ΠΑΔΑ: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης (Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά)

ΠΑΔΑ: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παρατείνεται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για την παροχή δωρεάν σίτισης φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) εως 16/12/2018 νέα παράταση έως 31/1/2019.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ενδιαφέρονται να σιτίζονται για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση sitisi.teiath.gr, η οποία θα είναι ανοικτή σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση εως 16/12/2018 νέα παράταση έως 31/1/2019.

Tα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών καταργείται η φυσική παρουσία του φοιτητή για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σίτιση η κατοχή φοιτητικής ταυτότητας.
 Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι θα προσκομίσουν στη Σπουδαστική Μέριμνα το ΠΑΣΟ τους ή το 12ψήφιο αριθμό έγκρισης του ΠΑΣΟ.

Διάρκεια Σίτισης

Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους σπουδαστές παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται κατά τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η δωρεάν σίτιση διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης των σπουδαστών που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών τους, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ.

Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων

α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο, με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό  προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του  είναι ενεργός φοιτητής.

β. Έγγαμοι φοιτητές, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,  τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες  (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

3. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών με ετήσιο ατομικό εισόδημα  τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

4. Τα φορολογητέα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές  κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα  το Ίδρυμα.

5. Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι

6. Φοιτητές πολυμελούς οικογένειας.

7. Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή. 

8. Απορφανισθέντες φοιτητές εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος.

9. Τέκνα άγαμης μητέρας τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος.

10. Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται  σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών ή έχουν κινητικά προβλήματα που οφείλονται σε αναπηρία άνω του 67%.

11. Οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, τέκνο θύματος τρομοκρατίας εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους.

Έναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν σίτισης

1. Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα χορήγησης σ' αυτούς της ειδικής ταυτότητας.

2. Η δωρεάν σίτιση κατά την διάρκεια των σπουδών διακόπτεται:

α. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

β. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

Δικαιολογητικά σίτισης

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι του τελευταίου εξαμήνου).Σε περίπτωση αλλοδαπών, μετάφραση αυτού και εξάμηνη ισχύς του.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, από όπου να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας. (το δικαιολογητικό πρέπει να ε'ίναι του τελευταίου εξαμήνου)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογικού Έτους 2017 ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2017. Για τους Κύπριους Φοιτητές  Βεβαίωση Προσόδων (2017) του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας
 • Πιστοποιητικό Σπουδαστικής Κατάστασης  του/της αδελφού/ής, εφόσον είναι φοιτητής/τρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας
 • Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα με αναπηρία εάν υπάρχει)
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αποβιώσαντα γονέα (εάν υπάρχει)

Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

 1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του/της φοιτητή/τριας
 2. Διαζύγιο των γονέων του/της φοιτητή/τριας
 3. Απόφαση του δικαστηρίου για την επιμέλεια και τα έξοδα του/της φοιτητή/τριας ή Ιδιωτικό συμφωνητικό

Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών: Διαδικασία, Προϋποθέσεις, Δικαιούχοι & Δικαιολογητικά για το 2018-2019

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr