Πρόσληψη (32) καθηγητών στο ΠΑΔΑ - Οι θέσεις ανά Σχολή και Τμήμα

Πρόσληψη (32) Καθηγητών στο ΠΑΔΑ - Οι θέσεις ανά Σχολή και Τμήμα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Προκήρυξη τριάντα δυο (32) νέων θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα εκλογής του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α ́). 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (32) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στις 31-12-2018 στο ΦΕΚ 1576/τ.Γ΄ η με αρ. Φε.16α/15870/21-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΖΛ46Μ9ΞΗ-Κ27) προκήρυξη πλήρωσης τριάντα δύο (32) συνολικά νέων θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) ως ακολούθως: 

Α. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με έμφαση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9809)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 • Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ9826 –Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ9827)

2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πρότυπα Βιβλιογραφικής Περιγραφής» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9812) 
 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση και Παραγωγή Γνώσης σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9813)

3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία με έμφαση στις Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9814)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 • Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορικές και Συγκριτικές Προσεγγίσεις στην Εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και Διεθνώς» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9818)

4. ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

 • Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Βρεφών και Νηπίων με έμφαση στις Προγλωσσικές Ικανότητες» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9819)
 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία με έμφαση στην Αξιοποίηση του Παραμυθιού στο Παιδικό Θέατρο» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9820) 
 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αγωγή Βρεφών με έμφαση στην Ανάπτυξη Σχέσεων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9821)

Β. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανικά Εποπτικά Συστήματα Ελεγχόμενα από Ευρετικούς Αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9881) 

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ 

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης με τη Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9882) 

2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Αντοχή Υλικών και Μεταλλουργικές Κατεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9828)

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Ενεργειακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9829) 

3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Μελέτη Υλικών και Ανάπτυξη Δομικών Στοιχείων Ιατρικών Απεικονιστικών Μηχανημάτων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9830) 

4. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9831)

5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Ανάλυση Συγκοινωνιακών Έργων με Ποσοτικές Μεθόδους» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9832)

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική και Μηχανική Ανάλυση Βραχωδών Πρανών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9833)

6. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9834) 

7. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΗΣ

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χαρτογραφία με έμφαση στην Οπτική Αντίληψη Χαρτών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9835 ) 

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 • Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιολογία Οίνων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ9836 –Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ9837)

2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Γάλακτος και Διεργασίες Απομόνωσης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Βιολειτουργικών Συστατικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 9838) 

Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ» 

 • Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Αντικειμένων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ9839 – Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ9840)

E. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υγειονομική Μηχανική και Τεχνολογία Περιβάλλοντος Εφαρμοζόμενες στην Επιστήμη του Υγιεινολόγου»(Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9841) 
 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική Υγείας – Ανάπτυξη Συστημάτων Υγείας» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9842)

2. ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γυναικολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9843)

3. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινικές Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Νευρομυοσκελετικά Προβλήματα» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9844)
 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτικοί Χειρισμοί στη Φυσικοθεραπεία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9845)

4. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9846)
 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική-Ανοσοϊστοχημεία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9847)

5. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπεία και Υποστηρικτική Τεχνολογία με έμφαση στην Ηλεκτρονική Υγεία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9848)
 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση Κατασκευή και Εκπαίδευση στη Χρήση Ναρθήκων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9849) 
 • Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Η Εργοθεραπευτική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (Δ-Κ-Ζ) Ενηλίκων με Ψυχιατρικές Διαταραχές» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9850)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 5η-04-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα εκλογής του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄). 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr