβούλιο Ένταξης εκλέγει τον Αντιπρόεδρο. Το Συμβούλιο Ένταξης είναι αρμόδιο για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα ως προς τα προγράμματα αυτά: α) κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των μαθημάτων, β) απονέμει τους τίτλους σπουδών, γ) εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών, δ) εισηγείται στη Σύγκλητο την προκήρυξη θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής, ε) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, στ) ασκεί κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα για την ολοκλήρωση των παραπάνω προγραμμάτων σπουδών. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, β) συγκαλεί το Συμβούλιο Ένταξης, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος του Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του. Το Συμβούλιο Ένταξης επικουρείται από Γραμματεία. Μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης τις αρμοδιότητές του τις ασκεί η οικεία Σύγκλητος. Μετά την 31-8-2024, με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όργανα του Πανεπιστημίου που ασκούν τις αρμοδιότητες του

Συμβουλίου Ένταξης, ως προς την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που μεταβατικά παρέχονται από το οικείο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12, την απονομή τίτλων σπουδών και την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές και αποφοίτους των Τμημάτων αυτών.

β) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης συμμετέχει έως την 31η-8-2024 στην οικεία

Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου και ως εισηγητής στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ένταξης. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών του Συμβουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συμβούλιο.

2. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες, που ανακύπτουν από την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ε.Κ.Π.Α. και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τμημάτων και την κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ε.Κ.Π.Α. και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό των Ιδρυμάτων.

3. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κατανέμονται σε Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 22, πλην των Γενικών Τμημάτων, με απόφαση της Συγκλήτου. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

4. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού κατανεμημένες στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μεταφέρονται στο οικείο Πανεπιστήμιο και κατανέμονται σε Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 15, της παρ. 1 του άρθρου 20 και της παρ. 1 του άρθρου 22, πλην των Γενικών Τμημάτων, με απόφαση της οικείας Συγκλήτου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7. Κενές θέσεις κατανεμημένες στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες δεν έχουν ήδη κατανεμηθεί σε Τμήμα, διανέμονται εκ νέου σε ένα από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Ε.Κ.Π.Α. και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το οικείο Πανεπιστήμιο.

5. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων.

6. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα των Γενικών Τμημάτων του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 και στην παρ. 3 του άρθρου 9.

7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης των ήδη υπηρετούντων Καθηγητών του Ε.Κ.Π.Α., του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 15, της παρ. 1 του άρθρου 20 και της παρ. 1 του άρθρου 22, αντίστοιχα. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας κάθε Τμήματος και για μία μόνο μετακίνηση.

8. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο οικείο Πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα Καθηγητή Πανεπιστημίου.

9. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα των Γενικών Τμημάτων του οικείου Πανεπιστημίου.

10. Εκκρεμείς διαδικασίες, όπως μετατάξεις, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του οικείου Πανεπιστημίου.

11. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή στο Ε.Κ.Π.Α. ή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

12. Μέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός αν για τη συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

13. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι..

14. Καταργείται το π.δ. 83/2013 (Α΄ 123), με εξαίρεση το άρθρο 8 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων και με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και την εγγραφή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

15. Καταργείται το π.δ. 100/2013 (Α΄ 135), με εξαίρεση το άρθρο 10 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης των Τμημάτων Ηλεκτρολογίας, Εμπορίας και Διαφήμισης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του παρόντος, καθώς και την εγγραφή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Μέρος Β΄

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κεφάλαιο Α΄

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Άρθρο 14

Ίδρυση Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

 1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.
 2. Η ακαδημαϊκή της λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
 3. Στη Σχολή οργανώνεται Γραμματεία, για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
 4. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. έως τις 31-5-2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
 5. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. και αποτελείται από:

αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με όμοια απόφαση της Συγκλήτου, Καθηγητής α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,

ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, και

γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

Άρθρο 15

Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

β) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

γ) Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,

δ) Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

ε) Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

στ) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,

ζ) Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,

η) Τμήμα Γενικό, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας,

θ) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,

ι) Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.

2. Το Γενικό Τμήμα της περίπτ. η΄ της παρ. 1 καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α., δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται στο Γενικό Τμήμα και εισάγονται σε αυτό φοιτητές και για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020, χωρίς να απαιτείται επανίδρυση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017. Αν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τη ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή μετέχουν σε Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή Π.Μ.Σ. μετακινηθούν από το Γενικό σε άλλο Τμήμα, διατηρούν την ιδιότητα του Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τμήματος και συμμετέχουν νομίμως στα παραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

3. Στο Γενικό Τμήμα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

4. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

5. Στα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στο Γενικό Τμήμα προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία έως την 28η-2-2019, με θητεία έως την 31η-8- 2021. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τμήματος στο Γενικό Τμήμα ασκούν και τις αρμοδιότητες Κοσμήτορα και Κοσμητείας αντίστοιχα. Στα Τμήματα των περιπτ. θ΄ και ι΄ της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

6. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

7. Σε καθένα από τα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν, με εξαίρεση το Γενικό Τμήμα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

8. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

9. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης και στην οποία μετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. του γενικού Τμήματος, ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 16

Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:

α. Τμήμα Φιλοσοφίας και

β. Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ο Τομέας Ψυχολογίας εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

2. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή.

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τμημάτων διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράμματα θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. Έως τις 31-8-2019 οι Γενικές Συνελεύσεις του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. καταρτίζουν προσχέδιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

6. Σε κάθε ένα από τα νέα Τμήματα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. στα δύο νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

7. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν κατανεμηθεί στους τομείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας, αντίστοιχα. Για την κατανομή και ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες έχουν διατηρηθεί στο κατατεμνόμενο τμήμα κατανέμονται και εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

8. Στα νέα Τμήματα λειτουργεί από την 1-9-2019 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31η-10-2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του οικείου ακαδημαϊκού έτους. Ως τις 31 Αυγούστου παρατείνεται και η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τελευταίου έτους της θητείας του Προέδρου. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

9. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., κατανέμεται και εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με τον Τομέα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στον οποίο καθένας υπηρετεί. Οι θέσεις που κατέχουν μεταφέρονται ταυτοχρόνως με την πράξη κατανομής και ένταξής τους στα νέα Τμήματα. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνησης συνεχίζονται από ένα από τα τρία (3) Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ψυχολογίας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

10. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.

11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017- 2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται από την κατάτμηση σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Τμήματος Ψυχολογίας ως εξής:

α) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας,

β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας.

Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής και απόφαση της Συγκλήτου και η εγγραφή του φοιτητή γίνεται στο αντίστοιχο εξάμηνο. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος υποδοχής, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Φ.Π.Ψ. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και όσοι από τους φοιτητές της παρ. 11 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όργανα που είναι αρμόδια μεταξύ των οργάνων των δύο νέων Τμημάτων, για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του κατατεμνόμενου Τμήματος. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύμφωνα με την παρ. 8.

13. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο κατατεμνόμενο Τμήμα κατανέμονται στα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

Άρθρο 17

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ε.Κ.Π.Α.

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Αθήνα.

2.Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Ε.Κ.Π.Α. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

3. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα, γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ε) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:

α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,

β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,

γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,

δ) συνεργάζεται με έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του,

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

5. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα, όλα με έδρα την Αθήνα: α) Επιστήμης Δεδομένων και Έξυπνων Τεχνολογιών

β) Βιοεπιστημών

γ) Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ενεργειακών Πόρων και Κλιματικής Αλλαγής δ) Φωτονικής, Υλικών και Νανοτεχνολογίας

ε) Αναπτυξιακών και Επιχειρηματικών Ερευνών

στ) Κοινωνικών Ερευνών και Διεθνών Θεσμών Διακυβέρνησης ζ) Επικοινωνίας, Ψηφιακών Μέσων και Κοινωνικών Δικτύων η) Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακρίβειας

θ) Αγροδιατροφής και Φυσικών Προϊόντων ι) Μελέτης της Ανθρώπινης Κίνησης

ια) Σύγχρονων Ζητημάτων Δικαίου

ιβ) Γλωσσών και Γλωσσικής Πολυμορφίας, Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας

ιγ) Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Γραμμάτων, Ιστορίας, Πολιτισμού και Τεχνών ιδ) Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ιε) Έρευνας και Εφαρμογών στην Ψυχολογία

6. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Ε.Κ.Π.Α. ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου,

γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους ,καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,

ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,

στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,

ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..

7. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 9.

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. γ) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ, ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ, εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, και ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 12.

δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ,

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δυο έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 11 και δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 12.

8. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.

α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που

συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου της παρ. 10 εδάφιο δ΄ του παρόντος και iv) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 12.

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 12. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλους της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.

9. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ, εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Με την προκήρυξη μπορεί να οριστούν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Ε.Κ.. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..

10.Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

11. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγματοποιείται ως εξής : α) Η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 6 του παρόντος γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. β) Η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου. γ) Ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ. δ) Μέρος της παρακράτησης υπέρ του ΕΛΚΕ διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του ν. 4485/2017.

12. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα εξής θέματα:

α) οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.,

β) οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και των τριμελών συντονιστικών επιτροπών των Ινστιτούτων, γ) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,

δ) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,

ε) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,

στ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,

ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ,

η) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού, θ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,

ι) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,

ια) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ιβ) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ιγ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.

13. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 7 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 8 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

14. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Άρθρο 18 Τεχνόπολη Ευρίπου

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. δημιουργείται Τεχνόπολη - Σύμπλεγμα Τεχνολογίας, Τέχνης και Πολιτισμού (Τεχνόπολη Ευρίπου) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης της Χαλκίδας, ως χώρος ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών δομών. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία της Τεχνόπολης ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. που ιδρύθηκε με το π.δ. 29/1993 (Α΄ 11), εκτός αν εγκαθίστανται στην Τεχνόπολη ακαδημαϊκές μονάδες του Ε.Κ.Π.Α. οπότε είναι αρμόδια η Σύγκλητος. Με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, παραχωρείται κατά χρήση στην Εταιρεία έκταση του Πανεπιστημίου, καθώς και η έκταση του επόμενου εδαφίου ή τμήμα αυτής, για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων της Τεχνόπολης. Με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων μπορεί να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Ε.Κ.Π.Α. για τη λειτουργία της Τεχνόπολης, και για άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Ε.Κ.Π.Α..

2. Στην Τεχνόπολη πραγματοποιούνται ερευνητικές δράσεις και μπορεί να εγκαθίστανται με απόφαση της Συγκλήτου εργαστήρια και δομές του Ε.Κ.Π.Α. με καινοτόμο ερευνητική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταμελής επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΚΠΑ. Η Επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους σχετικά με τη λειτουργία της Τεχνόπολης και είναι αρμόδια για τη σύνταξη του Κανονισμού της Τεχνόπολης, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εποπτεία των ερευνητικών, αναπτυξιακών, πολιτιστικών και λοιπών δομών και δραστηριοτήτων της Τεχνόπολης, για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Εταιρείας Διαχείρισης. Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπο- παραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

Κεφάλαιο Β΄

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Άρθρο 19

Ίδρυση και κατάργηση Σχολών

1.Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταργούνται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οι υφιστάμενες Σχολές Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος και Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης και ιδρύονται, με έδρα την Αθήνα, οι εξής Σχολές:

α) Επιστημών των Φυτών, β) Επιστημών των Ζώων,

γ) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, δ) Επιστημών Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας, και

ε) Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

2. Στις Σχολές που ιδρύονται με το παρόν ισχύουν τα εξής:

α) Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,

β) Σε κάθε Σχολή οργανώνεται Γραμματεία, για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

γ) Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έως τις 31-5-2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.

δ) Έως την 1-9-2019, αρμόδιοι Κοσμήτορες είναι οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμήτορες της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος και της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, ο πρώτος για τα Τμήματα τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 20 εντάσσονται στις Σχολές Επιστημών των Φυτών, Επιστημών των Ζώων και Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και ο δεύτερος για τα Τμήματα τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 20 εντάσσονται στις Σχολές Επιστημών Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμητείες συμμετέχουν και οι Πρόεδροι των αντίστοιχων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο Τμημάτων.

Άρθρο 20

Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων

1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών,

β) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα την Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,

γ) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,

δ) Τμήμα Γενικό, με έδρα την Αθήνα.

ε) Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων,

στ) Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας,

ζ) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,

η) Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Γεωργία, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, και

θ) Τμήμα Αγροτικού Τουρισμού και Πολιτισμού, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

2. Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών,

β) το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, εντάσσεται στη Σχολή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής,

γ) το Τμήμα Βιοτεχνολογίας εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας,

δ) το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας,

ε) το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, και

στ) το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

3. Το Γενικό Τμήμα του παρόντος καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος από τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7, εντάσσονται στο Γενικό Τμήμα και εισάγονται σε αυτά φοιτητές και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, χωρίς να απαιτείται επανίδρυση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017. Αν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τη ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή μετέχουν σε Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή Π.Μ.Σ. μετακινηθούν από το Γενικό σε άλλο Τμήμα, διατηρούν την ιδιότητα του Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τμήματος και συμμετέχουν νομίμως στα παραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

4. Στο Γενικό Τμήματα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

5. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα των περίπτ. στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παρ. 1, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

6. Στα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά έως

να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στο Γενικό Τμήμα προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία έως την 28η-2-2019, με θητεία έως την 31η-8- 2021. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τμήματος στο Γενικό Τμήμα ασκεί και τις αρμοδιότητες Κοσμήτορα και Κοσμητείας αντίστοιχα. Στα Τμήματα των περιπτ. στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

7. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

8. Σε καθένα από τα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν, με εξαίρεση το Γενικό Τμήμα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

9. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρείται το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο οποίο η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

10. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης και στην οποία μετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. του γενικού Τμήματος, ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Κεφάλαιο Γ΄

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άρθρο 21

Ίδρυση και μετονομασία Σχολών 

1. α) Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται οι εξής Σχολές: αα) Τεχνολογίας, με έδρα τη Λάρισα,

ββ) Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, με έδρα τη Λάρισα.

β) Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας.

2. Στις Σχολές που ιδρύονται με το παρόν ισχύουν τα εξής:

α) Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,

β) Σε κάθε Σχολή οργανώνεται Γραμματεία, για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

γ) Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έως τις 31-5-2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.

δ) Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελείται από:

αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με όμοια απόφαση της Συγκλήτου, Καθηγητής α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,

ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, και γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

Άρθρο 22

Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,

β) Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,

γ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,

δ) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,

ε) Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

στ) Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

ζ) Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας, η) Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

θ) Τμήμα Φυσικοθεραπείας με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας, ι) Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,

ια) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,

ιβ) Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,

ιγ) Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

ιδ) Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,

ιε) Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας,

ιστ) Τμήμα Φυσικής με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,

ιζ) Τμήμα Μαθηματικών με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών, ιη) Τμήμα Γενικό, με έδρα τη Λάρισα,

ιθ) Τμήμα Γενικό, με έδρα τη Λαμία,

κ) Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,

κα) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,

κβ) Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Υγείας.

2. Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,

β) το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Πληροφορικής φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

3. Τα Γενικά Τμήματα του παρόντος καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν απονέμουν πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος από τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και τα Τμήματα της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται στα Γενικά Τμήματα των περίπτ. ιη΄ και ιθ΄ της παρ. 1, αντίστοιχα, και εισάγονται σε αυτά φοιτητές και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, χωρίς να απαιτείται επανίδρυση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017. Αν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τη ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή μετέχουν σε Συντονιστική

Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή Π.Μ.Σ. μετακινηθούν από το Γενικό σε άλλο Τμήμα, διατηρούν την ιδιότητα του Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τμήματος και συμμετέχουν νομίμως στα παραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

4. Στα Γενικά Τμήματα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

5. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα των περιπτ. κ΄, κα΄, κβ΄ της παρ. 1 η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

6. Στα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Γενικά Τμήματα προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία έως την 28η-2-2019, με θητεία έως την 31η-8- 2021. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τμήματος στα Γενικά Τμήματα ασκούν και τις αρμοδιότητες Κοσμήτορα και Κοσμητείας αντίστοιχα. Στα Τμήματα των περιπτ. κ΄, κα΄, κβ΄ της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

7. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

8. Σε καθένα από τα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν, με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

9. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρούνται το Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

10. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης και στην οποία μετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. των γενικών Τμημάτων, ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 23

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Βόλο.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

3. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, στ) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό

τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις και ζ) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, ιδίως στους τομείς:

α) ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων,

β) ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, γ) αγροτικής ανάπτυξης,

δ) γενετικής βελτίωσης ζώων, ε) κινησιολογίας,

στ) ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων, ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου,

η) αποκατάστασης και ευεξίας,

θ) διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ι) επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:

α) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς της παραγράφου 3,

β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,

γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. και επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,

δ) συνεργάζεται με έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του για την προώθηση των σκοπών του,

ε) παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με αγγλόφωνα εκπαιδευτικά προγράμματα για την αρχαία, μέση και νεότερη ελληνική και διεθνή ιστορία, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τις τέχνες, το θέατρο, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την ισόρροπη ανάπτυξη, και στ) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

5. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α) ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, με έδρα την πόλη του Βόλου,

β) ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, με έδρα την πόλη του Βόλου,

γ) αγροτικής ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λάρισας,

δ) γενετικής βελτίωσης ζώων, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, ε) κινησιολογίας, με έδρα την πόλη των Τρικάλων,

στ) ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων, με έδρα την πόλη της Λαμίας, ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, με έδρα την πόλη της Λάρισας,

η) αποκατάστασης και ευεξίας, με έδρα την πόλη της Λαμίας,

θ) διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με έδρα την πόλη του Βόλου, ι) επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, και

ια) Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.), με έδρα την Άμφισσα. Το Π.Ε.Κ. μπορεί να συνάπτει ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής του Ι.Δ.Ε. πρωτόκολλο συνεργασίας με άλλο Α.Ε.Ι. με σκοπό την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν στη συντονιστική επιτροπή του Ι.Δ.Ε. και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι..

6. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου,

γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους ,καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,

ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,

στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,

ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..

7. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8.

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. γ) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : i) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ, ii) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του, iii) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ., iv) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ, v) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του, vi) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, και vii) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 12.

δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ,

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δυο έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 11 και δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 12.

8. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.

α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που

συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου της παρ. 11 εδάφιο δ΄ του παρόντος και iv) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 12.

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 12. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλους της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.

9. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ, εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Με την προκήρυξη μπορεί να οριστούν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Ε.Κ.. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..

10.Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

11. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγματοποιείται ως εξής : α) Η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 6 του παρόντος γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. β) Η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου. γ) Ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ. δ) Μέρος της παρακράτησης υπέρ του ΕΛΚΕ διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του ν. 4485/2017.

12. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα εξής θέματα:

α) οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.,

β) οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και των τριμελών συντονιστικών επιτροπών των Ινστιτούτων, γ) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,

δ) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,

ε) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,

στ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,

ζ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ,

η) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού, θ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,

ι) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,

ια) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ιβ) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ιγ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.

13. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 7 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 8 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

14. Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Άρθρο 24

Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.)

1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δημιουργείται το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης της Λάρισας. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ιδρύθηκε με το π.δ. 156/1987 (Α΄ 81). Με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος παραχωρείται κατά χρήση στην Εταιρεία έκταση του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου.

2. Στο ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ., σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται, σε συνεργασία με την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή, παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ. πραγματοποιείται:

α) στοχευμένη έρευνα, ενίσχυση, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής, εφαρμογή βιοτεχνολογικών εφαρμογών στην πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων, παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης με ταυτόχρονη διατήρηση, καθώς και ανάδειξη και εμπλουτισμό των φυσικών πόρων και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με πρότυπες δράσεις, εκτροφή καθαρόαιμων ζώων υψηλής γενετικής αξίας με σύγχρονες διαχειριστικές μεθόδους, πιστοποίηση της φυλής τους, συσχέτιση μοριακών και μικροβιακών δεικτών με επιθυμητά χαρακτηριστικά, συσχέτιση γενετικής ποικιλότητας και ανθεκτικότητα ή ευαισθησία σε νοσήματα παραγωγή βιολογικών προϊόντων και καταγραφή και βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος των εκτροφών,

β) εκπαίδευση σπουδαστών του ιδρύματος και της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής, καθώς και επιμόρφωση και κατάρτιση, μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Ιδρύματος, σε θέματα όπως οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η εκτροφή παραγωγικών ζώων με εφαρμογή των πλέον καινοτόμων μεθόδων, η αναγνώριση και η αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η παραγωγή και η ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων με ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου, η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων καλλιέργειας και η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης,

γ) ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, στις οποίες περιλαμβάνονται και δράσεις αναψυχής, όπως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.,

δ) δημιουργία υποδομών για την αξιοποίηση των ζώων στη θεραπευτική του ανθρώπου (θεραπευτική ιππασία).

3. Στο ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ. μπορεί να δημιουργούνται δομές κατάλληλες για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2, όπως κέντρο ολοκληρωμένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιματικές μονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόμες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πρότυπο θερμοκήπιο και μονάδα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Η δημιουργία των δομών αυτών αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία διαμορφώνεται κατόπιν εισήγησης της επιτροπής της παρ. 4.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται επταμελής επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από συναφή Τμήματα και ορίζεται ο Πρόεδρος αυτής. Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο συντονισμός και η υλοποίηση των επιστημονικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

Μέρος Γ΄

Παλλημνιακό Ταμείο και λοιπές διατάξεις 

Κεφάλαιο Α΄

Παλλημνιακό Ταμείο 

Άρθρο 25

Ίδρυση-νομική μορφή-έδρα

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Παλλημνιακό Ταμείο», το οποίο εδρεύει στη Λήμνο και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 26 Σκοπός

Ο σκοπός του Παλλημνιακού Ταμείου είναι κοινωφελής και, ειδικότερα, συνίσταται στη στήριξη πρωτοβουλιών των τοπικών νησιωτικών κοινοτήτων σε θέματα πολιτισμού, την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών φορέων και ιδρυμάτων της Λήμνου και την εν γένει προώθηση της βιο- οικονομίας και καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, καθώς και τη διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου. 

Άρθρο 27

Όργανα διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης του Παλλημνιακού Ταμείου είναι η Παλλημνιακή Επιτροπή και ο Πρόεδρος.

2. Η Παλλημνιακή Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει ειδίκευση ή εμπειρία σχετική με το σκοπό του Ταμείου και επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33, διόρθ. σφάλμ. Α΄34),

β) δύο (2) μέλη με ειδίκευση ή εμπειρία σχετική με το σκοπό του Ταμείου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκ των οποίων το ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του επιλέγονται σύμφωνα με την περίπτ. α΄,

γ) ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Δήμο Λήμνου,

δ) ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

ε) ένα (1) μέλος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τη Συνέλευση του Τμήματος, και

στ) ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Πολιτιστικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Φίλων της Παλιάς Μητρόπολης».

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Παλλημνιακής Επιτροπής και προεδρεύει σε αυτές, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει τα πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα, μεριμνά για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων της Επιτροπής και προΐσταται των οργανικών μονάδων και του προσωπικού του Ταμείου, το οποίο και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Η Παλλημνιακή Επιτροπή είναι αρμόδια για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη διοίκηση του Ταμείου.

3. Η θητεία των μελών και του γραμματέα της Παλλημνιακής Επιτροπής είναι τετραετής και παρατείνεται από τη λήξη της αυτοδικαίως, μέχρι τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Ως γραμματέας της Παλλημνιακής Επιτροπής και αναπληρωτής του ορίζονται, με την απόφαση συγκρότησης, μέλη του προσωπικού του Ταμείου.

4. Δεν μπορεί να οριστεί μέλος της Παλλημνιακής Επιτροπής όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Από την ιδιότητα του μέλους της Παλλημνιακής Επιτροπής εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ίδιου Κώδικα.

5. Στις συνεδριάσεις της Παλλημνιακής Επιτροπής μπορεί να καλούνται και να παρίστανται, για την παροχή διευκρινίσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων καθώς και μέλη του προσωπικού του Ταμείου.

6. Ο Πρόεδρος της Παλλημνιακής Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζημίωση των λοιπών μελών καθορίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 30.

Άρθρο 28

Περιουσία – πόροι

1. Το Παλλημνιακό Ταμείο έχει δική του περιουσία, την οποία διαθέτει για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού του.

2. Πόροι του Ταμείου είναι:

α) οι πρόσοδοι από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, β) κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσης εισφορές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και εν γένει παροχές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων από τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα και των επιδοτήσεων της αγροτικής εκμετάλλευσης και παραγωγής,

γ) οι πρόσοδοι από παραγωγικές – επιχειρηματικές δραστηριότητες και δ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 29

Σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

1. Το Παλλημνιακό Ταμείο μπορεί από κοινού με άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα να συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164) για την εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

2. Σκοπός της εταιρείας είναι η πραγματοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, τον καταναλωτή και την κοινωνία. Ειδικότερα, στο σκοπό αυτό περιλαμβάνονται:

α) η στοχευμένη έρευνα για την ενίσχυση, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής, την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωικών και φυτικών προϊόντων με ταυτόχρονη διατήρηση, ανάδειξη και εμπλουτισμό των φυσικών πόρων, καθώς και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με πρότυπες δράσεις,

β) η εκπαίδευση αγροτών, καθώς και η επιμόρφωση και κατάρτισή τους σε θέματα όπως οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής και νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή γνώσεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η αναγνώριση και αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η παραγωγή και ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων με ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου (βιοτρόφιμα), η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων καλλιέργειας (υδροπονικά, αεροπονικά), η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης,

γ) η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, περιλαμβάνοντας ακόμη και δράσεις αναψυχής, όπως ιδίως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 2 το Παλλημνιακό Ταμείο παραχωρεί στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα τη χρήση του συνόλου ή μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

4. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της να φιλοξενεί στα κατά χρήση παραχωρούμενα ακίνητα δομές, όπως ενδεικτικά κέντρο ολοκληρωμένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιματικές μονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόμες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ποίμνιο, πρότυπο θερμοκήπιο και μονάδα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Παλλημνιακής Επιτροπής.

Άρθρο 30

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζημίωση των λοιπών μελών της Παλλημνιακής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 34 καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως η παρ. αυτή αναριθμήθηκε σε παρ. 3 με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). Στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). 

Άρθρο 31

Κατάργηση του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου – μεταβατικές διατάξεις

 1. Το ν.π.δ.δ. «Παλλημνιακόν Ταμείον Εκπαιδευτικής Προνοίας» του ν. 3437/1927 (Α΄ 307), το οποίο μετονομάστηκε σε «Παλλημνιακόν Σχολικόν Ταμείον» με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 5019/1931 (Α΄ 160) καταργείται.
 2. Το Παλλημνιακό Ταμείο που ιδρύεται με το άρθρο 25 καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου που καταργείται με την παρ. 1. Τα αρχεία του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου, τα πάσης φύσης περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Παλλημνιακό Ταμείο, στο οποίο και ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.
 3. Η Παλλημνιακή Επιτροπή του Παλλημνιακού Ταμείου συγκροτείται σε προθεσμία ενός μήνα από την παρέλευση τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από τη συγκρότηση της Επιτροπής αυτής, η θητεία του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
 4. Η Διοικούσα Επιτροπή του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου ασκεί τη διοίκηση του Παλλημνιακού Ταμείου, η οποία περιορίζεται αποκλειστικά στη διεκπεραίωση θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τη συγκρότηση της Παλλημνιακής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27. Στο ίδιο χρονικό διάστημα προβαίνει σε απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου που σύμφωνα με την παρ. 2 περιέρχονται στο Παλλημνιακό Ταμείο, η οποία εγκρίνεται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το Παλλημνιακό Ταμείο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή στο οικείο κτηματολογικό φύλλο και οι σχετικές εγγραφές ανατρέχουν στο χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. Η κινητή περιουσία παραδίδεται από τα μέλη της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου στην Παλλημνιακή Επιτροπή του Παλλημνιακού Ταμείου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.
 5. Μέχρι τη σύσταση και την πλήρωση των θέσεων προσωπικού του Παλλημνιακού Ταμείου, χρέη γραμματέα της Παλλημνιακής Επιτροπής ασκεί μέλος της, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μία μόνο φορά, ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Παλλημνιακού Ταμείου, μπορεί να παραταθεί η προθεσμία της παρ. 3 για τη συγκρότηση της Παλλημνιακής Επιτροπής για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Κατά το διάστημα αυτό η Διοικούσα Επιτροπή συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 4.

Κεφάλαιο Β΄

Διατάξεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 32

1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι αποφάσεις ορισμού της Επιτροπής δεν γνωστοποιούνται, ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) οι λέξεις «τις περιπτώσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. α΄ μετά από τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου» προστίθενται οι λέξεις «, με τη επιφύλαξη της περίπτ. β΄».

β) Στην περίπτ. β΄ οι λέξεις «κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα» αντικαθίστανται από τις λέξεις

«νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικά ή μη».

4. Στο τέλος της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη σύμφωνα με την αίτηση του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασμό με το γνωστικό του αντικείμενο και το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό του έργο και τις ανάγκες του Τμήματος.»

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (Α΄38) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, οι φοιτητές συνεχίζουν στα πανεπιστημιακά Τμήματα τις σπουδές τους και έχουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής της ως άνω δήλωσης εντός του μηνός Ιουνίου 2019 σε προθεσμία που ορίζεται από τη Σύγκλητο, και η οποία ομοίως δεν ανακαλείται.

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄38), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται ως εξής:

Με τη διαδικασία της παρ. 1 καταργούνται, συγχωνεύονται ή κατατέμνονται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι. και με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3 μετονομάζονται. Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι. ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται ή μετονομάζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. β) Το τέταρτο εδάφιο καταργείται.

γ) Στο πέμπτο εδάφιο οι λέξεις «Οι παρούσες ρυθμίσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι ρυθμίσεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου».

7. Στο άρθρο 15 του ν. 4485/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 1 οι λέξεις «προκηρυσσόμενης θέσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «προκηρυσσόμενης θητείας, προκειμένου για Αντιπρυτάνεις, και κατά το πρώτο και δεύτερο έτος της προκηρυσσόμενης θητείας, προκειμένου για Πρυτάνεις».

β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 οι λέξεις «κατά τα τρία (3) πρώτα έτη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα δύο (2) πρώτα έτη».

γ) το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 12 καταργούνται.

δ) στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 12 μετά τη λέξη «παραιτηθεί» προστίθενται οι λέξεις «ή συνταξιοδοτηθεί» και οι λέξεις «κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετών της θητείας».

8. Στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η έδρα του Α.Σ.Α.Ε.Ε.. Το Ίδρυμα στις εγκαταστάσεις του οποίου εδρεύει το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αναλαμβάνει και τη διοικητική του υποστήριξη.»

β) η περίπτ. β΄ της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Με απόφαση των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ορίζονται o Πρόεδρος και o αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος προέρχεται από τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι. και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.»

9. α) Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) τροποποιείται ως εξής: «5. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».

β) Σε περίπτωση που επταμελής επιτροπή για την έγκριση διδακτορικής διατριβής υποψήφιου διδάκτορα, που έχει γίνει δεκτός πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, συγκροτήθηκε χωρίς τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017, η συγκρότησή της είναι νόμιμη. 

Άρθρο 33

Επιτροπή ισότητας των φύλων 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου συστήνεται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.
 2. Η Ε.Ι.Φ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν διοικητικό υπάλληλο και έναν φοιτητή. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Πρύτανης. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψήφιων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.
 3. Η Ε.Ι.Φ. είναι αρμόδια για να:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος.

β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων και των υπηρεσιακών συμβουλίων του Ιδρύματος.

γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα.

δ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.

ε) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και λογοδοσίας σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά.

στ) προωθεί προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων, που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου.

ζ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.

η) παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των σχετικών σχεδίων δράσης, καταρτίζοντας ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο.

Άρθρο 34

Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.)

1. Συνιστάται άμισθο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.) με έδρα τη Λαμία, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) να μελετήσει τις προϋποθέσεις ίδρυσης Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να εκπονήσει σχετική έκθεση βιωσιμότητας και να εισηγηθεί μέχρι 31.12.2020 στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την ίδρυσή τους, λαμβάνοντας υπόψη:

αα) τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που έχει θέσει κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και Ερευνητικό Κέντρο (Ε.Κ.), τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών υποδομών,

ββ) την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή μελέτες του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4310/2014, καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες της περιοχής,

γγ) τις δυνατότητες για συνέργειες των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής (αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός κλπ) με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα,

β) να συντονίζει και να προωθεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών δράσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. με την αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας. Στα πλαίσια αυτά:

αα) εισηγείται στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τις διαδικασίες, τα μέσα και τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή τους,

ββ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ετήσιες εκθέσεις με το βαθμό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου,

γγ) μελετά και υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προτάσεις στρατηγικής για την ανάπτυξη της ανώτατης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και της έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την προαγωγή αυτών, σύμφωνα με την αναπτυξιακή πολιτική και τις ανάγκες της Περιφέρειας.

2. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, στο οποίο αποτυπώνονται προτεινόμενες δράσεις που εξασφαλίζουν ιδίως: α) τη συνεργασία και τον συντονισμό των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,

β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και της εξοικονόμησης πόρων,

γ) τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία,

δ) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων.

3. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. κάθε δύο (2) έτη συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων, ο οποίος δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και τις εκθέσεις των περιπτ. δ΄ και στ΄ της παρ.

4. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συμμετέχουν στο Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του. Ο απολογισμός λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της επόμενης διετίας και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα μέλη των οποίων δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση.

6. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη:

α) έξι (6) μέλη είναι μέλη Δ.Ε.Π. εκ των οποίων δύο (2) προτείνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δύο (2) από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και δύο (2) από τη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος,

β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), γ) ένα (1) μέλος επιλέγεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

δ) δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

ε) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τα επιμελητήρια που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια και στ) δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.

7. Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης και δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, τα οποία καταβάλλονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Κεφάλαιο Γ΄ Ρυθμίσεις για την έρευνα

Άρθρο 35

Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 58, η παρ. 2 του άρθρου 65 και η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 εφαρμόζονται και στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

2. Στο άρθρο 8 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) προστίθεται παρ. 13, η οποία έχει ως εξής:

«13. Κάθε μέλος του ΕΣ του Ιδρύματος επικουρείται στο έργο του από Θεματική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΘΕ.Σ.Ε.) αποτελούμενη από πέντε (5) καταξιωμένους επιστήμονες εξειδικευμένους στη θεματική περιοχή που εποπτεύει. Στη ΘΕ.Σ.Ε. μετέχει αυτοδικαίως, ο Πρόεδρος του αντίστοιχου θεματικού ΤΕΣ, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΣ. Για τη συγκρότηση της ΘΕ.Σ.Ε., η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύματος προτείνει στον Υπουργό διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών, τα οποία θα προέρχονται από το ΕΣΕΚ ή το αντίστοιχο θεματικό ΤΕΣ. Ο Υπουργός εκδίδει την πράξη συγκρότησης της ΘΕ.Σ.Ε..

Συντονιστής της ΘΕ.Σ.Ε. ορίζεται το μέλος του ΕΣ, με πρωτοβουλία του οποίου συνεδριάζουν οι ΘΕ.Σ.Ε. τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Η θητεία των μελών της ΘΕ.Σ.Ε. είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη της ΘΕ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπόκεινται στους περιορισμούς ασυμβιβάστου της παραγράφου 2.

Οι ΘΕ.Σ.Ε. έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, επικουρούν το ΕΣ και συμβάλλουν στη διαμόρφωση επιστημονικών προτεραιοτήτων. Ειδικά για την αξιολόγηση των προτάσεων κάθε προκήρυξης, οι ΘΕ.Σ.Ε. προτείνουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό εμπειρογνωμόνων από τον απαιτούμενο για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5. Αν κάποια ΘΕ.Σ.Ε. δεν υποβάλει για οποιοδήποτε λόγο τον κατάλογο των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων η επιλογή τους γίνεται από το ΕΣ».

3. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ιδρύματος (πληροφοριακό σύστημα ΕΛΙΔΕΚ) και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των προγραμμάτων».

β. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή αξιολογητών, αποτελούμενη από πέντε (5) έως είκοσι (20) μέλη. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να υποβοηθάται στο έργο της από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ανάλογα με το είδος και το πλήθος των

επιστημονικών πεδίων που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της παραγράφου 11 και έως τη δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α` 258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τους εμπειρογνώμονες και την επιτροπή ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 8. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Για την αμοιβή των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4429/2015. Για τις δαπάνες των μετακινήσεών τους, εκτός έδρας, ισχύουν τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός έδρας και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από 1.1.2017». γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η επιτροπή ενστάσεων αποφασίζει σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης των ενστάσεων».

δ. Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Για τον καθορισμό της αμοιβής των μελών των επιτροπών των παρ. 6 και 8 του άρθρου 5 και των μελών των επιτροπών ελέγχου και επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 4, των χρηματοδοτούμενων από το ΕΛΙΔΕΚ δράσεων εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Οι εν λόγω αμοιβές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛΙΔΕΚ».

ε. Στο άρθρο 5 του ν. 4429/2016 προστίθεται παρ. 11, η οποία έχει ως εξής:

«11. α. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του Ιδρύματος δημιουργείται μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών – εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων

της παρ. 5 και 8 αντιστοίχως του παρόντος άρθρου καθώς και οι πιστοποιητές της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

β. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του μητρώου της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται από πενταμελή (5) επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».

4. Οι παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου για τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων εφαρμόζεται στις προκηρύξεις που θα δημοσιευθούν από 1.1.2019.

5. Για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού μεγάλης αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000) από τις δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις προκηρύξεις του Ιδρύματος για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων.

Άρθρο 36

Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς φορείς

1. Η παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Αν κενωθεί οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικό που υπηρετεί ως μόνιμο ή με σχέση αορίστου χρόνου σε ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα, διατηρείται η θέση και η πίστωση αυτής».

2. Στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014 προστίθεται παρ. 19, η οποία έχει ως εξής:

«19. Το σύνολο του προσωπικού του Ινστιτούτου και των απασχολούμενων σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έργου, υποτροφία, κλπ.) συνιστούν την Ολομέλεια του Ινστιτούτου. Η Ολομέλεια συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ε.Σ.Ι., ο οποίος και προεδρεύει των εργασιών της. Η Ολομέλεια μπορεί να συνέλθει εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. ή ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή τα 2/3 του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού του Ινστιτούτου. Κατά τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας:

α) το προσωπικό του Ινστιτούτου ενημερώνεται από το Διευθυντή και τα μέλη του Ε.Σ.Ι. για τους στρατηγικούς στόχους του Ινστιτούτου και τον βαθμό υλοποίησης αυτών,

β) παρουσιάζονται οι εκθέσεις απολογισμού του Διευθυντή του Ινστιτούτου κατά το μέσο και το τέλος της θητείας του,

γ) το προσωπικό του Ινστιτούτου διαβουλεύεται και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ινστιτούτου,

δ) κατόπιν πρότασης του Ε.Σ.Ι., η Ολομέλεια του Ινστιτούτου συνέρχεται και διαβουλεύεται με αυτό για ζητήματα των περ. β έως ε της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4310/2014».

3. Οι διατάξεις της περίπτ. α΄ του άρθρου 134 και της περίπτ. Αα΄ της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου στον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

4. Οι ερευνητές και ΕΛΕ Δ΄ βαθμίδας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα ερευνητικά Ινστιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αξιολογούνται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν αξιολογηθούν θετικά προάγονται στη βαθμίδα του ερευνητή ή ΕΛΕ Γ΄. Εάν αξιολογηθούν αρνητικά, μπορούν να ζητήσουν μία φορά την επαναξιολόγησή τους, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ακόμη ετών, διαφορετικά ή σε περίπτωση αρνητικής νέας αξιολόγησής τους, λύνεται η σχέση εργασίας τους με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η εξέλιξη διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014.

5. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014:

α) Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. Γ.

β) Προστίθεται παράγραφος Δ, η οποία έχει ως εξής:

«Δ. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διοικείται από τη Διοικητική Επιτροπή του Ινστιτούτου, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:

α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού,

β) το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου και

γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων.

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ιδρυτικού του Νόμου (ν. 4160/1929, Α΄ 198) και του ειδικού θεσμικού του πλαισίου. Όπου στο ν. 4310/2014 αναφέρεται στο Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου, νοείται η Διοικητική Επιτροπή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.».

6. Εκκρεμείς αιτήσεις μετατάξεων του προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄

124) που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπηρετεί με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις οποίες έχει ήδη γνωμοδοτήσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής διενεργούνται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων για του ν. 4440/2016 (Α΄ 124) και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης με την ίδια σχέση εργασίας και σε θέση κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχης των τυπικών του προσώπων. Σε περίπτωση που το ως άνω προσωπικό προέρχεται από ερευνητικά κέντρα που είναι ν.π.ι.δ. και δεν έχει οργανικές θέσεις, με την απόφαση της μετάταξης συνιστώνται για το προσωπικό αυτό προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καταργούνται με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Για το συγκεκριμένο προσωπικό ήδη καταβάλλεται μισθοδοσία από τους φορείς προέλευσης, στους οποίους υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις για το σκοπό αυτό. Οι εν λόγω πιστώσεις θα μεταφερθούν στο φορέα υποδοχής. Τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των μετατασσομένων διατηρούνται. Το προσωπικό που μετατάσσεται με βάση την παρούσα διάταξη, διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 37

Ρυθμίσεις για την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων

1. Οι ερευνητές που συμμετέχουν με την ιδιότητα του μεταδιδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ερευνητικά έργα/προγράμματα των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων, των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των Ε.Π.Ι, διέπονται ως προς το ωράριο από τις αντίστοιχες κάθε φορά διατάξεις για το ερευνητικό προσωπικό και τα μέλη Δ.Ε.Π..

2. α. Στο άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται η εξής φράση:

«Ειδικά, για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα του άρθρου 13Α του

ν.4310/2014, όπως ισχύει, και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 10.000 ευρώ».

β. Για δαπάνη προμηθειών ίση ή κατώτερη του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αυτός εκδίδει επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης.

Κεφάλαιο Δ΄

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Άρθρο 38 Τροποποιήσεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)

Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) τροποποιείται ως εξής:

1. α) Οι υποπεριπτ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 18/2018 αναριθμούνται σε γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄, αντίστοιχα.

β) Στην περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 18/2018 προστίθεται υποπερίπτ. β΄ ως εξής:

«β) η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.».

2. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 9 οι λέξεις «, ο προγραμματισμός και η διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και η εφαρμογή» αντικαθίστανται με τις λέξεις «και ο προγραμματισμός»,

β) Η παρ. 2 του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής: αα) Η περίπτ. β΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών», ββ) Καταργούνται οι περιπτ. γ΄, ε΄ και στ΄ και η περίπτ. δ΄ αναριθμείται σε γ΄.

3. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παρ. 2 καταργείται η περίπτ. γ΄ και οι περιπτ. δ΄ και ε΄ αναριθμούνται σε γ΄ και δ΄, αντίστοιχα, οι οποίες αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Τμήμα Γ΄ Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,

δ) Τμήμα Δ΄ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.»,

β) Καταργείται η παρ. 5 και οι παρ. 6 και 7 αναριθμούνται σε 5 και 6, αντίστοιχα,

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 οι λέξεις «Το Τμήμα Δ΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το Τμήμα Γ΄»,

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 οι λέξεις «Το Τμήμα Ε΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το Τμήμα Δ΄»,

4. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών»

β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 οι λέξεις «Ανάπτυξης Εφαρμογών» αντικαθίστανται με τις λέξεις

«Απλούστευσης Διαδικασιών» και καταργούνται οι περιπτ. α΄ έως στ΄, ενώ οι περιπτ. ζ΄ και η΄ αναριθμούνται σε α΄ και β΄ αντίστοιχα, οι οποίες αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Τμήμα Α΄ Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη,

β) Τμήμα Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης.», β) Στην παρ. 2 προστίθενται περιπτ. γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ) Τμήμα Γ΄ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, δ) Τμήμα Δ΄ Πρωτοκόλλου.»,

γ) Καταργούνται οι παρ. 3 έως 8 και οι παρ. 9 και 10 αναριθμούνται σε 3 και 4, αντίστοιχα. δ) Προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Το Τμήμα Γ΄ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρμόδιο για:

α) τον χειρισμό όλων των θεμάτων οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών,

β) την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων,

γ) τη μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων δικαιολογητικών, που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι και την εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίησή τους,

δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

6. Το Τμήμα Δ΄ Πρωτοκόλλου είναι αρμόδιο για:

α) τη διακίνηση κάθε είδους αλληλογραφίας, αδιαβάθμητης και διαβαθμισμένης,

β) την πρωτοκόλληση εγγράφων και την επικύρωση αντιγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

γ) την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου του κεντρικού πρωτοκόλλου, δ) τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων,

ε) την τήρηση του γενικού αρχείου των διευθύνσεων των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου, στ) την οργάνωση και τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του Υπουργείου,

ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,

5. Καταργείται η περίπτ. στ΄ της παρ. 2 και η παρ. 8 του άρθρου 12, το οποίο αναριθμείται σε 15.

6. Τα άρθρα 13 και 14 αναριθμούνται σε 15Β και 15Γ, αντίστοιχα και το άρθρο 15 αναριθμείται σε 12.

7. Προστίθεται άρθρο 13 ως εξής:

«Άρθρο 13

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων

 1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων είναι η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, η ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, ο προγραμματισμός και η διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 2. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων, γ) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων,

δ) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας.».

8. Προστίθεται άρθρο 14 ως εξής:

«Άρθρο 14

Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η υλοποίηση και παρακολούθηση πληροφοριακών συστημάτων επί των διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Α΄ Εφαρμογών Διορισμών Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) Τμήμα Β΄ Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) Τμήμα Γ΄ Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης, δ) Τμήμα Δ΄ Υποστηρικτικών Εφαρμογών,

ε) Τμήμα Ε΄ Εφαρμογών Εξετάσεων,

στ) Τμήμα Στ΄ Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,»,

3. Το Τμήμα Α΄ Εφαρμογών Διορισμού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

α) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στο διορισμό των μονίμων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην πρόσληψη των αναπληρωτών και του λοιπού προσωπικού στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) την εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

4. Το Τμήμα Β΄ Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

α) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του μόνιμου εκπαιδευτικού και του λοιπού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην κινητικότητα του μόνιμου εκπαιδευτικού και του λοιπού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) την εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

5. Το Τμήμα Γ΄ Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

α) την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών των Φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα δίκτυα και Πληροφοριακά Συστήματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

β) την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

γ) την εκπόνηση μελετών για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

δ) τη δημιουργία, την οργάνωση και τη συντήρηση των βάσεων δεδομένων που αφορούν σε ιδρύματα, φορείς, προσωπικό, φοιτητές/σπουδαστές της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

ε) την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν σε διαδικασίες του προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των φοιτητών/σπουδαστών,

στ) τη συντήρηση και την επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων εφαρμογών και δικτυακών πυλών στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

6. Το Τμήμα Δ΄ Υποστηρικτικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για:

α) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών του Υπουργείου,

β) την αναβάθμιση και επέκταση παλαιότερων εφαρμογών και τη μετατροπή τους σε νέες σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές ανάπτυξης, ασφάλειας και λειτουργίας,

γ) την ενοποίηση υπολογιστικών συστημάτων με σκοπό την εξάλειψη καταχώρισης και συντήρησης στοιχείων σε πολλαπλά υπολογιστικά συστήματα,

δ) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των μεθόδων και των λογισμικών που αναπτύσσει,

ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

7. Το Τμήμα Ε΄ Εφαρμογών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για: α) τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων για την προετοιμασία και τη δημιουργία αρχείου Εξετάσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφοίτων, τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαπών, αθλητών και λοιπών κατηγοριών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων,

β) την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των βαθμολογιών και των αιτήσεων προτιμήσεων των υποψηφίων,

γ) την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής σε Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

δ) τη δημιουργία και την οργάνωση βάσεων δεδομένων υποψηφίων για την πιστοποίηση ξένης γλώσσας, γνώσης Η/Υ, δεξιοτήτων και την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων,

ε) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισμικών,

στ) την εισήγηση προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στη διεξαγωγή Εξετάσεων,

ζ) την επεξεργασία των στατιστικών αποτελεσμάτων που εξάγονται από τις βάσεις δεδομένων της Διεύθυνσης και αφορούν σε Εξετάσεις,

η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

8. Το Τμήμα Στ΄ Εφαρμογών των Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για:

α) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που σχετίζονται με την Επαγγελματική Κατάρτιση είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές δομές,

β) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που σχετίζονται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων,

γ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό (διοικητικό και εκπαιδευτικό) της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης,

δ) την ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που σχετίζονται με τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας,

ε) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης/Κολλέγια (μητρώο αδειοδοτήσεων, μητρώο διδασκόντων κ.τ.λ.),

στ) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης,

ζ) την εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών των φορέων που υλοποιούν και διαχειρίζονται Πληροφοριακά Συστήματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισμικών,

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

9. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτ. α΄ της παρ. 5 τροποποιείται ως εξής:

«α) τη σύνταξη των αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισμών και των απολογισμών και την παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών, των φορέων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), των ΕΛΚΕ των φορέων της ΓΓΕΤ, φορέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων και εγκρίσεων των απολογισμών των δικαιούχων χρηματοδοτούμενων-επιχορηγούμενων φορέων του αρ. 20 του ν. 2074/92 (Α΄ 128) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης,»,

β) Στην περίπτ. ζ΄ της παρ. 6 οι λέξεις «Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιο υπουργείο», οι λέξεις «Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων»,

10. Στην παρ. 4 του άρθρου 20 προστίθεται περίπτ. η΄, η οποία έχει ως εξής:

«η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,

11. Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής: α) Η παρ. 3 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η περίπτ. δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) τη συγκέντρωση των καταστάσεων πληρωμής και του συνόλου των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ., τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω ΓΛΚ,»,

ββ) Προστίθεται περίπτ. ιστ΄, η οποία έχει ως εξής:

«ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.», β) Η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η περίπτ. δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) τη συγκέντρωση καταστάσεων και του συνόλου των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ., τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω Δ24-ΓΛΚ,»,

ββ) Προστίθεται περίπτ. ιστ΄, η οποία έχει ως εξής:

«ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,

γ) Στην παρ. 5 του άρθρου 21 προστίθεται περίπτ. ιγ΄, η οποία έχει ως εξής:

«ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.», δ) Η παρ. 6 τροποποιείται ως εξής:

αα) Στην περίπτ. β΄ της μετά το αρκτικόλεξο «(Γ.Α.Κ.),» και πριν τις λέξεις «και των Ανεξάρτητων Αρχών» προστίθενται οι λέξεις «των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος»,

ε) Προστίθεται περίπτ. ζ΄, η οποία έχει ως εξής:

«ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

12. Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής: α) Η παρ. 3 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η περίπτ. α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«α) τον έλεγχο νομιμότητας, κανονικότητας, και την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης ύδρευσης, φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών συμπεριλαμβανομένου και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, κοινόχρηστων δαπανών, δαπανών από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών και ταχυδρομικών τελών της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, καθώς και υποχρεώσεων καταργούμενων φορέων και υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και δαπανών από προμήθεια βιβλίων σε Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία κ.λπ.»,

ββ) Προστίθεται περίπτ. κα΄, η οποία έχει ως εξής:

«κα) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,

β) Στην παρ. 4 προστίθεται περίπτ. ιζ΄, η οποία έχει ως εξής:

«ιζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,

γ) Στην παρ. 5 προστίθεται περίπτ. ιθ΄, η οποία έχει ως εξής:

«ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,

δ) Στην παρ. 6 προστίθεται περίπτ. κβ΄, η οποία έχει ως εξής:

«κβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,

ε) Στην παρ. 7 προστίθεται περίπτ. κα΄, η οποία έχει ως εξής:

«κα) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

13. Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 μετά τις λέξεις «των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,» και πριν τις λέξεις «των Ανεξάρτητων Αρχών» προστίθενται οι λέξεις «των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος».

14.α) Στην παρ. 10 του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018 η περίπτ. ιστ΄ αναριθμείται σε ιη΄ και προστίθενται περιπτώσεις ιστ΄ και ιζ΄ ως εξής:

«ιστ) την υποβολή περιοδικών εκθέσεων, τις οποίες ελέγχει και προωθεί και φέρει την ευθύνη για τις διαδικασίες, προκειμένου για τη σύνταξη της ετήσιας διαβεβαίωσης προς την ΕΕ επί της υλοποίησης των προγραμμάτων,

ιζ) τη διοργάνωση του Εθνικού Διαγωνισμού για Νέους Επιστήμονες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Άνοιξη της Ευρώπης, σε εθνικό επίπεδο,».

β) Οι περιπτ. η΄ και θ΄ του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018 καταργούνται και η περίπτ. ι΄ του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε η΄.

14. Το άρθρο 84 τροποποιείται ως εξής:

α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου, με εξαίρεση τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων, καθώς και τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, προΐστανται, ως εξής:»

β) Στην παρ. 3 μετά τις λέξεις «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και πριν τις λέξεις «προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής» προστίθενται οι λέξεις «και στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων»,

γ) Στην παρ. 5 οι λέξεις «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων»,

δ) Στην παρ. 7 μετά τις λέξεις «Τεχνολογίας και Καινοτομίας» και πριν τις λέξεις «προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής» προστίθενται οι λέξεις «και στα Τμήματα: Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Τεχνολογίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης,»,

ε) Στο τέλος του άρθρου 84 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και στο Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.».

Άρθρο 39

Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων 

1. α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά.».

β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά.».

Άρθρο 40

Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

1. Το εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντικαθίστανται ως εξής:

«Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή συγκεκριμένου θέματος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός του ίδιου Τμήματος.»

2. Στο π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο άρθρο 13, ύστερα από την παρ. 10 προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής:

«11. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την ανάκλησή τους.

3. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στο ΕΕΠ και ΕΒΠ.

13.Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης των μελών ΕΕΠ.».

β) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: αα) Η παρ. 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.».

ββ) Η παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.».

γγ) Η παρ. 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«21. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.».

δδ) Ύστερα από την παρ. 22, προστίθεται παρ. 23 ως εξής:

«23. Γνωμοδοτεί για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ από την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα και με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)».

γ) Όπου στο π.δ. 1/2003 αναφέρεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ), νοείται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

3. Στο άρθρο 30 του ν. 4547/2018, ύστερα από την παρ. 7 προστίθενται παρ. 8 και 9 ως εξής:

«8. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται, εντός της θητείας του, κάτω των τεσσάρων θέσεων, εκπίπτει της θέσης του διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Η κενή θέση του προϊσταμένου της εν λόγω σχολικής μονάδας καλύπτεται με προκήρυξη της θέσης.

9. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται, εντός της θητείας του, άνω των τριών θέσεων, εκπίπτει της θέσης του προϊσταμένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης του διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη

σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Αν μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η θέση εξακολουθεί να παραμένει κενή, καλύπτεται με προκήρυξη της θέσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29.»

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια.».

5. α) Οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) αντικαθίστανται ως εξής:

«16. α) Ιδρύονται καλλιτεχνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός των καλλιτεχνικών αυτών σχολείων είναι η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν, χωρίς, παράλληλα, να υστερούν σε γενική παιδεία. Η ίδρυση γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147).

β) Οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 3345/2.9.1988 (Β΄ 649), η οποία κυρώθηκε με την περίπτ. Ι΄ του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), εφαρμόζεται αναλόγως και για τα καλλιτεχνικά σχολεία της προηγούμενης περίπτωσης.». β) αα) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «των αρμόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και».

ββ) Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων, το οποίο δύναται να διαφοροποιείται στα μαθήματα και τις διδακτικές ώρες του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας και των μαθημάτων επιλογής σε σχέση με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α΄ του παρόντος νόμου. Το πρόγραμμα διδασκαλίας των Μουσικών Σχολείων διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β΄ 649) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296).

6. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.».

γ) Η περίπτ. Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθ. 3345/2.9.1988 (Β΄ 649) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ι. Αριθ. 3345/2.9.1988 (Β' 649) Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων.

Έχοντας υπόψη την ανάγκη προσδιορισμού του σκοπού των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορισμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης στα σχολεία αυτά και οργάνωσης γενικά του τρόπου λειτουργίας τους, αποφασίζουμε:

1. Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μουσική και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία.

2. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχολείων περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και απογευματινή μελέτη. Η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και η άσκηση στα εργαστήρια μπορεί να είναι συλλογική ή και εξατομικευμένη.

3. Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές γενικών μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, με ειδίκευση στα διδασκόμενα μουσικά αντικείμενα.

4. Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία μετάθεσης μόνιμων εκπαιδευτικών στα μουσικά σχολεία καθορίζονται με το π.δ. της παρ.8 του κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

5. Για την επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών στα μουσικά σχολεία εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τους διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Σε περίπτωση έλλειψης δημόσιων εκπαιδευτικών η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και η άσκηση στα εργαστήρια ανατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε ιδιώτες που έχουν εξειδίκευση στους τομείς αυτούς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να προσλαμβάνονται έκτακτοι συνεργάτες, για τις ανάγκες λειτουργίας των μουσικών σχολείων. Στους διδάσκοντες ιδιώτες και στους έκτακτους συνεργάτες καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

7. Ιδρύεται από το σχολικό έτος 1988-89 Μουσικό Γυμνάσιο στην Παλλήνη Αττικής, το οποίο θα λειτουργεί πειραματικά για την εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων και πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας στον τομέα της αισθητικής παιδείας γενικότερα και της μουσικής ειδικότερα.

8. Οι εγγραφές, οι μετεγγραφές φοίτησης, οι ποινές, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, οι κάθε είδους εξετάσεις, η αξιολόγηση των μαθητών και οι τίτλοι σπουδών για τα μουσικά σχολεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

6. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και αποτελείται από έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Π.Δ.Ε., ως πρόεδρο, έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως μέλη.»

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, υποστηρίζονται επί των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, καθώς

και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, καθώς και με εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής, με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:»

Άρθρο 41

Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται η φράση:

«, εκτός από τους αδειοδοτούμενους φορείς με Κ.Δ.Β.Μ.1 και Κ.Δ.Β.Μ.2 που υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 28 Φεβρουαρίου 2019.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 89 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Από 1.09.2019 τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα.».

3. α) Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) προστίθεται παρ. 3, η οποία έχει ως εξής:

«3. Οι υπάλληλοι που είχαν διοριστεί, μεταταγεί ή μεταφερθεί στην ενιαία Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, εντάσσονται οργανικά, ύστερα από υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία κατατίθεται υποχρεωτικά στο αρμόδιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού εντός δέκα (10) ημερών, εκδηλώνοντας οριστικά και αμετάκλητα την προτίμησή τους είτε για τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είτε για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για την οριστική υπαγωγή της οργανικής τους θέσης στη Γενική Γραμματεία της επιλογής τους, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

β) Η προθεσμία της περίπτ. α΄ είναι αποκλειστική και ξεκινά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 42

Ρυθμίσεις για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

1.Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.

2. Στο ν. 2545/1940 (Α΄ 287) προστίθενται άρθρα 71, 72, 73 και 74 ως εξής :

«Άρθρο 71

Παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1. Για κάθε παράβαση των σχετικών με τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών διατάξεων εκ μέρους των ιδιοκτητών και του διδακτικού προσωπικού αυτών επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου.

2. Μεταξύ των παραβάσεων συγκαταλέγονται ιδίως:

α) λειτουργία του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια,

β) εκπρόθεσμη κατάθεση φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών,

γ) συστέγαση με ιδιωτικό σχολείο,

δ) απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη,

ε) απασχόληση διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία εν γένει,

στ) μη υποβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και ισχύει,

ζ) Παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή.

3. Αρμόδια όργανα για την άσκηση ελέγχων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων επί των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 72 Κυρώσεις

1. Για τους ιδιοκτήτες των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Πρόστιμο μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

β. Προσωρινή και έως ένα έτος ανάκληση της άδειας των Φροντιστηρίων ή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών,

γ. Οριστική ανάκληση της άδειας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

2. α) Σε περίπτωση διαπίστωσης λειτουργίας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών άνευ αδείας, καθώς και σε περίπτωση συστέγασης με ιδιωτικό σχολείο, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία διαβιβάζει αμελλητί στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή. Η αστυνομική αρχή εκτελεί αμελλητί την οικεία πράξη, προβαίνοντας στην σφράγιση της εγκατάστασης, στην αφαίρεση των σχετικών επιγραφών και στις λοιπές κατά τον νόμο ενέργειες. Με την διαπιστωτική πράξη επιβάλλεται επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατά παντός υπευθύνου.

β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης φακέλου για επικαιροποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη, ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό πόρισμα. Το πόρισμα γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την παράβαση, τους δράστες και τις αποδείξεις. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει το πόρισμα αμελλητί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

δ) Σε περίπτωση απασχόλησης διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία εν γένει επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση μη υποβολής των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και τάσσεται δεκαπενθήμερη προθεσμία για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται νέο πρόστιμο και τάσσεται νέα προθεσμία για συμμόρφωση.

στ) Σε περίπτωση παρεμπόδισης άσκησης ελέγχου από εποπτεύουσα αρχή καλείται δημόσια δύναμη και επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ύστερα από πράξη του αρμόδιου αστυνομικού οργάνου που βεβαιώνει την παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προβαίνει σε ανάκληση αδείας.

3. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Άρθρο 73

Αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων:

Οι παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 71 ελέγχονται από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης δύναται να δίνει εντολή ελέγχου και αυτοψίας στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Άρθρο 74

Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων

Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι κατά το προηγούμενο άρθρο κυρώσεις υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση τους. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής εντός 15 ημερών.».

Άρθρο 43

Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα ξένα σχολεία

1. Τα Ξένα Σχολεία που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4862/1931 (Α΄ 2), μπορούν κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΕΠΣ – ΞΓ), όπως αυτό προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, να περιλαμβάνουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα ως πρώτη ξένη γλώσσα μία από τις προβλεπόμενες στο ΕΠΣ – ΞΓ ως δεύτερες ξένες γλώσσες.

Το σχετικό δικαίωμα αποδίδεται στα ξένα σχολεία υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ξένη γλώσσα είναι:

α) η επίσημη γλώσσα του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο που διοικεί το ξένο σχολείο,

β) η επίσημη γλώσσα του κράτους του οποίου την ιθαγένεια έφερε ο ιδρυτής του σχολείου,

γ) στην περίπτωση που το σχολείο ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, η επίσημη γλώσσα του κράτους της ιθαγένειας του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση που το ξένο σχολείο προβεί στην παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, ως δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται η αγγλική.

2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου ισχύει η διαδικασία της παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 44

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 σχολικού έτους 2012-2013

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετατίθενται, κατόπιν αίτησής τους, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01, (πρώην ΠΕ.16.01 και ΠΕ.16.02) και ΤΕ.16 στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις υποβληθείσες εκ μέρους τους αιτήσεις προτίμησης για μετάθεση του σχολικού έτους 2012-2013, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. κατά το σχολικό έτος 2012–2013 υπέβαλαν αίτηση προτίμησης για μετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή, λόγω μη ύπαρξης οργανικών κενών,

β. τόσο κατά τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) όσο και κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο- ειδικότητα,

γ. στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2012-2013 ήταν στις πρώτες θέσεις και σε σειρά που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδίων ως άνω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκαν το οικείο σχολικό έτος στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013. Για τον υπολογισμό της σειράς στον πίνακα κατάταξης προσμετρώνται και όσοι έχουν μετατεθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή δηλώθηκε στις υποβληθείσες κατά το σχολικό έτος 2012-2013 αιτήσεις προτίμησης για μετάθεση.

2. Οι αιτήσεις της παρ. 1 υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η πρόσκληση εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Οι μεταθέσεις του παρόντος διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο εκπαιδευτικός και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Άρθρο 45

Εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

1. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) προστίθεται παρ. 2Α, η οποία έχει ως εξής:

«2Α. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικώς στα κάτωθι καλλιτεχνικά μαθήματα: α) Μουσική Εκτέλεση.

Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.

β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση.

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σύντομα ερωτήματα με τα οποία θα αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.

Για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση» και

«Μουσική Αντίληψη» με τους εξής συντελεστές:

α) Ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση» ανάγεται στο 30% της τελικής βαθμολογίας,

β) Ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη» ανάγεται στο 30% της τελικής βαθμολογίας,

γ) Ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» ανάγεται στο 30% της τελικής βαθμολογίας, δ) Ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου ανάγεται στο 10% της τελικής βαθμολογίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο καλλιτεχνικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα.»

2. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 προστίθεται παρ. 5, η οποία έχει ως εξής:

«5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για πρώτη φορά για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.» 

Άρθρο 46 Τροποποιήσεις του ν. 3966/2011 

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, στον οποίο εξειδικεύονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».

2. Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1, η οποία μπορεί να παραταθεί για μία (1) μόνο φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, ύστερα από την περίπτωση ζζ΄ προστίθεται περίπτωση ηη΄ ως εξής:

«ηη) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες. Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)».

Άρθρο 47

Νοσοκομεία εποπτευόμενα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως προστέθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4542/2018 (Α΄ 95), προστίθεται περίπτ. γ΄ η οποία έχει ως εξής:

«γ) Ειδικά για το Αρεταίειο, το Αιγινήτειο και το Ευγενίδειο, την αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ έχει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ η Σύγκλητος, ενώ για τις λοιπές υποπεριπτώσεις της περίπτ. α΄, καθώς και για την έγκριση σκοπιμότητας της περίπτ. β΄ την αρμοδιότητα έχει η Εφορεία, προκειμένου για το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, και το Διοικητικό Συμβούλιο για το Ευγενίδειο.».

Άρθρο 48

Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Ακαδημία Αθηνών 

1. Στην Ακαδημία Αθηνών συνιστάται Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου προΐσταται Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ο οποίος έχει: α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του, και

β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. (ν. 3086/2002, Α΄ 324).

3.Τα όργανα διοίκησης της Ακαδημίας υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου κάθε έγγραφο που κατέχουν, το οποίο τους ζητείται από αυτό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

3. Η Ακαδημία Αθηνών υποχρεούται να παρέχει στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας διαθέτει μέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους της Ακαδημίας για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών που μπορεί να παραταθεί. 

Άρθρο 49

Κατάργηση του Κ.Τ.Ε. Θεσσαλίας, του Κ.Τ.Ε. Πειραιά και Νήσων, του Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και του Κ.Τ.Ε. Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

Τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλίας και Κ.Τ.Ε. Πειραιά και Νήσων που ιδρύθηκαν με το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123), το Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας που ιδρύθηκε με το π.δ. 171/2003 (Α΄142) και το Κ.Τ.Ε. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων που ιδρύθηκε με το π.δ. 214/2001 (Α΄167), εντάσσονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Ε.Κ.Π.Α. και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αντίστοιχα, οι οποίοι υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των εντασσόμενων ΚΤΕ και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των εντασσόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των εντασσόμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

Άρθρο 50

Μεταφορά Ε.Κ.Α.Ε και εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

 1. Το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε) το οποίο λειτουργεί και υπάγεται διοικητικά στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (O.A.K.A) Σπύρος Λούης» (O.A.K.A) που συστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1646/1986 (Α΄ 38) συγχωνεύεται με το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (Ι.Β.Ε.) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος) του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
 2. Στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος μεταφέρονται οι αρμοδιότητες όλων των τμημάτων των τομέων αθλητικών ερευνών και εφαρμογών, αθλητιατρικής και αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του συγχωνευόμενου με απορρόφηση Ε.Κ.Α.Ε του Ο.Α.Κ.Α. και ιδίως: (α) η συλλογή και ανάλυση στοιχείων και η ανάπτυξη έρευνας στον τομέα της φυσικής αγωγής με σκοπό την ανάπτυξη των σωματικών και αθλητικών ικανοτήτων των αθλητών, τη μεγιστοποίηση της αγωνιστικής τους απόδοσης και γενικότερα την προαγωγή της αθλητικής επιστήμης, (β) η παροχή αθλητιατρικής κάλυψης για τη διατήρηση και την προστασία της υγείας των αθλητών, (γ) ο αναλυτικός έλεγχος ντόπινγκ και η επίλυση κάθε σχετικού ζητήματος και (δ) η συλλογή, επιστημονική τεκμηρίωση και διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα.
 3. Οι ερευνητές του Ε.Κ.Α.Ε, καθώς και το λοιπό τακτικό προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Ε, μεταφέρονται αυτοδίκαια, με ταυτόχρονη μεταφορά των οργανικών θέσεων που κατέχουν και με την ίδια σχέση εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, διατηρώντας όλα τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και πάσης φύσεως εργασιακά δικαιώματά τους. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών θέσεων των ερευνητών του Ε.Κ.Α.Ε και του άνω λοιπού προσωπικού του Ο.Α.Κ.Α εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α..
 4. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986, η διαχείριση και εκμετάλλευση του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε που στεγάζεται σε αυτόνομο κτίριο στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών της περιοχής Αμαρουσίου Αττικής και έχει πιστοποιηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Αντι-ντόπινγκ (WADA) περιέρχεται και ανήκει στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.
 5. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986, ο εξοπλισμός του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ της παρ. 4, καθώς και ο εξοπλισμός και η εν γένει κινητή περιουσία του Ο.Α.Κ.Α. που χρησιμοποιείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος από το Ε.Κ.Α.Ε περιέρχονται στην κυριότητα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και χρησιμοποιούνται από το ΙΒΕ, για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2. Για την παράδοση - παραλαβή του εξοπλισμού και της εν γένει κινητής περιουσίας του πρώτου εδαφίου διενεργείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος απογραφή και καταγραφή των παραδοτέων κινητών και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από το Διευθυντή του Ε.Κ.Α.Ε του Ο.Α.Κ.Α και τον Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος.
 6. Καταργούνται το άρθρο 38 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), οι περιπτ. δ΄ και ε΄ της παρ. 1 και οι περιπτ. η΄ και θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 και τα άρθρα 9 και 38 έως 54 του Κανονισμού Λειτουργίας του O.A.K.A που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 999/15.01.1988 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού (Β΄ 37).

Άρθρο 51

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. 

Αθήνα, ….-11-2018 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Η Αιτιολογική Έκθεση

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr