Η Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Η Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έχει ως εξής:

Α. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου.

Στην πολιτική και τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντάσσεται και η διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη διεύρυνση των ερευνητικών δυνατοτήτων και ταυτοχρόνως την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στην ισχυροποίηση των Ιδρυμάτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  Η πολιτική αυτή εδράζεται σε  πορίσματα του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία και λαμβάνει μέριμνα τόσο για τα πανεπιστήμια, όσο και για τα Τ.Ε.Ι., που αδίκως έχουν εντυπωθεί ως ο αδύναμος κρίκος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρά το όλως αναβαθμισμένο πλέον ακαδημαϊκό έργο που παρέχουν.

Τα Τ.Ε.Ι. ιδρύθηκαν το 1983 µε το ν. 1404/1983, αντικαθιστώντας τα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.). Ακολούθως, ο ν. 2916/2001, ενέταξε τα  Τ.Ε.Ι. στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας το ήδη τότε αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών που παρείχαν, τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών, όσο και στο επίπεδο των προσόντων των διδασκόντων. Στη συνέχεια, οι ν. 3549/2007 και ν. 4009/2011 εδραιώνουν τα Τ.Ε.Ι. ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ενώ ο ν. 4485/2017 τους δίνει πλέον και τη δυνατότητα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών. Σύμφωνα με το ν. 4485/2017,  στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής τους, τα Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) παρέχουν ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα Τ.Ε.Ι. εστιάζουν στις εφαρμογές των σύγχρονων επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών συνδυάζοντας την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

Είναι σαφές ότι στην πορεία των χρόνων τα Τ.Ε.Ι. έχουν αλλάξει άρδην φυσιογνωμία, αποτελώντας επάξια τον έναν από τους δύο παράλληλους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και έχοντας μια συνεχώς ανοδική πορεία, παρά την υστέρηση πολλές φορές στον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. και σε υλικούς πόρους, σε σχέση με τα πανεπιστήμια. 

Τα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά είναι μεταξύ των πλέον αναγνωρισμένων Α.Ε.Ι. για την ποιότητα σπουδών που παρέχουν, ποιότητα που πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, και από τις πολύ θετικές αξιολογήσεις τους μέσω και της Α.ΔΙ.Π., αλλά φαίνεται και από την υψηλή θέση που τα Τμήματά τους έχουν στις προτιμήσεις των υποψηφίων μελλοντικών σπουδαστών.

Με το παρόν νομοσχέδιο, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ακαδημαϊκές και αναπτυξιακές πάντοτε μέριμνες, τα ιδρύματα αυτά απορροφώνται από το νεοϊδρυόμενο «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».

Η ίδρυση αυτού του πανεπιστημίου, βασίζεται καταρχήν στην ακαδημαϊκή ποιότητα που έχουν πετύχει τα δύο Ιδρύματα με τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του ίδιου του προσωπικού τους. Σηματοδοτεί, επίσης, τη δημιουργία ισχυροποιημένων πόλων με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των Α.Ε.Ι.. 

Το νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας διαβούλευσης και επεξεργασίας, τόσο στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας των δύο Ιδρυμάτων, στις συνελεύσεις των Τμημάτων και των Συγκλήτων, όσο και στα πλαίσια επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους και εκπροσώπους των διοικήσεων των Ιδρυμάτων. Εντοπίστηκε, λοιπόν, η ανάγκη διαμόρφωσης νέων Τμημάτων με προγράμματα ισχυρού γνωσιολογικού υποβάθρου που αντιστοιχούν σε ακαδημαϊκώς αναγνωρισμένα πεδία, ώστε οι ακαδημαϊκές μονάδες να έχουν προοπτικές ισχυρής παρουσίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Τα νέα Τμήματα θα έχουν νέο πρόγραμμα σπουδών και κάποια εξ αυτών θα θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία, που δεν υπάρχουν ακόμη στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά έχουν δείξει την μεγάλη δυναμική και την προοπτική τους στις εμπειρίες άλλων χωρών. Η διαμόρφωση του νέου Πανεπιστημίου γίνεται έχοντας ως γνώμονα ακαδημαϊκά κριτήρια, αντίθετα με λογικές επικαλύψεων, πολυδιάσπασης και υπερεξειδίκευσης. Το όλο εγχείρημα, όπως αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο, οδηγεί και σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας, καθώς από τα 42 Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των δύο Ιδρυμάτων το νέο Πανεπιστήμιο θα έχει 26 ακαδημαϊκά Τμήματα με προοπτική την έντονη παρουσία του στον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,  ένας φάρος εκπαίδευσης, μόρφωσης και πολιτισμού, ιδρύεται στην πιο αδικημένη περιοχή του λεκανοπεδίου. Αυτό δείχνει ότι η παρέμβαση έχει πέρα από ακαδημαϊκό και αναπτυξιακό περιεχόμενο, στην κατεύθυνση της περαιτέρω αναβάθμισης της Δυτικής Αττικής. 

Στο νομοσχέδιο περιέχονται και λοιπές διατάξεις, ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι. και την έρευνα. Η έρευνα είναι η αναζήτηση της γνώσης που αποκτάται μέσω συστηματικής μελέτης, παρατήρησης και πειραματισμού. Η έρευνα αποτελεί κοινό εγχείρημα το οποίο υλοποιείται σε ακαδημαϊκά, βιομηχανικά και άλλα περιβάλλοντα. Προϋποθέτει την άμεση ή έμμεση συνεργασία, η οποία συχνά υπερβαίνει τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά σύνορα. Βασίζεται στην ελευθερία διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων και ανάπτυξης θεωριών, συλλογής εμπειρικών στοιχείων και εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων. Ως εκ τούτου, η έρευνα στηρίζεται στο έργο της ερευνητικής κοινότητας και, υπό ιδανικές συνθήκες, αναπτύσσεται ανεξάρτητα από πιέσεις φορέων ανάθεσης και από ιδεολογικά, οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα.

Παράλληλα, στην έρευνα υπάρχει η πιθανότητα να τεθούν σε διακινδύνευση αξίες και αγαθά τα οποία προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, το ενωσιακό δίκαιο και την εθνική νομοθεσία. Έτσι, ορισμένα ερευνητικά έργα μπορεί να προσβάλλουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την η αξία και την αυτονομία του ανθρώπου, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα ή το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα. 

Βασικό καθήκον της ερευνητικής κοινότητας είναι να τηρεί τις ηθικές αρχές της έρευνας, να προσδιορίζει τα κριτήρια της ορθής ερευνητικής συμπεριφοράς, να μεγιστοποιεί την ποιότητα και την αξιοπιστία της έρευνας, και να ανταποκρίνεται επαρκώς σε απειλές ή παραβιάσεις της ακεραιότητας της έρευνας. Προκειμένου να πράξει αυτό θα πρέπει πρώτα να εξετάσει κατά πόσο τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται στους κόλπους της ανταποκρίνονται επαρκώς στις βασικές ηθικές επιταγές που τίθενται διεθνώς ή ενδέχεται να τις παραβιάσουν. Στο πλαίσιο αυτό, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση σαφών πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με τις ορθές ερευνητικές πρακτικές και τον διαφανή και ορθό χειρισμό των παραβιάσεων.

Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να θεσμοθετηθούν οι Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας, οι οποίες θα ασκούν ένα είδος «προληπτικού ελέγχου ηθικής καταλληλότητας» στα ερευνητικά έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στον συγκεκριμένο κάθε φορά φορέα (Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό φορέα). Με άλλα λόγια, οι εν λόγω Επιτροπές δεν έχουν ως σκοπό την έκφραση γνώμης ως προς την επιστημονική ορθότητα ενός ερευνητικού έργου. Σκοπός τους είναι να εξετάσουν κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο ενδέχεται, λόγω π.χ. του ανεπαρκούς σχεδιασμού του, να θέσει σε διακινδύνευση θεμελιώδεις και αδιαπραγμάτευτες ηθικές αξίες (π.χ. την αυτονομία των συμμετεχόντων προσώπων). 

Ήδη, για τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αναγκαία η αξιολόγηση της ηθικής ακεραιότητας της ερευνητικής πρότασης. Έτσι, ήδη ορισμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς (π.χ. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ίδρυμα Παστέρ) είχαν αναλάβει πρωτοβουλία και είχαν συστήσει από μόνοι τους επιτροπές ηθικής, προκειμένου να διασφαλίζουν ώστε τα ερευνητικά προγράμματα θα σέβονται βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Εξάλλου και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής είχε από καιρό προτείνει την σύσταση και λειτουργία τέτοιων επιτροπών σε όλους φορείς στους οποίους διεξάγεται επιστημονική έρευνα (βλ. την από 14.12.2005 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τις «Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας»).

Ήδη με το παρόν νομοσχέδιο συστήνονται Επιτροπές Ηθικής σε κάθε ΑΕΙ και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο έλεγχος αυτός μέσω των Επιτροπών θα αποτελεί μια επιπλέον εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών προγραμμάτων αλλά και το μέσο για την αποδοχή του ερευνητικού έργου από το κοινωνικό σύνολο.

Β. Ειδικότερα, επί των άρθρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Άρθρο 1

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από το οποίο απορροφώνται τα Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Πειραιά.  

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των απορροφώμενων Ιδρυμάτων. 

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή στο ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο πανεπιστήμιο καθώς και στις Σχολές και τα Τμήματα αυτού γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει ο ν. 4485/2017 (ήτοι προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση, αναλόγως).

Άρθρο 2

Σχολές και Τμήματα

Στην παρ. 1 ορίζονται οι Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Δημιουργούνται συνολικά πέντε Σχολές και είκοσι έξι Τμήματα.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι ο πρώτος κύκλος σπουδών όλων των Τμημάτων διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα 240 πιστωτικών μονάδων.

Στην παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με απόφασή του να καθορίζει το περιεχόμενο σπουδών κάθε Τμήματος, και ιδίως την αποστολή, το αντικείμενο σπουδών και τους γνωστικούς στόχους.

Στην παρ. 4 ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία θα οριστούν οι έδρες των Σχολών και των Τμημάτων.

Άρθρο 3

Όργανα Διοίκησης

Στις παρ. 1 έως και 3 ορίζονται τα προσωρινά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (Διοικούσα Επιτροπή, προσωρινοί Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων). Προσωρινοί Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων αναλαμβάνουν ύστερα από κλήρωση οι ήδη υφιστάμενοι Κοσμήτορες Σχολών και Πρόεδροι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Πειραιά.

Στις παρ. 4 και 5 καθορίζεται η ημερομηνία λήξης της θητείας των προσωρινών οργάνων και η ημερομηνία προκήρυξης εκλογών για τα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο θα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή έως την 31-12-2018, οπότε και θα αναλάβει πλέον καθήκοντα ο εκλεγμένος Πρύτανης και θα συγκροτηθεί η Σύγκλητος. Οι εκλογές για τα λοιπά όργανα διοίκησης (Σχολών και Τμημάτων) θα διεξαχθούν νωρίτερα, έως την 1-4-2018.

Άρθρο 4

Προσωπικό

Στην παρ. 1 ορίζεται η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. στα Τμήματα του πανεπιστημίου.  Τα ως άνω μέλη Δ.Ε.Π. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή). Η υπαγωγή και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς γίνεται από 1-9-2018. Διάκριση εισάγεται μόνο για τους καθηγητές α΄ βαθμίδας, οι οποίοι εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις και για να μετατραπεί η θέση τους σε τακτική οφείλουν να καταθέσουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, ήτοι βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι κατέχουν κάποιο εκ των προβλεπόμενων στην περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) προσόντων. Για το σκοπό αυτό συγκροτούνται ειδικού τύπου εκλεκτορικά σώματα από μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου, ήτοι τριμελείς επιτροπές (μία ανά Σχολή).

Από της εντάξεως των Τ.Ε.Ι. στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης με το ν. 2916/2001, τόσο οι καθηγητές των πανεπιστημίων όσο και των Τ.Ε.Ι. είναι καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Είναι άπαντες δημόσιοι λειτουργοί, μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Διαφοροποιούνται μισθολογικά γιατί διαφοροποιούνται και οι υποχρεώσεις τους, όμως είναι όλοι καθηγητές ανώτατων ιδρυμάτων και κατέχουν τις θέσεις τους ύστερα από κρίση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, από τα «ίδια» εκλεκτορικά σώματα, με την έννοια ότι αυτά αποτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., τόσο πανεπιστημίων όσο και Τ.Ε.Ι., χωρίς διάκριση. Οι καθηγητές, λοιπόν, των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. κατέχουν ήδη τις θέσεις τους ύστερα από ουσιαστική κρίση και αξιολόγηση των προσόντων τους από όργανα των Α.Ε.Ι., σύμφωνα και με την αρχή του αυτοδιοίκητου. 

Ως προς τα προσόντα που απαιτούνται, κοινή προϋπόθεση για την εκλογή σε όλες τις βαθμίδες (τόσο για Τ.Ε.Ι. όσο και για πανεπιστήμιο) είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 19 του Ν.4009/2011. Επιμέρους κριτήρια- προσόντα εκλογής προβλέπονται για τους καθηγητές των Πανεπιστημίων στο άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄87) και αντίστοιχα για τις βαθμίδες των καθηγητών των Τ.Ε.Ι. στο άρθρο 15 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173).  Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι ικανά και για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση καθηγητή πανεπιστημίου, με εξαίρεση μόνο τους καθηγητές α΄ βαθμίδας. Για το λόγο αυτό και οι λοιπές βαθμίδες μελών Δ.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διαδικασία. Διότι έχουν κριθεί από εκλεκτορικά σώματα ότι κατέχουν τα συγκεκριμένα προσόντα και δεν είναι δυνατόν να επανυποβληθούν σε κρίση για τη διαπίστωση των ίδιων αυτών προσόντων από αντίστοιχα εκλεκτορικά σώματα. 

Όσον αφορά στην α΄ βαθμίδα, για τους καθηγητές των Πανεπιστημίων απαιτούνται ορισμένα επιπλέον τυπικά προσόντα (σε σύγκριση με τους καθηγητές Τ.Ε.Ι.) τα οποία προβλέπονται στην περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, και, όπως αυτά τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, είναι τα εξής: Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικο-εργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. 

Όλα τα ως άνω προσόντα είναι τυπικά και όχι ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται είναι κοινά για καθηγητές Τ.Ε.Ι. και πανεπιστημίου και γι’ αυτά έχουν ήδη οι καθηγητές των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. υποβληθεί σε κρίση για να κατέχουν τις ως άνω θέσεις. Ως εκ τούτου ειδικά εκλεκτορικά σώματα αποτελούμενα από καθηγητές πανεπιστημίου θα κρίνουν μόνο αν συντρέχουν στο πρόσωπο των καθηγητών α΄ βαθμίδας των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. τα ως άνω τυπικά προσόντα. Ανάλογα με την κρίση αυτή οι καθηγητές θα τοποθετούνται σε τακτικές ή θα μένουν σε προσωποπαγείς θέσεις, με δυνατότητα μετατροπής. 

Περιέχονται, επίσης, διατάξεις για τις εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης και τη μετακίνηση των μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Ορίζεται επίσης ρητά ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στα Τμήματα των δύο Τ.Ε.Ι. που καταργούνται μέχρι την ολοκλήρωση των μαθημάτων και εξετάσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Στις παρ. 2 έως και 5 ορίζονται τα σχετικά με τη μεταφορά του λοιπού προσωπικού  των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι.,  των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., του διοικητικού προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των επιστημονικών συνεργατών και εργαστηριακών συνεργατών, των ακαδημαϊκών υποτρόφων κλπ.

Στην παρ. 6 δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να  ρυθμίζει ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Φοιτητές

Στην παρ. 1 ορίζεται η ένταξη των φοιτητών των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. στα Τμήματα του πανεπιστημίου.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι μέχρι και την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2018 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα προγράμματα σπουδών των δύο Τ.Ε.Ι., ενώ τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθορίζονται τα μαθήματα που υπολείπονται να ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται βάσει των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  ώστε να λάβει τον τίτλο σπουδών είτε Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. ανάλογα με την επιλογή του φοιτητή, σύμφωνα με την παρ. 4.

Στην παρ. 4 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν  να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο έχουν εισαχθεί, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος  του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως την 30η  Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, δεν μπορούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου, αλλά έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

Στην παρ. 5 ορίζεται ότι τα διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών που θα απονεμηθούν σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί και παρακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Τμήματα των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι., θα απονεμηθούν από τα αντίστοιχα Τμήματα του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστημίου. 

Στην παρ. 6 ορίζεται ότι με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τμήματα, καθώς και η εκπαιδευτική κατάστασή τους.

Άρθρο 6 

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Με το άρθρο 6 συνιστάται δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο οποίο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. κι έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4.

Με τις παρ. 5 και 6 αυξάνονται κατά μία οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. και συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο δικαστικό γραφείο του πανεπιστημίου για να επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του.

Στην παρ. 7 δίνεται η δυνατότητα να ανατίθεται η εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο.

Στην παρ. 8 ορίζεται ότι όλα τα όργανα διοίκησης και το προσωπικό του Πανεπιστημίου υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο και πληροφορία για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου

Στην παρ. 9 ορίζεται ότι το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 7

Στο άρθρο 7 περιέχονται μεταβατικές και λοιπές διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία του νέου ιδρύματος, όπως ιδίως η προθεσμία έκδοσης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, η παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων εκκρεμών υποθέσεων μελών Δ.Ε.Π. των δύο Τ.Ε.Ι., η συμμετοχή των καθηγητών που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τον παρόντα νόμο σε θέσεις διοίκησης και εκλεκτορικά σώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Δομές Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 8

Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Με το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 46Α στο ν. 4485/2017 για την ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στα Α.Ε.Ι.. Στα Κ.Ε.Ε. θα οργανώνονται διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Πρόκειται για ρύθμιση που εισήχθη με το άρθρο 1 του ν. 4485/2017 και εξειδικεύεται με τον παρόντα νόμο.

Με την παρ. 1 του άρθρου 46Α καθορίζεται η διαδικασία ίδρυσης των Κ.Ε.Ε.. Για την ίδρυση εξετάζεται ιδίως η σκοπιμότητα, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Στην ιδρυτική απόφαση αναγράφονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχονται στο Κ.Ε.Ε.. Επομένως, για τη λειτουργία νέων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιδρυθέν Κ.Ε.Ε. απαιτείται τροποποίηση της ιδρυτικής απόφασης με την ως άνω διαδικασία. Κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μία επαγγελματική ειδικότητα.

Με την παρ. 2 ορίζονται τα όργανα του Κ.Ε.Ε. που είναι το Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και οι Διευθυντές προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης (ήτοι ένας Διευθυντής για κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εκ τούτου για κάθε πρόγραμμα σπουδών). Πρόεδρος του Κ.Ε.Ε. είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Στις παρ. 3, 4 και 5 ορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων των Κ.Ε.Ε. και ο τρόπος επιλογής των Διευθυντών. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής εκάστου προγράμματος σπουδών επιλέγεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε., για τετραετή θητεία, και είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

Στην παρ. 6 ορίζονται τα σχετικά με τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Ε.

Στην παρ. 7 προσδιορίζεται από που προέρχονται οι πόροι του Κ.Ε.Ε. ήτοι από τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες κλπ.

Στην παρ. 8 ορίζεται ότι στα Κ.Ε.Ε. διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π., μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, καθώς και προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Στην παρ. 9 ορίζονται τα σχετικά με την επιλογή των εκπαιδευόμενων, τη διάρκεια φοίτησης και την πρακτική άσκηση. Βασικό κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ., ενώ επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.. Ορίζεται μάλιστα ότι η φοίτηση στα Κ.Ε.Ε. είναι δωρεάν.

Στην παρ. 10 ορίζονται τα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των Κ.Ε.Ε., πώς διαμορφώνεται, με ποια κριτήρια και τι περιλαμβάνει.

Με την παρ. 11 δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας και σε χώρους που δεν ανήκουν στο Α.Ε.Ι., αλλά έχουν παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό στο οικείο Α.Ε.Ι.. Αν πρόκειται για κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η παραχώρηση χρήσης αφορά μόνο τις απογευματινές ώρες.

Στην παρ. 12 ρυθμίζονται τα σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.  

Στην παρ. 13 ορίζεται ότι τα Κ.Ε.Ε. απονέμουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να συνδέουν τα μαθησιακά αποτελέσματα με μονάδες του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET, που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009)  η απόδοση των οποίων επιτρέπει τόσο την αντιστοίχιση των αποκτούμενων προσόντων και την ισοτιμία των τίτλων σπουδών όσο και την κινητικότητα μεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στην παρ. 14 ορίζεται ο τρόπος έκδοσης του Κανονισμού των Κ.Ε.Ε. και τι περιλαμβάνει.

Στην παρ. 15 ορίζονται τα σχετικά με την αξιολόγηση των Κ.Ε.Ε. Τόσο το Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε. συντάσσει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ετήσια έκθεση απολογισμού έργου, αλλά και ανά διετία υπόκειται σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε., πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π..

Στην παρ. 16 ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους που απονέμουν τα Κ.Ε.Ε.. 

Στην παρ. 17 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καθορίζει λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα 

Άρθρο 9

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Με τη διάταξη του άρθρου 9 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα ΑΕΙ και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Ειδικότερα, με τις δύο πρώτες παραγράφους τροποποιούνται τα άρθρα 21 παρ. 3 ν. 4452/2017 και 133 παρ. 4 του ν. 4472/2017. Η τρίτη παράγραφος είναι αναγκαία ενόψει της πλήρωσης των θέσεων ευθύνης της Μονάδας Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των προϊσταμένων των επιμέρους της οργανικών μονάδων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω μονάδων (ν. 4485/201). Ειδικότερα, η εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη, διότι για πρώτη φορά ορίστηκε ότι οι Ε.Λ.Κ.Ε. συνιστούν οργανική μονάδα των Α.Ε.Ι. με το ν. 4485/2017 (άρθρο 58 παρ. 1). Ως εκ τούτου, και προκειμένου οι έως σήμερα Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Ε.Λ.Κ.Ε. και οι επιμέρους επικεφαλής των γραφείων να μπορούν να συμμετέχουν απρόσκοπτα και ισότιμα στη διαδικασία της επιλογής των νέων Προϊσταμένων των Μ.Ο.Δ.Υ. ορίστηκε ότι αναγνωρίζεται η έως σήμερα άσκηση των καθηκόντων τους: για τους μεν Γραμματείς των Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζεται ότι η έως σήμερα θητεία τους στην εν λόγω θέση ισοδυναμεί με θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ενώ για τους επικεφαλής των επιμέρους γραφείων ορίζεται ότι η έως σήμερα θητεία τους ισοδυναμεί με θέση Προϊσταμένου Τμήματος. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την συμμετοχή τους στις αξιολογήσεις για την κατάληψη θέσης ευθύνης στις νέες Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Αντίστοιχα, η συγκεκριμένη ρύθμιση αποκλείει την διεκδίκηση τυχόν αναδρομικών. 

Άρθρο 10

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Με το άρθρο 10 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη χρήση γης του αγροτεμαχίου και των κτιρίων που παραχωρήθηκαν και χρησιμοποιούνται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Ειδικότερα, με την υπ' αριθ. πρωτ. 1255/67091/09.06.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Δωρεάν παραχώρηση στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.) της χρήσης τριών (3) τμημάτων από το αγρόκτημα Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 28.962,84 τ.μ. μετά των υφισταμένων δύο κτιρίων, για κοινωφελή σκοπό" έλαβε χώρα παραχώρηση από την 17-6-2015 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος της χρήσης τριών (3) τμημάτων από το Αγρόκτημα Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 28.962,84 τ.μ., και ειδικότερα εμβαδού εκάστου τμήματος 15.012,28 τ.μ., 13.461,69 τ.μ. και 488,87 τ.μ., αντίστοιχα, μετά των υφισταμένων δύο κτιρίων για είκοσι πέντε (25) έτη, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6, 8 και 11 του ν. 4061/2012. Δεδομένου ότι το ανωτέρω ακίνητο παραχωρήθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για κοινωφελή σκοπό και ειδικότερα για τη στέγαση των εγκαταστάσεών του ως Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, το οποίο παρέχει υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και το οποίο όπως προβλέπεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θέρμης έχει χρήση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αριθμ. 66266, ΦΕΚ 451/τ. Α.Α.Π.Θ./12-12-2013), για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ανωτέρω παραχώρηση, καθορίζεται με την παρούσα διάταξη χρήση γης των ως άνω αγροτεμαχίων και των κτιρίων ως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 περ. Β αριθ. 12 του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης" (ΦΕΚ Δ΄ 166/1987), κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου».

Άρθρο 11

Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

Με το άρθρο 11 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 56, 62 και 66 του ν. 4485/2017. Καταρχήν προβλέπεται ότι η ανάληψη υποχρέωσης εκδίδεται για κάθε δαπάνη άνω των 1000 ευρώ, ενώ αποσαφηνίζεται ο τρόπος έκδοσής της όταν πρόκειται για περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης. Η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται απαραίτητη λόγω της ύπαρξης απρόβλεπτων δαπανών στην υλοποίηση ενός έργου, όπως έκτακτη αναθεώρηση στόχων και ανακατεύθυνση της ερευνητικής πορείας σε συνδυασμό με την εποχικότητα σε ερευνητικά αντικείμενα, την μη προβλέψιμη σε επίπεδο οικονομικού έτους εισροή και εκροή διαθέσιμων πόρων και κατ’ αντιστοιχία εκτέλεσης δαπανών, τις έκτακτες δαπάνες λόγω αποκλίσεων των ερευνητικών δεδομένων ή ερευνητικών αστοχιών, των εκτάκτων ζημιών κατά την εκτέλεση της έρευνας όπου οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ακυρώσει την πολύμηνη προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων. Επίσης, με την εν λόγω διάταξη τροποποιούνται οι παρ. 2 και 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017, ώστε να είναι σαφές ότι υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των εν λόγω διατάξεων και τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με την παρ. 8 αποσαφηνίζεται ότι στα Α.Ε.Ι. που λειτουργεί Διοικούσα Επιτροπή, αυτή ασκεί και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ. Τέλος, με την παρ. 9 επιχειρείται η ομαλοποίηση του μεταβατικού καθεστώτος της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του ν. 2194/1994 (Α΄34) προεδρικά διατάγματα, δεν υφίστανται Σύγκλητος, Αντιπρύτανης Έρευνας ούτε Τμήματα όπως στα Α.Ε.Ι..

Άρθρο 12

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

Το άρθρο 12 αφορά τα Ε.Π.Ι. των Α.Ε.Ι. Τα λειτουργούντα σήμερα ΕΠΙ αποτελούν ευέλικτους βραχίονες των οικείων ΑΕΙ στο πεδίο έρευνας, εκτέλεσης προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών. Παρά την πολύχρονη λειτουργία τους, δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα καμία διαδικασία εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησής τους με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να στηρίζεται σε συνεχόμενες, ετήσιες παρατάσεις τόσο για τη διαδικασία αξιολόγησης τους όσο και για τη θητεία των ΔΣ τους. Εν όψει των ανωτέρω αλλά και του διαφορετικού επιπέδου δυναμικότητας των υφιστάμενων ΕΠΙ, κρίνεται απαραίτητο να ολοκληρωθεί άμεσα η αξιολόγησή τους και να προβλεφθεί κατάργηση/απορρόφηση όσων δεν πληρούν τα τεθέντα με το νόμο κριτήρια. Με το εν λόγω άρθρο, προβλέπεται η περιοδική ανά τέσσερα έτη αξιολόγηση των ΕΠΙ, αρμόδια για την οποία θα είναι η ΑΔΙΠ, ενώ εξειδικεύονται οι τομείς και τα κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όσα ΕΠΙ δεν περατώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησής του εντός της ταχθείσης προθεσμίας καθώς και όσα δεν πληρούν τα κριτήρια του νόμου, θα σταματήσουν να λειτουργούν άμεσα.

Άρθρο 13

Ρυθμίσεις για την Έρευνα

Με το άρθρο 13 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4310/2014 για την έρευνα. Ειδικότερα, με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 4310/2014 (Α 258) προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου με την προσθήκη του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι το πρώτο ιδρυθέν ερευνητικό Ινστιτούτο της χώρας (1929) με ευρεία επιστημονική βάση σε θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ασφαλούς χρήσης γεωργικών φαρμάκων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. To Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με τη συσσωρευμένη και την εξειδικευμένη γνώση του παρέχει υπηρεσίες που το καθιστούν θεματοφύλακα της ποιότητας, της ασφάλειας και της αειφορικής ανάπτυξης στη γεωργία με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, υποστηρίζοντας την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Επίσης,  προστίθεται το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών στους φορείς που δύναται να χρηματοδοτηθούν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την επιστημονική έρευνα που αυτό διεξάγει. Με την προτεινόμενη διάταξη και εν όψει της συμβολής των ως άνω φορέων στην επιστημονική έρευνα της χώρας προστίθενται και αυτοί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4310/2014, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα που προκηρύσσονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν αυτοδικαίως σε κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ το οποίο προκηρύσσεται για τους φορείς του άρθρου 13Α. 

Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 13 α. του ν.4310/2014 με σκοπό την επικαιροποίηση της τυπικής αναγνώρισης της ερευνητικής ταυτότητας των Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα ερευνητικά Ινστιτούτα του πρώην ΕΘΙΑΓΕ (ιδρύθηκε με το ν.1845/1989) και του καθολικού διαδόχου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μετά το 2011, είχαν και διατηρούν την οργάνωση και λειτουργία των Ινστιτούτων του ν.1514/1985 που εποπτεύονταν/εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ. Η  δε επιστημονική αξιολόγηση του ερευνητικού προσωπικού τους για πρόσληψη και εξέλιξη στις ερευνητικές βαθμίδες ακολουθούσε και ακολουθεί τις  αντίστοιχες τις ρυθμίσεις – ακαδημαϊκές απαιτήσεις του ν.1514/1985. Κρίνεται αναγκαία η συμπερίληψη της συγκεκριμένης ρύθμισης στο νέο νόμο πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία (ν.4310/2014 όπως ισχύει) ούτως ώστε να εναρμονιστεί  η οργάνωση και λειτουργία των ερευνητικών Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ερευνητικού τους προσωπικού στις παρούσες γενικές ρυθμίσεις για την επιστημονική έρευνα της χώρας μας   και να έχουν ισχυρή και ασφαλή νομική βάση κατά τη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων χρηματοδοτούμενων κατά κύριο λόγο από την ΕΕ, τα αποτελέσματα των οποίων θα συμβάλλουν στην ανέλιξη της αγροτικής παραγωγής και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης, η ανάληψη ερευνητικών έργων από τα Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που η χρηματοδότησή τους προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος τους από πόρους της ΕΕ ελαφρύνει τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Με την τρίτη παράγραφο παρατείνεται η προθεσμία σύνταξης Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από την Γ.Γ.Ε.Τ..

Με την τέταρτη παράγραφο παρέχεται η αναγκαία εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να εκδώσει Οδηγό Διαχείρισης για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ., ο οποίος είναι αναγκαίος για τη εξειδίκευση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων του ν. 4485/2017 όσον αφορά τα χρηματοδοτικά κονδύλια που διαχειρίζεται ο εν λόγω Ε.Λ.Κ.Ε..

Με την πέμπτη παράγραφο διευρύνεται η σύνθεση της διυπουργικής Επιτροπής Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (ΕΜΟΕ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Με την παράγραφο 6 ρυθμίζεται το ζήτημα της κάλυψης δαπάνης υποτροφίας μηνός Αυγούστου στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, η καταβολή της οποίας πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι. των υποψηφίων διδακτόρων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της ως άνω Δράσης, ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης της Υποτροφίας. Παρά την έκδοση των αποφάσεων χορήγησης υποτροφίας, σε ορισμένα Α.Ε.Ι., δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη σύγκλιση συνέλευσης της Επιτροπής Ερευνών εντός του μηνός Αυγούστου για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών του ν. 4485/2017 και την έναρξη υλοποίησης των υποτροφιών. Ως εκ τούτου, με την εν λόγω διάταξη διασφαλίζεται η δυνατότητα καταβολής της συγκεκριμένης υποτροφίας και η ενιαία αντιμετώπιση και ίση μεταχείριση των υποτρόφων της Δράσης ανεξαρτήτως της έγκαιρης ή μη συνέλευσης της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουν.

Με την παράγραφο 7 ιδρύεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) νέο Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αστροφυσικής». Το προτεινόμενο Ινστιτούτο  δεν αφορά σε μια νέα δραστηριότητα, αλλά μια ήδη επιτυχημένη δραστηριότητα του ΙΤΕ (βλ. την ερευνητική ομάδα που ήδη από καιρό δραστηριοποιείται και λειτουργεί στην Κρήτη το Αστεροσκοπείο Σκίνακα). Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η ίδρυση του εν λόγω Ινστιτούτου είχε ήδη εγκριθεί ομόφωνα από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) από τον Νοέμβριο 2007. Εντούτοις, δεν είχε έως σήμερα προχωρήσει ο αρχικός σχεδιασμός. Βασικός ερευνητικός κορμός του Ινστιτούτου θα αποτελέσει η Ομάδα Αστροφυσικής που επί 30 έτη δραστηριοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ και η οποία θα αποκτήσει αυτόνομη υπόσταση. . Για τους ανωτέρω λόγους, η ίδρυση του Ινστιτούτου δεν θα επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό Αντιθέτως, η παρουσία του Ινστιτούτου θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές επιτυχούς διεκδίκησης για την Ελλάδα επιπλέον κονδυλίων από την Ευρώπη και Διεθνείς Οργανισμούς στις Επιστήμες του Διαστήματος. Επιπλέον, κατά τα πρότυπα των υφιστάμενων ινστιτούτων του ΙΤΕ, η αυτόνομη υπόσταση του Ινστιτούτου και η συνέχιση της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα αποτελέσει πόλο έλξης νέων επιστημόνων (Ελλήνων και ξένων) από το εξωτερικό. Προκειμένου να ιδρυθεί το νέο αυτό Ινστιτούτο ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 4310/2014, υποβλήθηκε μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό (βλ. το από 12.9.2017 έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ του ΙΤΕ). Στις εν λόγω μελέτες, οι οποίες υπεβλήθησαν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, προκύπτει η ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα. Οι μελέτες αυτές εν συνεχεία υπεβλήθησαν στο ΕΣΕΚ και έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη του (βλ. τις από 26.5.2017 και 30.9.2017 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΕΣΕΚ). Εν συνεχεία οι εν λόγω μελέτες έλαβαν και την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Ομοίως, με την παράγραφο 8 ιδρύεται Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών στο ΕΚΚΕ. Η ίδρυση του εν λόγω Ινστιτούτου είναι αναγκαία αφενός μεν για τον ερευνητικό εκσυγχρονισμό, αφετέρου δε για τον διοικητικό εξορθολογισμό του ερευνητικού κέντρου. Ειδικότερα, με το ν. 4051/2012 τα τότε τρία (3) ινστιτούτα του ΕΚΚΕ συμπτύχτηκαν σε ένα ινστιτούτο με αποτέλεσμα τη διοικητική δυσλειτουργία και την απουσία ουσιαστικής εξοικονόμησης πόρων. Με την ίδρυση του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) επιτυγχάνεται η αναγκαία ακαδημαϊκή/ερευνητική και διοικητική ανασυγκρότηση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ενώ η οικονομική επιβάρυνση θα είναι ελάχιστη. Από ακαδημαϊκή/ερευνητική άποψη, η σύσταση δεύτερου Ινστιτούτου στο ΕΚΚΕ θα επιτρέψει την επαρκή εξειδίκευση της δραστηριότητας των ερευνητών του ΕΚΚΕ οι οποίοι συστεγάζονται τώρα στο σύνολό τους σε ένα γενικού και πολυ-θεματικού χαρακτήρα Ινστιτούτο. Από διοικητική άποψη, η σύσταση δεύτερου Ινστιτούτου θα επιτρέψει την ομαλότερη λειτουργία των διοικητικών οργάνων του ΕΚΚΕ και, συγκεκριμένα, την αποσύνδεση των ιδιοτήτων του Διευθυντή Ινστιτούτου και του Προέδρου του Κέντρου οι οποίες τώρα είναι συγκεντρωμένες σε ένα πρόσωπο). Το ΙΠΕ θα επικεντρωθεί τόσο στη μελέτη «παραδοσιακών» αντικειμένων της Πολιτικής Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Επιστήμης (πολιτική συμπεριφορά, πολιτική συμμετοχή, κόμματα, ομάδες πίεσης κ.λπ.), όσο και στη μελέτη αντικειμένων που απασχολούν τη σύγχρονη συζήτηση (πολιτική της ταυτότητας, πολιτική της διαφοράς, πολιτική της αναπαράστασης κ.λπ.). Η ίδρυση του Ινστιτούτου δεν θα επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Προκειμένου να ιδρυθεί το νέο αυτό Ινστιτούτο ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 4310/2014, υποβλήθηκε μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό (βλ. το από 1197/267 έγγραφο του ΕΚΚΕ). Στις εν λόγω μελέτες, οι οποίες υπεβλήθησαν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, προκύπτει η ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα. Οι μελέτες αυτές εν συνεχεία υπεβλήθησαν στο ΕΣΕΚ και έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη του (βλ. την από 30.9.2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΕΚ). Εν συνεχεία οι εν λόγω μελέτες έλαβαν και την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την παράγραφο 9 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4429/2016. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση όχι μόνο της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ, αλλά και του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η εν λόγω τροποποίηση είναι απαραίτητη ενόψει του εποπτικού ρόλου που ασκεί ο Υπουργός. Επίσης, ορίζεται ότι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου μπορεί παυθεί προ της λήξης της θητείας του και για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η εν λόγω διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 εναρμονίζεται με τη διάταξη του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Με την παράγραφο 10 ορίζεται ότι ειδικά για το ΙΚΥ οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων μπορούν να είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης.

Με την παράγραφο 11 ρυθμίζεται το ζήτημα της μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων του Άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Και τούτο, κατά τρόπο ανάλογο με τη δυνατότητα μετάταξής τους σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 7 του ν. 4386/2016. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης επιστημόνων υψηλών προσόντων από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ερευνητικά κέντρα και, ως εκ τούτου, ενισχύεται το Επιστημονικό – Τεχνικό προσωπικό των κέντρων αυτών. 

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι.

Με το άρθρο 14 ρυθμίζονται ζητήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 ρυθμίζεται το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα, με το άρθρο 63 του ν. 4430/2016 προβλέφθηκε η δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων εργασίας για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης. Με το άρθρο 107 του ν. 4461/2017 προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση για τα νοσοκομεία. Με την υπό κρίση διάταξη προβλέπεται ανάλογη ρύθμιση για τα Α.Ε.Ι.. Και τούτο, λόγω των ειδικών καθηκόντων που συχνά απαιτούνται λόγω και ιδιαίτερης φύσης και του αντικειμένου  που ενυπάρχει σε πολλούς πανεπιστημιακούς χώρους (π.χ. πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ειδικοί χώροι έρευνας, κλπ.). 

Άρθρο 15

Οφειλές καθηγητών σε Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.Ι.

Με το άρθρο 15 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011. Ειδικότερα, επαναπροσδιορίζεται το ποσό οφειλής των καθηγητών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν και εξορθολογίζεται η διαδικασία είσπραξής τους. Συγκεκριμένα, λόγω των περικοπών στους μισθούς των καθηγητών και των φόρων που οφείλουν να καταβάλουν, ορίζεται ότι οι καθηγητές υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος. Επίσης, ορίζεται ότι αν και η οφειλή για το παρελθόν να παραμένει επί του ακαθάριστου εισοδήματος, ορίζεται ότι αυτή θα παραγράφεται στην πενταετία του έτους στο οποίο γεννήθηκε. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι απαραίτητη ενόψει της τελευταίας νομολογίας της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας για την πενταετή παραγραφή (ΣτΕ Ολ 1738/2017), η οποία σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση αφορά όχι μόνο τους φόρους αλλά και όλες τις διατάξεις (όπως εν προκειμένω) που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους πολίτες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας

Άρθρο 16

Σύσταση - Σκοπός

Στο άρθρο 16 ορίζεται ο σκοπός της σύστασης των Επιτροπών Ηθικής της Έρευνας (Ε.Η.Ε.). Μέσω των Επιτροπών Ηθικής θα εξετάζεται αν ένα ερευνητικό έργο εξασφαλίζει και επαρκείς εγγυήσεις ώστε να μη θίγονται θεμελιώδεις αρχές και αξίες που αφορούν τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Έτσι, όσον αφορά για παράδειγμα τον άνθρωπο, οι εν λόγω Επιτροπές θα ελέγχουν θέµατα τα οποία άπτονται:

- της σεβασμού της ακεραιότητας και της αυτονομίας των συμμετεχόντων σε μια έρευνα,

- της ενηµέρωσης που προηγείται της συναίνεσης του προσώπου, καθώς αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο για την εγκυρότητά της.

- της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων 

- της επιλογής και προσέλκυσης των εθελοντών που θα συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα, 

- της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των συµµετεχόντων. 

Άρθρο 17

Σύνθεση - θητεία

Στο άρθρο 17 ορίζεται ο τρόπος σύνθεσης των Ε.Η.Ε., από πέντε (5) ή από επτά (7) μέλη με τα αναπληρωματικά τους, τα οποία θα είναι επιστήμονες με ειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του ΑΕΙ/ερευνητικού φορέα, αλλά και με εξειδίκευση και αναφορές στη δεοντολογία και την ηθική στην έρευνα, Το ΑΕΙ /ο ερευνητικός φορέας μπορεί να επιλέξει τον αριθμό τον μελών ανάλογα με τις ανάγκες του. Τα μέλη και ο πρόεδρος θα επιλέγονται από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού φορέα. Επίσης, ορίζεται η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής η οποία είναι τριετής με μια δυνατότητα ανανέωσης. Ρυθμίζονται επίσης περιπτώσεις παύσης με οποιoνδήποτε τρόπο της θητείας κάποιου μέλους.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες

Στο άρθρο 18 ορίζονται οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Ε.. Έργο της Ε.Η.Ε. είναι να αποφασίζει σχετικά με το εάν ένα ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο ΑΕΙ/ερευνητικό κέντρο, διασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας της ηθικής και της δεοντολογίας στην έρευνα. Οι Ε.Η.Ε. αποφασίζουν και σε περιπτώσεις τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου, καθώς προδήλως στην περίπτωση αυτή τίθεται θέμα επανεξέτασης του ηθικού πλαισίου του έργου. Στόχος της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι, σε κάθε περίπτωση, η βελτίωση των ερευνητικών προτάσεων και η προαγωγή της έρευνας και όχι η δημιουργία κωλυμάτων. Για το λόγο αυτό δεν προβλέπεται η δυνατότητα απόρριψης της αίτησης, αλλά αντίθετα προβλέπεται η διατύπωση συστάσεων προκειμένου να αναθεωρηθεί η ερευνητική πρόταση στα σημεία που δημιουργούν ζητήματα ηθικής κατά την κρίση της Επιτροπής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα στην Ε.Η.Ε. να ζητά έκθεση προόδου από την ερευνητική ομάδα ώστε να αξιολογεί τα ερευνητικά έργα εκ νέου, εάν το κρίνει σκόπιμο. Είναι προφανές ότι δεν θα υποβάλλονται προς έγκριση στην εν λόγω Επιτροπή όλα ανεξαιρέτως τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται σε έναν ερευνητικό φορέα. Κάτι τέτοιο θα μετέτρεπε τις εν λόγω Επιτροπές σε γραφειοκρατικούς θεσμούς και θα καθυστερούσε αδικαιολόγητα την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Αντιθέτως, θα υποβάλλονται προς έγκριση από την Ε.Η.Ε. τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο (γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί, προσωπικά δεδομένα, κλπ.), σε ζώα ή στο περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό).

Άρθρο 19

Υποβολή προτάσεων

Στο άρθρο 19 ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Η.Ε., προκειμένου η τελευταία να λάβει τη σχετική απόφαση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο είτε ηλεκτρονικά είτε σε φάκελο στη γραμματεία του ΑΕΙ/ ερευνητικού φορέα. Για κάθε αίτηση ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε., ορίζει εισηγητή αναλόγως του επιστημονικού αντικειμένου του έργου, ούτως ώστε να διευκολύνεται το έργο της. Ο εισηγητής μπορεί και να μην είναι μέλος της Ε.Η.Ε.

Άρθρο 20

Λειτουργία της Ε.Η.Ε.

Στο άρθρο 20 ορίζεται η συχνότητα των συνεδριάσεων της Ε.Η.Ε. ανά έτος και τρόπος σύγκλησης της. Επίσης ρυθμίζονται ζητήματα απαρτίας και ορίζεται ότι δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών. Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ακόμη, ότι η Ε.Η.Ε., επικουρείται στο έργο της από εργαζόμενο του οικείου ΑΕΙ/ ερευνητικού φορέα, ο οποίος καλύπτεται και αυτός από την υποχρέωση εχεμύθειας. Τέλος προβλέπεται η υποχρέωση του ΑΕΙ/ ερευνητικού φορέα να καταρτίσει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Ε. στον οποίο θα εξειδικεύει τις αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία τα οποία καλύπτει. 

Άρθρο 21

Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων

Με το άρθρο 21 προβλέπονται διατάξεις για ασυμβίβαστες ιδιότητες και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων των μελών της Επιτροπής. Επίσης προβλέπεται καθήκον εχεμύθειας όλων όσων εμπλέκονται στο έργο της Επιτροπής.

Άρθρο 22

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

Τέλος, στο άρθρο 7 προβλέπονται τελικές και μεταβατικές διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 23 

Με την παρ. 1 τροποποιείται εν μέρει το άρθρο 14 του ν. 1268/1982. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν ως ένα εκ των κριτηρίων για την εξέλιξη σε θέση καθηγητή πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας η διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής. Με την τροποποίηση που επέρχεται απαιτείται τριετής διδασκαλία σε Π.Μ.Σ. τόσο πανεπιστημίου όσο και Τ.Ε.Ι.. 

Με την παρ. 2 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ώστε οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, να είναι αυτοδικαίως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής πράξης από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάταξη αποκτά  το αρχικό νόημά της στην πληρότητά του, καθόσον δεν είναι νομικά δυνατόν διεθνείς οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση και οι πράξεις τους να υπάγονται στη δικαιοδοσία εθνικών αρχών, καθόσον μάλιστα η χώρα μας συμμετέχει στη διαμόρφωση των δράσεων αυτών δια της συμμετοχής της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.

Με την παρ. 3 εξαιρούνται και δεν εντάσσονται στα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. τα προγράμματα που οργανώνονται από Α.Ε.Ι. και χορηγούν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3848/2010, ώστε να υπάρχει πληρέστερη εποπτεία αυτών.

Με την παρ. 4 γίνεται ταχύτερη η διαδικασία ίδρυσης κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου σε νεοιδρυθέν Α.Ε.Ι. ώστε να μπορεί άμεσα αυτό να λειτουργήσει.

Με την παρ. 5 επιδιώκεται η απλούστευση και επίσπευση της διαδικασίας πληρωμής των αναδρομικών αποδοχών, επιδομάτων των αναφερόμενων κατηγοριών. Η τηρούμενη σήμερα διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος και απαιτεί την μεσολάβηση και αναζήτηση στοιχείων από σειρά υπηρεσιών (Πρύτανης / Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, Υπουργός / Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης). Με τον τρόπο αυτό, απαιτείται μεγάλος χρόνος διεκπεραίωσης των διαδικασιών και σπατάλη σημαντικών διοικητικών πόρων για την οργάνωση της όλης διαδικασίας. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος ολοκλήρωσης της καταβολής των αναδρομικών αποδοχών στους δικαιούχους είναι αυξημένος. 

Με την παρ. 6 παρατείνεται η προθεσμία των καθηγητών εφαρμογών να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, ώστε να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. 

Με την παρ. 7 ρυθμίζεται το ζήτημα της έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.. Η έκδοσή της αλλά και η απόδοση των δαπανών ανήκε στην αρμοδιότητα των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Με την παρ.3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017(Α΄17), ορίζεται ότι: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄21)»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι ασφαλιστικός φορέας και δεν εκδίδει Ε.Κ.Α.Α. προτείνεται η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. να συνεχίσει να πραγματοποιείται από το ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

Με την παρ. 8 ρυθμίζονται ζητήματα ασφάλισης και μειωμένων κομίστρων μετακίνησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματα αυτά έως την ημερομηνία πλήρους και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. (επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας).

Άρθρο 24

Τμήματα T.E.I.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας το 2013, μεγάλος αριθμός τμημάτων Τ.Ε.Ι. συγχωνεύθηκαν, ορίσθηκε δε στις μεταβατικές διατάξεις των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων ότι ορισμένα από τα συγχωνευθέντα τμήματα εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη (προ της συγχωνεύσεως) μορφή τους μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργούνται.                       

Από τη εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων στην πράξη και κατόπιν συνεκτίμησης στοιχείων που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία των τμημάτων, την ανάγκη να θεραπεύεται αυτοτελώς το γνωστικό τους αντικείμενο, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές, καθώς και το υπάρχον προσωπικό, κρίνεται σκόπιμη η συνέχιση της λειτουργίας εννέα εκ των εν λόγω Τμημάτων και πέραν της 31 Οκτωβρίου 2018, εκ παραλλήλου με τα Τμήματα που προέκυψαν από τις ως άνω συγχωνεύσεις.

Άρθρο 25

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Με το άρθρο 24 συνιστάται δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο οποίο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. κι έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4.

Με τις παρ. 5 και 6 αυξάνονται κατά μία οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. και συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο δικαστικό γραφείο του πανεπιστημίου για να επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του.

Στην παρ. 7 δίνεται η δυνατότητα να ανατίθεται η εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο.

Στην παρ. 8 ορίζεται ότι όλα τα όργανα διοίκησης και το προσωπικό του Πανεπιστημίου υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο και πληροφορία για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου.

Στην παρ. 9 ορίζεται ότι το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 26 

Με την παρ. 1 προβλέπεται για τους υποψηφίους των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2016- 2017 ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Με το ν. 4485/2017 προβλέφθηκε για τους υποψηφίους αυτούς των σεισμόπληκτων περιοχών ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Με το ν. 4494/2017 τροποποιήθηκε το συγκεκριμένο άρθρο, ώστε να προβλέπεται επιπλέον ποσοστό και για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές κλπ. Σχολές. Όμως, όταν ψηφίστηκε η τροποποίηση (Νοέμβρης 2017) είχαν ήδη εκδοθεί οι πίνακες εισακτέων και είχε αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να αναμορφωθούν εκ των υστέρων οι πίνακες. Επιπλέον, για να εφαρμοστεί η διάταξη για τις σχολές αυτές και να καθοριστεί το ειδικό ποσοστό, η κατηγοριοποίηση των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και ο τρόπος επιλογής τους απαιτείται κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών κι όχι μόνο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οπότε η διάταξη διορθώνεται για να μπορεί να τύχει εφαρμογής μεταθέτοντας τα αποτελέσματά της στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι αυτοί θα διεκδικήσουν το επιπλέον ποσοστό χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, του σχολικού έτους 2016-2017. Θα υποβληθούν βεβαίως στις προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές, ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), στις οποίες πρέπει να κρίνονται ικανοί το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με την παρ. 2 επέρχεται τροποποίηση στο άρθρο 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) για την εισαγωγή αλλοδαπών- αλλογενών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ειδική κατηγορία. Επειδή η ταυτοποίηση της υπηκοότητας του υποψηφίου με τη χώρα αποφοίτησης προκαλεί αδυναμία ένταξης ορισμένων υποψηφίων στην εν λόγω ειδική κατηγορία, όπως για παράδειγμα η περίπτωση υποψηφίων οι οποίοι αποφοιτούν από σχολείο ξένης χώρας η οποία όμως δεν ταυτίζεται με τη χώρα της υπηκοότητάς τους, δεν απαιτείται πλέον να είναι και υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η εορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, καταργείται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) η οποία όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με την περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) που ορίζει ρητά ότι η ίδια ημέρα αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την παρ. 4 αυξάνονται κατά δύο τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 27

Ρυθμίσεις για ζητήματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Με την παρ. 1 καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 υπάγονται και αυτοί στην υποπερίπτ. αα΄της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, προκειμένου να αρθούν αμφισημίες σχετικά με το ποιοι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις της υποπερίπτ. αα΄. Επιπλέον, αυξάνεται το ειδικό ποσοστό θέσεων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 από 1% σε 5%. Η αύξηση του ποσοστού κρίνεται αναγκαία ενόψει της απορρόφησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Περαιτέρω, προβλέπεται κατά παρέκκλιση της πάγιας διάταξης της περίπτ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 ότι η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων μπορεί να μην είναι κοινά για τους υποψήφιους από τη Γ΄ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και αυτούς από τη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, τις περιπτώσεις που η διδακτέα - εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται το σχολικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με τις αριθ. Φ6/162684/Δ4/2017 (Β΄ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β΄3602) αποφάσεις.

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του Δευτεροβάθμιου και Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών των ΕΠΑ.Λ. παρέχονται με απόφαση του

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και όχι με την απόφαση με την οποία καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.

Με την παρ. 3 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας». Συγκεκριμένα, καθορίζεται η χρονική περίοδος έναρξης και λήξης του, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του προγράμματός του, καθώς και προβλέπεται η καταγγελία της σύμβασης μαθητείας και η ακύρωσή της και οι λόγοι αυτών.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού ΄έτους – τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. μοριοδοτείται με εκατό πενήντα (150) μονάδες στις διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με το νόμο 2190/1994. Η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη ενόψει της αρχής της ισότητας που επιτάσσει την ίση μεταχείριση των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» με τους αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δεδομένου ότι και οι δύο κατηγορίες αποφοίτων λαμβάνουν μετά από εξετάσεις πιστοποίησης πτυχίο ή δίπλωμα επιπέδου πέντε (5) σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4186/2013.

Με την παρ. 5 προβλέπεται κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 ειδική χρονική περίοδος έναρξης και λήξης του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας», η οποία αρχίζει κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και διαρκεί ως 31-12-2018.

Άρθρο 28

Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)

Με την παρούσα ρύθμιση συστήνεται το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.) το οποίο αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο για θέματα Μαθητείας. Βασική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι η παροχή συμβουλών προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της Μαθητείας και σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον τρόπο αξιολόγησης των προγραμμάτων Μαθητείας. Τη σύσταση του Οργάνου επιτάσσει το Πλαίσιο Ποιότητας της Μαθητείας. Η σύσταση, λοιπόν, του ΕΣΟΜ εντάσσεται στο γενικότερο στόχο που έχει τεθεί τα τελευταία τρία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Άρθρο 29

Στο άρθρο 29 ορίζεται η έναρξη ισχύος.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr