ΠΑΔΑ: Πώς θα γίνουν οι επαναληπτικές εξετάσεις των φοιτητών

ΠΑΔΑ: Πώς θα γίνουν οι επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Εξεταστική Φοιτητών: Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθορίστηκε το πλαίσιο για τη Διενέργεια Εξετάσεων Β΄ Περιόδου (Σεπτεμβρίου) Εαρινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του ΠΑΔΑ.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την απόφαση:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην υπ’ αριθ. 11/16-07-2020 συνεδρίασή της, Θέμα 13ο «Διενέργεια Εξετάσεων Β΄ Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»,

διευκρίνισε εκ νέου ότι

αδιαμφισβήτητα η με φυσική παρουσία, τόσο των φοιτητών, όσο και των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σε όλες τις εκφάνσεις της Ακαδημαϊκής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (διδασκαλία, εξετάσεις κ.τ.λ.), αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο λειτουργίας ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Δεδομένων όμως:

- των νέων και συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων του Κορωνοϊού COVID-19 στη Χώρα

- των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19,

- της αποφυγής της μεγάλης συνάθροισης κόσμου,

- του κύριου στόχου της Διοίκησης του Ιδρύματος για την προστασία της υγείας του συνόλου της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

- των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ιδρύματος και

- της αποκτηθείσας εμπειρίας των μελών Δ.Ε.Π., από την επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων της Α΄ περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

η Σύγκλητος επέλεξε εκ νέου τον εξ αποστάσεως, ως τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για τη διενέργεια των εξετάσεων της Β΄ περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020 των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Συνεπώς η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την εφαρμογή των μεθόδων οργάνωσης, προγραμματισμού και υλοποίησης της εξ αποστάσεως διενέργειας των εξετάσεων της Β΄ περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019–2020 των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Πράξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη Συνεδρίαση 7/26-05-2020 (Θέμα Μοναδικό) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέρος «Β. Διενέργεια Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Συγκεκριμένα:

οι εξετάσεις οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, πραγματοποιούνται μέσω Ιδρυματικά εποπτευόμενων, αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων αυθεντικοποίησης και υποστήριξης της εξεταστικής διαδικασίας, με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, ως ακολούθως:

  • γραπτή ή / και
  • προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Η χρήση των ανωτέρω μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης δύναται να εφαρμοστεί δεδομένου ότι :

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αναλυτικότερα:

Ι.

τρόπος και μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλέγει ο κάθε διδάσκων από τους παρακάτω τρόπους εξέτασης,

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθορίζει:

i. Γραπτή Εξέταση με Εξ Αποστάσεως Μεθόδους

Η γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση διεξάγεται μέσω των συστημάτων ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Open eClass και Moodle) που διαθέτει και υποστηρίζει το Ίδρυμα. Η σχεδίαση των θεμάτων γίνεται με τρόπο που δεν επιτρέπει την αντιγραφή, βασίζεται στην κριτική σκέψη των φοιτητών και δεν απαιτεί κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Ο διδάσκων μπορεί να ετοιμάσει περισσότερες της μίας, ισοδύναμες εκδόσεις θεμάτων για διαφορετικές ομάδες φοιτητών. Η απάντηση των θεμάτων μπορεί να είναι χειρόγραφη και στο τέλος της διαδικασίας να φωτογραφίζεται και να αναρτάται στην ασύγχρονη πλατφόρμα του μαθήματος. Σε περίπτωση που το σενάριο εξέτασης περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κλειστού τύπου, αξιοποιείται η δυνατότητα αυτόματης σύνθεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων από δεξαμενή ερωτήσεων (τράπεζα θεμάτων), η ενεργοποίηση ρυθμίσεων μοναδικής προσπάθειας, ανάμιξης ερωτήσεων και τυχαίας σειράς εμφάνισης απαντήσεων, καθώς και ο χρονικός περιορισμός διεξαγωγής του διαγωνίσματος που παρέχουν οι πλατφόρμες ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. Οι απαντήσεις των φοιτητών αποθηκεύονται στην πλατφόρμα και αποτελούν αξιόπιστο τεκμήριο συμμετοχής στην εξέταση.

Για την ενίσχυση του αδιάβλητου της εξέτασης προβλέπεται διεξαγωγή ταυτοποίησης και επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας (στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθολικά ή δειγματοληπτικά), καθώς και υλοποίηση τεχνικών ηλεκτρονικής επιτήρησης των φοιτητών μέσω σύγχρονης ηλεκτρονικής σύνδεσης με χρήση κάμερας (MS Teams). Η επιτήρηση των φοιτητών γίνεται σε ομάδες από τον διδάσκοντα και/ή τους επιτηρητές ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη εποπτεία. Ο έλεγχος εισόδου των φοιτητών στο σύστημα και η εξ αποστάσεως επιτήρηση γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτηρήσεων που καταρτίζει κάθε Τμήμα.

και

ii. Προφορική Εξέταση με Εξ Αποστάσεως Μεθόδους

Η προφορική εξ αποστάσεως εξέταση αποτελεί άμεσο, αλληλεπιδραστικό τρόπο εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα που επιτρέπουν την ταυτόχρονη μεταφορά εικόνας και ήχου μεταξύ εξεταζόμενου και εξεταστή. Η προφορική εξέταση δύναται να διεξαχθεί μέσω του συστήματος σύγχρονων τηλεδιασκέψεων «MS Teams» του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές εισέρχονται με τον Ιδρυματικό τους λογαριασμό και η εξέταση οργανώνεται σε μικρές ομάδες φοιτητών με πρόγραμμα που θα έχει ανακοινωθεί. Η προφορική εξέταση απαιτεί χρήση κάμερας και μικροφώνου μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου από τους φοιτητές. Πριν την έναρξη της εξέτασης θα πρέπει να προβλέπεται χρόνος για την ταυτοποίηση των φοιτητών και να τηρείται

αυστηρό πρωτόκολλο εισόδου των φοιτητών στο σύστημα. Προσπάθεια αντιγραφής ή εισόδου στο μάθημα σε μη προκαθορισμένη ώρα θα οδηγεί σε αποκλεισμό του φοιτητή από την εξέταση στο μάθημα. Ο εξεταστής μπορεί μέσω του συστήματος τηλεδιασκέψεων «MS Teams» να επιλέξει τη δυνατότητα οι φοιτητές να εισάγονται στην εξέταση κατόπιν πρόσκλησής του (ή των επιτηρητών). Η προφορική εξέταση μπορεί να γίνεται με τη συμμετοχή ομάδας εξεταστών

/ επιτηρητών για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

ΙΙ.

η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του Ν. 4624/2019 (Α’ 137)», το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθορίζει:

Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο φοιτητής έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Οι φοιτητές που δε συναινούν έχουν τη δυνατότητα μη συμμετοχής στη διαδικασία.

Η διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως με μεθόδους και πρακτικές οι οποίες διασφαλίζουν ίση πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, η υγεία των οικογενειών τους και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο Εξεταστής δημιουργεί για κάθε μάθημα ψηφιακό παρουσιολόγιο με τους φοιτητές που θα μετέχουν στην εξέταση του μαθήματος και το οποίο δεν επιδέχεται καμίας επεξεργασίας.

Η συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται κατόπιν υποβολής δήλωσης σε σχετική πρόσκληση που έχει ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα. Προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου, ή σε περίπτωση που αυτή δεν έχει γίνει, για λόγους για τους οποίους δε φέρει ευθύνη ο φοιτητής, ισχύει η τήρηση των κανόνων που θέτει το κάθε Τμήμα.

Η ταυτοποίηση του φοιτητή μπορεί να ζητηθεί από τον αρμόδιο Καθηγητή οποιαδήποτε στιγμή κατά την εξέταση του μαθήματος ή από του επιτηρητές που έχουν οριστεί για την επίβλεψη των εξετάσεων. Η ταυτοποίηση γίνεται με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής, Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που η εξέταση περιλαμβάνει διαδικασία προφορικής εξέτασης ή / και ηλεκτρονικής επιτήρησης με απαίτηση χρήσης κάμερας και / ή μικροφώνου εκ μέρους των φοιτητή, θα πρέπει να υπάρχει ρητή ανακοίνωση ενημέρωσης σε επίπεδο μαθήματος ή Τμήματος καθώς και σχετική αναφορά κατά την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας ώστε οι φοιτητές που δε συναινούν να έχουν τη δυνατότητα μη συμμετοχής στη διαδικασία.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης που διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εφαρμόζει διαδικασίες πλήρως εναρμονισμένες με όσα προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και τις διατάξεις του Νόμου 125 (Ι)/2018 σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως διαδικασιών αξιολόγησης και εξέτασης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι επιλεγείσες μέθοδοι και διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων εμπλέκουν περιορισμένης έκτασης προσωπικά δεδομένα με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και αδιαβλητότητας της εξ αποστάσεως εξέτασης.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Τα ανωτέρω, θα πρέπει με την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος, να κοινοποιούνται στο φοιτητή προκειμένου να λαμβάνει γνώση και να συναινεί.

ΙΙΙ.

ασφαλιστικές δικλείδες και μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθορίζει:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οργανωτικής, τεχνικής και παιδαγωγικής διαχείρισης της εξεταστικής διαδικασίας με στόχο την εξασφάλιση του αδιάβλητου και του αξιόπιστου της διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Επιπροσθέτως, τα συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «Open eClass» και «Moodle» που φιλοξενούνται και διατίθενται από το Κέντρο Δικτύου του Πανεπιστημίου, όσο και το σύστημα

«Office 365» και η πλατφόρμα «MS Teams» είναι επώνυμα, παγκοσμίου φήμης, ασφαλή λογισμικά συστήματα, ακολουθούν αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους και προστατεύονται από κλοπή, διαρροή και διαγραφή, με μεθόδους και τεχνικές όπως firewalls, penetration testing, tokenization, virtual private networks.

Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές δικλείδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν είναι :

i. Ως προς την οργανωτική και διαχειριστική διάσταση :

-Καταγραφή ανά Τμήμα και μάθημα των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις προκειμένου οι Υπεύθυνοι των μαθημάτων να οργανώσουν τις εξετάσεις γνωρίζοντας τον πραγματικό αριθμό των φοιτητών που θα εξετάσουν, ώστε να καταστεί εφικτή η οργάνωση και ο αποτελεσματικός χρονοπρογραμματισμός των εξετάσεων.

-Προετοιμασία του αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου.

-Καθορισμός προγράμματος ηλεκτρονικών επιτηρήσεων για τις εξετάσεις.

-Εκπαίδευση του Ακαδημαϊκού Προσωπικού σε τεχνικά θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιλεγμένων σεναρίων εξέτασης με χρήση ψηφιακών εργαλείων.

-Διενέργεια πιλοτικής εικονικής εξέτασης με χρήση των τεχνολογικών συστημάτων, ώστε να αποκτηθεί εμπειρία και να εξοικειωθούν εξεταστές και επιτηρητές με τη χρήση και εφαρμογή τους.

-Διαμόρφωση αναλυτικού σχεδίου τεχνικής υποστήριξης και λειτουργία Ηλεκτρονικού Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk).

-Σύνταξη οδηγών εξετάσεων για τους εξεταστές και τους φοιτητές.

ii. Ως προς την παιδαγωγική διάσταση:

-Στις γραπτές εξετάσεις η σχεδίαση θεμάτων γίνεται με τρόπο που θα αποτρέπει την αντιγραφή και δε θα απαιτεί κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

-Στις γραπτές εξετάσεις δημιουργούνται περισσότερα του ενός τμήματα (ή ομάδες) εξέτασης (παράλληλα ή μη) με διαφορετικά αλλά ισότιμης αξίας θέματα. Ανάλογα δε και με τον τύπο της εξέτασης δημιουργούνται διαφορετικά διαγωνίσματα από δεξαμενή ερωτήσεων καθώς και ο χρονικός περιορισμός στη διεξαγωγή του διαγωνίσματος.

-Στις γραπτές εξετάσεις αξιοποιείται η ηλεκτρονική επιτήρηση με χρήση τεχνικών και μέσων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε τμήματα/ομάδες που έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα καταρτίσει κάθε Τμήμα.

-Στην εξέταση με εργασίες, αλλά και όπου αλλού έχει νόημα, διενεργείται έλεγχος λογοκλοπής.

-Η προφορική εξ αποστάσεως εξέταση διεξάγεται σε μικρές ομάδες (10-20 φοιτητές ανά ώρα) με πρόγραμμα που θα έχει ανακοινωθεί στους φοιτητές. Οι φοιτητές μπορούν να εισάγονται στην εξέταση κατόπιν πρόσκλησης του εξεταστή / επιτηρητή.

iii. Ως προς την τεχνική διάσταση :

-Κάθε Τμήμα προετοιμάζει πρόγραμμα ηλεκτρονικών επιτηρήσεων.

-Ο τρόπος συμμετοχής, η ώρα εξέτασης, αλλά και η διαδικασία της εξέτασης σε κάθε μάθημα αναρτώνται είτε στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος, είτε στα συστήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης (Open eClass ή Moodle) που φιλοξενούν τα μαθήματα.

-Προβλέπεται εναλλακτικό σενάριο ή πλάνο αντιμετώπισης τεχνικών αστοχιών κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εξέτασης π.χ. με επαναληπτική προφορική εξέταση. Η διαχείριση αστοχιών γίνεται κατά τρόπο που να αποθαρρύνει τη μη θεμιτή αξιοποίησή τους.

-Σε κάθε τύπου εξέταση υφίσταται αυστηρός προγραμματισμός στην ώρα προσέλευσης των φοιτητών και τήρηση του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής. Το γεγονός αυτό, δεν πρέπει να δημιουργήσει περαιτέρω άγχος στους φοιτητές γι’ αυτό προβλέπεται ικανός χρόνος για τη σύνδεσή τους πριν την έναρξη της εξέτασης. Προσπάθεια αντιγραφής ή εισόδου στην εξέταση σε χρόνο διαφορετικό από τον προκαθορισμένο μπορεί να οδηγεί σε αποκλεισμό του φοιτητή από την εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

-Η συμμετοχή των φοιτητών σε μια εξέταση πρέπει να πιστοποιείται από την χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού. Πριν την έναρξη της εξέτασης πρέπει να προβλέπεται ικανός χρόνος για την ταυτοποίησή τους.

-Για την καλύτερη εποπτεία (μέσω «MS Teams») και ανάλογα με το είδος της εξέτασης (γραπτή εξέταση, εξέταση με εργασίες ή προφορική εξέταση) δημιουργούνται τμήματα/ομάδες εξέτασης κατάλληλου πλήθους.

-Για τον έλεγχο λογοκλοπής χρησιμοποιείται το λογισμικό λογοκλοπής Turnitin το οποίο διαθέτει το Πανεπιστήμιο είτε ανεξάρτητα είτε μέσα από τα συστήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης («Open eClass» ή «Moodle»).

ΙV.

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ορίζει:

Υπεύθυνους για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών του Ιδρύματος τους Κοσμήτορες και τους Αναπληρωτές Κοσμήτορες κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Πώς θα γίνει η εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα ΑΕΙ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr