Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2018

Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2018

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Στο Αιγάλεω, στις 14-03-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο κτίριο Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 1, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Άγιος Σπυρίδωνας, Αιγάλεω) προσήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο. . .)  Απόφαση Συγκρότησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσια του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) μετά την με αριθμ. πρωτ. 89/13-03-2018 Πρόσκληση του Προέδρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

1.

Κωνσταντίνος Μουτζούρης

Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος

2.

Λάζαρος Βρυζίδης

Καθηγητής, Αντιπρόεδρος

3.

Βασιλική Αργυροπούλου

Καθηγήτρια, Μέλος

4.

Σάββας Βασιλειάδης

Καθηγητής, Μέλος

5.

Μαρία Βενετίκου

Καθηγήτρια, Μέλος

6.

Αντώνιος Μωυσίδης

Ομότιμος Καθηγητής, Μέλος

7.

Κλεομένης Οικονόμου

Ομότιμος Καθηγητής, Μέλος

8.

Γραμματή Πάντζιου

Καθηγήτρια, Μέλος

9.

Γεώργιος Πολυχρονόπουλος

Καθηγητής, Μέλος

10.

Ελένη Τουρνά

Καθηγήτρια, Μέλος

11.

Δήμος Τριάντης

Καθηγητής, Μέλος

12.

Δημήτριος Τσελές

Καθηγητής, Μέλος

13.

Κωστής Χατζημιχάλης

Καθηγητής, Μέλος

και η Αθηνά Ρηγάκη, ως Γραμματέας αυτής. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε, ως ο Νόμος ορίζει, εκπρόσωπος των φοιτητών, αφού δεν έχει ορισθεί από τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων τους, παρότι έχει ζητηθεί εγγράφως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 5ο : «Έγκριση Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2018». 

Διοικούσα Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».
 3. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο. . .) : «Σύσταση Συγκρότηση Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της .Ε. του Ιδρύματος».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α΄) : «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις».
 5. Το άρθρο 2 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/30-05-2017, τ. Α΄) : «Μέτρα για την Επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου σε Θέματα Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14

του Ν. 4505/2017 (ΦΕΚ 189/08-12-2017, τ. Α΄).

 1. Τη με αριθμ.  πρωτ.  2/52435/ΔΠΓΚ/07-07-2017  (ΑΔΑ :  97ΘΣΗ-ΕΟΨ)  Εγκύκλιο του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Θέμα : «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2018».

 1. Τη με αριθμ. πρωτ. 9164/Β2/19-01-2018 (ΑΔΑ : Ω02Β4653ΠΣ-Ν9Β) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το Οικονομικό Έτος 2018.
 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 9167/Β2/19-01-2018 (ΑΔΑ : Ω8ΨΜ4653ΠΣ-ΖΟΤ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για το Οικονομικό Έτος 2018.
 3. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 

αποφασίζει Ομόφωνα 

Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το Οικονομικό Έτος 2018, με ποσά:

 • 6.580.000,00 €:  για λειτουργικές δαπάνες,
 • 200.000,00 €:  για δαπάνες μισθοδοσίας του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού
 • 3.880.000,00 €:  για δαπάνες σίτισης και
 • 5.300.000,00 €:  για Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων,

 η οποία εξειδικεύεται ως εξής:

 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε σύμφωνα με το Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/02-03-2018, τ. Α΄) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δια συγχωνεύσεως του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 1. Την με αριθμ. πρωτ. 2/52435/ΔΠΓΚ/07-07-2017 (ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ) Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ με Θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2018»
 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 9164/Β2/19-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας»,
 3. Τη με αριθμ. πρωτ. 9167/Β2/19-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.»,
 4. Τη με αριθμ. πρωτ. 42584/Β2/14.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Θέμα : «Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 12450/Β2/25-01-2018 και Καθορισμός Επιχορήγησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για Δαπάνες Λειτουργίας, Σίτισης Φοιτητών και Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού Οικονομικού Έτους 2018,
 5. Τις ανάγκες του Ιδρύματος για το Οικονομικό Έτος 2018 

Προβαίνουμε 

στην σύνταξη του Προϋπολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2018.

Συγκεκριμένα:

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, βάσει του καθορισμού του εποπτεύοντος Υπουργείου (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) κατανέμονται, ως εξής: 

 • Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας: 6.580.000, 00 €
 • Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας εκτάκτων εκπαιδευτικών: 200.000,00 €
 • Επιχορήγηση για δαπάνες σίτισης φοιτητών: 3.880.000,00 € 

Επιπλέον των παραπάνω επιχορηγήσεων, που έχουν καθορισθεί από τον εποπτεύον Υπουργείο, τα σημαντικότερα ποσά που έχουν εγγραφεί στα έσοδά μας έχουν ως ακολούθως:

α) Ποσό : 900.000,00 € στον Κωδικό Εσόδου 0136 : «Επιχορηγήσεις για την Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών» και το ίδιο ποσό στον αντίστοιχο κωδικό Εξόδου 2636 «Χορηγίες για την Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών», αφού το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών μας θα πρέπει πλέον να καταβάλλεται από το Φορέα μας, λόγω της αντικατάστασης της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004 με την παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 4452/2017.

β) Ποσό : 650.000,00 € στον Κωδικό Εσόδου 0211, το οποίο θα προέλθει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος και αφορά στα έσοδα που θα προκύψουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις». 

γ) Ποσό : 212.600,00 € στον Κωδικό Εσόδου 3419 και αφορούν στα έσοδα εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας (κυλικεία, βιβλιοχαρτοπωλεία).

δ) Ποσό : 150.000,00 €, που αφορούν στα έσοδα από τόκους από τις καταθέσεις σε Τράπεζες.

ε) Ποσό : 160.500,00 € που αφορούν σε προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38/14-03-1997, τ. Α΄) : «Περιορισμός και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας των Κρατικών Δαπανών και Άλλες Διατάξεις». 

στ) Ποσό : 1.730.000,00 €, από κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων (αντικριζόμενα).

ζ) Ποσό : 160.000,00 €, από έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από τις Δημόσιες Επενδύσεις και 

η) Ποσό : 5.300.000,00 €,  από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δημόσιες Επενδύσεις

Αναλυτικά τα ποσά ανά κωδικό στα έσοδα και τα έξοδα έχουν ως ακολούθως, πατήστε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr