Πώς θα γίνουν τα μαθήματα των φοιτητών στο ΠΑΔΑ κατά το Χειμερινό Εξάμηνο

Πώς θα γίνουν τα μαθήματα των φοιτητών στο ΠΑΔΑ κατά το Χειμερινό Εξάμηνο

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν πως η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, στην υπ’ αριθ. 14/22-09-2020 συνεδρίασή της, ομόφωνα αποφάσισε ότι η Εκπαιδευτική Διαδικασία, τόσο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών όσο και του Μεταπτυχιακού, για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021 θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορείτε να την δείτε εδώ.

Α. Θεωρητικά Μαθήματα

Η υλοποίηση των μαθημάτων της Θεωρίας, ανεξάρτητα του αριθμού των φοιτητών που τα έχουν δηλώσει, θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με αξιοποίηση των συστημάτων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο (Moodle, e-class, MS teams, κλπ).

Σε περιπτώσεις μαθημάτων που απαιτείται αιτιολογημένα η δια ζώσης εκπαίδευση ή η υλοποίηση ασκήσεων εμβάθυνσης και φροντιστηριακών μαθημάτων και μετά από Απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αίθουσες του Πανεπιστημίου.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο αριθμός των φοιτητών ανά Τμήμα δε δύναται να ξεπερνά τους πενήντα (50) για τα θεωρητικά μαθήματα και τους τριάντα (30) για τις ασκήσεις εμβάθυνσης και τα φροντιστηριακά μαθήματα.

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι «Οδηγίες Πρόληψης και Προστασίας από την COVID- 19», που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Βασική προϋπόθεση για την ως άνω αιτιολογημένη υλοποίηση των δια ζώσης θεωρητικών μαθημάτων ή ασκήσεων εμβάθυνσης ή φροντιστηριακών μαθημάτων είναι να έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες του προγραμματισμού των εργαστηριακών μαθημάτων (κατωτέρω σημείο Β).

Β. Εργαστηριακά Μαθήματα

Για όσα εκ των εργαστηριακών μαθημάτων είναι δυνατή η συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020, αυτή θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση των προαναφερθεισών, δοκιμασμένων, πλατφορμών που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από αιτιολογημένη Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα εργαστήρια που απαιτούν αιτιολογημένα φυσική παρουσία των φοιτητών θα υλοποιούνται σε εργαστηριακούς / εκπαιδευτικούς χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν σχετικής Απόφασης της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και στα οποία θα τηρηθούν οι σχετικές «Οδηγίες Πρόληψης και Προστασίας από την COVID-19», που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Γ. Κλινική/Νοσοκομειακή/Εργαστηριακή Άσκηση και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Εις ό,τι αφορά τις κλινικές/νοσοκομειακές/εργαστηριακές ασκήσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις    ενδεχόμενων    εκπαιδευτικών    επισκέψεων    σε    άλλους    Φορείς,    θα

υλοποιούνται με τήρηση των Πρωτοκόλλων Υγειονομικής Ασφαλείας των Φορέων Υποδοχής. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων απαιτείται επιπρόσθετα η αιτιολογημένη Απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η οποία φέρει και την ευθύνη.

Για δε τις Κλινικές και Νοσοκομειακές Ασκήσεις θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Β΄) ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία

α) οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την νόσο και τα μέτρα πρόληψης με επιμέλεια της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος,

β) οι φοιτητές θα υποβληθούν υποχρεωτικά, σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για Κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο «PCR»,

γ) στο εργαστήριο ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι οι τριάντα (30) φοιτητές και δ) Δ Ε Ν επιτρέπεται συμμετοχή φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από τον Κορωνοϊό COVID-19, καθώς και στη διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο Κορωνοϊού COVID-19.

Για τη διενέργεια των δια ζώσης μαθημάτων θα πρέπει να τηρούνται τα Πρωτόκολλα Ασφαλείας που έχουν προσδιορισθεί από την αντίστοιχη Επιτροπή του Πανεπιστημίου.

  • Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα θεωρητικά μαθήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των πενήντα (50) φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση το όριο των συμμετεχόντων σε θεωρητικά μαθήματα θα είναι συνάρτηση της επιφανείας των αιθουσών όπως επίσης και του αριθμού των διαθέσιμων καθισμάτων, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μέτρα προς πάσα κατεύθυνση).

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εργαστηριακά μαθήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των τριάντα (30) φοιτητών. Το όριο των συμμετεχόντων στα εργαστηριακά μαθήματα θα είναι συνάρτηση της επιφανείας των αιθουσών των εργαστηρίων όπως επίσης και του αριθμού των διαθέσιμων καθισμάτων τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μέτρα προς πάσα κατεύθυνση) σύμφωνα με το σχετικό Πρωτόκολλο.

  • Προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση μιας αίθουσας, αμφιθεάτρου ή εργαστηρίου αποτελεί :
  1. ο επαρκής εξαερισμός - αερισμός
  2. η ευκολία πρόσβασης στην αίθουσα χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού σε διαδρόμους και
  3. η Σήμανση των θέσεων που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας.
  • Για κάθε αίθουσα και εργαστήριο που θα χρησιμοποιηθεί για δια ζώσης εκπαίδευση θα καθοριστεί, από Επιτροπή του Πανεπιστημίου, ο Μέγιστος Αριθμός φοιτητών που θα υποδεχθεί και ο οποίος δεν θα είναι μεγαλύτερος από τα προαναφερθέντα όρια. Επιπλέον, σε κάθε αίθουσα, με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής, θα σημανθούν οι θέσεις εκείνες οι οποίες θα πρέπει να παραμένουν κενές ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη απόσταση μεταξύ των φοιτητών.
  • Για τη διαχείριση των δια ζώσης μαθημάτων και εργαστηρίων θα συνταχθεί πρόγραμμα για κάθε αίθουσα / εργαστήριο και το οποίο θα τηρείται ηλεκτρονικά και κεντρικά από το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση θα σχεδιασθεί κεντρικά ο χρονοπρογραμματισμός των εργαστηρίων σε γειτνιάζουσες αίθουσες, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους διαδρόμους.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr