ΠΑΔΑ: Η Προκήρυξη και τα Ακαδημαϊκά κριτήρια για την επιλογή ακαδημαϊκών υποτρόφων 2019-2020

Σύμφωνα με την πράξη 15/09-07-2019 (θέμα 18ο) της Διοικούσας Επιτροπής με (ΑΔΑ: ΨΩΑ346Μ9ΞΗ-Ζ1Ψ), ορίστηκαν ακαδημαϊκά κριτήρια για την επιλογή των ακαδημαϊκών υποτρόφων ως ακολούθως: 

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Αναλυτικός πίνακας

Α/Α

 

Κριτήρια

Μόρια

1.

Σπουδές

 

α.

Διδακτορικό Δίπλωμα 

(Εξετάζεται η συνάφεια και η βαθμολογία του διδακτορικού διπλώματος των υποψηφίων με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο / μάθημα)

25

 

β.

Υποψήφιος Διδάκτορας

15

 

γ.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

(Εξετάζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος των υποψηφίων με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο / μάθημα)

10

2.

Επιστημονικό Έργο

 

α.

Δημοσιεύσεις

(Εξετάζονται οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις συναφείς με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο / μάθημα, σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία / μονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους, επιμέλειες επιστημονικών τόμων, εργασίες σε πρακτικά αναγνωρισμένων διεθνών ή εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά συνέδρια)

0 - 30

 

β.

Ερευνητικό Έργο

(Εξετάζεται η πιστοποιημένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ή συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια σε αντικείμενα συναφή με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο / μάθημα, ή όπως αυτό τεκμαίρεται από τις δημοσιεύσεις του υποψηφίου. Λαμβάνεται υπόψη το αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο που αφορά το γνωστικό αντικείμενο  / μάθημα)

3.

Διδακτική Εμπειρία

Θα εκτιμάται το διδακτικό έργο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και κατά προτεραιότητα το αυτοδύναμο διδακτικό έργο

0 - 20

Διευκρινίζεται ότι, για το Επιστημονικό Έργο – Δημοσιεύσεις - Ερευνητικό έργο, απαιτείται τεκμηρίωση με αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Προκήρυξη

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακ. Ετος 2019-20

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 15-07-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 29-07-2019

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραμματειών των τμημάτων (μέσω e–mail) ενώ τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), είτε στις διευθύνσεις των γραμματειών των τμημάτων ως εξής: Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγ. Σπυρίδωνα 28, T.K. 12243 – Αιγάλεω, Πανεπιστημιούπολη 2 – Π. Ράλλη & Θηβών 250, Τ.Κ. 12244 Αιγάλεω, για το τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Λ. Δημοκρατίας 65, Ίλιον Τ.Κ. 13122, είτε ταχυδρομικά στις αναφερόμενες διευθύνσεις, μέχρι την ημερομηνία της λήξης υποβολής των αιτήσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019 – 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020 (pdf) (νέο έντυπο)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020 (doc) (νέο έντυπο)

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr