Η Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ: Την Τετάρτη 21.02.2018 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη σύνοδος των πρυτάνεων & αντιπρυτάνεων ΤΕΙ στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η Σύνοδος θεωρεί θετικό το διάλογο που αναπτύσσεται στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα:

 • Ενθαρρύνονται οι Σύγκλητοι των ιδρυμάτων να προχωρήσουν σε αποφάσεις που αφορούν τη διερευνήσει συνεργειών με όμορα ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Εφόσον ο διάλογος αυτός αφορά την συνένωση Ιδρυμάτων το αποτέλεσμα θα αφορά την δημιουργία ενός νέου ιδρύματος, με ισότιμη συμμετοχή των ιδρυμάτων, και αξιοποίηση του συνόλου του δυναμικού των ιδρυμάτων (Διδακτικό, Διοικητικό και φοιτητών).
 • Η διαδικασία του διαλόγου θα είναι ευθύνη των Ιδρυμάτων και των συλλογικών τους οργάνων και οι οποίες αποφάσεις θα τελούν υπό την έγκριση των Συγκλήτων των Ιδρυμάτων. Στην διαδικασία αυτή καλείται το Υπουργείο να συμμετέχει με εκπρόσωπο του.
 • Θεωρούμε σημαντικό ότι η διαδικασία κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και πριν από οποιαδήποτε συνένωση ιδρυμάτων.
 • Για το καθεστώς των μελών ΔΕΠ θα πρέπει κατ' ελάχιστον να ακολουθηθούν οι πρόνοιες ένταξης των μελών στο ΠΔΑ αφού ληφθούν υπ' όψη οι παρατηρήσεις της συνόδου των πρυτάνεων ΤΕΙ τόσο για την διαδικασία ένταξης όσο και για το καθεστώς (μισθολογικό, διοικητικό).
 • Όπου υπάρξει συνένωση (συγχώνευση) τμημάτων των ιδρυμάτων - με ένταξη μελών Δ.Ε.Π. - θεωρείται αναγκαίο η διαμόρφωση νέου προγράμματος σπουδών.
 • Η διοίκηση των ιδρυμάτων στην μεταβατική περίοδο της συγχώνευσης να εξασφαλισθεί μέσω Διοικουσών Επιτροπών με την συμμετοχή ισάριθμων μελών από τα ιδρύματα. Η διάρκεια αυτή των Διοικουσών Επιτροπών να μην ξεπερνά τους 6 μήνες.
 • Οι διοικούσες επιτροπές να μπορούν αποφασίσουν για θέματα οργάνωσης Π.Μ.Σ., την διοικητική διάρθρωση του νέου ιδρύματος και για άλλα ακαδημαικά θέματα.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων Τ.Ε.Ι. επεξεργάσθηκε θέσεις και νομοτεχνικές βελτιώσεις για το νομοσχέδιο για την Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι Πρυτάνεις αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους σχετικά με το διάλογο που αναπτύσσεται στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η σύνοδος διαπιστώνει ότι:

Υπάρχουν Ιδρύματα που έχουν προχωρήσει σημαντικά στην διαμόρφωση ενός τελικού ακαδημαϊκού σχεδίου (τμήματα και Σχολές) για την συνένωση τους με όμορα ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Υπάρχουν ιδρύματα όπου ο διάλογος συναντά προβλήματα που οφείλονται σε διαφωνίες σχετικά με την ακαδημαϊκή διάρθρωση των νέων Ιδρυμάτων αλλά και θέματα ένταξης μελών Δ.Ε.Π., φοιτητών κ.λ.π.

Σε κάποια ιδρύματα ο διάλογος μόλις έχει αρχίσει μετά από αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων. και υπάρχουν ιδρύματα όπου δεν έχει αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία για το διάλογο μεταξύ των ιδρυμάτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις η Σύνοδος θεωρεί ότι οποιοσδήποτε διάλογος θα πρέπει κινηθεί στους παρακάτω άξονες:

 • την συνένωση ιδρυμάτων σε ένα νέο ίδρυμα με νέα ακαδημαϊκή διάρθρωση
 • την διασφάλιση της ένταξης των μελών Δ.Ε.Π. (ΕΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) των ΤΕΙ ως ισότιμα μέλη στην ακαδημαϊκής λειτουργία των νέων ιδρυμάτων.
 • την εξασφάλιση των υπολοίπων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (διοικητικό προσωπικό, φοιτητές) στα νέα ιδρύματα.
 • την διαδικασία εξασφάλισης των ήδη ενταγμένων σε προγράμματα σπουδών φοιτητών να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους ή την ένταξη τους στα νέα τμήματα.
 • την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι.

Στην σύνοδο των Πρυτάνεων Τ.Ε.Ι. παρέστησαν εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ο κ. Κυπριανός Παντελής - Σύμβουλος τουυΥπουργού - και η κυρία Χαρτοματσίδη Αναστασία όπου τους ετέθησαν οι προβληματισμοί σχετικά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την πρόοδο του διαλόγου στο χώρο της 3βάθμιας εκπαίδευσης και την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των Τ.Ε.Ι.

Στην συζήτηση που ακολούθησε δόθηκαν απαντήσεις στις παρατηρήσεις που τέθηκαν για το Π.Δ.Α. και υπήρξε δέσμευση το σύνολο των προτάσεων/προβληματισμών να τεθούν υπ' όψη της πολιτικής ηγεσίας.

Ο κ. Κυπριανός κατέθεσε το πόρισμα της επιτροπής για την δυνατότητα τμημάτων Τ.Ε.Ι. για απονομή διπλώματος 3ου κύκλου σπουδών. Ομόφωνα η Σύνοδος των πρυτάνεων υιοθέτησε το πόρισμα προτείνοντας μόνο μια νομοτεχνική βελτίωση σε σχέση με το αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. που διαθέτουν διδακτορικό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΔΑ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων Τ.Ε.Ι. κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου υπόμνημα με τις προτάσεις της, προκειμένου να ληφθούν υπ' όψη στην διαμόρφωση της τελικής μορφής του Νομοσχεδίου.

 • H πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής να αποτελείται από Καθηγητές Τ.Ε.Ι. και όχι, από Καθηγητές Πανεπιστημίων.\
 • Να απαληφθεί η διαδικασία κρίσης για τους Καθηγητές της πρώτης βαθμίδας, για όσους έχουν κριθεί μετά το νόμο Ν.2916/2001. Οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας κρίθηκαν από Καθηγητές πρώτης βαθμίδας Πανεπιστημίων ενώ αρκετοί Καθηγητές Τ.Ε.Ι. έχουν συμμετάσχει στην εκλογή καθηγητών πρώτης βαθμίδας Πανεπιστημίων.
 • Για τους Καθηγητές των υπολοίπων βαθμίδων η διαδικασία ένταξης στα νέα τμήματα του Π.Δ.Α. να είναι διαπιστωτικού χαρακτήρα.
 • Άρση της εξαίρεσης της δυνατότητας συμμετοχής των προσωποπαγών, ως υποψήφιοι σε θέσεις πρύτανη.
 • Άρση της διαφοροποίησης της δυνατότητας των φοιτητών, ανεξαρτήτως ετών, να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών ή να συνεχίσουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο παλαιό τμήμα.
 • Άρση της διαφοροποίησης των αμοιβών των προσωποπαγών των μελών Δ.Ε.Π. και τακτικών μελών Δ.Ε.Π. οι οποίοι θα αμείβονται με το πανεπιστημιακό μισθολόγιο.
 • Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. που έχουν ολοκληρώσει 240 πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε ένα 4ετές πρόγραμμα σπουδών ενός Α.Ε.Ι. αναγνωρίζονται ισότιμα στην Ευρώπη με ένα αντίστοιχο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου 6. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αποφοίτους επιθυμούν να αντιστοιχίσουν το πτυχίο τους να μπορούν να το κάνουν.
 • Να αρθεί η πέμπτη βαθμίδα των λεκτόρων εφαρμογών που δημιουργείται στα Πανεπιστήμια γιατί ουσιαστικά δημιουργείται ένα υβριδικό μοντέλο μελών Δ.Ε.Π.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr