Ίδρυση μιας αξιόπιστης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ίδρυση μιας αξιόπιστης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επιστολή του προέδρου της Ένωσης Σπουδαστών και Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας προς τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου σχετικά με την Ίδρυση μιας αξιόπιστης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η επιστολή όπως έχει σταλεί στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εκ μέρους του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο λειτούργησε την περίοδο 1979-2012 ως αυτοδύναμο Τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας (αρχικά στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας και στη συνέχεια στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) και από το 2013 ως Τομέας Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας), θέλω να σας μεταφέρω τις προτάσεις μας σε σχέση με την προτεινόμενη ακαδημαϊκή διάρθρωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». Οι απόφοιτοι του ως άνω Τμήματος ξεπερνούν τις 8.000 και απασχολούνται σε επιτελικές θέσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στους Οργανισμούς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και σε ιδιωτικούς (κερδοσκοπικούς και μη) φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραβλέψει την ανάγκη ενίσχυσης της ανώτατης εκπαίδευσης στην συστηματική αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Επίσης, δεν μπορεί να υποβαθμίσει τη διαχρονική συμβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην αναβάθμιση του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Διοίκησης, μέσω της παραγωγής επιτελικών στελεχών και της ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για τους λόγους αυτούς, και αφού έχουμε παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι σήμερα τη διαδικασία διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου, σας καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις.

1. Θεσμοθέτηση ενός αυτοδύναμου Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την προσθήκη σχετικής ρύθμισης στο άρθρο 2 παρ. 1 του Σχεδίου Νόμου, και μεταφορά των υπηρετούντων μελών ΕΠ του Τομέα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας στο νέο Τμήμα. Θεωρούμε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης πληροί όλα τα κριτήρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 11 Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις») για την λειτουργία του ως αυτοδύναμο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς αφενός θα καλύπτεται από τα 8 υπηρετούντα μέλη ΕΠ του Τομέα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας (5 Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας, 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, 2 Επίκουροι Καθηγητές, 1 Λέκτορας), αφετέρου θα έχει 400 περίπου ενεργούς φοιτητές. Παράλληλα, θεωρούμε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης πληροί και τα δύο επιστημονικά – ακαδημαϊκά κριτήρια που έθεσε η οκταμελής επιτροπή του Υπουργείου σας για τη δημιουργία των νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς:

α) Θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο της «Κοινωνικής Διοίκησης», το οποίο «αντιστοιχεί στο διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο» Social Administration (πρώτο κριτήριο). Η Κοινωνική Διοίκηση εντάσσεται δογματικά στις Κοινωνικές Επιστήμες και αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη, συνεχώς αναπτυσσόμενη επιστήμη, η οποία παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον σε περιόδους μεταρρύθμισης του παραδοσιακού μοντέλου του Κοινωνικού Κράτους. 

β) «Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και έχει αναφορές στον Ευρωπαϊκό χώρο» (δεύτερο κριτήριο), εξυπηρετώντας τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών στους τομείς προτεραιότητας (κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική πρόνοια, κοινωνική οικονομία, υγεία) του νέου μοντέλου του Κοινωνικού Κράτους.

Τέλος, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης θα συμβάλει άμεσα στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας (όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Σχεδίου Νόμου), καθώς θα αξιοποιήσει και θα ενδυναμώσει τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες του Τομέα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας:

α) Ο Τομέας Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας έχει ιδρύσει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ένα ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Msc in Health and Social Care Management). 

β) Ο Τομέας Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας έχει ιδρύσει και λειτουργεί από το 2015 το πρώτο στην Ελλάδα Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας, που προωθεί την διεπιστημονική έρευνα στο σύνθετο πεδίο της Κοινωνικής Καινοτομίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Ψυχικής Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας, της Κοινωνικής Ένταξης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

2. Ένταξη του αυτοδύναμου Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης είτε στην προβλεπόμενη (άρθρο 2 παρ. 1 του Σχεδίου Νόμου) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είτε σε μία νέα Σχολή με τίτλο «Σχολή Κοινωνικών Επιστημών», που μπορεί να προβλεφθεί ως η έκτη Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι αυτονόητο ότι η δημιουργία μίας νέας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ακριβώς επειδή θα είναι η νέα Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε σχέση με τις υφιστάμενες Σχολές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) πρέπει να υπακούει σε αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, καλύπτοντας ούτως ή άλλως τις προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 11 Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις») για την λειτουργία των αυτοδύναμων Τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε στη νέα Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να ενταχθούν ως αυτοδύναμα αποκλειστικά και μόνο Τμήματα που θα λειτουργήσουν άμεσα ως «Πόλοι Αριστείας», καλύπτοντας τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) Θεραπεύουν πεδία των Κοινωνικών Επιστημών (όπως το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Διοίκησης)

β) Υπηρετούν σε αυτά τουλάχιστον οκτώ μέλη Δ.Ε.Π., από τα οποία τουλάχιστον δύο πρώτης βαθμίδας 

γ) Έχουν ιδρύσει (ως Τμήματα ή Τομείς Τμημάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

δ) Έχουν ιδρύσει (ως Τμήματα ή Τομείς Τμημάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) Ερευνητικά Εργαστήρια.

Η αντικειμενική και απαρέγκλιτη εφαρμογή των συγκεκριμένων προϋποθέσεων θα κατοχυρώσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κεκτημένο που έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες στο ΤΕΙ Αθήνας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την άμεση νομιμοποίηση του εγχειρήματος στην κοινή γνώμη, στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και κυρίως στους νέους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που θα γνωρίζουν εκ των προτέρων την υψηλή ποιότητα σπουδών που θα προσφέρουν τα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Νικολάου

Στέλεχος Νοσοκομείου – Πρόεδρος της Ένωσης Σπουδαστών και Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr