Το ΠΑΔΑ υπέρ του χρονικού ορίου σπουδών και της μείωσης του αριθμού εισακτέων στα Πανεπιστήμια

 

Το ΠΑΔΑ υπέρ του χρονικού ορίου σπουδών και της μείωσης του αριθμού εισακτέων στα Πανεπιστήμια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α.)

υπ’ αριθμ. 01/21.01.2021 συνεδρίαση

Θέμα 3ο: Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και Άλλες Διατάξεις»

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο : «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και Άλλες Διατάξεις»,
  2. Την Εισήγηση της Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 2693/13-01- 2021 (ΑΔΑ : ΩΜΛΜ46Μ9ΞΗ-Κ0Η) Απόφαση του Πρύτανη ΠΑ.Δ.Α., με σκοπό τη σύνταξη Εισήγησης επί του ως άνω Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

εγκρίνει, κατά πλειοψηφία,

τη διαμορφωμένη Εισήγηση της ως άνω Επιτροπής, ως ακολούθως:

Το Νομοσχέδιο αναφέρεται σε τρείς βασικούς τομείς που απασχολούν και σε πολλές περιπτώσεις ταλανίζουν την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το πρώτο θέμα σχετίζεται με την Εισαγωγή των Φοιτητών στα Πανεπιστήμια και ειδικότερα με τις βάσεις εισαγωγής. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τη φύλαξη, την ελεγχόμενη πρόσβαση των χώρων των Πανεπιστημίων και την αστυνόμευσή τους. Τέλος, το τρίτο θέμα αφορά στη διάρκεια των Σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι το Νομοσχέδιο αυτό έρχεται να αντιμετωπίσει αποσπασματικά τα συγκεκριμένα θέματα, θα αναμένετο μια περισσότερο ολιστική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και την ένταξή τους σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η αποσπασματική αντιμετώπιση και η πολυνομία δημιουργεί σύγχυση και δεν αντιμετωπίζει τα θέματα της Εκπαίδευσης ολοκληρωμένα, έτσι ώστε να αντανακλούν το Όραμα για την εκπαίδευση και να λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες προκλήσεις και οι συνθήκες του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της Χώρας. Αναλυτικότερα, για τον Τομέα :

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απαιτείται μείωση του αριθμού εισακτέων στα Πανεπιστήμια σύμφωνα με τις αντικειμενικές δυνατότητες των Πανεπιστημίων και τις ανάγκες του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της Χώρας. Οι εισακτέοι στα Πανεπιστήμια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον αριθμό που κάθε έτος προτείνουν τα Τμήματα προς το Υπουργείο και αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δυνατότητες των Ιδρυμάτων. Η μείωση αυτή θα πρέπει να συνοδευθεί με την επανίδρυση και ενίσχυση της διετούς μεταλυκειακής εκπαίδευσης (όχι κατάρτισης), καθώς είναι εμφανές το έλλειμμα καλά εκπαιδευμένου προσωπικού σε αυτό το επίπεδο στην Ελληνική Αγοράς Εργασίας. Τα Πανεπιστήμια μπορούν να συνδράμουν όπως προβλέπεται και στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο παρέχοντας την εξειδικευμένη γνώση και συμβουλευτική υποστήριξη για να δημιουργηθούν αποτελεσματικές δομές τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Η θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σε κάθε Τμήμα Α.Ε.Ι. σε συνδυασμό με την αναφερθείσα μείωση εισακτέων και όχι μεμονωμένα, θα μπορούσε να εξορθολογήσει την εισαγωγή των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διότι: α) η εφαρμογή της, η οποία θα είναι διαφορετική για κάθε Τμήμα και θα μπορεί να καθορίζεται (σε κάποιο επίπεδο) από τα Τμήματα, αποτελεί πάγιο αίτημα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και β) ο τρόπος καθορισμού της προκύπτει από την μέση απόδοση των υποψηφίων στα μαθήματα για κάθε έτος σταθμισμένη με συντελεστές που αντικατοπτρίζουν τη σπουδαιότητά τους για το κάθε Τμήμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται δικαιότερο σύστημα για την εισαγωγή των φοιτητών και είναι ανεξάρτητο από τη δυσκολία των εξετάσεων ανά έτος.

Εφόσον εφαρμοστούν όλα τα προηγούμενα, προτείνεται ο καθορισμός ενός ακόμη ορίου (κατώτερη βαθμολογία) σε ένα τουλάχιστον μάθημα (το ή τα κρισιμότερα για το αντικείμενο του Τμήματος) που θα αφορά στον βαθμό που θα επιτύχουν οι φοιτητές. Το όριο αυτό να τίθεται από το Τμήμα και να προσδιορίζεται με αντίστοιχο αλγόριθμο με αυτόν της Ε.Β.Ε.. Με την εφαρμογή και αυτού του κατωφλιού θα εξαλειφτεί το φαινόμενο να εισάγονται φοιτητές σε Τμήματα των Α.Ε.Ι. με πολύ χαμηλή επίδοση σε βασικό/α μάθημα/τα του Τμήματος. Άλλωστε, η διαδικασία αυτή προτείνεται στον Νόμο να εφαρμοσθεί στα ειδικά μαθήματα και συνεπώς μπορεί να επεκταθεί και να εφαρμοσθεί εύκολα για ένα ή δυο μαθήματα, βασικά για το κάθε Τμήμα.

Ένα ακόμη σοβαρό θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίζει το Νομοσχέδιο ολοκληρωμένα αφορά στα ειδικά μαθήματα, δηλαδή με δεδομένο ότι :

α) πολλά από τα ειδικά μαθήματα (όπως το γραμμικό και το ελεύθερο σχέδιο) δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών της Γ΄ Λυκείου,

β) η αποσπασματική ενισχυτική διδασκαλία που προτίθεται να παράσχει η Πολιτεία προς τους υποψηφίους σε αυτά τα αντικείμενα δεν μπορεί να θεωρηθεί δομημένη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση μέσα σε ένα συνεκτικό Πρόγραμμα Σπουδών και μάλιστα για μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι θα πρέπει :

Τα Ειδικά Μαθήματα να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Σπουδών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου και μάλιστα ως μαθήματα προσανατολισμού (όσα δεν είναι ήδη) και να στελεχωθούν τα σχολεία με το κατάλληλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ώστε όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν τις απαιτούμενες γνώσεις από το Δημόσιο Σχολείο και να μην καταφεύγουν σε ιδιωτικές δομές για να προετοιμασθούν.

Β. ΦΥΛΑΞΗ – ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Είναι απαραίτητη η ενίσχυση της φύλαξης και της ελεγχόμενης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των Α.Ε.Ι., και όχι η αστυνόμευση που προτείνει το παρόν Νομοσχέδιο. Όσον αφορά στην πειθαρχική διαδικασία, αυτή αποτελεί αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Πανεπιστημίων, τηρουμένου του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου. Η Πολιτεία μπορεί να θεσμοθετεί όργανα όπως το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φοιτητών, δεν μπορεί όμως να υπεισέρχεται σε θέματα που αντιμετωπίζονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των Α.Ε.Ι.

Όσον αφορά στην αστυνόμευση εντός των Πανεπιστημίων είμαστε κάθετα αντίθετοι με την σύσταση της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.). Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την παρέμβαση της Αστυνομίας στους χώρους του Πανεπιστημίου για την αστυνόμευση και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας (παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4623/2019, Φ.Ε.Κ. 134/9-08-2019, τ. Α΄), είτε μετά από κλήση από τα Όργανα του Πανεπιστημίου είτε αυτεπάγγελτα δεν υφίσταται λόγος να πρέπει να συσταθεί η Ο.Π.Π.Ι.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναγνωρίζει ότι είναι υπαρκτά τα φαινόμενα παραβατικότητας που εμφανίζονται σε συγκεκριμένα Πανεπιστήμια, τα οποία αμαυρώνουν τη συνολική εικόνα της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και του συνόλου της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Τονίζεται δε ότι τα φαινόμενα αυτά (σε όποιες περιπτώσεις εμφανίζονται), ως επί το πλείστον, προέρχονται από εξωθεσμικούς παράγοντες. Η ελεγχόμενη πρόσβαση σε συνάρτηση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά. Η Ομάδα Ασφάλειας και Φύλαξης του Πανεπιστημίου που συστήνεται με το νομοσχέδιο και εποπτεύεται από την αντίστοιχη Επιτροπή του Πανεπιστημίου, με την κατάλληλη στελέχωση με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό φυλάκων θα μπορεί να εποπτεύσει και να διαχειριστεί την πρόσβαση και την φύλαξη των εγκαταστάσεων και επιπροσθέτως να συνεργασθεί με την Αστυνομία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η Ο.Π.Π.Ι. και η παρουσία των μελών της στους Πανεπιστημιακούς χώρους, θα αποτελεί συνεχή εστία εντάσεων και τριβών με τους φοιτητές και μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η αρμοδιότητα που δίνεται στην Ο.Π.Π.Ι. να στελεχώνει τα Κέντρα Λήψης Σημάτων των Πανεπιστημίων (που αφορά στα συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής και στα μέσα επιτήρησης με τη λήψη εικόνας) δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και συνειρμούς. Τα τεχνολογικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνιών θα πρέπει να περιορίζονται στην επιτήρηση των εισόδων και της εξωτερικής περιμέτρου των εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, η ένταξη της Ο.Π.Π.Ι. μέσα στο Πανεπιστήμιο δεν είναι θεσμικά ορθή, εφόσον δεν θα είναι εποπτευόμενη από τις Πρυτανικές Αρχές και συνεπώς τίθεται θέμα για το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Πώς είναι δυνατόν εντός των Πανεπιστημιακών Χώρων να λειτουργεί η Ο.Π.Π.Ι. εποπτευόμενη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη; Τα Πανεπιστήμια είναι αυτοδιοίκητοι οργανισμοί και με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και με την κατάλληλη επένδυση σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να προστατεύσουν τους χώρους, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους σε αυτά και φυσικά όπου απαιτείται να υπάρχει η συνεργασία με την Αστυνομία.

Τέλος, είναι απαράδεκτη και εντελώς απαξιωτική την σύνδεση της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων με την συμμόρφωση που επιχειρείται στο άρθρο 28.

Και

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το φαινόμενο των λιμναζόντων φοιτητών είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα που συνδέεται και με τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών στα Πανεπιστήμια, τη δομή της εκπαίδευσης και τις στρεβλώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το μεγάλο αριθμό των εισερχομένων φοιτητών στα Πανεπιστήμια, τη διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας κ.ά..

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι λειτουργεί θετικά προς την περαιτέρω ανάπτυξη των Α.Ε.Ι., η καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου διάρκειας φοίτησης, η θέσπιση του οποίου θα βοηθήσει : α) τους φοιτητές να προγραμματίσουν τις σπουδές και το μέλλον τους και β) τα Πανεπιστήμια να οργανώσουν, ακόμη καλύτερα, την εκπαίδευση που παρέχουν. Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης – όχι μόνον για λόγους υγείας ή εργασίας – και αναστολής φοίτησης για όσους φοιτητές έχουν την ανάγκη χρονικής παράτασης ή για χρονική παράταση των σπουδών τους, όπως και τη δυνατότητα δικαιολογημένης κατ’ εξαίρεση υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας σπουδών.

Αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή ενός ανώτατου ορίου διάρκειας σπουδών είναι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας για τους φοιτητές που δεν έχουν τη σχετική οικονομική δυνατότητα. Εργαλεία για την υποστήριξη των φοιτητών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν είναι η ισχυρότερη επιδότηση της σίτισης και της στέγασης και η διεύρυνση του θεσμού των υποτροφιών και μέσω αυτών η επιβράβευση και υποστήριξη εκείνων των φοιτητών που προσπαθούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία της σπουδές τους ενώ δεν έχουν οικονομική ευχέρεια.

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος τόσο στην Πολιτεία για τη δημιουργία περιβάλλοντος υποστήριξης, ενίσχυσης και προστασίας των φοιτητών, όσο και στους φοιτητές και στις οικογένειές τους για την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί το «σοκ» που θα προκληθεί στην κοινωνία από την επιβολή αυστηρών κανόνων. Επιπλέον, τα ανωτέρω θα πρέπει να συνοδευτούν από τη θεσμοθέτηση κατάλληλων μεταβατικών διατάξεων για τη δικαιότερη εφαρμογή των αλλαγών, τόσο για τους φοιτούντες, όσο και για τους φοιτητές των επόμενων ακαδημαϊκών ετών.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr