Το Νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην ΤΕΛΙΚΗ του μορφή όπως στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Το Νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην ΤΕΛΙΚΗ του μορφή όπως στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής: Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr το Νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όπως ψηφίστηκε στη Βουλή με όλες τις διορθώσεις και τροπολογίες στην ΤΕΛΙΚΗ του μορφή όπως στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1

Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος και την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), µε έδρα το Αιγάλεω. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), µε έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), µε έδρα το Αιγάλεω, συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται ιδίως µε τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονοµικές Επιστήµες,

β) Επιστήµες Μηχανικού,

γ) Επιστήµες Τροφίµων,

δ) Επιστήµες Υγείας και Πρόνοιας, ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

2. Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή του υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων Ιδρυµάτων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τµηµάτων και Σχολών των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 4, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, µεταφέρονται σε ένα από τα αντίστοιχα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.

3. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µε συνένωση των Μονάδων Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξής τους και εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/ προγράµµατα που αυτοί έχουν αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και όσα απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 2

Σχολές και Τµήµατα

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τµήµατα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γγ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης,

ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γγ) Διοίκησης Τουρισµού,

δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

εε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής,

στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Βιοϊατρικών Επιστηµών,

ββ) Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας,

γγ) Εργοθεραπείας,

δδ) Μαιευτικής,

εε) Νοσηλευτικής,

στστ) Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστηµών Τροφίµων, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:

αα) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων,

ββ) Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών.

2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα και περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές µονάδες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τµηµάτων, µε τη σύµφωνη γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούµενης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 3

Όργανα διοίκησης

1. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής είναι όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Προσωρινά, και µέχρι την ανάδειξη των οργάνων αυτών µε εκλογική διαδικασία, το Ίδρυµα διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρµοδιότητες της Συγκλήτου, ενώ οι Σχολές, τα Τµήµατα και οι Τοµείς από προσωρινούς Κοσµήτορες, Προέδρους και Διευθυντές, αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Τοµείς συστήνονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017, µε απόφαση της οποίας καθορίζονται και οι προϋποθέσεις σύστασης Τοµέα µέχρι να εκδοθεί Οργανισµός.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι δεκαπενταµελής και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων συγκροτείται η Διοικούσα Επιτροπή και ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι επιµέρους αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες Πρύτανη, µπορεί µε απόφασή του και προς υποβοήθηση του έργου του να µεταβιβάζει, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής, συγκεκριµένες αρµοδιότητες σε µέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή της γνώµης δεν µετέχει στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το µέλος στο οποίο µεταβιβάζεται η συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Η Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη ή τη διεκπεραίωση θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της.

3. Προσωρινοί Κοσµήτορες και Πρόεδροι Τµηµάτων, µέχρι την ανάδειξη µε εκλογική διαδικασία, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, ορίζονται ύστερα από κλήρωση µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη συγκρότησή της. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας συµµετοχής στην κλήρωση για την ανάδειξη προσωρινών Κοσµητόρων και Προέδρων Τµήµατος έχουν οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Κοσµήτορες και Πρόεδροι των αντίστοιχων ακαδηµαϊκών µονάδων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι.. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Πρόεδροι του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι υποψήφιοι και συµµετέχουν στην κλήρωση για προσωρινοί Πρόεδροι του Τµήµατος, στο οποίο εντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 4. Σε περίπτωση µη ύπαρξης υποψηφίου, µη αποδοχής, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο κένωσης της θέσης πριν από τη διενέργεια εκλογών, τη θέση καταλαµβάνει το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. της οικείας ακαδηµαϊκής µονάδας, ξεκινώντας από την α΄ βαθµίδα και έως τη βαθµίδα του αναπληρωτή, προκειµένου για Κοσµήτορα και έως τη βαθµίδα του επίκουρου, προκειµένου για Πρόεδρο Τµήµατος. Οι προσωρινοί Διευθυντές Τοµέων, εφόσον αυτοί συσταθούν, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές Κοσµήτορα, Προέδρου και Διευθυντή Τοµέα ορίζονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Μέσα στην ίδια προθεσµία συγκροτούνται και τα προσωρινά συλλογικά όργανα των Σχολών και Τµηµάτων, στα οποία µετέχουν τα µέλη των αντίστοιχων καταργούµενων οργάνων των Σχολών και Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. και χωρίς τον περιορισµό της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Ο αριθµός των συµµετεχόντων στα συλλογικά όργανα µελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών δεν µπορεί να υπερβαίνει τον οριζόµενο στο ν. 4485/2017, για κάθε συλλογικό όργανο, αριθµό. Αν τα µέλη αυτά πλεονάζουν, η Διοικούσα Επιτροπή επιλέγει τα µέλη των ανωτέρω κατηγοριών ύστερα από κλήρωση. Μέχρι τον ορισµό των µονοπρόσωπων και τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των προηγούµενων εδαφίων, τις αρµοδιότητες αυτών ασκούν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή, αντίστοιχα.

4. Ένα έτος από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής λήγει αυτοδικαίως η θητεία όλων των προσωρινών οργάνων διοίκησης των προηγούµενων παραγράφων.

5. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής γίνεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15, 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσµία, η αρµοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστηµα επτά (7) ηµερών, η αρµοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο είναι αρµόδιος και για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων και των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα διοίκησης.

6. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017, των συγχωνευόµενων Ε.Λ.Κ.Ε. καταργούνται και ορίζονται προσωρινά όργανα, µε θητεία έως τις 31.3.2019, µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από τη συγκρότησή της. Μέχρι τον ορισµό των προσωρινών αυτών οργάνων τις αρµοδιότητές τους ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή. Οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι των προγραµµάτων/ έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει και τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε..

7. Οι θητείες του παρόντος άρθρου µπορεί να παρατείνονται για έως δύο (2) φορές, για το σύνολο ή µη των προσωρινών οργάνων, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 4

Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Τ.Ε.Ι. Πειραιά, µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε σχετικές πράξεις του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, οι οποίες µνηµονεύουν τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ηµεροµηνία ίδρυσης του Πανεπιστηµίου.

2. α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόµενων θέσεων (α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες) και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατωτέρω. Οι κατέχοντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και µόνιµοι Επίκουροι Καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες µετατρέπονται σε οργανικές, ύστερα από αίτησή τους, µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός δύο (2) µηνών από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και η πράξη µετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής ανατρέχει στην ηµεροµηνία ίδρυσης του Πανεπιστηµίου. Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας εντάσσονται οµοίως σε προσωποπαγείς θέσεις και αιτούνται τη µετατροπή της θέσης τους σε οργανική, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από 1.1.2019, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή, άλλως από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.

β) Συγκεκριµένα, τα µέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ως εξής:

αα) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας:

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών, Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ΄.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ΄.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Εµπορίας και Διαφήµισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ΄.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Εργοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Βιοϊατρικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Βιοϊατρικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οδοντικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Βιοϊατρικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Δηµόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Βιοϊατρικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Αισθητικής και Κοσµητολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Βιοϊατρικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Μαιευτικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. ββ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γ΄. γγ)

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

γ) αα) Οι θέσεις καθηγητών α΄ βαθµίδας, που υπηρετούν στα συγχωνευόµενα Τ.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄, µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου. Όποιος κατέχει προσωποπαγή θέση, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να ζητά τη µετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης. Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα και κρίνεται από πενταµελή επιτροπή κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, προκειµένου να διαπιστωθεί η συνδροµή των προβλεπόµενων, στην υποπερίπτωση iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, προσόντων. Συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, στην οποία µετέχουν καθηγητές πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές του προηγούµενου εδαφίου συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και τα µέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραµµατέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή του Ιδρύµατος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διµήνου από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση οι αιτήσεις που κατατίθενται µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή τους.

Αίτηµα µετατροπής θέσης υποβάλλεται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραµένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.

ββ) Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας και κοινοποιούνται στη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεµφθούν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριµένες και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη που µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις «λεκτόρων εφαρµογών», αναλόγως µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το µισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι..

Η κατηγορία αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου και υπάγεται: α) στις κείµενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών και β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωµα του εκλέγειν, καθώς και συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύµατος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νοµοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση, έως τις 31.12.2022, στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα πανεπιστηµίου αντίστοιχα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωµα µονιµοποίησης και εξέλιξης, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του ν. 4009/2011.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, η οποία µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Οι πράξεις µετατροπής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία ίδρυσης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος κατά την ηµεροµηνία αυτή, άλλως την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστηµίου γίνεται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1.1.2019, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή, άλλως από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.

ε) Η ένταξη των µελών Δ.Ε.Π. των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου γίνεται αποκλειστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης, και κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

στ) Διατάξεις που παρέχουν δικαίωµα µετατροπής υφιστάµενης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική, καθώς και διατάξεις για ανανέωση της θητείας ή µονιµοποίηση ή εξέλιξη υπηρετούντων επί θητεία µελών Δ.Ε.Π., δεν θίγονται.

Αρνητικές κρίσεις, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, επί αιτήσεως µέλους Δ.Ε.Π. για ανανέωση της θητείας, µονιµοποίηση ή εξέλιξη, συνυπολογίζονται. Ως χρόνος διορισµού για την εφαρµογή αυτών των διατάξεων θεωρείται η ηµεροµηνία διορισµού στην οικεία θέση µέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι..

ζ) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι διαδικασίες εξέλιξης ή µονιµοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος Δ.Ε.Π. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες µετακίνησης που εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά από το σηµείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα των αντίστοιχων, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρµόζονται η περίπτωση α΄, η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ και η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.

η) Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. από Τµήµα σε Τµήµα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Αυτό ισχύει για την πρώτη µετακίνηση µετά την ένταξη σε Τµήµα του Πανεπιστηµίου και µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

θ) Τα έτη που τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθµίδα ως µέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., συνυπολογίζονται, µετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα καθηγητή πανεπιστηµίου.

3. α) Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Τα µέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστηµίου, καθώς και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1.1.2019. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τη συγκρότησή της και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται, µε την ανωτέρω διαδικασία, στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, άλλως στην οικεία ακαδηµαϊκή µονάδα εάν ανήκουν σε Τοµέα, Τµήµα ή Σχολή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε προσωποπαγείς θέσεις, µε τον ίδιο βαθµό και το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής στο οποίο εντάσσονται.

4. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα συγχωνευόµενα Τ.Ε.Ι., µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό που κατέχει. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη εντολή µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

5. Προσωπικό των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συµβάσεις έργου.

6. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Θέσεις µελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος, όπως ιδίως ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία µετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τον έλεγχο νοµιµότητας των διαδικασιών αυτών.

Άρθρο 5

Φοιτητές

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος έως τις 30.9.2018, η οποία δεν ανακαλείται.

2. Τα προπτυχιακά µαθήµατα Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύµφωνα µε το καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής εφαρµόζονται από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, ως προγραµµάτων σπουδών του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 2011.

3. Με πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και καθορίζονται:

α) τα µαθήµατα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τµήµατος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος αριθµός µαθηµάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, µεταξύ των µαθηµάτων που προσφέρονται από τα Τµήµατα του πανεπιστηµίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και

β) τα επιπλέον µαθήµατα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τµήµατος πανεπιστηµίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισµένων µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, τα µαθήµατα αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, αλλά στους φοιτητές που τα παρακολούθησαν επιτυχώς, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, για την ολοκλήρωση της οποίας χορηγείται σχετική βεβαίωση. Κατ’ εξαίρεση, η πρακτική άσκηση που έχει εκπονηθεί µπορεί να αντιστοιχείται, πλήρως ή εν µέρει, και να λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυµεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραµµατεία του Τµήµατος έως 30 Σεπτεµβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν µόνο το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι..

5. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τµηµάτων των δυο (2) Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµένους φοιτητές, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4485/ 2017, σύµφωνα µε το καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών και στους αποφοίτους τους απονέµεται µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτική Αττικής.

6. Για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι., την ευθύνη ολοκλήρωσης των προγραµµάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, σε αποφοίτους των Τµηµάτων των δύο Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύονται, αρµόδια είναι τα όργανα των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, στα οποία εντάσσονται οι φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής λαµβάνει τον τίτλο σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής του.

7. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, µέχρι την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται. Στα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας η ανάθεση διδακτικών καθηκόντων για την ολοκλήρωση των ως άνω προγραµµάτων σπουδών γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και τον Πρόεδρό της, οι οποίοι ασκούν στην περίπτωση αυτή τις σχετικές αρµοδιότητες της Συνέλευσης Τµήµατος και του Προέδρου Τµήµατος, αντίστοιχα. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής τα καθήκοντα αυτά µπορεί να ανατίθενται σε άλλα όργανα του Ιδρύµατος. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 και εφεξής, για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ή των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, στο οποίο έχουν ενταχθεί οι λοιποί φοιτητές του οικείου Τµήµατος Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

8. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες µετεγγραφής για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 στα Τµήµατα των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε Τµήµατα υποδοχής τα αντίστοιχα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

9. Με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθµός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τµήµατα και η εκπαιδευτική κατάστασή τους.

Άρθρο 6

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει: α) τη γενική εποπτεία του γραφείου, την επιµέλεια για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρµοδιότητάς του, β) τη γνωµοδοτική αρµοδιότητα σε νοµικής φύσεως ερωτήµατα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, µέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύµατος, γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύµατος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάµενο του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέµονται οι υποθέσεις µε ευθύνη του Προϊσταµένου.

4. Για την άσκηση ή µη ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστηµίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων µπορεί να χρησιµοποιούνται δικηγόροι αµειβόµενοι κατά υπόθεση.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου του Γραφείου, µπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου σε οποιουδήποτε βαθµού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριµένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεµούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νοµικών προβληµάτων της. 8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, τα όργανα των Σχολών και των Τµηµάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύµατος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νοµική υπεράσπιση του Πανεπιστηµίου στις εκκρεµούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρµοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγµατικό) της υπόθεσης. 9. Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδοµή. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει µέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη που µπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 7

1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτοµέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τµηµάτων και τη λειτουργία του νέου Α.Ε.Ι. και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και ζητήµατα που ρυθµίζονται από τον Οργανισµό και τον Κανονισµό του Ιδρύµατος, και µέχρι την έκδοσή τους, όπως ιδίως η σύσταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος και η κατανοµή σε αυτές του προσωπικού, ρυθµίζονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταµένων εφαρµόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).

2. Ο Οργανισµός και ο Εσωτερικός Κανονισµός του Ιδρύµατος εκδίδονται µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Εκκρεµείς υποθέσεις µελών Δ.Ε.Π. των δύο (2) Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου Πειθαρχικού Συµβουλίου, παραπέµπονται και κρίνονται από το αρµόδιο πλέον Πειθαρχικό Συµβούλιο µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων.

4. Αν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή µονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα διοίκησης αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις ή να ασκήσουν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόµο για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών, η αρµοδιότητα περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο.

5. Εκκρεµείς διαδικασίες (όπως µετατάξεις κ.λπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

6. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως µέλος Δ.Ε.Π. ενός εκ των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, έχει δικαίωµα να εκλεγεί Αντιπρύτανης, Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος, Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη εκλέγονται µόνο οι κατέχοντες οργανική θέση στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στα συγχωνευόµενα Τ.Ε.Ι., και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων.

7. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µετέχουν στα εκλεκτορικά σώµατα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, κατ’ εξαίρεση οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας που κατέχουν προσωποπαγή θέση δεν µετέχουν σε εκλεκτορικό που συγκροτείται για να κρίνει καθηγητή α΄ βαθµίδας πανεπιστηµίου. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

8. Καταργούνται οι περιπτώσεις Α΄ και Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) και τα προεδρικά διατάγµατα 69/2013 (Α΄ 119), 95/2013 (Α΄ 133), 68/2016 (Α΄ 123), µε την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 8

Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 καταργείται. 2. Μετά το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 48Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 48Α Κέντρα επαγγελµατικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύµατος, γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79, µπορεί να ιδρύονται στα Α.Ε.Ι. Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), που παρέχουν διετή προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Τα προγράµµατα µπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής. Το Κ.Ε.Ε. αποτελεί ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος.

2. Στην πρόταση της Συγκλήτου προσδιορίζονται: α) τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύουν τα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε., τα οποία πρέπει να είναι συναφή µε ένα από τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύουν τα Τµήµατα του Ιδρύµατος, β) η ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραµµάτων, ιδίως δε το προσωπικό και η υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς και το τµήµα των πόρων αυτών που µπορεί να διατεθεί από το Α.Ε.Ι., µε ταυτόχρονη εκτίµηση του ετήσιου κόστους για τους πόρους που δεν µπορούν να καλυφθούν από το Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράµµατος σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στο οικείο Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παράγραφο 13, για την ίδρυση του Κ.Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζεται και η πράξη παραχώρησης, γ) η σκοπιµότητα ίδρυσης του Κ.Ε.Ε., µε βάση τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονοµίας. Η σκοπιµότητα ίδρυσης µπορεί να τεκµηριώνεται µε προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Επιµελητηρίων και των Επιστηµονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το Α.Ε.Ι., του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου. Στην ιδρυτική απόφαση αναγράφονται τα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης που παρέχονται στο Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται έως τις 31 Μαρτίου, καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός εισακτέων κατ’ έτος, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου.

3. Όργανα του Κ.Ε.Ε. είναι: α) το Συµβούλιο, β) ο Πρόεδρος, γ) οι Διευθυντές προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

4. α) Το Συµβούλιο είναι πενταµελές και αποτελείται από: αα) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, ββ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, µε τους αναπληρωτές τους, οµοίως µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο για τετραετή θητεία, ύστερα από εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τµηµάτων του Ιδρύµατος, γγ) τον Διευθυντή προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στο συµβούλιο µετέχει, ανάλογα µε το θέµα που συζητείται, και ο αντίστοιχος Διευθυντής του οικείου διετούς προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης. β) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) διαµορφώνει την πολιτική του Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της ιδρυτικής απόφασης της παραγράφου 1, ββ) εισηγείται στη Σύγκλητο την επιλογή των Διευθυντών, γγ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τα προγράµµατα σπουδών του Κ.Ε.Ε., τα οποία µετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, δδ) εποπτεύει τη λειτουργία των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης, εε) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέµει το Κέντρο, στστ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τον Κανονισµό του Κ.Ε.Ε., ζζ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου του Κ.Ε.Ε., η οποία αφού εγκριθεί κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ηη) ορίζει οµάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Κέντρου, θθ) εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.

5. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) συγκαλεί το Συµβούλιο και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, β) επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισµού του, γ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου, ε) υπογράφει τα απονεµόµενα από το Κ.Ε.Ε. πιστοποιητικά, στ) συνυπογράφει µε τον οικείο Διευθυντή, ύστερα από έγκριση του Συµβουλίου, τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών, µέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο.

6. Ο Διευθυντής κάθε προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλέγεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου, για τετραετή θητεία, είναι µέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος και απαλλάσσεται µέρους των διδακτικών του καθηκόντων µε απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ύστερα από γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνεται από το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθµίδας, εκ των τακτικών µελών του Συµβουλίου της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωση α΄ της παραγράφου 4.

7. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) εισηγείται στο Συµβούλιο το πρόγραµµα σπουδών και είναι αρµόδιος για την υλοποίησή του, β) εισηγείται στο Συµβούλιο σχέδια για την αναβάθµιση του προγράµµατος σπουδών, γ) εισηγείται στο Συµβούλιο την ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου του Κ.Ε.Ε. έκαστος Διευθυντής για το διετές πρόγραµµα εκπαίδευσης αρµοδιότητάς του, δ) είναι εισηγητής των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης του Συµβουλίου για το διετές πρόγραµµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης αρµοδιότητάς του, ε) εισηγείται στο Συµβούλιο για τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες για το διετές πρόγραµµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης αρµοδιότητάς του, στ) συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε., ύστερα από έγκριση του Συµβουλίου, τις συµβάσεις προσωπικού, τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών της περιπτωσης ε΄, µέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο, ζ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευοµένων, για το διετές πρόγραµµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης αρµοδιότητάς του, η) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του.

8. Για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Ε. συνιστάται Γραµµατεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). 9. Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από: α) τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι., β) τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, γ) χρηµατοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς, δ) µέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος, που µπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε., ε) κάθε άλλη νόµιµη αιτία.

10. Ως διδάσκοντες στα προγράµµατα απασχολούνται: α) µέλη Δ.Ε.Π., β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύµατος µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκουν, γ) ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες (Ε.Λ.Ε.), δ) ακαδηµαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), επιστηµονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), ε) προσωπικό µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) διδακτικών ετών, πλήρους η µερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειµένου και των απαιτούµενων προσόντων γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης λαµβάνει αµοιβή ωροµισθίου, η οποία υπολογίζεται κατ’ αναλογία των αποδοχών εκπαιδευτικού δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκτός αν πρόκειται για εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), οπότε λαµβάνουν την αµοιβή που ορίζεται για τους εκπαιδευτές αυτούς. Οι συµβάσεις που συνάπτονται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αλλά στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Κανονισµό του Κ.Ε.Ε. της παραγράφου 16.

11. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγονται στο πρόγραµµα βάσει του βαθµού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια µπορεί να ορίζονται στον Κανονισµό του Κ.Ε.Ε.. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάµηνα και περιλαµβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που µπορεί να πραγµατοποιείται παράλληλα µε τη φοίτηση, µετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαµήνου. Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να πραγµατοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δηµόσιες υπηρεσίες, µε ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευοµένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατοµικό φάκελο πρακτικής άσκησης µε τις σχετικές µηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόµενοι που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 120 ηµεροµίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυµούν, µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση µπορεί να χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

12. Το πρόγραµµα σπουδών κάθε προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και περιέχει τους τίτλους των µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων και λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελµατικό προφίλ, τα µαθησιακά αποτελέσµατα, όπως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράµµατος σπουδών, καθώς και από κάθε επιµέρους µάθηµα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαµβάνεται σε αυτό. Για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών κάθε προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης λαµβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελµατικά περιγράµµατα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), όπως η παράγραφος 4 προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα.

13. Τα µαθήµατα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης απογευµατινές µόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..

14. Για τους εκπαιδευόµενους που δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση γίνονται δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από ιατρούς συµβεβληµένους µε το Δηµόσιο ή µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, µόνο για την περίπτωση ατυχήµατος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της πρακτικής άσκησης.

15. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος απονέµονται διπλώµατα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

16. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου του Κέντρου, καταρτίζεται ο Κανονισµός του Κέντρου, µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως: α) θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε., β) κριτήρια επιλογής εκπαιδευόµενων επιπλέον του βαθµού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εµπειρία και κοινωνικά κριτήρια. γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέµατα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισµό των διακοπών και αργιών, στον καθορισµό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέµα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση, δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των διδασκόντων, ε) υποχρεώσεις και δικαιώµατα των εκπαιδευόµενων, θέµατα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώµατα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόµενους, καθώς και στα αρµόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους, στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δοµών και των εκπαιδευόµενων, ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους, η) θέµατα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώµατα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς και στα αρµόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους. Μέχρι να ρυθµιστούν µε τον Κανονισµό τα θέµατα του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται οι κείµενες πειθαρχικές διατάξεις για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

17. Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους το Συµβούλιο συντάσσει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ετήσια έκθεση απολογισµού έργου, την οποία υποβάλλει αµελλητί για έγκριση στη Σύγκλητο και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µετά την έγκρισή της. Το Κ.Ε.Ε. υπόκειται τουλάχιστον ανά διετία σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιµορφωτικών προγραµµάτων του Κ.Ε.Ε. πραγµατοποιείται από την Α.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011.

18. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αντιστοιχούν στους τίτλους του παρόντος άρθρου. Για όσες ειδικότητες έχει ήδη εκδοθεί προεδρικό διάταγµα, σύµφωνα µε την παρ. 9 του ν. 3879/2010, ισχύει αυτό, µέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή του µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου αυτής.

19. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Προσόντα εκλογής µελών Δ.Ε.Π.

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Για τα προσόντα εκλογής των µελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ισχύουν, επιπλέον της περίπτώσης α΄ τα εξής: αα) Για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται: i) Τρία (3) έτη τουλάχιστον: ή αυτοδύναµης διδασκαλίας µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα σε Α.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του εξωτερικού ή αναγνωρισµένου επαγγελµατικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή συµµετοχής µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα.

Το χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών µπορεί να κατανέµεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες µε το επιστηµονικό επίπεδο και συναφείς µε το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται. ii) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους, αυτοδύναµες ή σε συνεργασία µε άλλους ερευνητές

ή πρωτότυπη επιστηµονική µονογραφία, εξαιρουµένων των αυτοεκδόσεων ή συνδυασµός των παραπάνω. Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεµελιώνει προοπτικές ακαδηµαϊκής εξέλιξής του.

ββ) Για την εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται: i) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον: αυτοδύναµης διδασκαλίας µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα σε Α.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του εξωτερικού ή αναγνωρισµένου επαγγελµατικού έργου κατάλληλου επιπέδου σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής.

Το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων (4) ετών µπορεί να κατανέµεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες µε το επιστηµονικό επίπεδο και συναφείς µε το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται. ii) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµες

ή πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες, εξαιρουµένων των αυτοεκδόσεων. Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωριστεί από την επιστηµονική κοινότητα.

γγ) Για την εκλογή σε θέση Καθηγητή α΄ βαθµίδας απαιτούνται: i) Έξι (6) έτη τουλάχιστον: αυτοδύναµης διδασκαλίας, µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα, µε τεκµηριωµένη συµβολή στη διαµόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον µαθηµάτων ή εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισµένου επαγγελµατικού έργου σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο.

Το χρονικό διάστηµα των έξι (6) ετών µπορεί να κατανέµεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες µε το επιστηµονικό επίπεδο και συναφείς µε το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται. ii) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµος

ή πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες, εξαιρουµένων των αυτοεκδόσεων. iii) Διδακτική εµπειρία µεταπτυχιακών σπουδών συνιστάµενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής ή επίβλεψη, µε την ιδιότητα του επιβλέποντος, µίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι την περαίωσή της ή συµµετοχή σε τριµελείς συµβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι την περαίωσή τους ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισµένων Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισµών ή, προκειµένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.. Για την εκλογή συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί από την επιστηµονική κοινότητα. δδ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναµες δηµοσιεύσεις, νοούνται και οι δηµοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής ή ερευνητής σε δηµοσίευση όπου δεν συµµετέχει ο επιβλέπων της διδακτορικής του διατριβής.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προστίθεται περίπτωση δ΄ που έχει ως εξής: «δ. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή µελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινοµένων, στη συνολική τους επιστηµονική και ερευνητική δραστηριότητα, µε έµφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό µέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επίσης, συνεκτιµώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.»

3. Οι παράγραφοι 1 και 3 έως 8 του άρθρου 14 του ν. 1268/ 1982 (Α΄ 87) και το άρθρο 15 του ν. 1404/1983 (Α΄173), εξαιρουµένης της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4, καταργούνται, µε την επιφύλαξη των εκκρεµών διαδικασιών εκλογής σε νέες θέσεις µελών Δ.Ε.Π., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δηµοσίευση του παρόντος, οι οποίες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µε εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Το ίδιο ισχύει για τις εκκρεµείς διαδικασίες εξέλιξης ή µονιµοποίησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος Δ.Ε.Π. έως τη δηµοσίευση του παρόντος, καθώς και για την εκλογή σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 114), εφόσον κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί αίτηση µετακίνησης.

Άρθρο 10

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κατά τη σύναψη των συµβάσεων εργασίας των παραγράφων 1 και 2 αναγνωρίζεται µισθολογικά ως προϋπηρεσία, κατόπιν αίτησης του εργαζοµένου, η προηγούµενη απασχόλησή του βάσει σύµβασης έργου, σε υπηρεσίες και φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/ 2015 (Α΄ 176) στα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους επίσηµους θεσµούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 4354/2015. Το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούµενος την αναγνώριση, σύµφωνα µε τις συµβάσεις έργου που επικαλείται, πρέπει να είναι συναφές µε τα καθήκοντα που αναλαµβάνει. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη. Αρµόδιο όργανο για να εξετάσει τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση της αιτούµενης προϋπηρεσίας ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα.»

2. H άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου ή Αναπληρωτή Προϊσταµένου των Γραµµατειών των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., οι οποίοι ορίστηκαν από την Επιτροπή Ερευνών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 679/1996 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 826), λογίζεται ως άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου διεύθυνσης, προκειµένου για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταµένου της Μονάδας Οικονοµικής Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 57 του ν. 4485/2017 και της θέσης προϊσταµένου των επιµέρους οργανικών µονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Η άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου των επιµέρους µονάδων της Γραµµατείας του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται ως άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου τµήµατος. Τυχόν κατάληψη θέσης Προϊσταµένου της Μ.Ο.Δ.Υ. ή επιµέρους µονάδων αυτής δεν ισοδυναµεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε αξίωση καταβολής αναδροµικών.

Άρθρο 11

Οικονοµικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 διαγράφονται οι λέξεις «του συνολικού ετήσιου».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την πληρωµή δαπανών του έργου/προγράµµατος, ο επιστηµονικός υπεύθυνος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτηµα πληρωµής που συνοδεύεται µε τα σχετικά δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωµή των σχετικών δαπανών.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), που έχει προστεθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Ειδικά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισµού των Ε.Λ.Κ.Ε.: α. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή µέρος των ετήσιων πιστώσεων του έργου και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανοµής τους ανά δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασµό, β. για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης προηγείται τεκµηριωµένο αίτηµα του επιστηµονικού υπευθύνου σε συνέχεια: αα) της έκδοσης απόφασης ανάληψης εκτέλεσης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και ββ) της ένταξης του προϋπολογισµού του έργου στον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού, γ. σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η οποία εκτελείται µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο ταυτόχρονα µε το αίτηµα απευθείας ανάθεσης. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται της απόφασης απευθείας ανάθεσης, δ. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Σε περίπτωση δαπανών ίσων ή κατώτερων των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ανήκει στο µόνιµο ή µε σύµβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του φορέα και ότι το άθροισµα των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισµού του έργου. Για τις πιστώσεις που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ε. αν υπάρχει διαθέσιµη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων µεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρµόζεται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., στ. µε την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους, εκτός από τις πιστώσεις της παραγράφου 3, δεσµεύονται στον προϋπολογισµό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. δεσµευµένες πιστώσεις εγκεκριµένων έργων του προηγούµενου οικονοµικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεµεί σχετική υποχρέωση.»

4. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «(ανά κατηγορία)» διαγράφονται.

5. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Για δαπάνη που αφορά προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το τεκµηριωµένο αίτηµα του επιστηµονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δεν απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αυτός εκδίδει επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκµηριωµένα αιτήµατα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία µεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..»

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται στοιχείο ζ΄ ως εξής: «ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων για αξία µεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ».

7.α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 ισχύει από την 1.7.2018. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισµού των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες µη κανονικές. β. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017».

8.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 πριν από τις λέξεις «είναι νόµιµες» προστίθενται οι λέξεις «ή από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ.». β. Στο τέλος της δεύτερης πρότασης της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθενται οι λέξεις «ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ.». γ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 12 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 διαγράφεται η φράση «όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων/προγραµµάτων,».

9. Στα Α.Ε.Ι. που διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, εκτός από το Ε.Α.Π. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε., οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Α.Ε.Ι..

10. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ως Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Δ.Υ. (άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 4452/2017), ως Πρύτανης ο Κοσµήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ. και ως µέλη Δ.Ε.Π. τα µέλη της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι πενταµελής, αποτελείται από µέλη της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει η τελευταία και συγκροτείται µε διαπιστωτική πράξη του Κοσµήτορα, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά όσων προβλέπονται στα άρθρα 50 έως 68. Έως τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρµοδιότητες της Συγκλήτου ασκούνται από το σύλλογο των καθηγητών (π.δ. 1233/1981, Α΄ 306), ο οποίος ορίζει τα µέλη της Επιτροπής Ερευνών.»

Άρθρο 12

Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) των Α.Ε.Ι. που λειτουργούσαν στις 31.12.2017 συνεχίζουν να λειτουργούν έως τις 31.12.2019, ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

2. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή Πιστοποίησης που συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 70 του ν. 4009/2011 για την αξιολόγηση του οικείου Α.Ε.Ι.. Η αξιολόγηση µπορεί να συνδυάζεται και να συµπίπτει χρονικά µε την αντίστοιχη διενεργούµενη αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. µε το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι..

3. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τα Ε.Π.Ι. αξιολογούνται µέσα στο πρώτο εξάµηνο κάθε τέταρτου έτους από την προηγούµενη αξιολόγηση.

4. α. Οι τοµείς, µε βάση τους οποίους αξιολογείται η λειτουργία του Ε.Π.Ι., είναι τα επιστηµονικά του επιτεύγµατα, η εθνική και διεθνής παρουσία και αναγνώριση του έργου του, η διάδοση και εµπορική χρήση των αποτελεσµάτων της έρευνας που διενεργείται σε αυτό, η οικονοµική του βιωσιµότητα και η επιλογή στρατηγικής του. β. Κριτήρια αξιολόγησης του Ε.Π.Ι. αποτελούν ιδίως η επιτυχής ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραµµάτων που έχουν διενεργηθεί στο Ε.Π.Ι., η αναγνωρισιµότητα της έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι ερευνητικές συνεργασίες και διακρίσεις, η εµπορική χρήση των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου, τα έσοδά του από τις άδειες χρήσης και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, η απορρόφηση κονδυλίων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων, η χρηµατοοικονοµική διαχείριση και τα αποτελέσµατα διαχειριστικών και λοιπών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στο Ε.Π.Ι., οι υποδοµές και το προσωπικό των Ε.Π.Ι., τα οικονοµικά τους στοιχεία, καθώς και η βιωσιµότητα και η εν γένει επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασµού που έχει θέσει κάθε Ινστιτούτο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την αξιολόγηση.

5. Τα Ε.Π.Ι. που δεν θα αξιολογηθούν επιτυχώς, καθώς και όσα δεν περατώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης, µέσα στις ανωτέρω προθεσµίες, εντάσσονται στους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας των οικείων Ιδρυµάτων, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις των εντασσόµενων Ε.Π.Ι. και η ένταξη αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των εντασσόµενων νοµικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Τα εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, µεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των εντασσόµενων νοµικών προσώπων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νοµικών προσώπων µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

6. Το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, που ιδρύθηκε µε το π.δ. 268/1989 (Α΄ 128), µετονοµάζεται σε «Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστηµών και Ιατρικής Ακριβείας «Κωστής Στεφανής».

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και στα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των Τ.Ε.Ι..

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 (Α΄ 114) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η Σύγκλητος χορηγεί την έγκρισή της για την ίδρυση του Ε.Π.Ι. εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Το αντικείµενο, ο σκοπός και οι στόχοι του Ε.Π.Ι. συνάδουν µε τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και τους τοµείς ερευνητικής δραστηριότητας του προτείνοντος Τµήµατος ή Τµηµάτων, β) η µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας και η έκθεση συµβατότητας της επόµενης παραγράφου υποστηρίζουν την ίδρυση του Ε.Π.Ι. και γ) υφίσταται θετική γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού.»

Άρθρο 13

Τµήµατα Τ.Ε.Ι.

1. Το Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε έδρα τις Σέρρες εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Το Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε έδρα τη Δράµα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Το Τµήµα Διεθνούς Εµπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα την Καστοριά εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

4. Το Τµήµα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας µε έδρα την Καρδίτσα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

5. Το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας µε έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

6. Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας µε έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

7. Το Τµήµα Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας µε έδρα το Αίγιο εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

8. Tο Τµήµα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε έδρα την Καλαµάτα εντάσσεται στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

9. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη των προεδρικών διαταγµάτων 83/2013 (Α΄123), 87/2013 (Α΄129), 90/ 2013 (Α΄136), 91/2013 (Α΄131), 94/2013 (Α΄132), 102/ 2013 (Α΄136) και 127/2013 (Α΄190) που αντίκειται στο παρόν άρθρο, καταργείται.

Άρθρο 14

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει: α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιµέλεια για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρµοδιότητάς του, β) τη γνωµοδοτική αρµοδιότητα σε νοµικής φύσεως ερωτήµατα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, µέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύµατος, γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύµατος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάµενο του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέµονται οι υποθέσεις µε ευθύνη του Προϊσταµένου.

4. Για την άσκηση ή µη ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστηµίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων µπορεί να χρησιµοποιούνται δικηγόροι αµειβόµενοι κατά υπόθεση. Εκκρεµείς διαδικασίες πρόσληψης δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου του Γραφείου, µπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου σε οποιουδήποτε βαθµού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριµένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεµούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νοµικών προβληµάτων της.

8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, τα όργανα των Σχολών και των Τµηµάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύµατος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νοµική υπεράσπιση του Πανεπιστηµίου στις εκκρεµούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρµοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγµατικό) της υπόθεσης. 9. Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδοµή. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει µέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη που µπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 15

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιµέλεια για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρµοδιότητάς του, β) τη γνωµοδοτική αρµοδιότητα σε νοµικής φύσεως ερωτήµατα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, µέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύµατος, γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύµατος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάµενο του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέµονται οι υποθέσεις µε ευθύνη του Προϊσταµένου.

4. Για την άσκηση ή µη ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστηµίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων µπορεί να χρησιµοποιούνται δικηγόροι αµειβόµενοι κατά υπόθεση. Εκκρεµείς διαδικασίες πρόσληψης δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου του Γραφείου, µπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου σε οποιουδήποτε βαθµού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριµένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεµούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νοµικών προβληµάτων της.

8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, τα όργανα των Σχολών και των Τµηµάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύµατος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νοµική υπεράσπιση του Πανεπιστηµίου στις εκκρεµούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρµοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγµατικό) της υπόθεσης.

9. Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδοµή. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει µέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη που µπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 16

Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών

1. Η πιστοποίηση της γνησιότητας των ακαδηµαϊκών τίτλων που χορηγούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και των αντίστοιχων πιστοποιητικών του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µπορεί να υλοποιείται και µε αµιγώς ηλεκτρονικά µέσα, µέσω ασφαλούς και κατανεµηµένου ηλεκτρονικού συστήµατος που αναπτύσσεται για την ως άνω πιστοποίηση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ορίζεται ο αρµόδιος φορέας ανάπτυξης του συστήµατος, η δοµή και λειτουργία του συστήµατος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και διαχειριστική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 17

Διατάξεις για τις µετεγγραφές φοιτητών

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Δεν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής:

α) Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, στο οποίο φοιτούν.

β) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί µετεγγραφή ή µεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου µετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο έχουν εγγραφεί µε µετεγγραφή, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 8.

γ) Οι φοιτητές που µε αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. µε τις κάτωθι κατηγορίες:

αα) Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

ββ) ΑλλοδαποίΑλλογενείς.

γγ) Υπότροφοι ΑλλοδαποίΑλλογενείς που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα Τµήµατα Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστηµίων και στα προγράµµατα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών σε συγκεκριµένο αριθµό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

δδ) Υπότροφοι Οµογενείς. εε) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε διάκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» 2. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) καταργείται.

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο µεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Για τις ανάγκες του παρόντος η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως µία Περιφερειακή Ενότητα, µε εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, ΤροιζηνίαςΜεθάνων και Ύδρας. Επιπλέον προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση είναι:

αα) οι αιτούντες να µην είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και να µην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, και

ββ) σε περίπτωση που αιτείται ο ένας µόνο φοιτητής µετεγγραφή, ο αδερφός του αιτούντος να µην έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόµενων ετών φοίτησης. Ως προς τις µετεγγραφές της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:

i. Ο φοιτητής µπορεί να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του.

ii. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του, ο φοιτητής µπορεί να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της µόνιµης κατοικίας των γονέων του.

iii. Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια µπορούν να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τµήµατα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

iv. Εάν συντρέχει απόλυτη οικονοµική δυσχέρεια, τα αδέρφια µπορούν από κοινού, σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, να µετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τµήµα:

αα. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

ββ. σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης και

γγ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονοµικής δυσχέρειας µπορεί να αιτηθεί µετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαµένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονοµικά κριτήρια για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

v. Δικαιούνται µετεγγραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι φοιτητές που έχουν λάβει µετεγγραφή κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία των µετεγγραφών και κάθε σχετικό θέµα µε την εφαρµογή του παρόντος.»

4. Για το έτος 2017-2018 οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι. δικαιούνται µετεγγραφής, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015, στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής σύµφωνα µε την αντιστοιχία Τµηµάτων του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 18

Ενιαίος Αριθµός Εκπαίδευσης

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθµός Εκπαίδευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αµετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρείται και µετά την περάτωση των σπουδών. Ο Ενιαίος Αριθµός Εκπαίδευσης αποδίδεται µε την κατά το πρώτον είσοδο του προσώπου σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης της ηµεδαπής, δηµόσιας ή ιδιωτικής. Ο Ενιαίος Αριθµός Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε σχετική εξατοµικευµένη εγγραφή του οικείου πληροφοριακού συστήµατος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

β) Ο Ενιαίος Αριθµός Εκπαίδευσης αντικαθιστά το σύνολο των αριθµών µητρώου µαθητή και φοιτητή που αποδίδονται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και επέχει θέση αριθµού µητρώου, ανεξαρτήτως βαθµίδας εκπαίδευσης.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία, τα σχετικά µε την εκπαίδευση του κάθε προσώπου, που καταχωρίζονται στην οικεία εξατοµικευµένη εγγραφή, η διαδικασία καταχώρισής τους, η διαδικασία απόδοσης του Ενιαίου Αριθµού Εκπαίδευσης, ο τρόπος απόδοσής του σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το πρόσωπο δεν είναι κάτοχος Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος, ο αρµόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήµατος, ο τρόπος εφαρµογής και υλοποίησης, η πρόσβαση των αρµόδιων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστηµα και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

δ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήµατος µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα και αρχεία.»

Άρθρο 19

Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παροχή κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου µάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, παρέχεται αποκλειστικά µέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., µε την επιφύλαξη του άρθρου 48Α και εξαιρουµένων των προγραµµάτων που οργανώνονται δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση σε νεοϊδρυθέν Α.Ε.Ι. και για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ίδρυσή του, Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµήνου ιδρύονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής. Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Κατευθύνσεων Προχωρηµένου Εξαµήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόµενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος κατεύθυνσης.»

3. Για την πληρωµή, σε συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση, αναδροµικών αποδοχών και επιδοµάτων των εν ενεργεία και αφυπηρετησάντων µελών Δ.Ε.Π. και του πάσης φύσεως προσωπικού των Α.Ε.Ι., που αµείβεται µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (Ε.Α.Π.), αρµόδιος διατάκτης είναι ο Πρύτανης. Πριν από την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση της δαπάνης, τα Α.Ε.Ι. εγγράφουν, σε διακριτό κωδικό αριθµό του προϋπολογισµού τους, πιστώσεις για το συγκεκριµένο σκοπό, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με την τµηµατική εκκαθάριση των σχετικών δαπανών που διαβιβάζονται στις υπηρεσίες τους, τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται τµηµατικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από σχετικό αιτιολογηµένο αίτηµα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες τους. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την καταβολή της χρηµατοδότησης στα Α.Ε.Ι. εκδίδεται από αυτά το σχετικό ένταλµα πληρωµής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας και του τρόπου πληρωµής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

4. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) η ηµεροµηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31.12.2022».

5. Στην αρχή της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), πριν από τις λέξεις «Οι προπτυχιακοί» τίθεται το στοιχείο «αα)» και στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ προστίθεται υποπερίπτωση ββ΄ ως εξής: «ββ) Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρµογή των Κανονισµών υπ’ αριθµ. 883/2004 (ΕΕ L 166, 30.4.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και υπ’ αριθµ. 987/2009 (ΕΕ L 284, 30.10.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για προπτυχιακούς, µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγµατοποιείται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.). Για το σκοπό αυτόν, οι αρµόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Υγείας, µπορεί να ρυθµιστούν ειδικότερα θέµατα που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.»

6.α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Αν η Σχολή έχει δύο (2) µόνο Τµήµατα, η Κοσµητεία αποτελείται από τον Κοσµήτορα, από τους Προέδρους των Τµηµάτων, από τους Διευθυντές Τοµέων, οι οποίοι, αν είναι λιγότεροι από τρεις (3), συµπληρώνονται ως τον αριθµό τρία (3) από εκλεγµένα από τη Συνέλευση του Τµήµατος µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος, από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, αν στο Τµήµα δεν λειτουργούν Τοµείς, στην Κοσµητεία µετέχουν τρία (3) εκλεγµένα από τη Συνέλευση του Τµήµατος µέλη Δ.Ε.Π..

β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 καταργείται.

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, η λέξη «άλλως» αντικαθίσταται από τη λέξη «ή».

δ) Στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά σε Α.Ε.Ι. µε µία Σχολή δεν συστήνεται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.»

7. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, δηµοσιεύονται από τον Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούµενων εδαφίων και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.»

8. Στην αρχή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Όλοι οι διδάσκοντες».

9.α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράµµατος σπουδών, περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019.»

10. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Τοµέα και σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης Τµήµατος.»

11. Υπάγονται στην περίπτωση 12 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 1 (κτίρια τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου, η χρήση γης του αγροτεµαχίου και των κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί και χρησιµοποιούνται από το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1255/67091/9.6.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΑΔΑ: ΩΔΓΩ4653ΠΓ9ΕΒ).

12. Η παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το οικείο Συµβούλιο λάβει, για εξαιρετικούς λόγους, διαφορετική απόφαση, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή. Η αναστολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Σε αυτή την περίπτωση, το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει ότι ο εγκαλούµενος πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του. Για τη λήψη της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται προηγούµενη ακρόαση του εγκαλούµενου από το πειθαρχικό συµβούλιο.»

13. Η παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ο ανωτέρω προβλεπόµενος ανώτατος χρόνος αναστολής άσκησης των καθηκόντων δεν ισχύει για τους καθηγητές που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγµατος. Η εξαίρεση εφαρµόζεται και στα µέλη της Κυβέρνησης, εφόσον είναι βουλευτές.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 20

Ρυθµίσεις για την Έρευνα

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στους φορείς αυτούς υπάγονται και οι εξής φορείς, για την επιστηµονική έρευνα που διεξάγουν: α) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ιδρυτικού του νόµου, β) το Πατριαρχικό Ίδρυµα Πατερικών Μελετών. Οι φορείς του προηγούµενου εδαφίου έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα προγράµµατα χρηµατοδότησης της Γ.Γ.Ε.Τ. τα οποία προκηρύσσονται για τους φορείς του άρθρου 13Α».

2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ΄ ως εξής: «Γ. Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού, β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστηµονικά Συµβούλια των Ινστιτούτων και γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων/ έργων. Για τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού τους πλαισίου. Στα εν λόγω ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 13 παράγραφοι 2, 43 παράγραφοι 1 και 3, 44 παράγραφοι 3 και 49 παράγραφοι 2 και 7 του ν. 4485/ 2017 (Α΄ 114)».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2018.».

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Στον Οδηγό εξειδικεύεται η δοµή και λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε., οι ειδικότερες διαδικασίες οικονοµικής διαχείρισης των έργων, οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εύρυθµη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και των προγραµµάτων/έργων που αυτός διαχειρίζεται.

5. Στη Διυπουργική Επιτροπή Μετεγκατάστασης Οργανισµών Ελληνικού (Ε.Μ.Ο.Ε.) της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) συµµετέχει και ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

6. Δαπάνες υποτροφίας που έχουν πραγµατοποιηθεί από τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες» και αφορούν στο διάστηµα από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης υποτροφίας έως και την απόφαση έγκρισης του έργου από τις επιτροπές ερευνών των Ε.Λ.Κ.Ε. είναι νόµιµες και κανονικές, µε τον όρο ότι κατά τα λοιπά έχουν τηρηθεί όλες οι νόµιµες διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4485/2017.

7. Στην παρ. 10 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: «ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.)».

8. Στο τέλος της παρ. 6 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 προστίθενται τα εξής: «και το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών».

9. Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α΄199) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος µπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του ή για δραστηριότητες ασυµβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του µέλους του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος.»

10. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού µπορούν να αποσπαστούν σε θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού – Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, εφόσον, σωρευτικά: α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε γνωστικό αντικείµενο που θεραπεύει το ερευνητικό κέντρο, β) έχουν δηµοσιευµένο έργο σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικό µε τα αντικείµενα αυτά, γ) έχουν, µετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος, αποδεδειγµένα επιτελέσει επιστηµονικό/εφαρµοσµένο/ερευνητικό έργο για τουλάχιστον δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή οµοταγές Ίδρυµα της αλλοδαπής σχετικό µε τα αντικείµενα της περίπτωσης Α΄ και συγκεκριµένα έχουν εκπαιδευτική εµπειρία ή εµπειρία σε εργαστηριακόεφαρµοσµένοδιδακτικό έργο ή αναγνωρισµένο επαγγελµατικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασµό των ανωτέρω.

Για την απόσπαση απαιτείται: αα) Αίτηση του ενδιαφερόµενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει και στο οικείο ερευνητικό κέντρο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους και αφορά το επόµενο της ηµεροµηνίας υποβολής διδακτικό έτος αντίστοιχα, ββ) έγκριση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός, γγ) απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, ύστερα από σχετική εισήγηση τριµελούς επιτροπής, τα µέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείµενο και η οποία αποτελείται από δύο (2) ερευνητές και ένα (1) µέλος της κατηγορίας Ε.Ε.Τ.Π. ανά περίπτωση, που ορίζονται από το Ε.Σ.Ι. του αντίστοιχου ινστιτούτου. Για την ανωτέρω απόφαση, το Διοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου στα γνωστικά αντικείµενα που αυτό θεραπεύει. Αν υποβληθούν περισσότερες από µια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείµενο το Διοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούµενη της έγκρισης απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως διενεργείται η απόσπαση του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών Ε.Ε.Τ.. Με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες γίνεται η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.Ε.Τ.Π. στο ερευνητικό κέντρο.

11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Με την ίδια απόφαση ο ανωτέρω Υπουργός ορίζει τον αριθµό των µελών των ΤΕΣ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ο αριθµός των µελών δεν απαιτείται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα τακτικά µέλη των ΤΕΣ δεν µπορεί να είναι λιγότερα από δέκα (10).»

12. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4429/ 2016 (Α΄ 199), όπως προστέθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), προστίθενται τα εξής: «Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) ορίζει το Τµήµα της Γ.Γ.Ε.Τ. που ασκεί την εν λόγω αρµοδιότητα καθώς και κάθε σχετικό θέµα.»

13. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Ιδρύµατος είναι ετήσιος και ασκείται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές µε απόφαση του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ και ελέγχουν τη νοµιµότητα της οικονοµικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αµοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. Με απόφαση του Υπουργού µπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.»

14. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4429/ 2016 (Α΄ 199) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η απόφαση αφορά το επόµενο οικονοµικό έτος. Εφόσον, έως το τέλος Οκτωβρίου, το Επιστηµονικό Συµβούλιο δεν υποβάλει πρόταση, ο Υπουργός εκδίδει την απόφαση κατανοµής πόρων χωρίς την πρόταση.»

15. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), αντικαθίστανται ως εξής: «γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή λειτουργία τους, µε γνώµονα τις αρχές της αξιοκρατίας και διαφάνειας. Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου δεν δύνανται να µετέχουν στις επιτροπές αυτές. δ. Επιλέγει τον Διευθυντή και εγκρίνει την επιλογή των Αναπληρωτών Διευθυντών.»

16. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4429/ 2016 (Α΄ 199) προστίθεται η εξής φράση: «Ο διορισµός των αναπληρωτών Διευθυντών πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280).»

17. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4429/ 2016 (Α΄ 199), προστίθενται οι εξής περιπτώσεις: «η. Εκδίδει τις αποφάσεις χρηµατοδότησης, µετά την αξιολόγηση από τις οικείες επιτροπές. θ. Αποφασίζει έκτακτους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους των δράσεων που χρηµατοδοτεί και συγκροτεί τα όργανα διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου της εκτέλεσης των εγκεκριµένων πράξεων. ι. Εισηγείται προς το Επιστηµονικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση συνεργασίες και συµπράξεις του ΕΛΙΔΕΚ µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.»

18. Οι δαπάνες όλων των δράσεων Ευρωπαϊκών δικτύων ERANET, καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραµµατισµού και υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) που προκηρύσσονται και υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου 20142020 είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αντίστοιχης ευρωπαϊκής προκήρυξης. Η διάταξη ισχύει αναδροµικά από την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου 20142020.

19. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/ 2017 (Α΄ 114) προστίθεται η φράση: «Για τη συµµετοχή σε έργα/προγράµµατα του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν απαιτείται προηγούµενη άδεια υπηρεσιακού συµβουλίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 21

Σύστασησκοπός

1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (εφεξής ερευνητικό φορέα) Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.).

2. Σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται µε σεβασµό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονοµία των προσώπων που συµµετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδοµένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγµένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστηµονικής πρακτικής.

Άρθρο 22

Σύνθεσηθητεία

1. Οι Ε.Η.Δ.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή επτά (7) τακτικά µέλη µε τους αναπληρωτές τους. Ο αριθµός των µελών των Ε.Η.Δ.Ε., καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, ανάλογα µε τα γνωστικά αντικείµενα του Ιδρύµατος. Τα µέλη πρέπει να είναι επιστήµονες, µε ειδίκευση σε θέµατα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον µέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική. Δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Τα γνωστικά αντικείµενα των µελών πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το µέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειµένων του Ιδρύµατος.

2. Τα µέλη των Ε.Η.Δ.Ε. επιλέγονται ως εξής: α. H Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει και δηµοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων το αργότερο τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας κάθε µέλους. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθµός των µελών των Ε.Η.Δ.Ε. του φορέα και εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα µέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα µε τα επιστηµονικά πεδία του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, β. η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε..

3. H Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του ερευνητικού φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

4. Η διάρκεια της θητείας των µελών των Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί µια (1) µόνο φορά.

5. Αν κάποιο µέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωµατικό του µέλος.

Άρθρο 23

Αρµοδιότητες

1. Αρµοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν συγκεκριµένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στην κείµενη νοµοθεσία και αν συνάδει µε γενικά παραδεδεγµένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόµενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και: α. την εγκρίνει ή β. προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύµατα. Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. µπορεί, όποτε κρίνει σκόπιµο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.

2.α. Τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστηµονικού υπευθύνου, περιλαµβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδοµένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν µπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα αν δεν λάβει προηγουµένως τη σχετική έγκριση. β. Εκτός από τα ερευνητικά έργα της περίπτωσης α΄, η Ε.Η.Δ.Ε. µπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση ενδιαφερόµενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωµατεύσει για θέµατα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωµατική εργασία ή διδακτορική διατριβή. γ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ. Ε. είναι δεσµευτικές για το Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.

3. Αν η νοµοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση ή αδειοδότηση.

4. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, µέσα στη προθεσµία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριµένη.

5. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

6. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Ε.Η.Δ.Ε., µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. ζητά τη γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώµη µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Άρθρο 24

Υποβολή προτάσεων

1. Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει ερωτηµατολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά µε την καταλληλότητα και συµβατότητα του ερευνητικού έργου µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστηµονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η µεθοδολογία του ερευνητικού έργου συµβιβάζονται µε τις αρχές της ηθικής και τη νοµοθεσία.

2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα µπορεί να υποβάλλονται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά, µέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα µπορεί να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή στο Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα για να διαβιβαστούν στην Ε.Η.Δ.Ε..

3. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα µέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα µε το επιστηµονικό αντικείµενο του ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείµενο του έργου δεν µπορεί να καλυφθεί από τα µέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ορίζεται εξωτερικός εµπειρογνώµονας, ο οποίος γνωµοδοτεί. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. µπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα.

Άρθρο 25

Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

1. Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά το µήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα.

2. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

3. Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον µέλη της, αν είναι πενταµελής, ή τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της, αν είναι επταµελής, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα µέλη της που δεν ανήκουν στο ΑΕΙ, και αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων.

4. Τα µέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αµοιβή ή άλλη αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της.

5. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει Κανονισµό Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Δ.Ε.. Στον Κανονισµό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής του από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι συνεργασίας µεταξύ των Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και άλλης αρµόδιας αρχής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε..

Άρθρο 26

ΑσυµβίβασταΣύγκρουση συµφερόντων

1. Η ιδιότητα του µέλους Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυµβίβαστη µε τις ιδιότητες: α. του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσµήτορα, καθώς και µέλους της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι., β. του Προέδρου και µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ε.Σ.Ι. του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

2. Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυµα συµµετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία µπορεί να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων. Σύγκρουση συµφερόντων προκύπτει όταν µέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συµφέρον το οποίο µπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτηµα υπέρ του ιδίου ή του συζύγου του ή συγγενούς α΄ βαθµού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύµατος αναφορικά µε συγκεκριµένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το µέλος που δηλώνει το κώλυµα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.

3. Τα µέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εµπλεκόµενο µέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο έχουν υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄

1. Με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του Δ.Σ., τα Α.Ε.Ι. και οι ερευνητικοί φορείς συγκροτούν Ε.Η.Δ.Ε. µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εφόσον διαθέτουν ήδη Ε.Η.Δ.Ε. η Επιτροπή Βιοηθικής η άλλο συναφές συλλογικό όργανο που να ασχολείται µε τα ερευνητικά προγράµµατα, οφείλουν, µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα, να τροποποιήσουν τις αποφάσεις συγκρότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

2. Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται Κανονισµός Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.. Στον εν λόγω Κανονισµό εξειδικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους επιστηµονικούς υπευθύνους όπως, αίτηση, ερωτηµατολόγιο και έκθεση καταλληλόλητας και η διαδικασία υποβολής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Ε.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 28

Ρυθµίσεις για ζητήµατα της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης

1. α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄61), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην παρούσα υποπερίπτωση υπάγονται και οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελµατικού λυκείου που έχει αποκτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄ 146).»

β) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης Α' της παρ. 1 τoυ άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

ββ) Οι συµµετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωµα να διεκδικήσουν θέσεις και σε Τµήµατα σχολών των Πανεπιστηµίων, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθµού εισακτέων σε Τµήµατα που είναι αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή οµάδα Τµηµάτων Σχολών Πανεπιστηµίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τοµέων. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για εισαγωγή σε Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019.

γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄17), αντικαθίσταται ως εξής: «Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) µαθήµατα της Γ΄ τάξης ηµερήσιων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) µαθήµατα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) µαθήµατα ειδικότητας. Τα εξεταζόµενα µαθήµατα , καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

δ) Κατ’ εξαίρεση των οριζόµενων στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, τα θέµατα των εξετάσεων δεν είναι κοινά για τους υποψηφίους της Γ΄ τάξης ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ. και τους υποψηφίους της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέαεξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύµφωνα µε τις Φ6/162684/Δ4/2017 (Β΄ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β΄ 3602) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τον καθορισµό της διδακτέαςεξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ΄ τάξης ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018.

2. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραµµα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης µαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) µηνών, αρχίζει στο χρονικό διάστηµα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και έως τις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.» β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «Η Σύµβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί από τους µαθητευοµένους ή τους εργοδότες για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους, οι οποίοι υποχρεούνται να ενηµερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρµόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., β) να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.»

3. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως εξής: «Πτυχίο ή Δίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης για την κατηγορία Δ.Ε, της αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) µονάδες.»

4. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τµηµάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, µπορεί να συνεχίζεται µέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήµατος των εννέα (9) µηνών της µαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 µέχρι τις 31.12.2018.

5. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄146) εξακολουθεί να ισχύει.

6. Καταργούνται η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2454/1997 (Α΄7) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α΄18) το οποίο έχει ως εξής: «Οι Θέσεις των κλάδων αυτών είναι ενιαίες και οι διορισµοί γίνονται σε ποσοστό 60% από υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 19 Πληροφορικής και σε ποσοστό 40% από υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 20 Πληροφορικής της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α΄18).»

Άρθρο 29

Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

1. Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάµενων µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος κλάδων, έχουν ως εξής:

2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µετά την ενοποίηση της παραγράφου 1, υπάγεται συνολικά σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

 

3. Με τις αποφάσεις που καθορίζουν την αντιστοιχία των διδασκόµενων µαθηµάτων µε τους κλάδουςειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (α΄), δεύτερη (β΄) και τρίτη (γ΄) ανάθεση, µπορεί να ορίζεται κατά προτεραιότητα διδασκαλία µαθήµατος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόµενου µαθήµατος µε το γνωστικό αντικείµενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού. Για την εφαρµογή της παρούσας ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική µονάδα: α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθµος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυµεί να κριθεί υπεράριθµος, και β) συµπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός εάν επιθυµεί να το συµπληρώσει σε διαφορετική σχολική µονάδα.

4. Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ1210 Ραδιοηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν µε αίτησή τους, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 0401 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 1210 µετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ 0401 ή του Κλάδου ΠΕ 84 που επιλέγουν και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν. Η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές µονάδες: α) υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 84 και β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 0401. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στον καταργούµενο Κλάδο ΠΕ 1210 κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, επιλέγουν εφάπαξ µε την αίτησηυπεύθυνη δήλωσή τους στην πρώτη πρόσκληση για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα συµµετάσχουν, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 0401 ή ΠΕ 84 στον οποίο µεταφέρουν το σύνολο της προϋπηρεσίας τους, προκειµένου να συµµετάσχουν σε κάθε επόµενη διαδικασία πρόσληψης στον κλάδο επιλογής τους σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο.

5. Τα προσόντα διορισµού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες που ενοποιούνται, παραµένουν ως έχουν στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι ενοποιηµένοι κλάδοι και στις ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι ενοποιηµένες ειδικότητες.

6. Οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαµβάνουν τις εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολών.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη, η οποία ρυθµίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέµατα που περιλαµβάνονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Άρθρο 30

Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)

1. Συνιστάται το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.), το οποίο αποτελεί γνωµοδοτικό όργανο για θέµατα µαθητείας. Σκοπός του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι η εισήγηση προς τους αρµόδιους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα που αφορούν: α) τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για τη µαθητεία και β) το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τον τρόπο αξιολόγησης των προγραµµάτων µαθητείας. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Σ.Ο.Μ. µπορεί να συνεργάζεται µε επιµελητήρια, ιδρύµατα και οργανισµούς ερευνών και µελετών και λοιπούς φορείς.

2. Μέλη του Ε.ΣΟ.Μ. είναι: α) δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως Συντονιστής του Ε.Σ.Ο.Μ., β) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), δ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), η) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), θ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), ι) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), ια) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.), ιβ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από υπόδειξη των κατά περίπτωση αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων, διορίζονται τα µέλη του Ε.ΣΟ.Μ. µε τους αναπληρωτές τους. Οι οικείες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους µε τους αναπληρωτές τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Αν οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς δεν υποδείξουν εµπρόθεσµα τους εκπροσώπους τους, το Ε.Σ.Ο.Μ. συγκροτείται µε τα µέλη που έχουν υποδειχθεί εµπρόθεσµα.

3. Η θητεία των µελών του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας πριν από τον ορισµό των νέων µελών, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον ορισµό των νέων. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.

4. Το Ε.Σ.Ο.Μ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από υπαλλήλους του ανωτέρω Υπουργείου, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µε την απόφαση της συγκρότησής του.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Σ.Ο.Μ., οι αρµοδιότητές του και κάθε σχετικό θέµα.

6. Τα µέλη του Ε.Σ.Ο.Μ. δεν λαµβάνουν για τη συµµετοχή τους σε αυτό κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση, συµπεριλαµβανοµένων και των οδοιπορικών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 31

Αναβάθµιση και επέκταση της λειτουργίας των σχολείων των φυλακών

1. Σε κάθε κατάστηµα κράτησης και στο ίδρυµα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου ιδρύονται σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Δηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.), Δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Δ.Ι.Ε.Κ. ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και Τµήµατα εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από εισήγηση του ΣυµβούλουΣυντονιστή Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται µέσω των αρµοδίων Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήµατα Κράτησης της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουµένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.), καθορίζεται η έναρξη της λειτουργίας των σχολικών µονάδων και των Δ.Ι.Ε.Κ., καθώς και οι χώροι λειτουργίας τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ονοµασία της αντίστοιχης σχολικής µονάδας, καθώς και επιµέρους θέµατα που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία της.

2. Σε κάθε κατάστηµα κράτησης επιλέγεται ΣύµβουλοςΣυντονιστής Εκπαίδευσης, µόνιµος εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε τριετή θητεία. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

3. Ο ΣύµβουλοςΣυντονιστής Εκπαίδευσης ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντή κάθε σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργεί, καθώς και κάθε προγράµµατος µη τυπικής εκπαίδευσης που υλοποιείται, εντός κάθε καταστήµατος κράτησης και στο ίδρυµα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, όπως ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

4. Ο ΣύµβουλοςΣυντονιστής Εκπαίδευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουµένων, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το Τµήµα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουµένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων, τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων, καθώς και µε τους αρµόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταµένους διεύθυνσης των καταστηµάτων κράτησης, β) συµµετέχει στο Συµβούλιο Εργασίας του καταστήµατος κράτησης ως εξειδικευµένος επιστήµονας της παρ. 3 του άρθρου 41 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄ 291), στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέµατα εκπαίδευσης κρατουµένων, γ) µεριµνά για τη δυνατότητα εύρεσης, δηµιουργίας, χρήσης και επέκτασης των αναγκαίων χώρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους διεύθυνσης των καταστηµάτων κράτησης, δ) υποβάλλει αιτιολογηµένη εισήγηση, στην οποία καταγράφεται και η σχετική πρόταση του συµβουλίου του καταστήµατος κράτησης, προς τα αρµόδια Τµήµατα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών µονάδων των απαραίτητων βαθµίδων τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουµένων, ε) µεριµνά για την υλοποίηση προγραµµάτων ή δράσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ΄, η΄, θ΄ και ια΄ της παρ. 8 του άρθρου 51 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουµένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων, καθώς και το κατάστηµα κράτησης, στ) καταγράφει τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές µονάδες των καταστηµάτων κράτησης και στα Δ.Ι.Ε.Κ., βάσει του αριθµού των µαθητών και του ωρολογίου προγράµµατος, καταχωρίζει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο πληροφοριακό σύστηµα My School και ενηµερώνει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ζ) καταθέτει ετήσιο απολογισµό δράσης προς το Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το Τµήµα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουµένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων, την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στους χώρους λειτουργίας των σχολικών µονάδων µπορεί να αναπτύσσονται οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄ 291) από τις αρµόδιες υπηρεσίες του καταστήµατος κράτησης για το σύνολο των κρατουµένων.

5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, µετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της αρµόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και σύµφωνη γνώµη του ΣυµβούλουΣυντονιστή Εκπαίδευσης, µπορούν να ασκούνται καθήκοντα υποδιευθυντή στις επιµέρους δοµές που λειτουργούν σε κάθε κατάστηµα κράτησης, από εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων τους, ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών κρατουµένων και των βαθµίδων εκπαίδευσης.

6. Οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού καλύπτονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) µε µόνιµους εκπαιδευτικούς ειδικών προσόντων, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία που καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις περί υπηρεσιακών µεταβολών, β) µε τους υπηρετούντες µόνιµους εκπαιδευτικούς στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, κατόπιν αίτησής τους, γ) µε αναπληρωτές από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατόπιν αίτησής τους, δ) µε ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και ωροµίσθιους εκπαιδευτές µόνο για τα Σ.Δ.Ε. και τα Δ.Ι.Ε.Κ.. Για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους οι εκπαιδευτικοί των κοινών και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης ειδικοτήτων µπορούν να διδάσκουν σε όλες τις βαθµίδες του ίδιου καταστήµατος κράτησης.

7. Οι υπάρχουσες σχολικές µονάδες (Δηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.) και Δ.Ι.Ε.Κ. ή παραρτήµατα αυτών, εξακολουθούν να λειτουργούν, µέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στο παρόν κοινών υπουργικών αποφάσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις.

 

8. Η υπ’ αριθµ. 120546/28.9.2010 υπουργική απόφαση (Β΄ 1595) «Ρύθµιση θεµάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων» καταργείται µε τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019.

Άρθρο 32

1.α) Στην αρχή της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/ 2017, πριν από τη λέξη «Ειδικά» προστίθεται το στοιχείο «α)», και τα στοιχεία «α)» και «β)» αντικαθίστανται µε τα στοιχεία «αα)» και «ββ)» αντίστοιχα. β) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/ 2017, προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β. Για τους µαθητές και αποφοίτους της περίπτωσης α΄ και για την εισαγωγή τους, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολές της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού, προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθµού εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που καθορίζεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Η επιλογή γίνεται χωρίς νέα εξέταση, µε βάση τη βαθµολογία στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, του σχολικού έτους 2016-2017. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα θέµατα των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ για την εισαγωγή στις Σχολές της παρούσας περίπτωσης.» γ) Το άρθρο 36 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) καταργείται.

2. Στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης iv του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), µετά τις λέξεις «Ελληνική καταγωγή», διαγράφεται η φράση «και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει».

3.α) Η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλµ. Α΄112) αντικαθίσταται ως εξής: «ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ηµέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ηµέρα της τοπικής εθνικής εορτής.» β) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 καταργείται.

4.α) Μετά την περίπτωση κα΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4452/2017 προστίθενται περιπτώσεις κβ΄ και κγ΄ ως εξής: «κβ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. κγ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.» β) Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και εφόσον οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων κβ΄ και κγ΄ οριστούν πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας των µελών του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού που έχουν ήδη οριστεί, η θητεία τους λήγει µαζί µε τη θητεία των µελών που ήδη έχουν οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 33

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) οι λέξεις «το αργότερο τη 15η Μαρτίου» διαγράφονται και τίθενται οι λέξεις «εντός του µηνός Μαρτίου».

2. Στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και µέτρια B1/Β1) αποδεικνύεται µε Πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου του Πανεπιστηµίου «AnNajah National University της Nablus» ως εξής:

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1.»

3.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο εφόσον ο µαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.» β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συµπληρώνουν, την 31η Δεκεµβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών.» γ) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεµβρίου του έτους εγγραφής συµπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα. Για τα νήπια που συµπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήµους, οι οποίοι ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, εφαρµοζοµένου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985. Η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία διατυπώνεται µετά από γνώµη τριµερούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση των ιδίων. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δηµάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως µέλη.» δ) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στους µαθητές που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο χορηγείται τίτλος που χρησιµεύει για την εγγραφή στο Δηµοτικό, ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων.» 4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση δύο διαδοχικών θητειών, δεν απαιτείται να επαναληφθεί η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3.» 5. Μετά το τέταρτο εδάφιο και πριν το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/ 2016 (Α΄ 159), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούµενης άδειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) µήνες, χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, µπορεί να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης µε την ίδια χρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας εργασίας.»

Άρθρο 34

Ζητήµατα αξιολόγησης µαθητών Γενικού Λυκείου

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Η οµάδα Γ' περιλαµβάνει τα µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτώς. Για την Α΄ τάξη του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου την Ερευνητική Εργασία (Ρroject) και τη Φυσική Αγωγή και για την Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου τη Φυσική Αγωγή.»

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 3 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Τα µαθήµατα της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέµονται σε τέσσερις (4) οµάδες: α) Η οµάδα Α΄ περιλαµβάνει τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά (µε κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία. β) Η οµάδα Β΄ περιλαµβάνει τα υπόλοιπα µαθήµατα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις. γ) Η οµάδα Γ΄ περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις. δ) Η οµάδα Δ' περιλαµβάνει τα µαθήµατα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

6. Τα µαθήµατα της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέµονται σε τρεις (3) οµάδες:

α) Η οµάδα Α΄ περιλαµβάνει τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά (µε κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β) Η οµάδα Β΄ περιλαµβάνει τα υπόλοιπα µαθήµατα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

γ) Η οµάδα Γ΄ περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.»

3. Στο άρθρο 4 του π.δ. 46/2016 προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής: «2. Στη Γ΄ τάξη Ηµερήσιου και στη Δ' τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου το µάθηµα «Νέα Ελληνικά» χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Νεοελληνική Γλώσσα

β) Νεοελληνική Λογοτεχνία. Κάθε κλάδος βαθµολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος «Νέα Ελληνικά» είναι ο µέσος όρος των τελικών βαθµών των κλάδων του µε προσέγγιση δεκάτου.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του π.δ. 46/2016 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Για την αξιολόγηση του µαθητή κατά τετράµηνο ο διδάσκων συνεκτιµά: α. τη συµµετοχή του στη διδακτική µαθησιακή διαδικασία, β. την επιµέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριµένο µάθηµα,

γ. την επίδοσή του στις γραπτές δοκιµασίες, δ. τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι, ε. το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του µαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Οι γραπτές δοκιµασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των µαθητών στο µάθηµα της ηµέρας και συµπληρώνουν την αξιολόγηση µέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των µαθητών µε τη µορφή σύντοµων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθµός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιµασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. Οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες διαρκούν µία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισµένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των µαθητών στο τελευταίο µάθηµα της ενότητας.

Στην Α΄ και Β΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διενεργείται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα µία (1) υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιµασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραµήνου. Αν υπάρχει αντικειµενικό πρόβληµα, η ωριαία γραπτή δοκιµασία του πρώτου τετραµήνου µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο δεύτερο τετράµηνο. Στη Γ΄ τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου στα µαθήµατα της Οµάδας Α' διενεργείται µόνο µία υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιµασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραµήνου. Αν υπάρχει αντικειµενικό πρόβληµα, η ωριαία γραπτή δοκιµασία του πρώτου τετραµήνου µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο δεύτερο τετράµηνο. Στα µαθήµατα των υπόλοιπων Οµάδων διενεργούνται δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιµασίες, µία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραµήνου και µία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραµήνου µε εξαίρεση το µάθηµα Φυσική Αγωγή, στο οποίο δεν διενεργείται καµία γραπτή δοκιµασία. Αν υπάρχει αντικειµενικό πρόβληµα, και η ωριαία γραπτή δοκιµασία του πρώτου τετραµήνου δεν πραγµατοποιηθεί στο πρώτο τετράµηνο, τότε διενεργούνται και οι δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιµασίες στο δεύτερο τετράµηνο.

2. Οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες πραγµατοποιούνται µε τον παρακάτω περιορισµό: Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από µια (1) ωριαία γραπτή δοκιµασία κατά τη διάρκεια του ηµερησίου διδακτικού προγράµµατος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδοµαδιαίου διδακτικού προγράµµατος.»

5. Το άρθρο 8 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής

Άρθρο 8

Δηµιουργικές Εργασίες

α) Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά

Οι Δηµιουργικές Εργασίες ( .Ε.) είναι υποχρεωτικές, αφορούν όλα τα µαθήµατα Α΄ και Β΄ τάξης Ηµερησίου και Α΄, Β΄ και Ε΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ε κτός από την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των µαθηµάτων που θα οριστούν για κάθε τµήµα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόµενες παρα γράφους, είναι οµαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να είναι και ατοµικές.

Στο πλαίσιο αυτό οι µαθητές/τριες καλούνται:

αα) είτε να επιλύσουν µε τρόπο δηµιουργικό ένα πρό βληµα/ερώτηµα που τους κινεί το ενδιαφέρον και το ο ποίο σχετίζεται µε κάποιο θέµα της διδασκόµενης ύλης σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα, εµβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από το συγκεκριµένο ζήτηµα ή/και ανα πλαισιώνοντάς τες µε τρόπο κριτικό, πρωτότυπο, ευρηµατικό,

ββ) είτε να εκφραστούν δηµιουργικά, µέσα από ένα δικό τους καλλιτεχνικό έργο, εµπνεόµενοι από κάποια ε νότητα που έχουν µελετήσει,

γγ) είτε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν µία κατα σκευή/ένα τέχνηµα, που σχετίζεται µε κάποια διδακτική ενότητα.

β) Μορφή

Η µορφή της εργασίας µπορεί να ποικίλει π.χ. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού κειµένου, παρουσίαση µε χρήση προσχεδιασµένου προφορικού λόγου και αξιοποίηση λογισµικού παρουσίασης, δηµιουργία είτε καλλιτεχνικού έργου (όπως λογοτεχνικό/µουσικό/εικαστικό έργο, θεα τρικό δρώµενο, γελοιογραφία, κόµικ, κινούµενο σχέδιο,ταινία µικρού µήκους, ψηφιακή αφήγηση) είτε άλλης κατασκευής (όπως µακέτα, τέχνηµα µε χρήση της τεχνολογίας), πραγµατοποίηση κοινωνικής, οικολογικής, πολιτι σµικής παρέµβασης.

γ) Θέµατα και Θεµατικοί Πυλώνες

Τα προτεινόµενα θέµατα (βαθµός δυσκολίας και απαιτήσεις) πρέπει να είναι ανάλογα του διατιθέµενου χρόνου (λαµβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε. πρέπει να υλοποιηθούν εντός του σχολείου) και των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των µαθητών/τριών. Τα θέµατα των Δ.Ε. προκύπτουν ως αποτέλεσµα συζήτησης ανάµεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις µαθητές/τριες του τµήµατος, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις προσλαµβάνουσες παραστάσεις τους, να τους κινούν την περιέργεια και να τους παρακινούν σε δράση. Κάθε Δ.Ε. αναφέρεται και υλοποιείται σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, ενώ είναι δυνατόν να καλύπτει και άλλο ή άλλα, προσλαµβάνοντας έτσι διαθεµατικόδιεπιστηµονικό χαρακτήρα.

Τα θέµατα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο (2) Θεµατικούς Πυλώνες: Θεµατικός Πυλώνας I : Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Κοινωνικές Επιστήµες και Καλλιτεχνική Παιδεία, Θεµατικός Πυλώνας II : Φυσικές Επιστήµες, Μαθηµατικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή.

δ) Αριθµός Δηµιουργικών Εργασιών ανά µαθητή/τρια και ανά εκπαιδευτικό.

Οι µαθητές/τριες εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) Δ.Ε. και τουλάχιστον µία (1) σε κάθε Θεµατικό Πυλώνα. Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κάποια/ες από τις τάξεις αυτές σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί µέχρι την ολοκλήρωσή τους τις Δ.Ε. τουλάχιστον ενός (1) τµήµατος σε ένα γνωστικό αντικείµενο. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολείου, αναλαµβάνουν τις Δ.Ε. τµήµατος του σχολείου όπου έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες ή επιλέγεται σχολείο µετά από συνεννόηση µεταξύ των Διευθυντών/ντριών των σχολείων.

ε) Προετοιµασία υλοποίησης των Δ.Ε.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών στην αρχή της σχολικής χρονιάς ορίζει έναν/µία εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο/η της διαδικασίας κατανοµής των Δηµιουργικών Εργασιών. Στην περίπτωση σχολικών µονάδων µε περισσότερα από τέσσερα (4) εµπλεκόµενα τµήµατα οι Υπεύθυνοι/ες µπορεί να είναι δύο (2). Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει στον/στην Υπεύθυνο/η της διαδικασίας µε σειρά προτίµησης τα µαθήµατα και τα τµήµατα στα οποία επιθυµεί να αναλάβει την καθοδήγηση και υποστήριξη της εκπόνησης των Δ.Ε. και προσδιορίζει την περίοδο υλοποίησης, που µπορεί να εκτείνεται στο ένα ή και στα δύο τετράµηνα. Οι Υπεύθυνοι/ες της διαδικασίας εκπόνησης καταθέτουν εισήγηση στο Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών όσον αφορά τον προγραµµατισµό ανά τµήµα και ανά εκπαιδευτικό. Η τελική διευθέτηση της κατανοµής των Δ.Ε. στους εκπαιδευτικούς ανά τµήµα εναπόκειται στο Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής µονάδας.

Ο Σύλλογος µπορεί να αναθεωρήσει το σχεδιασµό, αν προκύψει κάποια αλλαγή των δεδοµένων ή αν το κρίνει για κάποιο λόγο σκόπιµο. στ) Διαδικασία Επιλογής Θεµάτων Οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνουν τους/τις µαθητές/τριες για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας και καθοδηγούν τις οµάδες στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των βηµάτων που πρέπει να ακολουθήσουν.

ζ) Διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε.

Η διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε. για τα µονόωρα µαθήµατα ενδείκνυται να είναι από τρεις (3) έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, ενώ για τα δίωρα, τρίωρα κ.τλ. να είναι από πέντε (5) έως οκτώ (8) διδακτικές ώρες. Σε περίπτωση Δ.Ε. που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα (1) µαθήµατα, τα οποία διδάσκονται από τον/την ίδιο/α ή διαφορετικούς/ές εκπαιδευτικούς και ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς Θεµατικούς Πυλώνες, ο χρόνος υλοποίησής τους µπορεί να αυξηθεί αναλόγως του αριθµού των εµπλεκόµενων µαθηµάτων, µε προϋπόθεση να τηρείται η αναλογία ωρών που θα διατίθενται σε κάθε µάθηµα.

η) Εκπόνηση

Η υλοποίηση των Δ.Ε. γίνεται σε τρεις φάσεις:

α) σχεδιασµός,

β) υλοποίηση και

γ) παρουσίαση. Η διάρκεια κάθε φάσης προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.

θ) Αξιολόγηση

Οι Δηµιουργικές Εργασίες αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και συνεκτιµώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της µαθητή/τριας στο αντίστοιχο µάθηµα για το τετράµηνο κατά το οποίο κατατίθενται. Αν µία Δ.Ε. καλύπτει και άλλο/α µάθηµα/µαθήµατα, η εργασία λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της µαθητή/τριας και στα µαθήµατα αυτά. Αν πρόκειται για µαθήµατα που δεν διδάσκονται από τον ίδιο/α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται µετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων/ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαµβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις µαθητές/τριες που συµµετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/ουσας, αν υπήρξε εµφανώς διαφορετική η συµβολή κάποιων µελών της οµάδας στο τελικό αποτέλεσµα. Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά µε κλίµακες διαβαθµισµένων κριτηρίων των οποίων δείγµατα προτείνονται από το ΙΕΠ. Ανάλογα µε το είδος της δηµιουργικής εργασίας (απάντηση/λύση σε ερώτηµα/πρόβληµα ή µουσικό/εικαστικό/λογοτεχνικό έργο ή κατασκευή κ.τλ.) οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα κατάλληλα διαβαθµισµένα κριτήρια.» 6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, µε εξαίρεση τα Νέα Ελληνικά της Γ' τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, των οποίων οι δύο (2) κλάδοι (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.»

7. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 καταργείται.

8. Η περίπτωση II της Ενότητας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «II. Για την εξέταση στο µάθηµα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία του προγράµµατος Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις µαθητές/τριες, σε φωτοαντίγραφο, απόσπασµα διδαγµένου από το πρωτότυπο κειµένου 12 έως 20 στίχων, µε νοηµατική συνοχή και τους ζητούνται τα εξής:

α) Μετάφραση στη Νέα Ελληνική ενός τµήµατός του που αποτελείται από οκτώ έως δέκα (810) στίχους.

β) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις ερµηνευτικές, που µπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήµατα και επιχειρήµατα, στη στάση, στο ήθος ή στο χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη συσχέτιση του υπό εξέταση κειµένου µε γραµµατολογικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη του µαθήµατος. Οι δύο (2) ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο δοθέν από το πρωτότυπο απόσπασµα.

γ) Απάντηση σε µία (1) ερώτηση που ζητεί τη σύγκριση του εξεταζόµενου κειµένου µε παράλληλο κείµενο σε νεοελληνικό λόγο, διδαγµένο (από τα µεταφρασµένα κείµενα των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) ή αδίδακτο που επιλέγεται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα. Για τις απαιτήσεις της σύγκρισης δίνεται στους/στις µαθητές/τριες σε φωτοαντίγραφο το εν λόγω κείµενο.

δ) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις επί του δοθέντος από το πρωτότυπο διδαγµένου κειµένου (που είναι δυνατόν να αναλύονται σε δύο ισοδύναµα βαθµολογικώς υποερωτήµατα) από τις οποίες: i. µία (1) ερώτηση λεξιλογικήσηµασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε οµόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη συσχέτιση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σηµασίας τους, σε συνώνυµα και αντώνυµα, κ.λπ. και ii. µία (1) ερώτηση αποκλειστικά υφολογικού χαρακτήρα (εκφραστικά σχήµατα, αισθητικά θέµατα, λεξικογραµµατικά φαινόµενα), προκειµένου να αναδειχθεί η λειτουργία συγκεκριµένων εκφραστικών επιλογών του συγγραφέα. Η µετάφραση βαθµολογείται µε τριάντα (30) µονάδες, οι δύο (2) ερµηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασµα βαθµολογούνται µε δεκαπέντε (15) µονάδες η καθεµία, η ερώτηση σύγκρισης του εξεταζόµενου µε παράλληλο κείµενο βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες και τέλος καθεµία από τις ερωτήσεις υπό τα στοιχεία

δ)i και

δ)ii µε δεκαπέντε (15) µονάδες.»

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης IV της Ενότητας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εξέταση στο µάθηµα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:».

10. Η περίπτωση 3 της Ενότητας Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο κλάδος Νεοελληνική Γλώσσα του µαθήµατος Νέα Ελληνικά της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου συνεξετάζεται µε τον κλάδο Νεοελληνική Λογοτεχνία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα ΙΗ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 αυτού του προεδρικού διατάγµατος.»

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο κλάδος Νεοελληνική Λογοτεχνία του µαθήµατος Νέα Ελληνικά της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου συνεξετάζεται µε τον κλάδο Νεοελληνική Γλώσσα, όπως περιγράφεται στην Ενότητα ΙΗ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 αυτού του προεδρικού διατάγµατος. Για την εξέταση στο µάθηµα «Λογοτεχνία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ' ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής: Η εξέταση αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείµενο που περιέχεται στη διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους µαθητές σε φωτοτυπία, µαζί µε τις αναγκαίες σηµασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις.»

12. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Ιστορία ως µάθηµα Γενικής Παιδείας και ως µάθηµα της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, µε συνδυασµό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινοµούνται σε δύο (2) οµάδες.»

13. Το πρώτο εδάφιο της Ενότητας Ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εξέταση στο µάθηµα των Λατινικών της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ' τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, δίνεται στους µαθητές διδαγµένο κείµενο δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) στίχων και ζητείται από αυτούς:».

14. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΣΤ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εξέταση στα Μαθηµατικά Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών και της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής στη Γ΄τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, καθώς και για την εξέταση στα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, ως µάθηµα Γενικής Παιδείας στις ανωτέρω τάξεις ισχύουν τα εξής:».

15. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εξέταση στα µαθήµατα Φυσική και Χηµεία της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:».

16. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της Ενότητας Ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εξέταση στη Βιολογία Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, καθώς και για την εξέταση στη Βιολογία Γενικής Παιδείας στις ανωτέρω τάξεις ισχύουν τα εξής:».

17. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της Ενότητας Η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για τα µαθήµατα Πολιτική Παιδεία (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών (Κοινωνιολογία, Οικονοµική Επιστήµη και Πολιτική Επιστήµη) της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση περιλαµβάνει δύο (2) οµάδες θεµάτων:».

18. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξέταση στο µάθηµα Κοινωνιολογία της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής και στο µάθηµα επιλογής Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαµβάνει δύο (2) οµάδες ερωτήσεων:».

19. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της Ενότητας Η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξέταση στο µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν πέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαµβάνει τέσσερις (4) οµάδες ερωτήσεων:».

20. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 5 της Ενότητας Η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για το µάθηµα Ιστορία Κοινωνικών Επιστηµών στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου η εξέταση που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαµβάνει δύο (2) οµάδες θεµάτων:».

21. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξέταση στο µάθηµα των Θρησκευτικών στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαµβάνει δύο (2) οµάδες ερωτήσεων:».

22. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας I΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξέταση στο µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών και της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαµβάνει θέµατα θεωρίας και ασκήσεων ή προβληµάτων και είναι κλιµακούµενης δυσκολίας.»

23. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΙΑ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξέταση των ξένων γλωσσών για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου, συνίσταται στα εξής:».

24. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΙΕ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξέταση στο µάθηµα επιλογής Ιστορία της Τέχνης στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, γίνεται µε ερωτήσεις οι οποίες ταξινοµούνται σε δύο οµάδες.»

25. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της Ενότητας ΙΣΤ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο Ελεύθερο Σχέδιο η εξέταση για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου, συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειµένου, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σηµείο εντός του χώρου εξέτασης.»

26. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΙΣΤ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο Γραµµικό Σχέδιο η εξέταση για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιµους, καθώς και για τους µαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου, συνίσταται στα εξής:».

27. Μετά από την Ενότητα ΙΖ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 προστίθεται Ενότητα ΙΗ΄ ως εξής:

«ΙΗ. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οι δύο (2) κλάδοι των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) της Γ΄ τάξης Ηµερησίου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γ.Ε.Λ. εξετάζονται την ίδια µέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Τα θέµατα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο (2) κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθµός για καθέναν από αυτούς. I. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Γλώσσας: Δίνεται ένα µη λογοτεχνικό κείµενο, µη διδαγµένο, το οποίο µπορεί να είναι δηµοσιογραφικό κείµενο ή επιστηµονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, οµιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίµιο. Το κείµενο µπορεί να συνοδεύεται από σύντοµο εισαγωγικό σηµείωµα χωρίς ερµηνευτικά σχόλια. Οι µαθητές/µαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες από τις οποίες:

α) Η πρώτη αφορά στην κατανόηση του κειµένου, µπορεί να διαιρείται σε δύο (2) ερωτήµατα και βαθµολογείται µε είκοσι πέντε (25) µονάδες (σε περίπτωση δύο ερωτηµάτων η βαθµολογία επιµερίζεται ανάλογα µε τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών/τριών:

αα) να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείµενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήµατα του συγγραφέα, το πρόβληµα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού µηνύµατος του κειµένου µε τις περιστάσεις επικοινωνίας και το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και µε τους τρόπους και τα µέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείµενο (µε ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και ββ) να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόηµα µέρους του κειµένου ή ολόκληρου του κειµένου, λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

β) Η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της δοµής και της γλώσσας του κειµένου, µπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήµατα και βαθµολογείται µε είκοσι πέντε (25) µονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτηµάτων η βαθµολογία επιµερίζεται ανάλογα µε τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών/τριών:

αα) είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δοµή του κειµένου ή τη δοµή και τον τρόπο ανάπτυξης µίας παραγράφου,

ββ) είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηµατική αλληλουχία του κειµένου,

γγ) είτε να αποδίδουν µε πλαγιότιτλους το νόηµα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειµένου,

δδ) είτε να µετασχηµατίζουν λέξεις ή φράσεις αλλάζοντας τη γραµµατική µορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυµα ή συνώνυµες φράσεις, αντώνυµα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σηµεία στίξης, σύµφωνα µε συγκεκριµένες περιστάσεις επικοινωνίας και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσµα,

εε) είτε να ερµηνεύουν λέξεις ή φράσεις του κειµένου µε βάση τα κειµενικά συµφραζόµενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

γ) Η τρίτη αφορά στην ερµηνείαπαραγωγή λόγου και βαθµολογείται µε πενήντα (50) µονάδες. Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους/τις µαθητές/τριες να συντάξουν δικό τους κείµενο, ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση µε το κείµενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σηµεία του κειµένου, ανασκευάζουν θέσεις του ή αναπτύσσουν τεκµηριωµένα προσωπικές απόψεις. Το κείµενο των µαθητών/τριών αναπτύσσεται µε τη µορφή κειµένου επιχειρηµατολογίας (δηµόσια οµιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση τριακόσιες (300) έως τριακόσιες πενήντα (350) λέξεις. II. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Δίνεται λογοτεχνικό κείµενο, διδαγµένο ή αδίδακτο, (ποίηµα ή διήγηµα ή απόσπασµα από µυθιστόρηµα ή θεατρικό έργο), το οποίο συνοδεύεται από τρεις (3) δραστηριότητες, από τις οποίες:

α) Η πρώτη αφορά στην ανάγνωσηκατανόηση του κειµένου, µπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήµατα ίδιας βαρύτητας περίπου και βαθµολογείται µε τριάντα (30) µονάδες. Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται (µε ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) η ικανότητα των µαθητών/τριών:

αα) είτε να εντοπίζουν στο κείµενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηµατικών ηρώων, βασικά θέµατα, ιδέες, προβληµατισµούς που θέτει το κείµενο, αξίες που προβάλλει, τεκµηριώνοντας την άποψή τους µε στοιχεία του κειµένου,

ββ) είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες µε βάση τα δεδοµένα του κειµένου,

γγ) είτε να επισηµαίνουν τα σύµβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείµενο και να παρουσιάζουν µε δικά τους λόγια το νόηµα που τους δίνουν. Από τα δύο ερωτήµατα στα οποία µπορεί να αναπτύσσεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα (που πρέπει να ελέγχουν διαφορετικές ικανότητες), µόνο το ένα µπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου µπορεί να κυµαίνεται από πενήντα (50) έως εξήντα (60) λέξεις.

β) Η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειµένου, µπορεί να αναπτύσσεται σε µέχρι τρία (3) ερωτήµατα και βαθµολογείται µε τριάντα (30) µονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτηµάτων, η βαθµολογία επιµερίζεται ανάλογα µε τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται (µε ερωτήσεις ποικίλων τύπων) η ικανότητα των µαθητών/τριών:

αα) είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά σηµεία οργάνωσης της αφηγηµατικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,

ββ) είτε να εντοπίζουν µέσα στο κείµενο συγκεκριµένους δείκτες που δίνονται (αφηγηµατικούς τρόπους, αφηγηµατικές τεχνικές, ρηµατικά πρόσωπα κ.ά.) και να ερµηνεύουν τη λειτουργία τους ως προς το νόηµα, γγ) είτε να αναγνωρίζουν εκφραστικά µέσατρόπους (µεταφορές, παροµοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και τη λειτουργία τους ως προς το νόηµα του κειµένου.

γ) Η τρίτη αφορά στην ερµηνεία και στην παραγωγή λόγου σε ένα θέµα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή δηµιουργικού µετασχηµατισµού και βαθµολογείται µε σαράντα (40) µονάδες. Με τη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους µαθητές/τριες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συµπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείµενο µε βάση είτε τα κειµενικά συµφραζόµενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συµφραζόµενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν µε αυτές του σήµερα ή να τις συσχετίσουν µε προσωπικές εµπειρίες, βιώµατα, συναισθήµατα. Η έκταση του µαθητικού κειµένου κυµαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν πενήντα (150) λέξεις.»

28. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 46/2016, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4452/2017, τροποποιείται ως εξής: «Το παραπάνω σοβαρό πρόβληµα υγείας βεβαιώνεται µε δικαιολογητικά ασθενείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσοκοµείο ή άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονοµικής περίθαλψης.»

29. Το άρθρο 23 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 23

Εξαγωγή του βαθµού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

1.α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου. Η βαθµολογία του κάθε µαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο µέσος όρος της αντίστοιχης βαθµολογίας του στα δύο τετράµηνα και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου.

β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) και των µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων (ΟΜΑΔΩΝ Β΄, Γ΄ και Δ΄) µε εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου.

γ) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) και των µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων (ΟΜΑΔΩΝ Β΄ και Γ΄) και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου,

2. Για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου για τους µαθητές της Γ΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο µάθηµα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθµός και των δύο (2) µαθηµάτων.

3. Ο βαθµός ετήσιας επίδοσης των µαθητών στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.» 30. Οι περιπτώσεις Α΄ και Β΄ της παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 46/2016 αντικαθίστανται ως εξής: «4.Α. Οι µαθητές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

α. δεν βαθµολογούνται στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του µαθήµατος «Νέα Ελληνικά» και στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών και β. στα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται προφορικά µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5). Οι µαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του µαθήµατος «Νέα Ελληνικά» και στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

β. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία» µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και γ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

4.Β. Οι µαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στην Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του µαθήµατος «Νέα Ελληνικά» και στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

β. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία» µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).»

Άρθρο 35

Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 194 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2011, Α΄ 11) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Επιτρέπεται η µίσθωση κτηρίου για τη στέγαση σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας ή και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη θεσµοθετηµένη χρήση της περιοχής, εφόσον µετά από δύο (2) άγονες δηµοπρασίες δεν βρέθηκε κατάλληλο κτήριο σε περιοχή όπου επιτρέπεται η ζητούµενη χρήση. Για τη µίσθωση του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76) και της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 627/1968 (Α΄ 266).»

Άρθρο 36

Η προθεσµία της παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) και µε το άρθρο 4 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 256) που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98) και στη συνέχεια παρατάθηκε διαδοχικά µε το άρθρο 45 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269) και µε το άρθρο 12 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), παρατείνεται από τη λήξη της τελευταίας παράτασής της έως τις 31.12.2018.

Άρθρο 37

Στην παρ. 6 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), µετά τις λέξεις «οργανικές µονάδες» προστίθεται η φράση «επιπέδου Διεύθυνσης».

Άρθρο 38

Παράταση Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» Η διάρκεια του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία παρατάθηκε έως τις 31.12.2017 µε το άρθρο 164 του ν. 4483/2017 ( Α΄ 107), παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2018.

Άρθρο 39

1. Η αληθής έννοια της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) είναι ότι, αν για τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου επιλέγεται δηµόσιος υπάλληλος, δηµόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ο διορισµός του διενεργείται µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, χωρίς να απαιτείται και απόσπασή του σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 27, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στο προσωπικό του οργανισµού και όχι στα όργανα διοίκησης. 2. Η 176968/Υ2/19.10.2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Β΄ 3767) ισχύει από 1.1.2017. 3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Μετά τη λήξη της θητείας του διευθύνοντος συµβούλου, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στο φορέα του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα όπου υπηρετούσε πριν το διορισµό του.» 4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του ν. 4115/2013 (Α΄24) αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταρτίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας του.»

Άρθρο 40

Στο άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Η παραλαβή των σχολικών γευµάτων, τα οποία ανατέθηκαν µε συµβάσεις που υπογράφτηκαν και εκτελέστηκαν κατά το διάστηµα της πιλοτικής εφαρµογής του Προγράµµατος «Σχολικά Γεύµατα», σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος, πιστοποιείται µε βεβαίωση του αρµόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών γευµάτων που παραδόθηκαν σε σχολεία ευθύνης του καθ' όλη τη διάρκεια των οικείων συµβάσεων. Η βεβαίωση αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία ελέγχει τη βεβαίωση παραλαβής και τα φορολογικά παραστατικά κάθε αναδόχου και βεβαιώνει το «καλώς έχειν».»

Άρθρο 41

1. Δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) για την προκήρυξη θέσεων µελών Δ.Ε.Π. και µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν η εκλογή για την αρχικώς εγκριθείσα και προκηρυχθείσα θέση κατέστη άγονη. Στην περίπτωση αυτή, η νέα προκήρυξη διενεργείται από το ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι., ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε την οποία κατανέµονται οι θέσεις στα Ιδρύµατα. Αν η θέση προκηρύχθηκε διαζευκτικά σε δύο βαθµίδες, η εκλογή θα πρέπει να καταστεί άγονη και στις δύο αυτές βαθµίδες. Η νέα προκήρυξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του οικείου Α.Ε.Ι. περί άγονης εκλογής, η οποία κοινοποιείται αµελλητί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. β) Αν δεν έγινε αποδοχή του διορισµού της αρχικώς εγκριθείσας και προκηρυχθείσας θέσης. Στην περίπτωση αυτή, η νέα προκήρυξη εκδίδεται από το ίδιο Α.Ε.Ι. για το ίδιο Τµήµα και γνωστικό αντικείµενο, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από τη µη αποδοχή της θέσης. γ) Αν κενώθηκε η θέση του φορέα (Α.Ε.Ι.) προέλευσης, ύστερα από κατάληψη της αρχικώς εγκριθείσας και προκηρυχθείσας θέσης από µέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π που ήδη υπηρετεί στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή, η νέα προκήρυξη εκδίδεται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούσε το µέλος αυτό, για το ίδιο Τµήµα και γνωστικό αντικείµενο, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισµού του στη νέα θέση.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωτική πράξη άγονης εκλογής εκδόθηκε, ή µη αποδοχή θέσης ή διορισµός της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 συντελέστηκαν, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2016 µέχρι και 30.6.2017, η αποκλειστική προθεσµία για την έκδοση της νέας προκήρυξης ανέρχεται σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο 42 1. Το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που συστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 88/2013 (Α΄ 129), λειτουργεί από τη σύστασή του, µε τις εξής κατευθύνσεις: (α) Βαλκανικών Σπουδών, (β) Σλαβικών Σπουδών και (γ) Ανατολικών Σπουδών. Το Τµήµα, απονέµει ενιαίο πτυχίο, που προσδιορίζεται από τις ανωτέρω επιµέρους κατευθύνσεις. 2. Το άρθρο 4 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται η αµοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου.»,

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, τα µέλη αυτού λαµβάνουν αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.»

3. Στο ν. 4485/2017 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 µετά τις λέξεις «συνεχόµενα εξάµηνα» προστίθεται η φράση «, καθώς και παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει το ήµισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ.», β) στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45, µετά τις λέξεις «µερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ.,» προστίθεται η λέξη «παράτασης», γ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 µετά τις λέξεις «του πρώτου κύκλου σπουδών,» προστίθεται η φράση «έως και τη λήξη τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης,».

4. Μετά το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται άρθρο 13Β το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 13Β

1. Οι µαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισµούς και πληµµύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε Σχολές, Τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών. Το δικαίωµα αυτό ισχύει µόνο για όσους υποβάλλουν αίτησηδήλωση και συµµετέχουν στις πρώτες µετά το συµβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδηµαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α΄ 102).

2. Για την εφαρµογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθµού των πληγέντων σε σχέση µε τους συµµετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ηµερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του αριθµού των µορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριµένη Σχολή ή Τµήµα κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σχολές αποκτούν αυτοδυναµία, εφόσον τουλάχιστον ένα από τα Τµήµατά τους είναι αυτοδύναµο.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) εφαρµόζεται αναλογικά και για την εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλµανικών Σπουδών του Τµήµατος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

7. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) διαγράφονται οι λέξεις «ή της ίδιας Κλινικής».

8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) µετά τις λέξεις «ειδικότητα του Τµήµατος,» και πριν τις λέξεις «αν στο πρόγραµµα σπουδών» προστίθενται οι λέξεις «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,».

9.α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) αντικαθίστανται ως εξής: «Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώµα η Σύγκλητος καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε., ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται µε όµοια απόφαση τρία (3) µέλη της Διοικούσας Επιτροπής για αντίστοιχο αριθµό θέσεων Αντιπροέδρων. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Αντιπροέδρων, η σειρά µε την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.»

β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαµβάνουν αµοιβή το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύµατος.»

Άρθρο 43

Μετεγγραφές Κληρικών στα Ιερατικά Τµήµατα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών

Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται περίπτωση στ΄ η οποία έχει ως εξής: «στ) Κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφηµερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τµήµα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στο Ιερατικό Τµήµα της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.»

Άρθρο 44

Θέµατα Εκκλησίας της Ελλάδος

1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) η φράση «τρεις (3)» αντικαθίσταται από τη φράση «τέσσερις (4)» και µετά το στοιχείο γ΄ της ίδιας περίπτωσης προστίθεται στοιχείο δ΄, το οποίο έχει ως εξής: «δ) του εκπροσώπου επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βοηθός Επίσκοπος της παρούσας διάταξης εξακολουθεί να λαµβάνει τις αποδοχές, που λάµβανε πριν την εκλογή του στη θέση αυτή, και το ασφαλιστικό καθεστώς του δεν µεταβάλλεται.»

2. Οι συσταθείσες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) θέσεις Βοηθών Επισκόπων, στις οποίες εξελέγησαν οι Επίσκοποι Αχελώου και Ευρίπου, µετά την κένωσή τους διατηρούνται ως θέσεις Βοηθών Επισκόπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 590/1977 (Α΄ 146). Οι Επίσκοποι, που θα εκλεγούν στις θέσεις αυτές, θα λαµβάνουν όποιες αποδοχές είχαν πριν την εκλογή τους και το ασφαλιστικό τους καθεστώς δεν µεταβάλλεται.

Άρθρο 45

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση που ο αριθµός των µελών του Επιστηµονικού Συµβούλιου δεν επαρκεί για το σχηµατισµό απαρτίας, ο Υπουργός ορίζει τόσα µέλη όσα είναι απαραίτητο, προκειµένου να σχηµατιστεί η προβλεπόµενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 απαρτία. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εν λόγω ορισµός διαρκεί έως τον ορισµό των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών.»

Άρθρο 46

Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 τροποποιείται ως εξής: «2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ελέγχει τη νοµιµότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης ή πράξης αναποµπής φακέλου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιόν του από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νοµιµότητας της προσβαλλόµενης πράξης. Για τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Για τις περιπτώσεις αναποµπής η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση της Πρυτανικής πράξης αναποµπής. Η διάταξη αυτή καταλαµβάνει και όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί Πρυτανική πράξη αναποµπής, αλλά δεν έχει παρέλθει κατά τη δηµοσίευση του νόµου η ως άνω προθεσµία. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 47

1. Στην περίπτωση κ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) η φράση «είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου» αντικαθίσταται από τη φράση «είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Οίτης». 2. Στην περίπτωση κστ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) η φράση «είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου ΣχινιάΜαραθώνα, Υµηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής» αντικαθίσταται µε τη φράση «είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου ΣχινιάΜαραθώνα».

Άρθρο 48

1. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 223) καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ η προϊσχύσασα ρύθµιση της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 4 του ν. 349/1976, «Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας Τήνου» (Α΄ 149), όπως αυτή ίσχυε την 1.1.2014.

2. Το άρθρο 50 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις» καταργείται.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις» καταργείται.

4. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του «Πανελληνίου Ιερού Ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας Τήνου», η οποία διορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 79956/14.12.2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου και τα αιρετά µέλη που είχαν εκλεγεί τη 10η Δεκεµβρίου 2017, λήγει στις 30 Ιουνίου 2018. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της αυτής Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο ως τις 15 Ιουνίου 2018, προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αιρετών µελών της νέας Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύµατος. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 349/1976 και η νέα Διοικούσα Επιτροπή θα αναλάβει τα καθήκοντά της από 30 Οκτωβρίου 2018.

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

Το Νομοσχέδιο μπορείτε να το κατεβάσετε ή να το εκτυπώσετε πατώντας ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr