Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θητεία τριών (3) ετών, με ημερομηνία έναρξης των θητειών την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2022. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με φυσική κάλπη, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα λήξης την 16:00, σε χώρους που θα ορίσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με φυσική κάλπη την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, τις ίδιες ώρες, στους ίδιους χώρους. 

Α. Υποψηφιότητες 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη μπορούν να θέσουν μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης  βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που κατέχουν οργανική θέση.  Υποψηφιότητα για τις τέσσερις (4) θέσεις των Αντιπρυτάνεων μπορούν να θέσουν  μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας  του Αναπληρωτή Καθηγητή, που κατέχουν οργανική θέση ή κατείχαν τακτική θέση  μέλους Δ.Ε.Π. σε ένα από τα συγχωνευθέντα Τ.Ε.Ι. και έχουν ενταχθεί σε  προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν  όσοι και όσες τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας  των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και υποψήφιες μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν  από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια  της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δυο  αξιώματα. 

Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα  του Πρύτανη και Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά. 

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το  αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

Η ιδιότητα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε  επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. 

Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων  υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος. Οι  ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υπογεγραμμένη αίτησή τους, μέχρι  τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00, με έναν από τους κάτωθι τρόπους: 

1. Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος (Κτίριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη 1 & 2) 

2. Με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για τη θέση Πρύτανη /  Αντιπρύτανη», στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Αγίου Σπυρίδωνος 28 Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω 

ή

Θηβών 250 Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω. 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου κατά την αποστολή. 

3. Με ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται  θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική  υποβολή αίτησης πρέπει να γίνεται μόνο από την ιδρυματική θυρίδα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας. 

Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή  ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δε λάβει  τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να επικοινωνήσει, πριν  τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στο τηλέφωνο του Γραφείου  του Πρωτοκόλλου: 210-5385122. 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της  υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας 

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

Β. Ευθύνη Διεξαγωγής Εκλογικής διαδικασίας 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει επταμελής Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στις παραγράφους 6 και 9 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017 σε συνδυασμό με την  αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Φ.Ε.Κ. 3255/15-9-2017 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού  Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής  είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της  Διοικούσας Επιτροπής τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα  της ψηφοφορίας. 

Γ. Εκλεκτορικό σώμα 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται  από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και από  το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος  (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα  εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας,  εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος, ήτοι τη Διεύθυνση Διοικητικού και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. 

Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνον από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνομά του. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια, θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού προσωπικού και θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο των Κεντρικών Κτιρίων Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 1 και 2 του Ιδρύματος. 

Συνημμένα:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr