Εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ για το Ακαδ. Έτος 2021-2022

Εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής απέστειλε στους Συλλόγους των: Προπτυχιακών Φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου έγγραφο για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την Εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν όλα όσα αναφέρονται στο έγγραφο:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1, περίπτωση α) έως ζ) του άρθρου 13 «Σύγκλητος» του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, η Σύγκλητος αποτελείται από: «α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών, δ) τους Προέδρους των Τµηµάτων, ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων α΄ έως δ΄. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) η άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί µε τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση β) του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) της οικείας κατηγορίας: α) προπτυχιακοί φοιτητές και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος, στ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύµατος».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 1, προτελευταίο εδάφιο, του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) ορίζεται ότι : Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιµα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Δ΄ «Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των Διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. και λοιπές διατάξεις» της με αριθμ. 191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017), η οποία τροποποιεί την αριθμ. 153348/Ζ1/ 15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), ορίζεται ότι: Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρµόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών. Οι φοιτητές ψηφίζουν για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους σε τρεις (3) διαφορετικές κάλπες, που αφορούν τη συµµετοχή τους στο τµήμα (Συνέλευση τµήματος και Γενική Συνέλευση Τομέα), τη Σχολή (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία) και τη Σύγκλητο. Σε περιπτώσεις όπου η Σχολή έχει µόνο ένα Τµήµα (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4485/2017), η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με δύο (2) κάλπες. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά Τµήµα, Σχολή και Σύγκλητο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο τµήµα.

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά Τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυµα. Οι επιτροπές αποτελούνται από φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνες για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη σχετική εφορευτική επιτροπή και πρωτοκολλούνται.

Οι διατάξεις του άρθρου 2 περίπτωση β) του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α'/04.08.2017) ορίζουν ότι «φοιτητές µε δικαίωμα συμμετοχής»: οι φοιτητές που έχουν δικαίωµα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώµατα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά.

Το δικαίωμα αυτό έχουν:

αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,

ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και

γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν.

Διευκρινίζεται ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με βάση τα προαναφερόμενα, από 01ης Σεπτεμβρίου 2021 αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) μέλη.

Για τη διευκόλυνσή τους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι μπορούν να απευθυνθούν στις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τµημάτων για την έκδοση των ονομαστικών καταλόγων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία.

Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την υπόδειξη των εκπροσώπων σας (τακτικών και αναπληρωματικών), προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Η ευθύνη της διαδικασίας της ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών ως άνω, ανήκει στα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Με ευθύνη των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Σχολών, να δημοσιευτεί στον ιστότοπο που διαθέτει το κάθε Τμήμα και η Σχολή αντίστοιχα και να καταχωρηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων. Θα σταλεί δε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους άνω φοιτητές, δια των οικείων ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ