Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στις Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στις Σχολές του ΠΑΔΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στις Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θητεία τριών (3) ετών, με ημερομηνία έναρξης της θητείας την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2022.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με φυσική κάλπη, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα λήξης την 16:00, σε χώρους που θα ορίσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με φυσική κάλπη την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, τις ίδιες ώρες, στους ίδιους χώρους. 

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Σχολή Μηχανικών

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα μπορούν να θέσουν μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής, πλήρους απασχόλησης, πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, που κατέχουν οργανική θέση ή κατείχαν τακτική θέση  μέλους Δ.Ε.Π. σε ένα από τα συγχωνευθέντα Τ.Ε.Ι. και έχουν ενταχθεί σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και υποψήφιες μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες, συνολικά.

Ο/Η Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υπογεγραμμένη αίτησή τους, μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00, με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

1. Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος (Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη 1 & 2)

2. Με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για τη θέση Κοσμήτορα», στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Αγίου Σπυρίδωνος 28 Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω ή Θηβών 250 Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου κατά την αποστολή.

3. Με ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική

 υποβολή  αίτησης  πρέπει να  γίνεται  μόνο  από  την  ιδρυματική  θυρίδα

 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας.

Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δε λάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνήσει, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στο τηλέφωνο του Γραφείου του Πρωτοκόλλου: 210-5385122.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Κοσμήτορα
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας
  3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Β. Ευθύνη Διεξαγωγής Εκλογικής διαδικασίας

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 19 του Ν.4485/2017 σε συνδυασμό με την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Φ.Ε.Κ. 3255/15-9-2017 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Γ. Εκλεκτορικό σώμα

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, 

εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος, ήτοι τη Διεύθυνση Διοικητικού και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr