Στη συγκρότηση «Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών» με τη συνοπτική ονομασία «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» προχώρησε ο νέος πρύτανης του πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης.

Τα μέλη της επιτροπής είναι τα εξής:

-Μαρία Γκασούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ως Πρόεδρο της Επιτροπής

-Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

-Βασιλική Μουτάφη, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

-Ελένη Θανοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

-Μαρία Σιδερή, Μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

-Αναστασία Μπογόρδου, Μέλος διοικητικού προσωπικού

-Μάριο Μπαλή, Μέλος διοικητικού προσωπικού

-Εκπρόσωποι του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου (άρρεν και θήλυ – προς ορισμό)

-Εκπρόσωποι των φοιτητών και φοιτητριών (άρρεν και θήλυ – προς ορισμό)

-Εκπρόσωποι των Συλλόγων διοικητικού προσωπικού, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ (άρρεν και θήλυ – προς ορισμό).

 Το έργο της Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» συνίσταται στην υποβολή, προς την ακαδημαϊκή διοίκηση του Ιδρύματος, ολοκληρωμένου Ιδρυματικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα (ΙΣΔΙ) με στόχο την προώθηση παρεμβάσεων σε θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου αυτού θα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων:

-Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τον τρόπο σύνταξης των διοικητικών και λοιπών εγγράφων του Πανεπιστημίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα κείμενα των Γραμματειών των Τμημάτων, ώστε να αποφεύγεται ο γλωσσικός σεξισμός και να γίνονται ορατά στο πλαίσιό τους και τα δύο γένη

-Ανάλυση δεδομένων, κατά φύλα, με αναφορά τόσο στο κάθε είδους προσωπικό, όσο και στο φοιτητικό πληθυσμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να χαρτογραφηθούν περιοχές ενδιαφέροντος, προβληματισμού και δράσης

-Υποβολή προτάσεων για την εμβάθυνση της γνώσης της πανεπιστημιακής κοινότητας και την αύξηση της ευαισθητοποίησής της σε θέματα ισότητας των φύλων και ίσων ευκαιριών, καθώς και προτάσεων οριζόντιας ένταξης μαθημάτων φύλου σε όσα Τμήματα αυτά δεν υπάρχουν ή εκτιμώνται ως ποσοτικά ανεπαρκή

-Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων παρέμβασης που θα υλοποιηθούν

-Ένταξη έμφυλων επιστημονικών ερευνών και δράσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα που αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιό μας

-Καθορισμός του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της ανωτέρω Επιτροπής, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα παρέμβασής της σε θέματα διακρίσεων που συνδέονται με τα φύλα μεταξύ μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας

-Πλαίσιο εξασφάλισης πόρων και χώρων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής

-Συνδρομή στην ανάπτυξη πρακτικών λύσεων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, σε θέματα υποεκπροσώπησης των φύλων σε επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, όπως και σε θέσεις διοίκησης αλλά, και στο μέτρο του δυνατού, σε όργανα λήψης αποφάσεων

-Ανάπτυξη ενεργητικής ιδρυματικής πολιτικής, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, για την προσέλκυση γυναικών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήματα όπου καταγράφεται συντριπτικά μεγάλο ποσοστό ανδρών και αντιστοίχως ανδρών σε Τμήματα με αντίστοιχες αποκλίσεις

-Δικτύωση του Ιδρύματος με φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας και συνεργασία με δίκτυα που προωθούν και παρακολουθούν δράσεις ισότητας των φύλων και ισότητας ευκαιριών, στην Ελλάδα και διεθνώς

-Διοργάνωση σχετικών ημερίδων και εκδηλώσεων, εθνικών και διεθνών, καθώς και αλληλεπίδραση με φορείς και συλλογικότητες των τοπικών κοινωνιών των νησιών σε συναφή θέματα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr