Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 130/16.07.2014) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών.

 

Το έργο των ατόμων που θα ενταχθούν στο εν λόγω Μητρώο θα αφορά κυρίως στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ή/και διδασκαλία, στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ειδικότερα, οι διδακτικές ενότητες για τις οποίες απευθύνεται η πρόσκληση θα αφορούν στα παρακάτω έξι (6) γνωστικά πεδία:

1. Διοίκηση του τουρισμού

2. Οικονομική του τουρισμού

3. Τουριστικό μάρκετινγκ

4. Νέες τεχνολογίες και τουρισμός

5. Τουρισμός και πολιτισμός

6. Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Οι υποβάλλοντες/ουσες αίτηση (συνημμένο αρχείο) για ένταξη στο παρόν Μητρώο, θα μπορούν να δηλώνουν έως τρία (3) γνωστικά πεδία. Η ένταξη τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών θα γίνει με αξιολογική σειρά, με βάση τα παρακάτω προσόντα:

Πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή του εξωτερικού. [Βαθμός: 15]

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή και Διδακτορικό σχετικό με τα αντικείμενα του Σχεδιασμού και της Διοίκησης στον Τουρισμό της ημεδαπής ή του εξωτερικού. [Βαθμός: 25]

 Αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση ή/και διδακτική ή/και εργασιακή εμπειρία επί του/των αντικειμένου/ων της/των Διδακτικής/ών ενότητας/των στο/α οποίο/α υποβάλουν αίτηση [Βαθμός: 45]

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) [Βαθμός: 15]

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν «Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών» καθώς και αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι τίτλοι σπουδών τους, καθώς και η συναφής, με τα προαναφερθέντα γνωστικά πεδία, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και βεβαιώσεις διδακτικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών (αίτηση και βιογραφικό) θα γίνεται σε φάκελο στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας στην Αθήνα, καθημερινά από τις 9:00 έως 15:00 ή ταχυδρομικά, με συστημένο φάκελο, στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Βουλγαροκτόνου 30 ΤΚ 114 72, Αθήνα Για την συμμετοχή στο ΠΕΓΑ «Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών» (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2014_6622) Υπόψη κας Κυριακής Διαμαντοπούλου τηλ. 210-6492209 Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή παραληφθεί ταχυδρομικά, το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014.

Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από Επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 130/16.07.2014). Ο χρόνος απασχόλησης και οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν από το Μητρώο, θα προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του Έργου, του ειδικότερου έργου που θα τους ανατεθεί και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Θεόδωρο Σταυρινούδη, καθημερινά 12:00 – 14:00, από τις 18 Αυγούστου (τηλ. 22710-35172, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr