Η κοινωνική έρευνα επιχειρεί να ανταποκριθεί και να ανιχνεύσει προβλήματα που προκύπτουν μέσα από τη λογικη ή συγκρότηση και τη διυποκειμενική συνάφεια του κοινωνικού χώρου, του οποίου οι δομές και οι θεσμοί απηχούν νοηματοδοτημένες κοινωνικές πράξεις και αποφάσεις, με κοινωνική σημασιολόγηση και περιεχόμενο που επιδέχονται ποιοτική διερεύνηση στην ετερότητά τους και ποσοτική ανάλυση στην ομοιομορφία τους.Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα εξετάζει όλες τις πτυχές μιας κοινωνικοεπιστημονικής μεθοδολογίας που καθιστούν τη λογικότητα της επιστημονικής έρευνας ιδεοτυπικά ενιαία και ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τα διαφοροποιημένα πολιτισμικά και αξιακά συστήματα. Μια ερευνητική μεθοδολογία που εστιάζει αφενός στην εξήγηση και κατανόηση κοινωνικών πράξεων και διαδικασιών κοινωνικής μεταβολής, και αφετέρου στη συγκρισιμότητα κοινωνιών, διευκολύνοντας έτσι τη διερεύνηση αξιακών συστημάτων και κοινωνικών νοημάτων που προσδίδουν την απαιτούμενη συνοχή στις κοινωνίες αυτές.

Κατά αυτή την έννοια το μάθημα επιχειρεί να διασαφηνίσει το σύνολο των επιστημολογικών πτυχών της κοινωνικής έρευνας και κυρίως του συγκερασμού και της συμπληρωματικότητας των μεθόδων σε ένα νέο σύνθετο εγχείρημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, το οποίο προτείνεται όχι μόνο σε επίπεδο διαδικασίας και συμπερασμάτων, αλλά κυρίως σε επίπεδο αρχικού σχεδιασμού της κοινωνικής έρευνας.

Χρησιμότητα του μαθήματος

Σε πρακτικό επίπεδο στο μάθημα αναλύονται παραδείγματα μιας τέτοιας συνθετικής προσέγγισης όπως π.χ η κοινωνική και διοικητική συνοχή καθώς και η πολιτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους ποσοτικούς, όσο και τους ποιοτικούς συντελεστές που προϋποθέτουν μια νέα αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική, διατηρώντας ταυτόχρονα τη βασική ερευνητική αρχή που συντελεί στην άρση της ασυμβατότητας με αυτή που διερευνά το δημιουργικό ή δυσλειτουργικό στοιχείο της διαφορετικότητας σε επίπεδο υποσυστημάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο διερευνάται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στα διάφορα πεδία εφαρμογής, ενώ η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική προστασία και η αλληλεγγύη αποκτούν μια νέα δυναμική σε ξεχωριστές γεωγραφικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό η χρησιμότητα του μαθήματος συνίσταται α) στην καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία των επιστημολογικών ζητημάτων που αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη διενέργεια σύγχρονης και απαιτητικής σε επίπεδο δεδομένων και περιεχομένου κοινωνικής έρευνας β) στην αύξηση πληροφοριακού υλικού στην κοινωνική έρευνα με πλούσιο νοηματικό περιεχόμενο γ) στη συγκρισιμότητα των δεδομένων αλλά και στην έμφαση σε πιο αθέατες πλευρές του κοινωνικού πράττειν και των νοηματοδοτήσεών του, που επηρεάζουν κοινωνικές εξελίξεις και δεν είναι ιδιαίτερα προσπελάσιμες μέσα από συμβατικού τύπου έρευνες.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν γνώσεις που συμβάλλουν στην αναπλαισίωση της ερευνητικής δραστηριότητας με στόχο την εξαγωγή πληρέστερων σε περιεχόμενο δεδομένων και συγκεκριμένα α) εμπλέκονται στην οργάνωση, διοίκηση και στον επιστημονικό στρατηγικό σχεδιασμό των φορέων που απασχολούνται β) εκπονούν σε συνεργασία ερευνητικά προγράμματα και επεξεργάζονται επικαιροποιημένα στοιχεία γ) συμμετέχουν σε κέντρα λήψης αποφάσεων και επηρεάζουν πολιτικές σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, δ) επιδιώκουν να ασχοληθούν με την κοινωνική έρευνα και επιθυμούν να εξοπλιστούν με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε επίπεδο επιστ ημολογίας και μεθοδολογίας που θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να εμπιστεύονται στον εαυτό τους και στα βήματα που θα ακολουθήσουν για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr