Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή (ΟΡΙΣΤΙΚΟ)

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Ψηφίστηκε σήμερα, Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής το το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» που ρυθμίζει αλλαγές στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο όλα όσα προβλέπει η ρύθμιση στο άρθρο 75 του Νομοσχεδίου «Επιμέρους θέματα Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι.».

Συγκεκριμένα Στο Άρθρο 75

Επιμέρους θέματα Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

1. α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή, η οποία περιλαμβάνει τα Τμήματα:

αα) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με έδρα τη Σάμο, 

ββ) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα τη Σύρο,

και έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής καθορίζεται με απόφαση του Υπυργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου.

γγ) Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Χίο.

β) Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Σχολής που ιδρύεται με την περίπτ. α΄ συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.9.2017. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Σχολής που ιδρύεται με την περίπτ. α΄ ολοκληρώνεται μέχρι τις 30.11.2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από Προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής. Στις συνεδριάσεις της Προσωρινής Κοσμητείας προεδρεύει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει η συμμετοχή των Τμημάτων που συγκροτούν την ιδρυόμενη Πολυτεχνική Σχολή στα όργανα διοίκησης των Σχολών στις οποίες ανήκαν πριν από την ίδρυση της Σχολής αυτής.

2. α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο, κατατμείται στα Τμήματα: αα) Μαθηματικών και ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικών–Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, στα οποία εντάσσονται οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ομώνυμες εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τμήματος Μαθηματικών.

β) Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση, καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019. 

γ) Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στα Τμήματα και ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εισαγωγή φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση.

δ) Κάθε Τμήμα παρέχει σπουδές, πρώτου, δευτέρου και τρίτου κύκλου.

ε) Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών.

στ) Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

ζ) Κατά την έναρξη της λειτουργίας των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση, το σύνολο των διδακτικών και διοικητικών αναγκών τους καλύπτονται αποκλειστικά από το υπηρετούν στα ανωτέρω Α.Ε.Ι. πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας προσωπικό. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του Τμήματος Μαθηματικών, από την κατάτμηση του Τμήματος εντάσσονται αυτοδικαίως στα ομώνυμα Τμήματα που προκύπτουν από την κατάτμηση, ενώ τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα ίδια Τμήματα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Για την ένταξη και κατανομή του προσωπικού, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

η) Τα θέματα που αφορούν το προσωπικό των Τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

θ) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα εισαχθούν έως την κατάτμηση του Τμήματος Μαθηματικών στις εισαγωγικές κατευθύνσεις αα) Μαθηματικών και ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικών–Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Τμήματος αυτού, από την κατάτμηση εντάσσονται αυτοδικαίως στα ομώνυμα Τμήματα που προκύπτουν σύμφωνα με την περίπτ. α΄.

ι) Οι τίτλοι σπουδών των Τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια με τους τίτλους σπουδών των ομώνυμων εισαγωγικών κατευθύνσεων που χορηγεί το Τμήμα Μαθηματικών πριν από την κατάτμησή του σύμφωνα με την περίπτ. α΄.

ια) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

3. Στο άρθρο 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) επέρχονται από τις 15.2.2017 οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 η ημερομηνία «30.6.2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.11.2017».

β) Στην περίπτ. δ΄ της παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από Προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημάτων που τη συγκροτούν σύμφωνα με την περίπτ. α΄. Στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας που συγκροτείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προεδρεύει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χωρίς δικαίωμα ψήφου».

γ) H παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανασυγκροτείται από 1.9.2017 και αποτελείται από τα Τμήματα: α) Μαθηματικών, β) Φυσικής, και γ) Χημείας. Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών εντάσσονται στην Πολυτεχνική Σχολή από 1.9.2017. Από την ίδια ημερομηνία παύει η συμμετοχή των Τμημάτων αυτών στα όργανα διοίκησης της Σχολής Θετικών Επιστημών».

δ) H παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) καταργείται από 1.9.2017 και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή από την ίδια ημερομηνία».

4. Οι τίτλοι σπουδών των Τμημάτων που εντάχθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 και του άρθρου 27 του ν. 4452/2017, αντίστοιχα, οι οποίοι χορηγήθηκαν πριν από την ένταξή τους στις Πολυτεχνικές Σχολές και ύστερα από την ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών διάρκειας δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια με τους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ίδια τμήματα για την ολοκλήρωση σπουδών ίδιας διάρκειας ύστερα από την ένταξή τους στις ανωτέρω Πολυτεχνικές Σχολές.

5. α) Η εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που θεσπίστηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2013 (Α΄ 136), μετονομάζεται σε εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης», χωρίς μεταβολή του γνωστικού της αντικειμένου.

β) Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς», είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης».

γ) Οι πτυχιούχοι της κατά την περίπτ. α΄ μετονομαζόμενης εισαγωγικής κατεύθυνσης έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των ομότιτλων τμημάτων.

  • Δείτε ΕΔΩ όλες τις ΑΛΛΑΓΕΣ που αφορούν τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Μείνετε Συντονισμένοι στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας για όλα τα νέα που αφορούν του Φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr