ΠΑΔΑ: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 124105/19-12-19) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής». 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων "Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5045293 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1504/18.03.2019, κωδ. ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με χρονική διάρκεια πράξης από 01/10/2019 έως 30/09/2020 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Λυκερίδου Αικατερίνη, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 8/17.12.2019 απόφασης της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σε μία από τις Θέσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως αυτές  έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων και στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα της εκάστοτε Θέσης του Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στη συγκεκριμένη Θέση του επιστημονικού πεδίου (στήλη 2 του πίνακα μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. 

Σημείωση 1:

Α) μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 5 μονάδες για >5 και 5510 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες 

για >10 σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 20 μονάδες

Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας: 

Q1 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 1.

Q2 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,8

Q3 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,6

Q4 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,4 

Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, πολλαπλασιαστής 0,2 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, ορίζεται με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, Θα καταρτίσουν πίνακα συγκριτικής αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων (ανά Τμήμα) και τα αποτελέσματα της διαδικασίας Θα εγκριθούν -επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Μετά την αξιολόγηση, Θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν Θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία Θα είναι εκείνος/η που Θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr