Κατατέθηκε διάταξη για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διάταξη για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» που αφορά θέματα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η Διάταξη έχει ως εξής: 

Άρθρο 51

Θέματα φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (Α' 38), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α"13), οι φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το τότε ισχύον ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, δύνανται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία να δηλώνουν ρητώς ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αυτή δεν δύναται να ανακληθεί εκ νέου για οποιονδήποτε λόγο. 

Η Αιτιολογική έκθεση έχει ως εξής:

Επί του άρθρου 51

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα Τμήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά) και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), και οι οποίοι δεν δήλωσαν ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν πτυχίου Τ.Ε.Ι. εντός των ταχθεισών προθεσμιών από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019, και συνεπώς συνεχίζουν αυτοδικαίως τη φοίτησή τους στα πανεπιστημιακά τμήματα, να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς κατά τον χρόνο εκπνοής των προθεσμιών υποβολής της σχετικής δήλωσης, οι φοιτητές δεν γνώριζαν πλήρως τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη σιωπηρή δήλωση βουλήσεώς τους να ενταχθούν στα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Συγκεκριμένα, οι ανακοινώσεις για τις αντιστοιχίες των μαθημάτων, η αύξηση του αριθμού των ετών φοίτησης ορισμένων προγραμμάτων σπουδών όπως αυτών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α., καθώς και ο αριθμός των εναπομεινάντων μαθημάτων για τη λήψη αντίστοιχου πτυχίου Τμήματος Πανεπιστημίου, ήταν πληροφορίες ιδιαίτερα σημαντικές, τις οποίες έπρεπε να γνωρίζουν οι φοιτητές όταν εκλήθησαν να αποφασίσουν, όπως αντίστοιχα συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις εντάξεων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα στους νόμους 4559/2019, 4589/2019 και 4610/2019, στις σχετικές διατάξεις ένταξης των φοιτητών των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στα Τμήματα Πανεπιστημίων προβλεπόταν μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα λήψης πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς επίσης παρείχετο και η δυνατότητα ανάκλησής της μέχρι και έξι (6) μήνες μετά από την κατάθεση της αρχικής αίτησης. Για λόγους ισονομίας και τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στους δημόσιους φορείς προτείνεται να παρασχεθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών, λαμβάνοντας τίτλο σπουδών Τ.Ε.Ι., καθώς κατά τον χρόνο της επιλογής τους δεν ήταν σε Θέση να γνωρίζουν εγκαίρως το σύνολο των υποχρεώσεων που πήγαζαν από την εν λόγω σιωπηρή δήλωση βουλήσεως. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr