Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 2η προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες ERASMUS+

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 2η προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες ERASMUS+

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ενημερώνουν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1) ότι η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018 — 2019 (με δυνατότητα έναρξης από τον Μάρτιο 2019) σε χώρες της Ευρώπης.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2019 έως 31/08/2019.

Καθώς πολιτική της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων είναι η δυνατότητα μετακίνησης τον μέγιστου δυνατού αριθμού φοιτητών δεδομένης της εγκεκριμένης επιχορήγησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ για τη δράση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από 2 έως 6 μήνες ανάλογα με το χρονικό διάστημα της αποδοχής που θα εξασφαλίσούν. 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής του φακέλού υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για την συμμετοχή τούς στο Πρόγραμμα ERASMUS+/Δράση ΡLΑCΕΜΕΝΤ στις Γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσής τους (για τους φοιτητές τον Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) ή στα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων (για τους φοιτητές που προέρχονται από τα συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) ορίζεται από την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018. Το εμπρόθεσμο της αίτησης θα αξιολογείται βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης αυτής. Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Αντίστοιχα, τα Τμήματα ή τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα θα διαβιβάσούν απαραίτητα μέχρι την Τρίτη 15 Ιανουαρίού 2019 στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίού Δυτικής Αττικής πλήρη φάκελο υποψηφιότητας των φοιτητών μαζί με το Πρακτικό Αξιολόγησης αρμοδίων Συμβουλίων/Γενικών Συνελεύσεων στο οποίο θα αναφέρονται απαραίτητα τα εξής: τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών και το σύστημα μοριοδότησης αυτών - πίνακας κατάταξης αιτουντων, επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων Σημειώνεται ότι μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και πρόσφατα' απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και όλων των Ιδρυμάτων πού ανήκουν στον Όμιλο ΠΑ του Πανεπιστημίού Δυτικής Αττικής. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει την δυνατότητα συμμετοχής στα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία δικαιούνται επιπλέον χρηματοδότηση (http://www.teiath.gr/diethnwn/articles.php?mid=10604&lang=el). 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και επιλογής

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ορίζονται στην ενότητα Γενικές Πληροφορίες, που υπαρχει αναρτημένη στην  Πανεπιστημίού Δυτικής  ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Αττικής (πρώην ΤΕΙ (http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el) και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση

1. Ηλεκτρονική Αίτηση. 'Ολα τα πεδία Θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του. 

Οι φοιτητές θα πρέπει:

- Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση

- Να εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση και αφού υπογραφεί από ακαδημαϊκό υπεύθυνο — φοιτητή, να την καταθέσουν μαζί με τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά, έως την καταληκτική ημερομηνία της Προκήρυξης, στις Γραμματείες των Τμημάτων τους ή στα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων των συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

2. Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία (θα δηλώνεται από τη Γραμματεία ο μέσος όρος βαθμολογίας καθώς και ο αριθμός των χρωστούμενων μαθημάτων έως τη στιγμή υποβολής αίτησης) 

3. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών). Απαραίτητη προϋπόθεση μετακίνησης είναι ο φοιτητής να έχει ελάχιστο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Β2. Σημειώνεται ότι δεν Θα γίνουν δεκτές βεβαιώσεις παρακολούθησης ακόμη κι αν η γλώσσα εργασίας είναι η ελληνική. 

4. Αντίγραφο Ταυτότητας (μη επικυρωμένο) 

5. Αντίγραφο βιβλιαρίού Τράπεζας. Ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει λογαριασμό σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα αρκεί να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. 

6. Βεβαίωση αποδοχής του οργανισμού/φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance) (εφόσον είναι διαθέσιμη την στιγμή της αίτησης). Παρέχεται υπόδειγμα συγγραφής αυτής χωρίς να είναι δεσμευτικό. Θα πρέπει να είναι σε επιστολόχαρτο τον φορέα υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και να αναφέρει κατ'ελάχιστον (i) το όνομα του υποψηφίου, (ί) ότι γίνεται δεκτός για τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση μέσω της δράσης PLACEMENT του προγράμματος ERASMUS+, (ί) τη χρονική περίοδο, και τέλος (ν) να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στη γλώσσα εργασίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής). Οι υποψήφιοι Θα λάβουν ηλεκτρονικά το έγγραφο από τον φορέα υποδοχής ως σκαναρισμένο έγχρωμο αντίγραφο και θα το υποβάλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλού υποψηφιότητας. 

7. Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeships) (εφόσον είναι διαθέσιμη την στιγμή της αίτησης). Πρόκειται για εξατομικευμένο έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα, πρόβλεψη για επιβλέποντα κλπ. Οι φοιτητές υποβάλλουν το έγγραφο αυτό μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ως σκαναρισμένο έγχρωμο αντίγραφο ή πρωτότυπο. 

Σημείωση: Θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά όλα τα πεδία που αφορούν στην ενότητα "section to be completed before the mobility". Το έντυπο Θα φέρει την υπογραφή τον φοιτητή, του ακαδημαϊκού υπευθύνου και την υπογραφή και σφραγίδα τον φορέα υποδοχής. Σημειώνεται ότι δεν Θα γίνεται δεκτό το συγκεκριμένο έγγραφο εφόσον δεν είναι πλήρως συμπληρωμένο ή φέρει χειρόγραφα σημεία. Ιδιαίτερη προσοχή στο να συμπληρωθεί η σωστή έκδοση (2017) του εγγράφού. 

Τα έγγραφα (1), (5) & (6) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+/ Δράση PLACEMENT. 

Η χρηματοδότηση των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 201β — 2019 θα εκταμιενθεί από κονδύλια των Προγραμμάτων με Αριθμό Σύμβασης 2017-1-EL01-ΚΑ103 - 035297 ή 2017-1-E101-ΚΑ103-035293 ή 2018-1-EL01-ΚΑ103-046758. 

Η κατανομή της διαθέσιμης χρηματοδότησης στα Σννεργαζόμενα Ιδρύματα του Ομίλου ΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι διαθέσιμη και παρουσιάζεται ως συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης. Πρόκειται για μια ενδεικτική κατανομή καθώς στόχος του Ομίλου ΠΑ τον Πανεπιστημίού Δυτικής Αττικής είναι η εξυπηρέτηση τον ανώτερου δυνατού αριθμού φοιτητών από κάθε Συνεργαζόμενο 'Ιδρυμα, εφόσον συντρέχούν όλες οι προϋποθέσεις μετακίνησης. 

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων και Σχέσεων του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση. 

  • Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Θα Θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το ποσό της επιχορήγησης που έχει εγκριθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, στο πλαίσιο τον Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑΙ στο πλαίσιο τον Προγράμματος ERASMUS+ Όμιλοι Κινητικότητας - Ανωτάτη Εκπαίδεύση και μετά από επεξεργασία των εκτιμώμενων στοιχείων τα οποία εστάλησαν από τα Ιδρύματα, προχωρήσαμε σε μια ενδεικτική κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης. 

Στόχος αυτής της προτεινόμενης κατανομής είναι αφενός μεν η επιτυχής και αποτελεσματική υλοποίηση τον έργου κατά το εαρινό εξάμηνο τον 2018 - 2019 και η εύρυθμη λειτουργία τον προγράμματος μέσα από την τήρηση των αρχών δικαιοσύνης και διαφάνειας. 

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε την παρακάτω ενδεικτική κατανομή της επιχορήγησης για το εαρινό εξάμηνο 2018 - 2019, όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φοιτητών μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες τον κάθε Ιδρύματος και την διαθέσιμη χρηματοδότηση τον Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr