Θέση εξωτερικού συνεργάτη/ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 112607/11-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «ASSET- A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation andEducation in Energy Transition».

Προϋποθέσεις υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση και γενικότερα, να συντρέχουν στο πρόσωπό τους σωρευτικά όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.
 • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Αντικείμενο του έργου:

 • Σχεδίαση Μαθησιακών Γράφων (δομών προγραμμάτων εκπαίδευσης) με έμφαση σε προγράμματα που στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων οικονομικών και επιχειρηματικότητας στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης
 • Συμμετοχή στη σχεδίαση και ανάπτυξη της πλατφόρμας διαχείρισης των μαθησιακών γράφων
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των μαθησιακών στόχων που αφορούν τεχνοοικονομικά θέματα της ενεργειακής μετάβασης.

Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (WPs):

WP3 Energy transition programs preparation

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία ανάρτησης της ανάθεσης στη Διαύγεια και μέχρι 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου η ενδεχόμενης παράτασης.

Ποσό: Κόστος 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των νόμιμων κρατήσεων και όλων των εισφορών ΕΦΚΑ εργαζομένου – εργοδότη)

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 80613 (ΚΑ ΕΛΚΕ 1402702).

Αντικείμενο του έργου:

 • Υλοποίηση μηχανισμών σύνδεσης αγοράς και Πανεπιστημίου και δράσεων ενίσχυσης της επικοινωνίας ακαδημαϊκών φορέων με φορείς προτυποποίησης και χάραξης πολιτικής (WP1)
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη μοντέλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των μαθησιακών στόχων που αφορούν τεχνολογικά θέματα της ενεργειακής μετάβασης (WP2)
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των μαθησιακών στόχων που αφορούν τεχνολογικά θέματα της ενεργειακής μετάβασης (WP3)
 • Ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού (WP3)
 • Συμμετοχή σε οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα ενεργειακής μετάβασης (WP4)
 • Συμμετοχή στις δράσεις διάχυσης και στην επικοινωνία με τους υπόλοιπους φορείς του έργου (WP5)
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία παραδοτέων (WP1-WP5)

Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (WPs): 

WP1 ASSET ecosystem and networking

WP2 Energy transition skills identification and societal challenges

WP3 Energy transition programs preparation

WP4 Programs delivery and piloting

WP5 Dissemination, Communication and Sustainability

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία ανάρτησης της ανάθεσης στη Διαύγεια και μέχρι 30/4/2021, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου η ενδεχόμενης παράτασης Ποσό: Κόστος 18.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των νόμιμων κρατήσεων και όλων των εισφορών

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 80613 (ΚΑ ΕΛΚΕ 1402702).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο «Έντυπο της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση απαιτούμενα και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα).
 • Αποδεικτικά απαιτούμενων προσόντων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
 • Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής πρότασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης χρήσης προσωπικών δεδομένων.

Οι τίτλοι σπουδών εφόσον αυτοί έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει νασυνοδεύονται υποχρεωτικά και από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που δε συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

Ως αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας θεωρούνται:

Α. Όταν τυχόν εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχουφορέα απασχόλησης ή αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τον φορέααπασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της  εκτελεσθείσας υπηρεσίας.

Β. Όταν τυχόν εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι, το επίπεδο της ξένης γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα.

Η υποβολή της πρότασης -αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά νόμον αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 8.30 - 13.30) είτε να αποστείλουν τη σχετική ενυπόγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταχυδρομικά, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της

Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 112607/11-07-2019) για το έργο «ASSET- A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition», μέχρι και τις 26/07/2019 στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43

Κτίριο Κ15 - «Πολυγωνικό»

Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.

Αξιολόγηση προτάσεων

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη η πρόταση που υποβάλλεται εμπρόθεσμα, είναι παραδεκτή και πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τουςουσιαστικούς όρους (προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα απαραίτητα προσόντα) της παρούσας Πρόσκλησης.

Πρόταση η οποία δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα απαιτούμενα προσόντα της παρούσας Πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται αυτόματα.

Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση μόνο σε μία από τις θέσεις που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υποβάλουν πρόταση σε περισσότερες από της μίας θέσεις, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερομένου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον, παρακολουθώντας στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης, αν έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση της Επιτροπής Ερευνών).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

Διαδικασία αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί τις προτάσεις ως προς τα προσόντα - κριτήρια των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά θέση βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και συντάσσει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με το πίνακα κατάταξης ανά θέση βάσει των παραπάνω προσόντων-κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα απορρίπτονται από την επιτροπή αξιολόγησης.

Επισημαίνεται πως στη διαδικασία αξιολόγησης θα τηρηθούν κανόνες προώθησης ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας.

Η Επιτροπή Ερευνών δύναται μετά από πρόταση του Προέδρου της να καταγγείλει και να λύειμονομερώς, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο την σύμβαση που θα συναφθεί με σχετική ανακοίνωση στον συμβαλλόμενο.

Υποβολή ενστάσεων

Υποψήφιος, ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά τηνανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων δικαίωμα που ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένωνστο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπο του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Ο ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως ή προσδοκίας των ενδιαφερομένων.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα

http://elke.uniwa.gr/

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Γραμματή Πάντζιου

– Έντυπο πρότασης 

– Υπεύθυνη Δήλωση

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr