Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική απόφαση με την οποία η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αναλυτικά τι ορίζει το ΦΕΚ:

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 ( Α΄70).

β. Των άρθρων 2 και 3 του ν. 4521/2018 (Α΄38) όπως ισχύει.

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

δ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) καθώς και του π.δ. 18/ 2018 (Α΄31).

ε. Την Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

2. Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση αριθμ. 12/ 27.05.2019) περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η οποία περιλαμβάνει και το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος με αριθμ. 8/17.05.2019).

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/108ΝΠ/91819/Β1/6-6-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία εκτιμάται σε 142.000 ευρώ περίπου σε ετήσια βάση (142.000 ευρώ ο μέσος όρος ετήσιας δαπάνης ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής = σύνολο πληρωθέντων και ανεξόφλητων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 συμπεριλαμβανομένου και του στεγαστικού επιδόματος Χ 1 Τμήμα = 142.000 ευρώ), δεδομένου ότι με την αύξηση των ετών φοίτησης από τέσσερα (4) σε πέντε (5) (δηλ. 10 εξάμηνα) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα προκληθεί αύξηση των ετών σίτισης των φοιτητών, του κόστους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του κόστους του στεγαστικού επιδόματος, του κόστους αύξησης των ετών του φοιτητικού εισιτηρίου και πιθανώς η απασχόληση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού του π.δ. 407/1980.

Οι ανωτέρω δαπάνες δεν έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το οικονομικό έτος 2019. Η όποια δαπάνη υπάρχει εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 χωρίς πρόσθετη επιχορήγηση, αποφασίζουμε:

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Το ΦΕΚ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr