Μετονομάζεται Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, ορίζει την μετονομασία του Τμήματος «Επιστημών της Θάλασσας» της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Τμήμα «Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών».

Πιο συγκεκριμένα:

Οι διατάξεις της παρ.1 περ. (α) του άρθρου 2 του π.δ. 316/97(Α ́223), αντικαθίστανται κατά το μέρος που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο του μετονομαζόμενου  Τμήματος, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με έδρα την πόλη της Μυτιλήνης.

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των Επιστημών της Θάλασσας και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών

(i) να κατανοούν και να μελετούν το σύνολο των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών στο θαλάσσιο περιβάλλον

(ii) να διαθέτουν αφενός γνώσεις μηχανικής της θάλασσας και ωκεανογραφίας για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ θάλασσας και ανθρωπίνων κατασκευών και αφετέρου γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων για την κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά και

(iii) να συνεισφέρουν στη βιώσιμη εκμετάλλευση  των θαλασσίων και παράκτιων βιολογικών (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες) και γεωλογικών πόρων.».

Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr