Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή ή διδακτορικού φοιτητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Productive4.0: Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 στο πλαίσιο της δράσης H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage – Innovation Actions (IA) της κοινοπραξίας Electronic Components and Systems For European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU), με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΠΘ 5414) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κύριο Λυμπερόπουλο Γεώργιο,

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος,

Ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η υλοποίηση ερευνητικών, τεχνικών και διοικητικών εργασιών το πλαίσιο του έργου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2018) με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ

Διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος Σχολής Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με ειδίκευση σπουδών στην περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας με εφαρμογές στη Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιασμού. Προτάσεις διπλωματούχων διδακτόρων είναι ευπρόσδεκτες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συμμετοχή και συνεισφορά στις ερευνητικές, τεχνικές και διοικητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Productive4.0 που συμπεριλαμβάνουν

(α) την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) 4, 5, και 9,

(β) τη συγγραφή τεχνικών αναφορών στα αγγλικά,

(γ) τη συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και συνέδρια, και

(δ) την διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα ενθαρρυνθεί να υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εφόσον δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος) με σκοπό να εκπονήσει διδακτορική διατριβή με επιστημονικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2018) με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

ΠΟΣΟ

15.000 € (κόστος έργου) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου που θα επιλεγεί.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. A. Κατοχή διπλώματος Μηχανικού με ειδίκευση σπουδών στην περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας με εφαρμογές στη Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιασμού.

Εναλλακτικά:

B. Κατοχή Πτυχίου Σχολής Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδίκευση σπουδών στην περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας με εφαρμογές στη Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιασμού.

2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το αρ. 1 του Π.Δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του αρ. 1 του Π.Δ. 116/2006.

Α/Α ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1 Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (πέραν του μεταπτυχιακού τίτλου στην περίπτωση 1.Β του Πίνακα των Απαιτούμενων Προσόντων-Κριτηρίων) ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με αντικείμενο στην περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας με εφαρμογές στη Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιασμού. έως 10% (βαθμός μεταπτυχιακού καλώς 3%, λίαν καλώς 7%, άριστα 10%)
2 Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με αντικείμενο διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας με εφαρμογές στη Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιασμού, και ιδιαίτερα σε θέματα στοχαστικής μοντελοποίησης και ανάλυσης συστημάτων παραγωγής – αποθεμάτων και δικτύων εφοδιασμού. έως 20% (Η βαθμολόγηση θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τη συνάφεια του αντικειμένου)
3 Ερευνητική εμπειρία που τεκμηριώνεται με (α) δημοσιεύσεις εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων, πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών, ή/και (β) συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, στην περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας με εφαρμογές στη Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιασμού, και ιδιαίτερα σε θέματα στοχαστικής μοντελοποίησης και ανάλυσης συστημάτων παραγωγής – αποθεμάτων και δικτύων εφοδιασμού. έως 20% (10% για τη κάθε κατηγορία α, β)
4 Επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία στο αντικείμενο της Διοίκησης Παραγωγής και Εφοδιασμού. έως 10% (έως 1 έτος 3%, 2-3 έτη 7%, άνω των 3 ετών 10%)
5 Εμπειρία σε προγραμματισμό εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. έως 10% (έως 1 έτος 3%, 2-3 έτη 7%, άνω των 3 ετών 10%)
6 Καλή γνώση χρήσης λογισμικού μορφοποίησης και επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης, προσομοίωσης διαδικασιών παραγωγής και εφοδιασμού, στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων, και άλλου λογισμικού που χρησιμοποιείται στην περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας με εφαρμογές στη Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιασμού. έως 10% (2% για το καθένα)
7 Προσωπική συνέντευξη. έως 20%

Πακέτα Εργασίας και Δράσεις:

Ο υποψήφιος θα συνεισφέρει στις δράσεις των ΠΕ 4, 5 και 9 στις οποίες συμμετέχει το ΠΘ και οι οποίες είναι οι εξής:

- ΠΕ 4: Process virtualization

- ΠΕ 5: Management of digital production, supply chain networks and product lifecycle work

- ΠΕ 9: Product use cases

Διευκρινίσεις:

Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να έχει καθημερινή παρουσία στον χώρο του Πανεπιστημίου, να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, συνέδρια, καθώς και να έχει παρουσία στην περιοχή εφαρμογής πιλοτικής δράσης, όταν αυτό απαιτείται. Επίσης, θα πρέπει να έχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου.

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων θα αξιολογήσει την κατάρτιση, τις ικανότητες και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, τη δυνατότητα πρόσφορης παροχής υπηρεσιών προς την υπηρεσία, καθώς και τη συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (βλ. Παράρτημα).

2. Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων, το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό των ενδιαφερομένων, όπως π.χ. των τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο, που τεκμηριώνει τα όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Διευκρινίζεται ότι ως προς τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων (π.χ. τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π.) ισχύουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), τα ακόλουθα : α) ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των λοιπών υπηρεσιών και φορέων της παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, β) ως προς τα ιδιωτικά έγγραφα, αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, γ) ως προς τα αλλοδαπά έγγραφα, αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δε λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας πρόσκλησης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:

Α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι,

Β) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,

Γ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,

Δ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δε συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή,

Ε) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης,

ΣΤ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της απασχόλησης (μόνο ως προς τους άρρενες ενδιαφερόμενους).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334, Βόλος.

(Υπ’ όψη κου Κοντού Θεόδωρου, τηλ. 24210 06413 και κας Βασίλαρου Ε. τηλ. 24210 06403)

και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δε δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τις Προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.

2. Αντικατάσταση της Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων.

3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσας δε συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, η δε τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής Πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μία Πρόταση ή όταν έχει βαθμολογηθεί μόνο μία Πρόταση). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η Πρόταση του ενδιαφερόμενου με: α) τη μεγαλύτερη εμπειρία, β) το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

5. Η αξιολόγηση των Προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Υποβληθείσα Πρόταση, η οποία δε πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά συνέπεια η Επιτροπή Ερευνών δε δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.

6. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων αποτελεί δική τους ευθύνη και τελείται δια της ανάρτησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων και τη σύναψη της σύμβασης. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους και σε αυτά των λοιπών υποψηφίων κατόπιν γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, (ΦΕΚ Α 45), όπως αυτό ισχύει σήμερα.

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ων με άλλο/άλλους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα κατάταξης.

10. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες του έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης και επέκτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

11. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.

12. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς/τα επιλεχθέντα πρόσωπα είναι δημόσιος υπάλληλος/δημόσιοι υπάλληλοι φέρει/φέρουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26).

13. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη διεύθυνση ee.uth.gr και στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr

Περισσότερα Διδακτορικά μπορείτε να δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr